Tải bản đầy đủ

Quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông tại tỉnh tuyên quang theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông

Quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các
trường trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên
Quang theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục trường trung học phổ thông

Vũ Dương Uyên

Trường Đại học Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Châu
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng giáo dục các
trường Trung học phổ thông. Phân tích thực trạng quản lý đánh giá chất lượng của các
trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất các biện pháp
quản lý đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên
Quang trong tình hình hiện nay và trong những năm tới theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục trường Trung học phổ thông.

Keywords: Quản lý giáo dục; Đánh giá chất lượng; Giáo dục trung học; Bộ tiêu chuẩn


Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục đang là vấn đề nhà
nước và xã hội hết sức quan tâm. Đó cũng là vấn đề khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau về lý luận
cũng như trong thực tiễn giáo dục. Đồng thời những vấn đề chất lượng cũng liên quan trực tiếp đến
công tác quản lý giáo dục, phát triển chương trình giáo dục, phát triển chuẩn giáo dục và áp dụng
chuẩn trong giáo dục để từng bước hiện đại hóa giáo dục.
Trong thời gian gần đây chất lượng giáo dục được sự quan tâm chú ý của mọi người trong xã
hội. Giáo dục ngày càng được phát triển cả về quy mô, hình thức giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo
dục. Sự phát triển nhanh về quy mô đào tạo, số lượng người học đã làm cho công tác quản lý nhà
nước về giáo dục gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục không đảm bảo. Bệnh chạy theo thành tích
trong ngành giáo dục đã làm cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, người sử dụng lao động và
mọi người trong xã hội không xác định đúng chất lượng giáo dục. Tâm lý coi trọng bằng cấp trong xã
hội làm cho người học chạy theo bằng cấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Đã có

2
một số hoạt động nghiên cứu về khoa học bàn về chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục
được tổ chức ở các cấp độ khác nhau và đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Nội
dung chủ yếu của các công trình nghiên cứu này đều tập trung lý giải về chất lượng giáo dục và đề
xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục cần có nhiều
biện pháp như tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao trình độ và đề cao trách
nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp, nội dung giáo dục, thực hiện tốt
quy chế trong giảng dạy, học tập, thi cử, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục,
trong đó có công tác đánh giá chất lượng giáo dục. ĐGCLGD làm cho cơ quan quản lý nhà nước về
giáo dục, biết được mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục của các cơ sở giáo
dục, từ đó có các biện pháp tác động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cơ sở này. Kết quả
đánh giá còn giúp cho mọi người trong xã hội biết được chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục.
Đồng thời, thông qua công tác ĐGCLGD, cơ sở giáo dục biết được chất lượng giáo dục của cơ sở
mình để tự điều chỉnh hoạt động giáo dục cho phù hợp. Năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã nhất trí sửa đổi, bổ sung một số một số điều trong Luật Giáo dục, tiếp tục đến
năm 2009 Quốc hội lại một lần nữa nhất trí sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục. Một trong những bổ sung
lớn đó là triển khai hệ thống Đánh giá chất lượng giáo dục (ĐGCLGD) từ bậc học mầm non cho đến
bậc đại học.
Những chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đặt ra nhiệm vụ cho ngành Giáo dục và Đào tạo
phải nhanh chóng tìm giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Một trong các giải pháp hiệu
quả là phải khẩn chương xây dựng và triển khai hệ thống ĐGCLGD ở các cấp học.
Từ năm 2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Cục Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo
dục. Đây là cơ quan giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá chất lượng giáo dục. Bộ Giáo
dục và Đào tạo cũng đã ra các Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo


dục các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Thời kỳ đổi mới Tuyên Quang cũng là một trong số các tỉnh đi đầu trong công tác phổ cập
giáo dục các bậc học để không ngừng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài sớm ra
khỏi một tỉnh kém phát triển đặc biệt là lĩnh vực văn hóa giáo dục.
Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong nền kinh tế tri thức và hội
nhập, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang phấn đấu: tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, chọn lọc, bồi
dưỡng nhân tài về khoa học, công nghệ, quản lý, văn hóa, nghệ thuật, thể thao có trình độ chuyên môn
cao đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH đất nước như Quy hoạch phát triển tổng thể về Giáo dục và Đào
tạo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án phát triển giáo dục mầm non 2010-2020; Đề
án phát triển nguồn nhân lực thành phố Tuyên Quang 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

3
Bằng những bước đi thích hợp, trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch phát triển Giáo dục và
Đào tạo đến năm 2015, 2020, thực hiện tốt các chương trình giáo dục với phương châm “Chuẩn hóa”,
“Hiện đại hóa”, “Xã hội hóa”, “Dân chủ hóa”, “Nguồn lực hóa”, tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công
tác quản lý, khẩn chương lập lại kỷ cương, kiên quyết “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học sinh không đạt chuẩn
lên lớp”. Ngành giáo dục Tuyên Quang cùng với các ngành các cấp đang nỗ lực phấn đấu đưa thành
phố Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, mau chóng hội nhập với các tỉnh trong khu vực và tiến
tới trong cả nước.
Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã và đang triển khai hệ thống những Chuẩn để đánh
giá mọi hoạt động giáo dục trong các nhà trường. Chỉ đạo thực hiện bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục các bậc học nói chung và các trường trung học phổ thông nói riêng như thế nào để
đảm bảo đúng mục đích là vấn đề cấp thiết đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang trên cả bình
diện lí luận và hoạt động thực tiễn.
Đó là lí do để tác giả lựa chọn đề tài:
“Quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang
theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” làm đề tài luận văn tốt
nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục và đánh giá chất
lượng giáo dục, đề xuất các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ
thông tại tỉnh Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ
thông.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học
phổ thông.
- Phân tích thực trạng quản lý đánh giá chất lượng của các trường trung học phổ thông trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Đề xuất các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại
tỉnh Tuyên Quang trong tình hình hiện nay và trong những năm tới theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục trường trung học phổ thông.
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu: Trường trung học phổ thông
4.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lí đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường trung học phổ thông.

4
5. Giả thuyết nghiên cứu
Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tại tỉnh
Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường THPT dựa trên việc áp dụng hệ thống các chuẩn
mực để đánh giá chất lượng giáo dục thì chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ được nâng cao.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu về các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT
tại tỉnh Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường THPT.
- Các số liệu thống kê được giới hạn từ năm 2009 đến năm 2011. Triển khai thực hiện lần đầu
ở năm học 2009-2010 với 28 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sử dụng các phương pháp như: Phân tích, tổng hợp, hệ
thống hóa lý thuyết để xác định các khái niệm công cụ và xây dựng khung lý thuyết cho đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp điều tra: Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến đối với các cán bộ và chuyên viên của
Sở GD&ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh,… ở các nhà trường về các nội
dung liên quan đến đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục trường THPT.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm về việc thí điểm triển khai Đánh
giá chất lượng giáo dục của quốc tế và trong nước.
- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia và việc sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục trường trung học phổ thông với các hình thức xin ý kiến như: trong các đợt tổng kết
đánh giá hàng năm về công tác ĐGCLGD, xin ý kiến trực tiếp với từng cá nhân chuyên gia.
- Phương pháp thống kê: Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý các số liệu thu nhận được từ
các phương pháp nghiên cứu khác.
8. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục nội
dung luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.
Chương 2: Kinh nghiệm một số nước về đánh giá chất lượng giáo dục và thực trạng quản lý
đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT tại tỉnh Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục trường THPT
Chương 3: Các biện pháp quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT tại tỉnh
Tuyên Quang theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT.

5
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan của vấn đề nghiên cứu
Cùng với công tác dạy và học ở các cơ sở giáo dục là hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục.
Mục đích chính của đánh giá chất lượng giáo dục là cải tiến chất lượng giáo dục, là công cụ giám sát
quá trình dạy học, từ đó đưa ra các quyết sách về quản lý, dự báo kết quả dạy học để không ngừng
nâng cao chất lượng giáo dục. Đánh giá chất lượng giáo dục có nhiều nội dung khác nhau, trong đó có
đánh giá các yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng sản phẩm giáo dục.
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý
Khi trình bày khái niệm quản lí, ngoài việc trích dẫn những tư tưởng của các tác giả kinh điển
của lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, các tác giả thường dẫn ra quan điểm của một số tác giả nước ngoài
như: Frederich Winslon Taylor (1855-1915); Henry Fayol (1841-1925); Mary Parkor Pollet (1868-
1933); Harold Koontz và một số tác giả Việt Nam như: Nguyễn Hoàng Toàn, Nguyễn Ngọc
Quang, Hồ Văn Vĩnh, Phạm Minh Hạc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Duy Quý, Bùi Trọng Tuân [8];
Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Nguyễn Quốc Chí [12].
Các nghiên cứu về quản lí có thể được khái quát theo những khuynh hướng như sau:
Thứ nhất, nghiên cứu quản lý theo quan điểm của điều khiển học và lí thuyết hệ thống. Theo
đó, quản lý là một quá trình điều khiển, là chức năng của những hệ có tổ chức với bản chất khác nhau
(sinh học, xã hội, kỹ thuật ) nó bảo toàn cấu trúc, duy trì chế độ hoạt động của các hệ đó. Quản lý là
tác động hợp quy luật khách quan, làm cho hệ vận động, vận hành và phát triển.
Thứ hai, nghiên cứu quản lý với tư cách là một hoạt động, một lao động tất yếu trong các tổ
chức của con người.
Thứ ba, nghiên cứu quản lý với tư cách là một quá trình trong đó các chức năng quản lý được
thực hiện trong sự tương tác lẫn nhau. Theo hướng này quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm tra các công việc của các thành viên thuộc một hệ thống đơn vị và việc sử dụng các
nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích xác định
Như vậy: Quản lý là quá trình tiến hành các hoạt động khai thác, lựa chọn, tổ chức và thực
hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lý theo kế hoạch chủ động và phù hợp với quy luật
khách quan để gây ảnh hưởng đến đối tượng quản lý nhằm tạo ra sự thay đổi cần thiết vì sự tồn tại
(duy trì), ổn định và phát triển của tổ chức trong một môi trường luôn biến động [25].

1.2.2. Chất lượng giáo dục
1.2.2.1. Các quan điểm về chất lượng giáo dục

6
* Chất lượng giáo dục được đánh giá bằng "đầu vào"
Theo quan điểm này, một trường tuyển chọn được học sinh giỏi, đội ngũ giáo viên giảng dạy
có uy tín, có nguồn tài chính để trang bị các phòng thí nghiệm, phòng chức năng được xem là
trường chất lượng cao.
Quan điểm này đã bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa dạng và liên tục
trong thời gian dài.
* Chất lượng giáo dục đánh giá bằng "đầu ra"
Một quan điểm khác về chất lượng giáo dục cho rằng: "đầu ra" của giáo dục đào tạo có tầm
quan trọng hơn nhiều so với đầu vào của quá trình giáo dục, đào tạo. "Đầu ra" chính là sản phẩm của
quá trình giáo dục thể hiện bằng năng lực của học sinh khi ra trường hay chất lượng học sinh vào học
các trường chuyên nghiệp.
* Chất lượng giáo dục được đánh giá bằng "giá trị gia tăng"
Quan điểm thứ ba về chất lượng giáo dục cho rằng một trường có tác động tích cực đến học sinh
khi nó tạo ra được sự khác biệt trong sự phát triển về trí tuệ của cá nhân học sinh.
* Chất lượng giáo dục được đánh giá bằng "giá trị học thuật"
Dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về năng lực học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy.
Điều này có nghĩa là trường nào có đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy tốt , có uy tín cao thì được xem
là trường có chất lượng cao.
* Chất lượng giáo dục được đánh giá bằng "văn hóa tổ chức riêng"
Quan điểm này dựa trên nguyên tắc các trường phải tạo ra được "văn hóa tổ chức riêng) hỗ trợ
cho quá trình liên tục cải tiến chất lượng. Vì vậy một trường được đánh giá là có chất lượng khi nó có
được "văn hóa tổ chức riêng" với nét đặc trưng quan trọng là không ngừng nâng cao chất lượng giáo
dục.
* Chất lượng giáo dục được đánh giá bằng "kiểm toán"
Nếu kiểm toán xem xét tổ chức có duy trì chế độ sổ sách tài chính hợp lý không, thì kiểm toán
chất lượng xem xét các trường có thu thập thông tin phù hợp và những người ra quyết định có đủ
thông tin cần thiết hay không, quá trình thực hiện các quyết định về chất lượng có hợp lý và hiệu quả
không.
1.2.2.2. Những cách tiếp cận khác nhau về vấn đề chất lượng
* Khái niệm truyền thống về chất lượng
Theo khái niệm truyền thống về chất lượng, một sản phẩm có chất lượng là sản phẩm làm ra
một cách hoàn thiện, bằng những vật liệu quý hiếm và đắt tiền.
* Chất lượng là sự phù hợp với các tiêu chuẩn (thông số kỹ thuật)

7
Trong một vài trường hợp, tiêu chuẩn trong giáo dục với nghĩa là những kết quả của học sinh khi
tốt nghiệp được xem xét là chất lượng trong giáo dục để chỉ đầu ra của giáo dục với ý nghĩa trình độ, kiến
thức, kỹ năng đạt được của học sinh sau những năm học tập tại trường.
* Chất lượng là sự phù hợp với mục đích
Cách tiếp cận khái niệm chất lượng được đa số các nhà hoạch định chính sách và quản lý giáo
dục, kể cả tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế (INQAHE- International Network of Quality
Assurance In Higher Education) sử dụng là tính phù hợp với mục đích- hay đạt được các mục đích đề
ra trước đó.
* Chất lượng với tư cách là hiệu quả của việc đạt mục đích của nhà trường
Đây là một phiên bản của cách tiếp cận trên. Theo cách này, một trường có chất lượng cao là
tuyên bố rõ ràng sứ mạng (mục đích) của mình và đạt được mục đích đó một cách hiệu quả, hiệu suất
nhất. Một định nghĩa có ý nghĩa trong việc xác định chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo
dục là: "Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu".
- Chất lƣợng giáo dục
Từ định nghĩa chất lượng trên có thể hiểu "Chất lượng giáo dục là sự phù hợp với mục tiêu
giáo dục". Nói đến chất lượng là nói đến sự cải tiến không ngừng của các sản phẩm và dịch vụ dành
cho khách hàng, cùng với việc cải tiến các phương pháp hành động nhằm tạo ra những điều ta mong
muốn. Trong ngữ cảnh của giáo dục thì chất lượng được hiểu theo ý nghĩa đa dạng. Chất lượng giáo
dục thường liên quan đến thành tích học tập, sự đáp ứng các chuẩn mực và giá trị, sự phát triển của cá
nhân người học, lợi ích của những đầu tư và sự phù hợp với những mục tiêu đề ra.
* Chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông: là sự đáp ứng của nhà trường đối với các
yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông quy định tại Luật Giáo dục.
Chất lƣợng của cơ sở giáo dục (mô hình C.I.P.O)
Chất lượng của một nhà trường hoặc một cơ sở giáo dục thường được thể hiện qua nhiều yếu
tố. Các yếu tố này tạo nên chất lượng của một cơ sở giáo dục. Giống như đối với hệ thống giáo dục,
các yếu tố của một cơ sở giáo dục cần được xem xét trong một hoàn cảnh có liên quan tới hoạt động
của cơ sở đó.
Đánh giá chất lượng của một cơ sở giáo dục là đánh giá chất lượng của 3 thành tố: chất lượng
đầu vào, chất lượng quá trình và chất lượng đầu ra. Có thể nói tắt, đây là quan điểm C.I.P.O khi xem
xét chất lượng của một cơ sở giáo dục. Các tiêu chí và chỉ số cụ thể cần phải xác định để chỉ rõ mức
độ đạt được của các thành phần này, làm nên chất lượng của cơ sở giáo dục.
1.2.2.3. Các thành tố quan trọng trong thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng

8
Theo Annesley, King và Harte (1994), để đảm bảo rằng kết quả của một hệ thống giáo dục
được chất lượng mong muốn, một hệ thống đảm báo chất lượng giáo dục phải quan tâm đến các quá
trình các hoạt động giảng dạy.
Tuy nhiên, các nghiên cứu của Freeman (1994), Peters (1977) cho thấy rằng, yếu tố quyết
định duy nhất của chất lượng trong một trường là từ bên trong của chính trường đó. Nó được quyết
định bởi chất lượng quản lý, năng lực của các nhà lãnh đạo và quản lý. Một khi các quy định về kiểm
soát chất lượng đã được nhà trường áp dụng, đánh giá đồng nghiệp và đánh giá ngoài cần phải được
củng cố và giúp các trường tập trung vào việc phát huy các mặt mạnh và khắc phục các mặt yếu của
mình.
1.2.2.4. Mô hình quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management -TQM)
“TQM là một triết lý, là một hệ thống công cụ, và là một quá trình mà sản phẩm đầu ra của nó
phải thoả mãn khách hàng và cải tiến không ngừng. Triết lý và quá trình này khác với các triết lý và
quá trình cổ điển ở chỗ là mỗi thành viên trong công ty đều có thể và phải thực hiện nó v.v.
TQM là sự kết hợp giữa các chiến thuật làm thay đổi sắc thái văn hoá của tổ chức với các
phương tiện kỹ thuật được sử dụng nhằm mục tiêu là thoả mãn các yêu cầu của khách hàng nội bộ, và
cũng từ đó thoả mãn được các yêu cầu của khách hàng bên ngoài”.
1.2.3. Đánh giá chất lượng giáo dục
1.2.3.1. Tự đánh giá chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông
Là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để chỉ ra các điểm mạnh,
điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu
chuẩn chất lượng giáo dục.
1.2.3.2. Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
Là hoạt động đánh giá của đoàn đánh giá ngoài về chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm
xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.2.4. Kiểm định chất lượng Kiểm định chất lượng là một hệ thống tổ chức và giải pháp để đánh
giá chất lượng giáo dục-đào tạo (đầu ra), và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục-đào tạo theo
các chuẩn mực được quy định.
* Kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT
Là hoạt động đánh giá các trường trung học phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành để chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện
pháp thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

9
1.2.5. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
1.2.5.1. Tiêu chuẩn
Ý kiến của Đặng Thành Hưng về khái niệm chuẩn [21]: chuẩn là mẫu lý thuyết có tính chất
nguyên tắc, tính công khai và tính xã hội hóa, được đặt ra bằng quyền lực hành chính hoặc chuyên
môn, bao gồm các yêu cầu, tiêu chí, quy định kết hợp lôgic với nhau một cách xác định, dùng làm
công cụ xác minh sự vật, làm thước đo- đánh giá hoặc so sánh các hoạt động, công việc, sản phẩm,
dịch vụ trong lĩnh vực nào đó và có khuynh hướng điều chỉnh những sự vật này theo nhu cầu, mục
tiêu mong muốn của chủ thể quản lý hoặc chủ thể sử dụng sản phẩm hay dịch vụ.
Từ đó chúng ta có thể định nghĩa tiêu chuẩn là các chỉ tiêu thực hiện, chúng là những điểm
được lựa chọn trong toàn bộ chương trình, kế hoạch cho phép đo lường, đánh giá được việc thực hiện
các mục tiêu. Có nhiều loại tiêu chuẩn, trong đó tốt nhất là các mục tiêu được phát biểu dưới dạng con
số.
1.2.5.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông là mức độ yêu cầu mà cơ sở giáo
dục phổ thông phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn
bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.
1.3. Quản lý đánh giá chất lƣợng giáo dục một trƣờng THPT
1.3.1. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác đánh giá chất lượng giáo dục
Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác tự đánh
giá của nhà trường
1.3.2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá của nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục trường THPT
Đầu năm học, Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá với thành phần theo
quy định. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phê duyệt kế hoạch tự đánh giá do các thành viên của Hội
đồng xây dựng theo quy trình và đảm bảo tính khoa học, bao gồm các nội dung: Mục đích và phạm vi
tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng tự đánh giá; dự kiến các nguồn
lực và thời điểm cần huy động; xác định công cụ đánh giá; dự kiến các thông tin và minh chứng cần
thu thập cho từng tiêu chí; xác định thời gian biểu cho từng hoạt động.
1.3.3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai bộ tiêu chuẩn
Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, đánh giá lại chất
lượng giáo dục các trường là cần thiết, một trong các yếu tố quyết định kết quả đánh giá chất lượng
giáo dục của nhà trường.
1.3.4. Thành lập đoàn đánh giá ngoài các trường THPT

10
Đoàn đánh giá ngoài được Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định thành lập, xây dựng kế hoạch
tổng thể đánh giá ngoài tại các nhà trường trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và đánh giá
chất lượng của Sở GD&ĐT. Hoạt động của Đoàn đánh giá ngoài được coi là có hiệu quả khi không chỉ
đánh giá xem một trường có chất lượng hay không mà còn phải có vai trò như những chuyên gia tư vấn,
cố vấn sẵn sàng giúp nhà trường giải quyết những vấn đề tồn đọng và đưa ra các giải pháp cải tiến nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1.3.5. Xây dựng một số chính sách đối với đánh giá chất lượng giáo dục
Cần có cơ chế chính sách đảm bảo duy trì, ổn định công tác giáo dục các trường THPT nói riêng
các trường phổ thông nói chung; chính sách đãi ngộ tạo môi trường thuận lợi đáp ứng được các nhu cầu
vật chất, tinh thần đảm bảo động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cống hiến cho
giáo dục với khả năng, tinh thần nhiệt huyết của người thầy; chính sách ưu tiên bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu của công tác đánh
giá chất lượng giáo dục của đơn vị; kinh phí chi cho công tác này phù hợp với đặc thù, tính chất, mức
độ nội dung của công việc.
1.3.6. Sử dụng kết quả đánh giá
Kết quả tự đánh giá, nhất là sau khi được Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT đánh giá và
công bố kết quả nhà trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục thì việc cam kết tổ chức, thực hiện kế hoạch
cải tiến chất lượng của các trường là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giữ vững, không ngừng nâng
cao và khảng định chất lượng giáo dục của trường với toàn thể xã hội. Việc làm đó phải trở thành một
việc làm thường xuyên, liên tục, sáng tạo, tích cực, quyết liệt và hiệu quả của cán bộ, giáo viên và các
nhà quản lý giáo dục và toàn xã hội. Cụ thể:
- Đổi mới toàn diện quá trình dạy học của các trường theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn
- Nâng cao chất lượng đội ngũ và sử dụng đội ngũ nhà giáo một cách hợp lý, hiệu quả
1.4. Quản lý đánh giá chất lƣợng giáo dục các trƣờng THPT theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lƣợng giáo dục trƣờng THPT
1.4.1. Vị trí trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân
Điều 26 đến Điều 31, Mục 2, Chương II Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005; Khoản 3 Điều 29, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2005, được Quốc hội thông qua năm 2009 đã khẳng định
rõ vị trí của trường THPT thuộc cơ sở giáo dục phổ thông, trong hệ thống giáo dục quốc dân [23]; đáp
ứng mục tiêu của giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp giáo dục phổ thông
và chương trình giáo dục phổ thông.
1.4.2. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

11
1.4.2.1. Khái quát về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành là công cụ để nhà trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục;
để thông báo công khai với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của
nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn
chất lượng giáo dục.
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông, bao gồm 7 tiêu chuẩn
và 46 tiêu chí.
* Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học phổ thông
* Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường
* Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
* Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
* Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
* Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
* Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh
1.4.2.2. Tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng giáo dục
Đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông có vai trò quan trọng được khái
quát như sau:
- Các tiêu chuẩn ĐGCLGD là căn cứ để các trường THPT xây dựng kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ dài hạn, trung hạn và kế hoạch năm học.
- Các tiêu chuẩn ĐGCLGD là mục đích, động lực phát triển giáo dục
- ĐGCLGD là cơ hội để các trường tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng với
giải pháp hữu hiệu.
- Thực hiện ĐGCLGD sẽ giúp Sở GD&ĐT quản lý tốt chất lượng giáo dục của các trường
THPT.
1.4.2.3. Các yêu cầu đánh giá chất lượng giáo dục
- Việc ĐGCLGD phải dựa vào các tiểu chuẩn, chế độ, nội quy, các chỉ tiêu kế hoạch và nhất
là mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông trong điều kiện mới; các văn bản của Bộ GD&ĐT ban
hành.
- Tuân thủ Quy định về quy trình và chu kỳ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Bám sát hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, hướng dẫn đánh giá ngoài các cơ
sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
1.4.2.4. Các nguyên tắc của đánh giá chất lượng giáo dục
- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học

12
- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan
- Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
- Nguyên tắc 5W và 1 H:
1.4.3. Quản lý đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT theo bộ tiêu chuẩn
1.4.3.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra,
giám sát cơ sở giáo dục phổ thông do sở giáo dục và đào tạo quản lý để thực hiện đánh giá chất lượng
giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
- Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác
đánh giá chất lượng giáo dục; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đánh giá chất lượng các trường trung học phổ
thông.
- Chỉ đạo các trường THPT xây dựng kế hoạch tự đánh giá
- Lập kế hoạch đánh giá ngoài, đánh giá lại và ra quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài,
đoàn đánh giá lại.
1.4.3.2. Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT
- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đăng ký đánh giá
ngoài, nếu không đủ điều kiện hoặc theo kế hoạch của Sở chưa được đánh giá ngoài, thì phải thực hiện
kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những
điểm yếu của trường đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.
- Thực hiện các thủ tục, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của đoàn đánh giá ngoài và
đánh giá lại làm việc một cách có hiệu quả tốt nhất.
- Thực hiện chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, Ban chỉ
đạo đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở phổ thông phải chỉ đạo bộ phận thực hiện hoạt động kiểm tra,
đánh giá nội dung, quy trình và cách thức tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục đã được triển khai.
Chƣơng 2. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƢỚC VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÀ
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG THPT TẠI
TỈNH TUYÊN QUANG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC
TRƢỜNG THPT
2.1. Kinh nghiệm một số nƣớc về đánh giá chất lƣợng giáo dục
2.1.1. Đánh giá chất lượng giáo dục ở Đan Mạch
2.1.2. Đánh giá chất lượng giáo dục ở Phần Lan
2.1.3. Đánh giá chất lượng giáo dục ở Ai-rơ-len
2.2. Thực trạng về giáo dục tỉnh Tuyên Quang
2.2.1. Các đặc điểm chính về kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh Tuyên Quang

13
Tuyên quang là một tỉnh miền núi phía bắc. Tuyên Quang nằm ở trung tâm lưu vực sông Lô
và sông Gâm, có tổng diện tích tự nhiên 587.038,50 ha, chiếm 1,78% tổng diện tích tự nhiên của cả
nước, trong đó 50% diện tích là núi cao,
.
gồm 1 thành phố và 6 huyện; Dân số 725.467 người.
2.2.2. Phát triển giáo dục trung học phổ thông trong thời kỳ đổi mới
Tỉnh Tuyên Quang có 28 trường THPT, 28/28 trường đều là công lập (trong đó có 1 trường
phổ thông Dân tộc nội trú THPT, 1 trường THPT chuyên) năm học 2011-2012 có 662 lớp THPT,
26.006 học sinh. Số học sinh bình quân trong một lớp là 40 HS. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số là
53,09% thuộc 25 dân tộc khác nhau.
2.2.2.1. Về phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS
2.2.2.2. Chỉ tiêu phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào Trung cấp
2.2.2.3. Chỉ tiêu phân luồng học sinh tốt nghiệp THPT vào TC, CĐ, ĐH
2.2.3. Thực trạng công tác quản lý các mặt hoạt động của các trường THPT tỉnh Tuyên Quang
2.2.3.1. Tình hình chung về hoạt động giáo dục tại các trường THPT
2.2.3.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên
2.2.3.3. Thực trạng công tác quản lý, giáo dục học sinh trong các trường trung học phổ thông của
tỉnh Tuyên Quang
2.2.4. Thực trạng về công tác tổ chức quản lý và chính sách đối với giáo dục bậc trung học phổ
thông
2.2.4.1. Công tác tổ chức quản lý đối với giáo dục
2.2.4.2. Về các chính sách đối với giáo dục bậc THPT
2.3. Thực trạng quản lý đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT tỉnh Tuyên Quang theo bộ
tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT
2.3.1. Thực trạng Quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác đánh giá chất
lượng giáo dục
Để hiện thực hóa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông, trước
hết cần triển khai tổ chức tập huấn bộ tiêu chuẩn tới toàn thể CBQL, giáo viên phụ trách công tác tự
đánh giá của các trường THPT nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác đánh giá chất lượng giáo dục
trường trung học phổ thông, nhất là công tác tự đánh giá của nhà trường.
Đây là một việc làm mới đối với Sở GD&ĐT cũng như các đơn vị trường học đặc biệt là cách tiếp
cận tự đánh giá từng chỉ số của mỗi tiêu chí và khẳng định đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số đều dựa
trên minh chứng nên bước đầu triển khai và thực hiện đôi lúc còn lúng túng. Một bộ phận cán bộ quản lý
và giáo viên nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác đánh giá chất lượng
giáo dục, còn ngại khó trước những vấn đề mới, chưa đầu tư thời gian và công sức thoả đáng cho công
tác tự đánh giá.

14
Bảng 2.10. Nhận thức của các đối tượng về công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
Stt
Nội dung phiếu hỏi
Chính kiến
CBQL
(%)
Giáo viên
(%)
Phụ huynh
HS(%)
Trường CĐ có
HS vào học
(%)
1
Các hình thức đánh giá
CLGD hiện nay đã phản
ánh CLGD đích thực của
nhà trường
Đồng ý
29
45
60
28
K.đồng ý
71
48
40
69
Ý kiến khác

7

3
2
Việc xây dựng và áp dụng
bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD
trường THPT là rất cần
thiết
Đồng ý
90
80
82
90
K.đồng ý

15
18
6
Ý kiến khác
10
5

4
3
Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD
trường THPT là mục tiêu,
động lực nâng cao CLGD
các nhà trường
Đồng ý
95
90
85
92
K.đồng ý
2

10
4
Ý kiến khác
3
10
5
3
4
Thực hiện ĐGCLGD sẽ
giúp các cơ quan QLGD
có cách nhìn tổng thể về
CLGD ở các trường, từ đó
có giải pháp quản lý phù
hợp để nâng cao CLGD
toàn tỉnh
Đồng ý
95
85
80
95
K.đồng ý
3
5
15
3

Ý kiến khác
2
10
5
2
2.3.2. Thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch tự đánh giá của nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng giáo dục trường THPT
Hiệu trưởng các trường THPT quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá với thành phần theo
quy định. Thực trạng việc quản lý xây dựng kế hoạch tự đánh giá của các trường, tôi trưng cầu ý kiến
của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và thu được kết quả sau:
Bảng 2.12. Kết quả điều tra thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá của các
trường THPT theo bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường THPT
STT
Nội dung
Tỷ lệ (%)
1
Các trường xây dựng kế hoạch tổng thể tự đánh giá
100
2
Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng,… xây dựng kế hoạch của tổ để thực hiện
kế hoạch tự đánh giá tổng thể của nhà trường
55
3
Cán bộ quản lý, giao viên, nhân viên xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực
hiện kế hoạch tổng thể của nhà trường
30
4
Các trường xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn
65
2.3.3. Thực trạng công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị triển khai bộ tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

15
Chuẩn bị CSVC, kinh phí và các điều kiện thực hiện Bộ tiêu chuẩn là chưa đảm bảo.
2.3.4. Thực trạng công tác đánh giá ngoài các trường THPT theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng giáo dục trường THPT
Đoàn được thành lập đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của các thành viên theo
đúng quy định của Bộ GD&ĐT; Các thành viên của Đoàn đánh giá ngoài tuy đáp ứng chuẩn về bằng
cấp nhưng chưa thực sự chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và am hiểu về đánh giá chất
lượng giáo dục, chưa đáp ứng mỗi thành viên của đoàn là một chuyên gia tư vấn, cố vấn cho nhà
trường thực hiện hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng; đoàn thực hiện theo đúng quy trình, nội dung,
các bước theo kế hoạch song hiệu quả thực hiện ở từng nội dung, từng công đoạn chưa cao, còn mang
tính hình thức, thủ tục.
2.3.5. Thực trạng chính sách đối với đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
Tỉnh đã có một số chính sách khuyến khích đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục phát triển.
Tuy nhiên chính sách ưu tiên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu của công tác đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị chưa được
quan tâm đúng mức. Các hoạt động tự đánh giá của nhà trường là do cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm
làm ngoài giờ sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công. Nguồn kinh phí chi
cho công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo dục của các đơn vị chỉ là phần tiết kiệm của kinh phí
chi thường xuyên của nhà trường và hỗ trợ của Hội cha mẹ học sinh.
2.3.6. Thực trạng sử dụng kết quả đánh giá, công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá chất
lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng không đáp mục tiêu đề ra là không ngừng cải
tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cho nên công tác đánh giá chất lượng giáo dục các
trường chưa thực sự khảng định được vị thế, vai trò của nó trong xã hội.
Tuy nhiên tổng kết còn quá nặng về thi đua khen thưởng, quá đề cao thành tích mà nhẹ hoặc
ngại chỉ ra tồn tại khuyết điểm và nguyên nhân, chưa lắng nghe được ý kiến nhiều chiều; còn theo
công thức, hình thức thậm chí tổng kết có khi chỉ là nội dung kết hợp, đan xen trong một hội nghị nào
đó.
Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC CÁC
TRƢỜNG THPT TẠI TỈNH TUYÊN QUANG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG THPT
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa

16
Công tác đánh giá chất lượng giáo dục đã bước đầu đi vào các trường học cùng phát triển
theo sự đổi mới của giáo dục. Mặt khác, các nội dung, biện pháp và kỹ thuật đánh giá cũng được hình
thành dựa trên cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác đánh giá chất lượng giáo dục
các trường THPT.
Tuy nhiên trước những thay đổi do thực thi các mục tiêu của đổi mới giáo dục, công tác đánh
giá chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT cũng cần có những điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở kế
thừa những thành tựu của công tác này thực hiện ở những năm trước nhưng có sự sáng tạo và phát
triển. Phát huy những mặt tích cực của thực tiễn công tác đánh giá chất lượng giáo dục tỉnh Tuyên
quang trong giai đoạn vừa qua, bổ sung, điều chỉnh những yếu tố chưa hợp lý nhằm phát huy hơn nữa
vai trò tích cực của công tác đánh giá chất lượng giáo dục với yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay.
3.1.2. Nguyên tắc tính toàn diện
Trong quá trình cải tiến và hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục phải đảm bảo
tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động này phù hợp và tác động tích cực đến các hoạt
động khác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
Tính toàn diện trong các biện pháp chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục còn phải đảm bảo hài hòa các mối quan hệ với các hoạt động khác có liên quan. Từ mối quan hệ
các cấp lãnh đạo trực tiếp và gián tiếp của Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương trong quá trình thực
hiện những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của ngành. Ngay trong khi nhà
trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng cần so sánh, đối chiếu, xem xét với
các hoạt động khác để đảm bảo sự thống nhất và toàn diện trong quá trình vận dụng thực hiện.
3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quả
Đối với các nhà quản lý khi đưa ra các biện pháp quản lý cho bất kỳ hoạt động nào cũng cần
tính đến hiệu quả đạt được, nếu không sẽ dẫn đến lãng phí tiền của, thời gian công sức. Khi đề xuất
các biện pháp phải lưu ý:
- Những biện pháp này phải đưa đến tính phù hợp hơn, thuận lợi hơn khi thực hiện công tác
đó.
- Các biện pháp phải thiết thực phục vụ cho đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra,
đánh giá và tiến tới đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng giáo dục.
3.2. Các biện pháp đƣợc đề xuất
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng giáo dục cho các
cán bộ quản lý giáo dục ở cơ quan quản lý giáo dục và các trường THPT
* Mục đích của biện pháp
Làm cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của công
tác đánh giá chất lượng giáo dục.

17
* Nội dung và cách thực hiện
- Tuyên truyền, phổ biến thông qua triển khai đầy đủ, sâu sắc những văn bản pháp quy của
Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về mục đích, vai trò, ý nghĩa của công tác đánh giá chất
lượng giáo dục đến toàn thể các nhà quản lý giáo dục và giáo viên
- Tuyên truyển phổ biến thông qua tổ chức các lớp tập huấn cho 100% cán bộ quản lý,
giáo viên làm công tác đánh giá chất lượng giáo dục của các trường nói chung
và các trường THPT nói riêng hiểu sâu sắc về công tác đánh giá chất lượng giáo dục.
3.2.2. Đổi mới quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng về các nhà trường, tạo động lực
cho sự phát triển của nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường
THPT
* Mục đích của biện pháp
Biện pháp nhằm phát huy vai trò của Sở GD&ĐT trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao năng lực chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong việc chỉ đạo
thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT.
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp
Các trường THPT muốn thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục nói chung và công
tác đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng thì cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo cần có sự đổi
mới tích cực từ nhận thức đến phương châm, hành động và có những quyết định quản lý, cơ
chế chính sách sáng tạo, phù hợp tạo môi trường thuận lợi nhất thực hiện thành công công tác
đánh giá chất lượng giáo dục.
3.2.3. Quản lý công tác tự đánh giá của các trường
* Mục đích của biện pháp
Quản lý tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch tự đánh giá, đặc biệt kế hoạch cải tiến chất
lượng với các biện pháp sáng tạo phù hợp.
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp
Trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn đã được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên của các trường, Sở
GD&ĐT chỉ đạo hướng dẫn các trường thực hiện hiệu quả kế hoạch tự đánh giá.
3.2.4. Quản lý công tác đánh giá ngoài các trường THPT
* Mục đích của biện pháp
Nâng cao vị thế, vai trò của đoàn đánh giá ngoài về việc xác nhận tính xác thực và khách quan
của báo cáo tự đánh giá của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đã ban hành.
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp
- Giai đoạn 1: Thành lập Đoàn đánh giá ngoài
- Giai đoạn 2: Công tác chuẩn bị cho hoạt động của đoàn đánh giá ngoài

18
Gửi hồ sơ đánh giá cho các thành viên của đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu và viết báo cáo sơ
- Giai đoạn 3: Nghiên cứu hồ sơ đánh giá
+ Bản nhận xét của mỗi thành viên về báo cáo tự đánh giá, kết quả nghiên cứu các tiêu chí và
phiếu đánh giá các tiêu chí được phân công.
+ Báo cáo của đoàn về kết quả nghiên cứu hồ sơ, các kiến nghị (nếu có) và kế hoạch khảo sát.
- Giai đoạn 4: Khảo sát sơ bộ nhà trường
Trưởng đoàn và Thư ký làm việc với trường trong thời gian 01 ngày có biên bản ghi nhớ về:
Chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và kế hoạch khảo sát của đoàn,
hướng dẫn nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện cho đợt khảo sát chính
- Giai đoạn 5: Khảo sát chính thức nhà trường
Trong thời gian không sớm hơn 10 ngày và không muộn hơn 1 tháng kể từ ngày kết thúc
chuyến khảo sát sơ bộ, đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại trường với các nội dung: Tiếp
xúc trực tiếp thu thập thông tin để kiểm nghiệm các kết quả tự đánh giá của nhà trường; Xác minh các
minh chứng; khảo sát cơ sở vật chất; khảo sát hoạt động chính khóa, ngoại khóa
- Giai đoạn 6: Hoàn thành báo cáo đánh giá ngoài
Căn cứ sản phẩm của đợt khảo sát chính thức tại trường là các “Phiếu đánh giá tiêu chí” được
các thành viên của đoàn ghi bổ sung những phát hiện mới thu được trong chuyến khảo sát; căn cứ báo
cáo đánh giá theo những tiêu chí của từng thành viên, Trưởng đoàn và Thư ký dự thảo báo cáo đánh
giá ngoài được các thành viên thông qua và sự nhất trí của nhà trường Trưởng đoàn hoàn thiện báo
cáo đánh giá ngoài, gửi báo cáo và toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn cho sở GD&ĐT.
3.2.5. Quản lý thực hiện chính sách đối với công tác đánh giá chất lượng giáo dục các trường
THPT theo Bộ tiêu chuẩn
* Mục đích của biện pháp
Để tạo hành lang pháp lý cần có hệ thống văn bản quy định về chính sách ưu tiên, khuyến
khích các cơ sở giáo dục tham gia tích cực công tác đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường;
chính sách ưu đãi để khuyến khích các cán bộ làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở các đơn
vị
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp
Có ý kiến đề xuất tích cực với Bộ GD ĐT và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn
bản quy định về chính sách ưu tiên các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo
dục; chính sách ưu đãi để khuyến khích các cán bộ đang làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
đảm bảo mức kinh phí cần thiết, cơ sở vật chất và các điều kiện tối thiểu cho công tác đánh giá chất lượng
cơ sở giáo dục.

19
3.2.6. Quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường
* Mục đích của biện pháp
Chỉ đạo các trường từ việc xây dựng kế hoạch chi tiết, thiết thực, khả thi đến khâu tổ chức,
triển khai thực hiện sau khi tự đánh giá, nhất là sau khi được Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT
đánh giá và công bố kết quả nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp
3.2.6.1. Đổi mới toàn diện quá trình dạy học của các trường theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn
Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, tiến tới đổi mới toàn diện quá
trình dạy học, giáo dục tất yếu chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên.
Đổi mới quản lý nhà trường cho phù hợp với đổi mới quá trình dạy học. Cách giáo dục thay
đổi thì hình thức quản lý cũng phải thay đổi theo. Quan tâm tạo môi trường làm việc thuận lợi, có đủ
các điều kiện cần thiết giúp mọi người làm việc tốt nhất.
3.2.6.2. Quản lý công tác bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ nhà giáo các trường THPT
Kết quả tự đánh giá cho thấy, đội ngũ nhà giáo cơ bản đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nhưng
chưa chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Do vậy, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ
là hết sức cần thiết và trở thành một trong các nhiệm vụ trọng tâm, vì nó là lực lượng quyết định sự
thành công của đổi mới giáo dục.
- Các trường căn cứ kết quả tự đánh giá tiến hành phân loại cán bộ, giáo viên thành các
nhóm đề nghị được bồi dưỡng
- Quản lý công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ của các trường
- Quản lý công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường THPT
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Kế hoạch cải tiến chất lượng cần tập trung trọng điểm vào công tác bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ nhà
giáo, vì đó là biện pháp trung tâm, một đội ngũ được bồi dưỡng chuẩn hóa và sử dụng tốt có ý nghĩa quyết
định đến việc thực hiện mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục các trường THPT. Đổi mới quản lý
của Sở GD&ĐT có ý nghĩa quyết định trước tiên đến việc bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ và đổi mới phương
pháp dạy học, đến toàn bộ tiến trình đổi mới giáo dục. Xây dựng nhận thức, quan niệm đổi mới là giải pháp
có ý nghĩa mở đầu cho mọi thành công của việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới phương
pháp, đổi mới quá trình giáo dục có ảnh hưởng quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục nhà trường.
Mỗi biện pháp có vị trí trong hệ thống các biện pháp đã nêu. Quá trình chỉ đạo thực hiện bộ tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là quá trình kết hợp thực hiện các biện pháp
một cách đồng bộ.
3.4. Đánh giá về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp

20
Kết quả thăm dò ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên các trường một cách trung thực, khách
quan, công bằng cho thấy, các biện pháp quản lý thực hiện bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục các trường THPT là phù hợp với thực tiễn của các trường và rất cấp thiết thể hiện ở bảng 3.1 của
luận văn
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu đã trình bày, tôi rút ra kết luận sau:
1/ Vấn đề chất lượng giáo dục là yếu tố sống còn đối với các cơ sở giáo dục nói chung, các
trường THPT nói riêng. Đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục các trường THPT là điều kiện để giáo
dục nói chung thực hiện được mục tiêu cơ bản là động lực cho sự tiến bộ, sự phát triển xã hội trong
thời kỳ đổi mới hiện nay.
Kinh nghiệm quốc tế và các kết quả nghiên cứu lý luận về đánh giá chất lượng giáo dục cho
thấy:
- Đánh giá chất lượng giáo dục là phương pháp, con đường trong việc tạo động lực cho các
trường học đảm bảo chất lượng giáo dục của chính mình. Đánh giá chất lượng giáo dục không chỉ xác
định cho các trường định hướng chất lượng của mình mà còn chỉ rõ con đường để đạt tiêu chuẩn chất
lượng. Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường THPT là công cụ và phương tiện để thực hiện bảo đảm chất
lượng của nhà trường thông qua tự đánh giá và đánh giá ngoài.
- Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là tập hợp các lĩnh vực (tiêu chuẩn) phản ánh các
yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục của trường học. Mỗi lĩnh vực thể hiện ở một hoặc một số tiêu chí.
Mỗi tiêu chí lại được xác định bằng 3 chỉ số cho phép lượng hóa lĩnh vực đó.
2/ Thực trạng quản lý đánh giá chất lượng giáo dục các trường THPT tỉnh Tuyên Quang cho
phép tôi rút ra một số nhận xét:
- Sở GD&ĐT đã quan tâm đến công tác đánh giá chất lượng giáo dục của các trường THPT.
Song, từ năm học 2008-2009 Sở GD ĐT mới triển khai thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo
dục trường THPT theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. - Các trường THPT
đã và đang tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy, các trường đều đạt các yêu cầu
được xác định trong từng chỉ số, tiêu chí của bộ tiêu chuẩn nhưng ở mức thấp.
- Công tác đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đã được Sở GD&ĐT quan tâm,
nhưng thực tiễn triển khai còn bộc lộ một số mặt hạn chế sau:
+ Cán bộ, giáo viên nhận thức chưa thực sự đầy đủ về ý nghĩa, nội dung của công tác đánh giá
chất lượng giáo dục.
+ Chưa kết hợp khoa học giữa tự đánh giá với hoạt động đánh giá ngoài trong đánh giá chất
lượng giáo dục của từng trường.

21
+ Quản lý đánh giá chất lượng của Sở GD ĐT chưa thực sự hướng về các nhà trường, chưa
kích thích được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường.
+ Xét theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn, kết quả đánh giá cho thấy, đa số các trường còn hạn chế
trong việc cam kết thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau khi được đánh giá công nhận đạt tiêu
chuẩn chất lượng giáo dục, nhất là công tác nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác đổi mới toàn diện
quá trình giáo dục.
3/ Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lý đánh giá chất
lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD trường THPT của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, tôi đã đề
xuất 6 biện pháp tăng cường công tác quản lý đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo Bộ tiêu
chuẩn này trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang:
- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng giáo dục cho các
cán bộ quản lý giáo dục ở cơ quan chỉ đạo và các trường THPT
- Đổi mới quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng về các nhà trường, tạo động lực cho sự
phát triển của nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
- Quản lý công tác tự đánh giá của các trường theo Bộ tiêu chuẩn
- Quản lý công tác đánh giá ngoài các trường THPT theo Bộ tiêu chuẩn
- Quản lý thực hiện chính sách đối với công tác đánh giá chất lượng giáo dục các trường
THPT theo Bộ tiêu chuẩn.
- Quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo yêu cầu Bộ tiêu chuẩn.
Các biện pháp trên được đánh giá là cấp thiết và có tính khả thi.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thanh ta, kiểm tra, giám sát các hoạt động đánh giá
chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; chế độ, chính sách cho đội ngũ đánh giá viên, thanh tra, giám sát
viên và các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chuẩn đồng thời đáp ứng các
mục tiêu: thanh tra toàn diện, trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện-học sinnh tích cực và đánh
giá chất lượng giáo dục để tránh gây quá nhiều thủ tục phiền hà cho cơ sở.
- Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để có các chuyên gia am hiểu về giáo
dục và đánh giá chất lượng giáo dục.
2.2. Đối với UBND tỉnh
- Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cần ban hành các văn bản quy định về chính sách ưu
tiên các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; chính sách ưu đãi để
khuyến khích các cán bộ đang làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

22
- Đầu tư kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhất là cán bộ quản lý về công tác đánh
giá chất lượng giáo dục. Bộ phận đánh giá chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT cần được ưu tiên về
nhân sự và có chế độ phù hợp để thực hiện chức năng của mình một cách độc lập, khách quan, khoa
học, đánh giá đúng chất lượng giáo dục các trường.
- Chỉ đạo sát sao việc phân cấp công tác tổ chức cán bộ và tài chính cho bộ phận chuyên trách
đánh giá chất lượng giáo dục.
2.3. Đối với các trường trung học phổ thông
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo
dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
- Giao trách nhiệm và hình thành bộ phận chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng của nhà
trường.
- Sáng tạo để lựa chọn mô hình bảo đảm chất lượng giáo dục phù hợp, hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách theo quy định.

References
1. Tạ Thị kiều Anh, Quản lý chất lượng trong các tổ chức, NXB Thống kê, Hà Nội,
2004.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Các Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, NXB GD, 2008.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường phổ thông, năm 2011.
4. Bộ giáo dục và Đào tạo, Tài liệu tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, 2009.
Tài liệu tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, 10/2009.
5. Bộ giáo dục và Đào tạo, Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường
THPT và trường phổ thông có nhiều cấp họ c; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
cơ sở, giáo viên THPT.
6. Báo cáo tại hội thảo "Đổi mới giáo dục đại học: Hội nhập và thách thức" ngày 30-
31/03/2004 tại Hà nội, Việt Nam.
7. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng, Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai-vấn đề và
giải pháp, NXB sự thật, 2004.
8. Đặng Quốc Bảo và tập thể tác giả. Khoa học tổ chức quản lý. Nxb Thống kê, 1998.
9. Phùng Khắc Bình. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản lý. Bài giảng cán bộ
QLGD tỉnh Tuyên Quang, 2010.
10. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001-2010, NXB Giáo dục, Hà Nội 2002.
11. Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên), Chất lượng giáo dục những vấn đề lí luận và thực
tiễn, Hà Nội năm 2008.

23
12. Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận đại cương về quản lý, 1996.
13. Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những quan điểm giáo dục hiện đại,
Khoa sư phạm, Đại học quốc gia Hà Nội .
14. Nguyễn Đức Chính, Tập bài giảng: Đo lường và đánh giá trong giáo dục và dạy học.
15. Nguyễn Đức Chính, Tập bài giảng: Thiết kế và đánh giá chương trình giáo dục.
16. Nguyễn Đức Chính, Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học quốc gia
Hà Nội, 2001.
17. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa hoc. Nxb khoa học kỹ thuật, 1999.
18. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb
Chính trị quốc gia, 2006.
19. Trần Khánh Đức, Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO
&TQM, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004.
20. Phạm Minh Hạc, Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, 2001.
21. Đặng Thành Hƣng, Chuẩn và chuẩn hóa giáo dục, Kỉ yếu hội thảo khoa học "chuẩn
hóa giáo dục". Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Hà Nội, 2006.
22. Đặng Vũ Hoạt – Hà Nhật Thăng, Tổ chức hoạt động giáo dục, Nxb Giáo dục,
1998.
23. Luật Giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam số 38/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 (số:44/2009/QH12).
24. Đặng Bá Lãm, Kiểm tra đánh giá trong dạy học đại học, NXB GD, 2003.
25. Nghiên cứu phát triển giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, (2002).
26. Lê Đức Ngọc, Bài giảng: Đo lường đánh giá trong giáo dục, Trung tâm đảm bảo chất
lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục, 2000.
27. Phan Trọng Ngọ, Dạy-học và phương pháp dạy-học trong nhà trường, NXB ĐHSP,
2005.
28. Bùi Văn Quân, Phương pháp nghiên cứu giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm, Hà
Nội, 2006.
29. Bùi Văn Quân, Giáo trình quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.
30. Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định chất lượng
giáo dục của Phòng KT KĐCLGD, Sở Giáo dục Đào tạo Tuyên Quang các năm học 2009-2010 và
2010-2011.
31. UBND tỉnh Tuyên Quang, Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự
nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

24
32. Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Báo cáo tổng kết của Sở GD&ĐT ở các năm học (2007-
2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011).
33. Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất
lượng giáo dục, các năm học (2008-2009, 2009-2010 và 2010-2011).
34. Lâm Quang Thiệp, Tập bài giảng: Đo lường đánh giá trong giáo dục, Khoa sư phạm,
ĐHQGHN, 2003.
35. Dƣơng Thiệu Tống, Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, NXB KHXH, 2005.
36. Phạm viết Vƣợng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội, Hà Nội 2006.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x