Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá ở trường trung học phổ thông nội trú đồ sơn, thành phố hải phòngBiện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá ở
Trường Trung học phổ thông nọi trú Đồ Sơn,
thành phố Hải Phòng


Phạm Thị Khanh


Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh
Năm bảo vệ: 2008


Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa
(HĐNK) đối với học sinh bậc trung học, các yếu tố ảnh hưởng, chi phối khi xây dựng các
biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa cho đối tượng học sinh THPT. Tiến hành khảo
sát, phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động ngoại khóa của Trường Trung học
nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, trong các năm học 2006-2007, 2007-2008, với đối

tượng 200 em học sinh nội trú và các đoàn thể của trường. Nhận xét đánh giá các yếu tố
ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa, xu thế phát triển tâm sinh lý của học sinh THPT.
Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp như tăng cường giáo dục nâng cao nhận
thức về tác dụng của HĐNK và thúc đẩy HĐNK ở nhà trường; cải tiến quản lý kế hoạch
tổ chức HĐNK; cải tiến quản lý phương pháp, hình thức, nội dung HĐNK; tăng cường
các điều kiện đảm bảo cho HĐNK; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục thông qua
HĐNK, giúp nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường

Keywords: Biện pháp quản lý; Hoạt động ngoại khóa; Quản lý giáo dục; Trường trung
học phổ thông

Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát điểm lý luận
Những năm đầu của thế kỷ XXI đã được đánh dấu bằng sự phát triển mới về chất lượng với
những thành tựu to lớn của khoa học công nghệ, song con người cũng đang đứng trước nhiều vấn
đề sống còn của xã hội công nghiệp và nền kinh tế tri thức đặt ra. Đảng và nhà nước ta đã coi sự
nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Để đảm bảo thắng lợi sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước thì phải: "Ƣu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lƣợng dạy và


học. Đổi mới chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp dạy và học, nâng cao chất lƣợng đội
ngũ giáo viên và tăng cƣờng cơ sở vật chất của nhà trƣờng, phát huy khả năng sáng tạo và
độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên. Coi trọng bồi dƣỡng cho học sinh, sinh viên khát
vọng mãnh liệt xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với tƣơng
lai cộng đồng, dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của
thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định khách quan, trung
thực chất lƣợng giáo dục đào tạo".
Giáo dục phải không ngừng đổi mới, đổi mới cả về nội dung chương trình, về phương pháp
giảng dạy Một trong nhiều phương pháp giáo dục được áp dụng, trong đó có tổ chức HĐNK
trong nhà trường. HĐNK là một hoạt động quan trọng trong quá trình nhận thức của con người
nhằm chiếm lĩnh tri thức, khám phá ra các quy luật khoa học. HĐNK còn là hoạt động quan
trọng của người học sinh nhằm bổ sung, ôn luyện, củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức, vốn
sống cho người học, chính vì vậy HĐNK phải được định hướng, tổ chức, quản lý có phương
pháp đối với học sinh. Đặc biệt HĐNK là một bộ phận quan trọng trong hoạt động giáo dục ở
trường phổ thông, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Hoạt
động này là sự tiếp nối các hoạt động dạy học ở trên lớp, nhằm giáo dục học sinh một cách toàn
diện, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.
Hiện nay HĐNK tại các trường THPT còn yếu thường là tự phát chưa được quản lý chặt
chẽ, chưa xây dựng được nề nếp, chưa có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Vấn đề đặt ra là cần phải hình thành ý thức tham gia các HĐNK của học sinh một cách có
mục đích, nội dung rõ ràng và được quản lý chặt chẽ, đưa vào nề nếp, đầy đủ, mạnh mẽ, góp
phần củng cố, nâng cao kiến thức, làm rõ thêm nội dung của môn học. Từ đó học sinh có ý thức
tham gia một cách tự giác các HĐNK của nhà trường.
1.2. Xuất phát điểm thực tiễn
Trường THPT Nội trú Đồ Sơn có 450 học sinh nội trú với 13 lớp (4 lớp THCS, 9 lớp
THPT) với 28 giáo viên, 20 CB-CNV, trong đó có 3 cán bộ quản lý. Học sinh của trường là học
sinh của các huyện đảo, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa.
Phần lớn các em ngoan, chăm học nhưng cũng có một số lượng không nhỏ học yếu, thiếu ý thức
tự giác, thiếu sự dạy bảo, kèm cặp của người lớn như học sinh các huyện: Bạch Long Vỹ, Cát
Hải, các em quen sống tự do. Đặc biệt học sinh nội trú ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập tại trường,
ngoài thời gian học chính khoá, các em còn nhiều thời gian rảnh rỗi, nếu không được định hướng
vào những hoạt động có mục đích dễ dẫn đến hành vi tự phát ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
của nhà trường. HĐNK là hết sức cần thiết, phải được xác lập các biện pháp quản lý kịp thời


trong việc hướng dẫn, tổ chức HĐNK và nâng cao khả năng tự nhận thức, tự rèn luyện của học
sinh.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi lựa chọn đề tài: "Biện pháp quản lý hoạt
động ngoại khoá ở trường Trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng" để
nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp khoá đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lý HĐNK ở Trường THPT Nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải
Phòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quản lý hoạt động giáo dục trong trường Trung học phổ thông.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý HĐNK ở Trường THPT Nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
3.3. Đối tượng được khảo sát
- 200 em học sinh nội trú của Trường THPT Nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
- Các tổ chức, đoàn thể trong trường THPT Nội trú Đồ Sơn: BGH, Chi bộ, Công đoàn,
Đoàn thanh niên, Quản sinh, Tổ, nhóm chuyên môn, cán bộ lớp, GVCN.
4. Giả thuyết khoa học
Trong trường THPT Nội trú Đồ Sơn có nhiều cán bộ giáo viên còn yếu về biện pháp quản lý
HĐNK và chưa thống nhất về mặt yêu cầu sư phạm. Thực hiện mục đích nghiên cứu trên sẽ nâng cao
năng lực tổ chức và quản lý HĐNK của ban giám hiệu và các đoàn thể trong trường, đồng thời góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý hoạt động ngoaị khoá đối với học
sinh bậc trung học, các yếu tố ảnh hưởng chi phối nếu xây dựng các biện pháp quản lý hoạt
động ngoại khoá đối với học sinh trung học phổ thông
5.2.Khảo sát và phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động ngoại khoá của trường trung
học phổ thông nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
5.3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ngoại khoá đảm bảo cho
bộ máy quản lý của trường trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng hoàn
thành được mục tiêu của ngành, của trường. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp đã nêu


6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Đề tài này chỉ nghiên cứu khảo sát thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá của
đội ngũ BGH trong trường THPT Nội trú Đồ Sơn từ năm học 2006-2007, 2007 -2008; đề xuất một
số biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa cho những năm học tiếp theo.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Gồm các phương pháp
Phương pháp quan sát; Phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp trò chuyện; Phương
pháp điều tra viết bằng bảng hỏi; Phương pháp mô hình hóa; Phương pháp điều tra kiểm
chứng; Phương pháp thử nghiệm
7.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng thống kê toán học
8. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, phụ lục, luận văn được
trình bày trong 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận của các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá ở trường Trung
học phổ thông.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khoá ở trường Trung học phổ thông Nội
trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá ở trường Trung học phổ thông Nội
trú Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHOÁ
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
HĐNK là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục ở hầu hết tất cả các nước trên
thế giới. Hoạt động này được chú trọng nghiên cứu và thực hiện như là một công cụ hữu ích để
giúp học sinh học tập có kết quả hơn và phát triển toàn diện hơn nhân cách của các em.
Các công trình nghiên cứu đã làm nổi rõ tầm quan trọng của các HĐNK nhưng chưa chỉ
ra biện pháp cần thiết cho nhà quản lý phải làm gì để tổ chức và quản lí tốt các hoạt động này
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
1.1.2. Trong nước
Nhìn chung các tác giả trên thế giới và trong nước đều đề cao vai trò và tác dụng của HĐNK
trong quá trình giáo dục học sinh, xem HĐNK là một trong những hình thức tổ chức dạy học quan
trọng, không thể thiếu trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh.
Tuy nhiên bên cạnh việc khẳng định tính cần thiết của tổ chức HĐNK, những công trình
nghiên cứu này chưa chỉ ra một cách cụ thể việc cần tổ chức và quản lý HĐNK ra sao? Làm thế
nào để HĐNK trong nhà trường trung học phổ thông thực sự là một họat động thường xuyên có
kết quả tốt? Cách thức cho nhà quản lý khi tổ chức hướng dẫn thực hiện các tổ nhóm chuyên
môn đưa HĐNK vào trong kế hoạch năm học?
Vì thế việc xây dựng cơ sở lý luận cho quản lý HĐNK giúp nhà quản lý có cơ sở điều
hành công tác chuyên môn của nhà trường nói chung, HĐNK nói riêng đạt kết quả tốt hơn.
1.2. Lí luận chung về quản lý quá trình giáo dục - đào tạo
1.2.1. Khái niệm quản lý
Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có tính chất lựa chọn các tác động phù
hợp dựa trên các thông tin về tình trạng của đối tượng và môi trường nhằm tạo cho đối tượng vừa
vận hành trong thế ổn định, vừa tạo sự phát triển theo mục đích đề ra được thực hiện thông qua các
hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá


1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục
Quản lí giáo dục về thực chất là quản lí có hiệu quả chất lượng giáo dục (bao gồm dạy học
và giáo dục theo nghĩa hẹp) được thực hiện thông qua các tác động có mục đích, có kế hoạch,
qua các chức năng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá để đào tạo thế hệ trẻ thông minh sáng
tạo, năng động, tự chủ, biết sống và phấn đấu vì hạnh phúc của bản thân và xã hội.
1.2.3. Quản lý nhà trường
Quản lí nhà trường là việc người hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, kế hoạch, tổ chức, chỉ
đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá các kết quả đạt được so với yêu cầu và chuẩn mực đề ra
trong chương trình giáo dục và nhiệm vụ năm học về chất lưọng phát triển toàn diện nhân cách
của học sinh.
1.2.4. Quản lí quá trình đào tạo
Nội dung của quản lý quá trình đào tạo với tư cách là một hệ thống khá phức tạp và toàn
vẹn. Gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Quản lý mục tiêu đào tạo:
- Quản lý nội dung chương trình đào tạo:
- Quản lý phương pháp đào tạo:
- Quản lý hình thức tổ chức đào tạo:
- Quản lý kết quả đào tạo:
- Quản lý các điều kiện đảm bảo:
1.3. Quản lý các hoạt động ngoại khoá
1.3.1. Hoạt động ngoại khóa
Ngoại khoá là một hình thức tổ chức học tập ngoài giờ lên lớp có kế hoạch có phương
hướng xác định được học sinh tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ lên lớp chính
khoá, dưới sự điều khiển, hướng dẫn của giáo viên, nhằm bổ sung, củng cố, mở rộng và nâng
cao kiến thức, kỹ năng bộ môn đã được học trong chương trình chính khoá, đồng thời góp phần
giáo dục học sinh một cách toàn diện.
1.3.2. Mối quan hệ giữa hoạt động ngoại khoá với các hoạt động giáo dục
Việc tổ chức hoạt động trên lớp và tổ chức ngoài giờ lên lớp là hai bộ phận hữu cơ hợp
thành một thể thống nhất trong quá trình giáo dục học sinh nhằm đạt mục tiêu đào tạo của nhà
trường THPT.
1.3.3. Vai trò của hoạt động ngoại khoá đối với hoạt động giáo dục học sinhảtung học phổ
thông ở trường nội trú


HĐNK có một tầm quan trọng đặc biệt, đem lại nhiều tác dụng to lớn, góp phần đổi mới
mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.
1.3.4.1. Hoạt động ngoại khoá giúp học sinh mở rộng, nâng cao kiến thức
1.3.4.2. Hoạt động ngoại khoá giúp việc phát hiện năng khiếu của học sinh:
1.3.4.3. Hoạt động ngoại khoá hướng hứng thú vào các hoạt động bổ ích, làm giảm thiểu tình
trạng yếu kém về đạo đức của học sinh
1.3.4.4. Hoạt động ngoại khoá tạo sự gắn bó đoàn kết trong tập thể
1.3.4.5. Hoạt động ngoại khoá là con đường quan trọng để hình thành, phát triển nhân cách cho
học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới để Việt Nam có thể
hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới
1.3.4.6. Hoạt động ngoại khoá huy động các lực lượng xã hội tham gia vào việc giáo dục học
sinh
1.3.4. Quản lý Hoạt động ngoại khoá đối với học sinh trung học phổ thông ở trường nội trú
1.3.4.1. Cơ sở tâm lý học– giáo dục học của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá
 Cơ sở tâm lí:
+) HĐNK phải dựa trên sự hứng thú, tự nguyện của học sinh
+) Phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh THPT nội trú:
 Cơ sở giáo dục học
HĐNK trong nhà trường trung học phổ thông phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục của nhà
trường: đào tạo học sinh thành con người phát triển toàn diện, có khả năng thích ứng nhanh với
hoàn cảnh xã hội hiện nay.
1.3.4.2. Quản lý các hoạt động ngoại khoá
Quản lý các HĐNK trong trường THPT về thực chất là quản lí mục tiêu, nội dung
chương trình, kế hoạch, phương pháp và các hình thức tổ chức HĐNK, đánh giá kết quả, tạo điều
kiện về nguồn lực để thực hiện các HĐNK.
Kết luận chƣơng 1
HĐNK góp phần làm cho quá trình giáo dục ở nhà trường thêm phong phú, toàn diện. Tính
chất nhiều hình, nhiều vẻ của HĐNK giúp việc học tập của học sinh thêm bổ ích và hứng thú.
Những kiến thức mà học sinh thu nhận được trong quá trình HĐNK thường sâu sắc và khó quên.
Vì những lý do đó mà chúng ta không thể xem nhẹ các HĐNK trong nhà trường. Muốn các
HĐNK trở thành một hoạt động giáo dục thường xuyên và đạt kết quả tốt, hơn ai hết, người giáo
viên và nhà quản lý phải ý thức được rằng tổ chức các HĐNK là một phần, một bộ phận hữu cơ


và không thể thiếu được trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Các biện pháp quản lí
của hiệu trưởng quyết định chất lượng của các HĐNK. Người hiệu trưởng phải nghiên cứu kỹ và
có kế hoạch có các hình thức tổ chức, phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá thường xuyên để
người giáo viên và học sinh thực hiện thành công nhiệm vụ mà ngoại khoá đề ra. Hiệu trưởng
cần chú trọng quản lí toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các HĐNK,
đặc biệt là chất lượng của nó, gắn kết với chất lượng giáo dục chính khoá để không ngừng nâng
cao chất lượng giáo dục của nhà trường.


Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NỘI TRÚ ĐỒ SƠN,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Khái quát về trƣờng Trung học phổ thông nội trú Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
2.1.1. Đặc điểm của trường
- Trường THPTNT Đồ Sơn được thành lập theo quyết định số 1483/ QĐ - UB ngày 12
tháng 07 năm 2001 của UBND thành phố Hải Phòng. Địa điểm được đặt tại số 6 Lý Thánh
Tông- phường Vạn Sơn - Quận Đồ Sơn.
- Trường THPTNT Đồ Sơn là một mô hình GD mới của GD& ĐT thành phố Hải Phòng.
Là loại hình trường chuyên biệt nằm trong hệ thống các trường dân tộc nội trú trong cả nước.
Trường được xây dựng và thành lập theo chương trình mục tiêu (chương trình 7) của Bộ GD &
ĐT dành riêng cho hệ thống các trường PTDTNT nhằm đáp ứng và giải quyết nhu cầu học tập
của học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chưa có trường lớp, giải
quyết vấn đề chính sách xã hội, rút ngắn khoảng cách dân trí giữa thành phố với nông thôn, miền
núi với đồng bằng, đất liền với hải đảo. Ngoài ra nhà trường còn có nhiệm vụ phát hiện, bồi


dưỡng chuẩn bị nguồn để đào tạo lực lượng cán bộ sau này về phục vụ ở những vùng kinh tế khó
khăn ấy.
- Trường có nhiệm vụ nuôi dạy học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đối tượng là học sinh của huyện
đảo Bạch Long Vỹ, học sinh được chọn cử của huyện Cát Hải, 6 xã miền núi huyện Thuỷ Nguyên,
học sinh là con em chài lưới ven sông không có nhà ở trên đất liền, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn vươn lên học giỏi của các huyện ngoại thành nếu không được đưa vào trường nội trú sẽ
phải bỏ học. Những đối tượng trên đều nằm trong diện cử tuyển, vì vậy trình độ cũng như chất lượng
GD toàn diện còn nhiều hạn chế và bất cập.
- Qua 7 năm tổ chức triển khai thực hiện mô hình GD mới này nhà trường đã từng bước
khắc phục khó khăn, từng bước ổn định đúc rút kinh nghiệm, với những kết quả bước đầu đã
khẳng định và chứng minh được mô hình GD mới này của Hải Phòng là phù hợp và đúng hướng
theo nghị quyết 32 của TW về định hướng phát triển, xây dựng thành phố Hải Phòng thành đô thị
loại một trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trong quá trình học tập và rèn luyện ở trường, học sinh được đảm bảo các điều kiện về ăn, ở,
học tập, sinh hoạt mà không phải đóng góp kinh phí; các điều kiện đó là:
* Về cơ sở vật chất phục vụ học tập: Có tương đối đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
* Đội ngũ giáo viên, CBCNV và cán bộ quản lý trong nhà trường: là lực lượng quan trọng
có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng, hiệu quả đào tạo và sự phát triển của nhà trường. Nhận
thức rõ điều đó, những năm qua trường đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, đặc biệt là trình độ tin học (100% giáo viên có bằng B Tin học) và nghiệp vụ quản lý
cho cán bộ quản lý, giáo viên bằng nhiều hình thức. Tính đến năm học 2007-2008, 100% giáo
viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đại học trong đó có 1 thạc sỹ, 3 đang theo học các khoá
đào tạo thạc sỹ.
* Công tác quản lý học sinh:
Nhà trường thực hiện quản lý toàn diện đối với học sinh trong suốt thời gian học tập tại
trường bằng các chế độ, quy chế, quy định, nội quy phù hợp với đặc điểm của trường THPT Nội
trú.
Số học sinh của trường không nhiều, điều đó thuận lợi cho việc quản lý, tổ chức các hoạt
động giáo dục, HĐNK. Trong 2 năm gần đây tỉ lệ học sinh giỏi thành phố đã tăng (tăng 7 giải), tỉ
lệ đỗ tốt nghiệp năm học sau cao hơn năm học trước (Tăng gần 6,7%). Tuy nhiên tỉ lệ tăng cũng
chưa nhiều, đòi hỏi nhà trường phải có biện pháp giáo dục phù hợp, tích cực hơn.


2.1.2. Hệ thống các môn học trong trường
Cũng giống như các trường THPT trên toàn quốc hệ thống các môn học của nhà trường
được triển khai thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ, nội dung, chương trình
mà Bộ GD & ĐT ban hành.
Bên cạnh đó do là trường chuyên biệt, với đặc thù là học sinh ăn ở, học tập, sinh hoạt tại
trường, học sinh cần được trang bị kiến thức, kỹ năng sống nên nhà trường tổ chức cho học sinh
được học chương trình giáo dục sống khoẻ mạnh và kỹ năng sống.
2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khoá ở nhà trƣờng
2.2.1. Khái quát chung
HĐNK trong nhà trường hiện nay đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, diễn
ra trên một phạm vi rộng bao gồm cả trong và ngoài nhà trường, trong suốt cả năm học. Có nhiều
đối tượng tham gia HĐNK: cán bộ chỉ đạo, giáo viên tổ chức, hướng dẫn và học sinh thực hiện.
+ Bộ máy quản lý - tổ chức các HĐNK:
* Chi bộ Đảng: Là tổ chức lãnh đạo toàn diện các công tác trong nhà trường, Bí thư chi bộ đồng
thời là đồng chí hiệu trưởng.
* Ban giám hiệu: Ban giám hiệu gồm 3 người: Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất
trong nhà trường. Hiệu trưởng phân công các Phó hiệu trưởng phụ trách từng mảng công việc;
trong đó có một phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách HĐNK.
* Tiểu ban HĐNK: gồm đại diện Ban giám hiệu (thường là Phó hiệu trưởng), Bí thư Đoàn
trường, đại diện công đoàn, Tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn và một số thành viên tích cực
khác trong học sinh và giáo viên.
+ Thực trạng tổ chức các HĐNK như sau:
Mức độ tiến hành, Số lần tổ chức, học sinh tham gia các HĐNK chưa đồng đều nhau, có
những hoạt động thường xuyên được tổ chức ( ví dụ: ngoại khoá cho tất cả các môn học chiếm
91,6 %, trong khi đó hoạt động xem và biểu diễn văn nghệ chỉ chiếm 2%), hoạt động tham quan,
đi thực tế thỉnh thoảng mới được thực hiện (mức độ thỉnh thoảng thực hiện chiếm 91%)
2.2.2. Đánh giá cụ thể thực trạng tổ chức HĐNK
* Hình thức tổ chức theo tổ ngoại khóa bộ môn: Hình thức này được tổ chức thường xuyên.
* Hình thức tổ chức hoạt động có tính chất quần chúng: được tổ chức theo các đợt thi đua,
theo các chủ đề của năm học.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khoá ở nhà trƣờng


2.3.1. Giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động ngoại khoá thúc đẩy công tác
giáo dục ở nhà trường
2.3.1.1. Nhận thức của cán bộ quản lý về hoạt động ngoại khoá
Cán bộ quản lý đã nhận thấy: tầm quan trọng và yêu cầu của HĐNK (rất tác dụng và cần
tới các mặt của quá trình giáo dục đều đạt 100%, 92%). các hình thức tổ chức HĐNK cho tất cả
các môn học ở mức độ rất cần đạt tới 83%, đi tham quan thực tế chỉ chiếm 9% là rất cần, cần là
74%; số ý kiến trả lời không cần ở hình thức hoạt động tham quan thực tế và nói chuyện chuyên
đề là 17%. Như vậy đã thể hiện được việc phải tổ chức HĐNK cho các bộ môn là cần thiết.
Đồng thời cán bộ quản lí nhà trường nhận thức rất rõ ràng về tầm quan trọng của các
năng lực và phẩm chất của giáo viên khi tổ chức HĐNK.
2.3.1.2. Nhận thức của giáo viên về hoạt động ngoại khoá
Giáo viên nhà trường nhận thức về tác dụng và yêu cầu của việc tổ chức HĐNK, các
hình thức tổ chức HĐNK cho tất cả các môn học ở mức độ rất cần đạt tới 77%, số ý kiến trả lời
không cần ở các hình thức hoạt động là 0 %. Như vậy đã thể hiện được việc phải tổ chức HĐNK
là cần thiết.
2.3.1.3. Nhận thức của học sinh (Tổng hợp qua hệ thống phiếu thăm dò M3)
* Nhận thức của học sinh về tác dụng của HĐNK là:
Có 95% cho rằng HĐNK mở rộng, củng cố nâng, cao kiến thức.
Có 90,5 % cho rằng HĐNK phát triển năng lực sở trường
Có 95.5% cho rằng HĐNK tạo gắn kết với tập thể.
Điều đó chứng tỏ HĐNK rất có tác dụng đối với học sinh.
* Khi được hỏi về sở thích các hình thức HĐNK thì có:
31% các em thích tham quan; 33% các em thích xem biểu diễn văn nghệ; 14% các em thích tổ
ngoại khoá bộ môn; 2% các em thích các cuộc thi kiến thức.
2.3.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá ở nhà trường
Thông thường các nhà quản lý giao cho bộ phận chuyên môn (tổ trưởng, nhóm trưởng)
soạn thảo kế hoạch trong một học kỳ, một năm. Tổ, nhóm chuyên môn xác định: nội dung, các
hình thức HĐNK, thời gian tiến hành, phân công các thành viên trong nhóm phụ trách.
Xây dựng kế hoạch HĐNK chưa được các nhà quản lý lưu tâm và thống nhất; chưa đặt
vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học chung của trường; chưa thật sự coi trọng bước xây dựng kế
hoạch. Và như thế nhà quản lý chưa có được những biện pháp quản lý công tác lập kế hoạch một
cách hợp lý. Sự chồng chéo công việc trong quá trình làm việc đó là điều khó có thể tránh khỏi


2.3.3. Quản lý nội dung hoạt động ngoại khoá ở nhà trường
Đây là một trong những khâu yếu của công tác quản lý HĐNK ở trường THPT Nội trú
Đồ Sơn. Trong tổ chức đào tạo, nhà trường kết hợp đào tạo theo biên chế năm học trong đó đào
tạo theo biên chế được áp dụng phổ biến đối với các môn học. Do đặc điểm học sinh được đào
tạo và học tập tập trung tại trường theo các chế độ quy định của trường nội trú, cán bộ quản lý
thường xuyên đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chỉ đạo khác trên tất cả các mặt đời sống cá
nhân, tập thể học sinh nên họ chưa thực hiện tốt việc quản lý nội dung HĐNK ở nhà trường.
2.3.4. Quản lý hình thức và phương pháp hoạt động ngoại khoá
Học sinh thường rất hứng thú với hình thức ngoại khoá xem và biểu diễn văn nghệ (chiếm
81,3%), các cuộc thi có tính chất tổng hợp (78,5%); hình thức ngoại khoá: nói chuyện chuyên đề,
ngoại khoá theo chủ điểm học sinh ít hứng thú hơn; điều đó hoàn toàn phù hợp với thực tế. Vì
vậy khi tổ chức HĐNK cần hết sức lưu ý đến hình thức và phương pháp tổ chức.
2.3.5. Quản lý điều kiện đảm bảo cho hoạt động ngoại khoá ở nhà trường
2.3.5.1. Điều kiện về nguồn lực
 Đội ngũ cán bộ quản lý
Trường THPT có 03 CBQL: có 2 người đã qua các lớp quản lý giáo dục tại Trường cán bộ
quản lý Trung ương, 1 đang học cao học QLGD. Có 2 người làm công tác quản lý từ 7 năm trở
lên.
Đội ngũ cán bộ quản lý là những giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ được đề bạt
làm quản lý nhà trường. Do đó họ không phải chỉ có sự trải nghiệm từ các công việc chuyên môn
mà còn có khả năng am hiểu những yêu cầu cần thiết của việc tổ chức ngoại khoá, tạo điều kiện
thuận lợi để giáo viên có thể tiến hành các HĐNK cho học sinh.
 Đội ngũ giáo viên: Trường có tổng số là 28 người: Có thâm niên từ 10 năm công tác
trở lên: 5 người; Có thâm niên từ 5 đến dưới 10 năm: 15 người; Có thâm niên từ dưới 5 năm: 8
người .
Trình độ đào tạo: Tất cả đều có bằng tốt nghiệp đại học, đều đạt chuẩn và trên chuẩn; có
khoảng 40% giáo viên có trình độ khá về chuyên môn, được đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và
các thế hệ học sinh quý mến, tin yêu.
 Sự quan tâm từ cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội khác:
Cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội khác luôn quan tâm tới học tập của con em nên tạo
mọi điều kiện có thể để con em họ học tập tốt.
2.3.5.2. Điều kiện về chủ trương đường lối và thời gian


Trong biên chế năm học, Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định rõ ngoài 33 tuần thực học, còn lại dành
cho các hoạt động khác. Bộ Giáo dục - Đào tạo còn nhấn mạnh việc tăng cường các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, coi đó là một trong những biện pháp để đẩy mạnh chất lượng giáo dục. Từ chủ
trương lớn đó của Bộ, lãnh đạo Sở giáo dục và các nhà trường cũng đã tạo điều kiện để các tổ, nhóm
chuyên môn có thời gian HĐNK.
Đặc biệt đối với trường THPTNT thì thời gian dành cho HĐNK rất thuận lợi, có thể tổ chức
vào buổi tối, vì học sinh ở tại trường.
2.3.5.3 Về địa điểm
Trường có sân chơi bãi tập tốt, cảnh quan sư phạm sạch đẹp, đủ phòng chức năng, phòng
bộ môn đó là điều kiện lý tưởng cho HĐNK.
2.3.5.4. Về tài chính
Hiểu rõ về vai trò và tầm quan trọng của HĐNK trong việc nâng cao kết quả học tập và
giáo dục đạo đức cho học sinh, lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo các HĐNK mà còn luôn
dành một phần kinh phí không nhỏ cho hoạt động này.
2.3.5.5. Về cơ sở vật chất
Trường có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường
2.4. Kết quả hoạt động ngoại khoá ở trƣờng trung học phổ thông nội trú Đồ Sơn
2.4.1. Đánh giá chung
Hầu hết các giáo viên đều cho rằng học sinh thích được tham gia HĐNK, nếu đựơc tổ
chức tốt sẽ là môi trường thuận lợi để các em đựơc mở rộng, nâng cao kiến thức, xây dựng một
tập thể đoàn kết, là nhịp cầu để thầy trò xích lại gần nhau hơn.
HĐNK đã có những ảnh hưởng tích cực đến chất lượng học tập và rèn luyện của học
sinh.
Bên cạnh những thành công, HĐNK cũng còn nhiều hình thức tổ chức chưa có được những
tác động tích cực đến nhận thức của học sinh.
2.4.2. Những ưu điểm
- Cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong nhà trường đều xác định được
HĐNK là một bộ phận quan trọng trong quá trình giáo dục.
- Nhà trường đã có kế hoạch tổ chức HĐNKvà tổ chức nhiều hình thức HĐNK khác nhau
- Trình độ chuyên môn của đội ngũ giúp nhà trường tổ chức thành công các HĐNK, tạo ra
bước chuyển biến về chất lượng giáo dục.


- Điều kiện cơ sở vật chất và môi trường xung quanh có nhiều thuận lợi cho việc tổ chức
HĐNK.
2.4.3. Những hạn chế
- Năng lực quản lý, tổ chức HĐNK của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên
còn có những hạn chế:
Các biện pháp quản lý của lãnh đạo nhà trường chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy
HĐNK.
Trong nhà trường hiện nay, đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, họ có nhiệt tình nhưng còn thiếu
kinh nghiệm trong tổ chức và phối hợp.
- Hạn chế về hình thức tổ chức HĐNK: Hình thức tổ chức HĐNK nhìn chung còn đơn điệu,
nghèo nàn, cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh phí dành cho hoạt động này còn quá ít.
- Hạn chế về điều kiện và trong công tác động viên khen thưởng: Việc động viên, khen
thưởng chưa kịp thời.,còn chưa được coi trọng.
Kết luận chƣơng 2
Cho đến nay, vấn đề ngoại khoá trong trường THPT đã được nghiên cứu trên bình diện
lý thuyết. Tuy nhiên hầu hết các giáo trình chưa có sự đầu tư đúng mức cho chương trình ngoại
khoá, các biện pháp quản lý hoạt động này cũng chưa được quan tâm, chỉ ra cho phù hợp. Vì thế
chưa tháo gỡ hết được những khó khăn về HĐNK cho cả người dạy, người học và nhà quản lý.
Thực tế HĐNK tại trường THPT nội trú Đồ Sơn được khảo sát đã cho thấy rằng nhà quản lý
đã chú trọng hình thức tổ chức dạy học này, đã thực hiện một cách có hiệu quả góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, cơ sở vật chất phục
vụ và có cả năng lực tổ chức, điều hành của nhà quản lý. Tài chính, cơ sở vật chất có vai trò khá
quan trọng đối với sự thành công của các HĐNK. Vì vậy, có thể nói, nhận thức và năng lực tổ
chức của người quản lí là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành công của công tác HĐNK
trong nhà trường. Nếu có những biện pháp quản lý đồng bộ, chắc chắn hoạt động này sẽ mang lại
kết quả tốt hơn.
Chƣơng3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NỘI TRÚ ĐỒ SƠN,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp
3.1.1. Cơ sở lí luận
3.1.1.1. Cơ sở tâm lý học
HĐNK muốn thành công phải được tổ chức dựa trên hứng thú của học sinh. Người giáo
viên và nhà quản lí phải hiểu đặc thù của tâm lí lứa tuổi, động viên các em tham gia và tham gia
một cách có hiệu quả hoạt động này để phát triển ở các em kiến thức – kỹ năng – thái độ với
môn học mà các em yêu thích.
3.1.1.2.Cơ sở giáo dục học
Mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam chỉ có thể được thực hiện
thông qua các hoạt động khác nhau, trong đó HĐNK đóng vai trò quan trọng.
3.1.1.3. Cơ sở quản lí giáo dục
- Tổ chức HĐNK là bắt buộc theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát triển
giáo dục 2001- 2010, Luật giáo dục, Điều lệ trường THPT và nhiệm vụ năm học do Bộ giáo dục
và Đào tạo ban hành chỉ rõ.
- Thực hiện yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố Hải Phòng, chỉ thị của UBND thành phố
về thực hiện nhiệm vụ năm học phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
tạo các sân chơi bổ ích, hướng các em tránh xa các tệ nạn xã hội.
3.1.2. Cơ sở thực tiễn


Căn cứ vào kết quả thu được qua nghiên cứu thực trạng cho thấy, HĐNK tuy đã được
chú trọng, đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng còn nhiều hạn chế cần được khắc phục
và cần đưa ra hệ thống các biện pháp cụ thể tăng cường quản lý HĐNK để phát huy có hiệu quả
tác dụng của HĐNK trong việc giáo dục toàn diện học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
trong nhà trường.
3.2 Hệ thống các biện pháp
3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động ngoại
khoá và thúc đẩy hoạt động ngoại khoá
3.2.1.1. Giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động ngoại khoá
Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, ban chỉ đạo HĐNK tuyên truyền làm cho giáo viên và học sinh
hiểu rõ tác dụng của hình thức tổ chức dạy học, có được nhận thức đúng đắn về việc tổ chức
HĐNK. Nhận thức đúng thì hành động mới không lệch lạc, mới tránh được những sai lầm.
3.2.1.2. Xây dựng bầu không khí sinh hoạt, học tập tích cực, động viên giúp đỡ nhau trong tập
thể học sinh
3.2.2. Biện pháp 2: Cải tiến quản lý kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá ở nhà trường:
3.2.2.1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá
* Bồi dưỡng kĩ năng hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện lập kế hoạch từ dưới lên, trên
xuống: Kế hoạch tổ chức và quản lý HĐNK phải được lập cụ thể, chi tiết cho từng kỳ và cả năm
ngay từ đầu năm học. Tổ, nhóm chuyên môn cần cụ thể hoá lịch hoạt động chung của trường vào
bộ môn của mình theo tháng và từng buổi ngoại khoá cụ thể.
* Bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch nói chung, kĩ năng lập kế hoạch HĐNK nói riêng.
Quản lý việc xây dựng kế hoạch HĐNK là một việc làm hết sức cần thiết trong công tác
quản lí hoạt động giáo dục ở nhà trường THPT. Công việc này không chỉ tạo cho HĐNK trong
nhà trường đi vào nề nếp mà còn giúp người nhà quản lý hoàn toàn chủ động trong công tác
điều hành.
3.2.2.2 Quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khoá.
3.2.3. Biện pháp 3: Cải tiến quản lý phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá
3.2.3.1. Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể từng hoạt động ngoại khoá cho học sinh
* Hướng dẫn đọc sách, tài liệu bắt buộc.
* Hướng dẫn đọc sách, tài liệu tham khảo.
* Định hướng nghiên cứu theo chuyên đề.
* Quản lý nội dung HĐNK của học sinh.
* Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lớp.
* Gắn nội dung nghiên cứu khoa học với nội dung HĐNK.


3.2.3.2. Nâng cao tính tự quản của học sinh.
3.2.4. Biện pháp 4: Cải tiến quản lý nội dung hoạt động ngoại khoá
3.2.4.1. Đưa nội dung hoạt động phù hợp với học sinh trung học phổ thông
Để quản lí nội dung và chương trình HĐNK, Nhà quản lý cần nắm bắt yêu cầu môn học
và giáo dục của từng độ tuổi học sinh cụ thể trong chương trình giáo dục, chỉ đạo đảm bảo để
chương trình được thực hiện đầy đủ, toàn diện, không cắt xén, đặc biệt là các HĐNK. Nội dung
HĐNK phải đảm bảo một số yêu cầu sau: Có tính chính xác; Có tính khoa học; Có tính ứng
dụng. Bên cạnh truyền thụ tri thức, nội dung của HĐNK còn phải gắn chặt với việc giáo dục tư
tưởng tình cảm.
3.4.2. Đưa nội dung hoạt động phù hợp với học sinh nội trú
Đối với học sinh nội trú do điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập trong khuôn khổ nhà trường
là chủ yếu, vì vậy nhà trường được coi như một gia đình lớn, một xã hội thu nhỏ của học sinh.
Do đó ngoài tất cả những nội dung giáo dục học sinh THPT, học sinh nội trú cần đượcgiáo dục
về KNS.
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động ngoại khoá
3.2.5.1. Cán bộ quản lý tăng cường kiểm tra hoạt động ngoại khoá
* Tăng cường các hoạt động chỉ đạo của nhà quản lý đối với các tổ trưởng bộ môn, phối hợp
với phụ trách các đoàn thể: đoàn thanh niên, công đoàn….
* Tăng cường các hoạt động kiểm tra, đánh giá, tập trung đánh giá kết quả HĐNK đối với
việc mở rộng kiến thức, hình thành, củng cố kĩ năng và thái độ học tập của học sinh:
* Tổ chức các hội nghị, hội thảo về HĐNK để xem xét sự thành công và hạn chế, từ đó có sự
điều chỉnh cho phù hợp.
3.2.5.2. Giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động ngoại khoá của học sinh
Giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện HĐNK đã giao cho học sinh.
Đánh giá kết quả học tập gắn với kết quả rèn luyện, trong đó có xét đến thái độ, năng lực tham
gia hoạt động ngoại khoá của học sinh.
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường các điều kiện đảm bảo cho hoạt động ngoại khoá
3.2.6.1. Tăng cường nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động ngoại khoá
Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu giữ vai trò quan trọng nhất trong việc thực hiện
HĐNK, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động này.
*) Hình thành cho giáo viên các kĩ năng tổ chức HĐNK:
- Kĩ năng đưa ra và lựa chọn phương án tốt nhất cho tổ chức hoạt động.
- Kĩ năng vận dụng các nguyên tắc, các yếu tố tổ chức HĐNK tạo sự hứng thú cho học
sinh.


- Kĩ năng kiểm tra đánh giá.
*) Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐNK cho giáo viên.
Xây dựng đội ngũ giáo viên có kỹ năng tổ chức tốt HĐNK, giúp giáo viên nắm chắc kiến
thức về lí thuyết, có khả năng thực hành tốt, có tay nghề vững vàng để thu hút học sinh học tốt
môn học của mình.
3.2.6.2. Tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị
Các giải pháp tăng cường trang thiết bị cho HĐNK
- Bổ sung mua sắm từ ngân sách của nhà trường
- Huy động các nguồn lực từ phụ huynh và xã hội
3.2.6.3. Tăng cường đảm bảo sử dụng tài liệu và điều kiện cho học sinh hoạt động ngoại khoá
3.2.6.4. Đảm bảo thời gian cho hoạt động ngoại khoá
Tóm lại: Xây dựng các điều kiện về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, tài chính, thời
gian cho HĐNK là một biện pháp thúc đẩy hoạt động này đạt hiệu quả cao, thu hút được số
đông học sinh tham gia. Cái tài của nhà quản lí là cần biết tận dụng sự giúp đỡ của các tổ chức,
cá nhân, của cha mẹ học sinh để các điều kiện dạy và học của nhà trường ngày càng được cải
thiện. Điều kiện tốt bao giờ cũng là cơ sở khích lệ người giáo viên gắng sức hơn trong chuyên
môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục.
3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục thông qua hoạt động ngoại khoá
3.2.7.1. Trao đổi kinh nghiệm giữa các trường
Trao đổi kinh nghiệm giữa các trường cũng có thể xem là một biện pháp hay trong HĐNK.
Kinh nghiệm - đó là kết quả của việc đã làm rút ra các bài học để việc làm lần sau được tốt hơn.
3.2.7.2. Phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý hoạt động ngoại khoá của
nhà trường
Việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình
thành nhân cách, quản lý các hoạt động giáo dục nói chung và HĐNK của học sinh nói riêng.
3.2.7.3. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác quản lý
hoạt động ngoại khoá của nhà trường
Sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội trước hết phải tạo ra được sự thống nhất về mục tiêu,
nội dung, phương pháp giáo dục.
3.2.8. Mối quan hệ của các biện pháp trên
Các biện pháp đề ra trên đây cần được phối kết hợp sử dụng thì mới nâng cao được chất
lượng và hiệu quả của HĐNK.
Nếu việc sử dụng các biện pháp thiếu tính đồng bộ thì khó để tổ chức được các buổi HĐNK
một cách có hiệu quả.
3.3. Kết quả khảo nghiệm


3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm: Gồm cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, tổ trưởng, nhóm trưởng,
cố vấn đoàn
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm
Về mức độ quan trọng:
Biện pháp xây dựng điều kiện để tổ chức tốt HĐNK (Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài
chính, thời gian ) là quan trọng nhất (điểm trung bình: 4,8 xếp thứ nhất). Điều này hoàn toàn phù
hợp với thực tế của trường THPTNT Đồ Sơn đã phân tích trong chương 2.
Về tính cấp thiết:
Biện pháp xây dựng điều kiện để tổ chức tốt HĐNK là cấp thiết nhất (điểm TB: 4,7 xếp
thứ 1).
Về tính khả thi:
Biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác dụng của HĐNK cho giáo viên và học
sinh có tính khả thi cao nhất (điểm TB: 4,7 xếp thứ 1), vì ai cũng có thể thực hiện và thực hiện
bằng nhiều con đường khác nhau.
Các biện pháp 2,3,4,5,7 đều mang tính khả thi bởi thực tế các biện pháp này đã triển khai
thực hiện, tuy nhiên hiệu quả trước đó không được các giáo viên và các nhà quản lí đánh giá cao
do đó có sự cải tiến, đổi mới và bước đầu đưa vào khảo nghiệm đã thể hiện tính cần thiết, tính
khả thi của các biện pháp. Như vậy, xét điều kiện và tình hình thực tế của trường THPTNT Đồ
Sơn, thành phố Hải Phòng, ý kiến của các nhà quản lí, giáo viên là hoàn toàn phù hợp và chính
xác.
3.4. Thực nghiệm sƣ phạm
Bên cạnh khảo nghiệm, tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi,
phù hợp và tác dụng của các biện pháp.
Tôi đã giúp nhà trường lên và triển khai kế hoạch tổ chức HĐNK cho tháng 3/2008, sử dụng
phối hợp các biện pháp đã đề xuất. Qua đó rút ra nhận xét sau:
 Ưu điểm:
- Đối với cán bộ quản lý:Kĩ năng lập kế hoạch của hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn tốt
hơn.
- Đối với giáo viên: Tinh thần hợp tác của giáo viên tăng; Kĩ năng tổ chức thực hiện, phối hợp
đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu quả của buổi ngoại khoá thành thạo hơn. Giáo viên đã
chủ động và tích cực hơn trong việc chuẩn bị các phương tiện dạy học và phương tiện phục vụ
HĐNK .
- Đối với học sinh: Mức độ hứng thú tham gia của học sinh tăng biểu hiện ở cả số lượng và chất
lượng. Tinh thần đoàn kết của tập thể học sinh tốt hơn. Các HĐNK có ảnh hưởng tốt đối với các


môn học chính khoá trên lớp: học sinh hiểu sâu sắc hơn, thích thú hơn, giáo viên giảng dạy tích
cực hơn.
- Mục đích các HĐNK đã đạt được.Huy động được sức mạnh của xã hội.
Nhìn chung, HĐNK thực sự đã giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho
giáo viên và học sinh như giả thuyết đề ra.
 Hạn chế:
- Đôi khi kiến thức thực tế của giáo viên không theo kịp được thông tin có tính thời sự từ phía
học sinh. Khả năng liên hệ với thực tế còn hạn chế.
- Một số giáo viên kỹ năng thao tác chưa thật thuần thục. (Khi phải kết hợp giữa nói và biểu diễn
thực hành).
Kết luận chƣơng 3
Từ kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm tôi nhận thấy cần chủ động thực hiện một số
công việc sau để tổ chức tốt HĐNK:
1. Nâng cao nhận thức để giúp mọi người tham gia tích cực chủ động.
2. Mở rộng kiến thức và nâng cao kĩ năng tổ chức HĐNK cho giáo viên, đặc biệt là các kĩ năng:
tổ chức, kết hợp giữa nói và chỉ dẫn có kèm các đồ dùng trực quan, dụng cụ thí nghiệm.
3. Vận động và bằng nhiều hình thức để đóng góp và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt
động và kinh phí cho nhà trường nói chung, HĐNK nói riêng.
4. Thống nhất và triển khai đồng bộ kế hoạch của nhà trường với kế hoạch của các tổ nhóm, của
Đoàn thanh niên trao quyền chủ động cho tổ bộ môn, Đoàn trong tổ chức HĐNK.
5. Phối kết hợp các lực lượng, các biện pháp nói trên, chú trọng cách thức đánh giá kết quả
HĐNK.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã được trình bày trong các
chương của luận văn tôi rút ra một số kết luận sau:
HĐNK là hình thức tổ chức dạy học và giáo dục có sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh. Có
thể nói đây là một hoạt động có tác dụng rất lớn trong việc mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức
cho học sinh, hình thành và phát triển cho các em kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết.
Thực trạng tổ chức HĐNK ở trường THPTNT Đồ Sơn dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn
còn nhiều hạn chế, đặc biệt là kĩ năng tổ chức và các điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường.
Qua thực tế cho thấy, thực hiện các biện pháp quản lí HĐNK trên đây đã mang lại kết
quả tốt, được dư luận giáo viên, nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh đánh giá cao. Các biện


pháp này có mối quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau. Tổ chức thực hiện kết hợp các bộ môn
trong HĐNK và trao đổi kinh nghiệm với các trường tạo ra tính chất phong phú rút ngắn con
đường đi đến mục tiêu
Để thực hiện HĐNK có hiệu quả cao, các biện pháp phải được sử dụng đồng bộ, biết tuỳ
từng thời gian, tuỳ từng hoàn cảnh mà xem biện pháp nào là chính.
Trường THPTNT Đồ Sơn, những người làm công tác quản lí đã biết phối hợp các biện
pháp như tuyên truyền nhận thức, tăng cường tổ chức và quản lí HĐNK, rèn luyện kĩ năng cho
giáo viên, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường nhằm đạt được kết quả.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và đào tạo
Hải Phòng
- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện về mặt lí luận, trang bị những kiến thức,
kỹ năng cần thiết để CBQL và giáo viên hiểu rõ HĐNK trong nhà trường, biết cách tiến hành
hoạt động này.
- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo
Hải Phòng tăng cường kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phương tiện dạy học, tài
liệu phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường, để HĐNK được tổ chức tốt hơn.
- Tăng cường biên chế nhân lực làm công tác quản lý, tổ chức HĐNK.
2.2. Đối với nhà trường trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn
- Quan tâm đến bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ. Cần
đề ra quy chế tự học, trong đó quy định cụ thể về quản lý HĐNK.
- Nhà trường cần thực hiện tốt 5 kết luận rút ra sau khảo nghiệm và thực nghiệm.
2.3. Đối với giáo viên trường Trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn
Cần có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của
mình, nghiên cứu vận dụng các phương pháp dạy để có đủ khả năng tổ chức các HĐNK.
2.4. Đối với các cán bộ quản sinh, cán bộ Đoàn
Cần tích cực tự học, tự đào tạo để có đủ khả năng quản lý và tổ chức các HĐNK. Quản lý
HĐNK của học sinh bằng nhiều biện pháp.
2.5. Đối với học sinh trường Trung học phổ thông Nội trú Đồ Sơn
Khi học tập, luôn đề cao sự tự giác, tính tích cực tham gia các HĐNK, khắc phục mọi
khó khăn, để trong một thời gian ngắn thu nhận, khám phá, tìm tòi nhiều tri thức thực tiễn, bổ ích
và rèn luyện nhân cách.
References
1. Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007, 2007 - 2008 của trường THPT nội trú Đồ Sơn, thành
phố Hải Phòng.
2. Bộ giáo dục và Đào tạo, Giải thích chương trình quốc văn- 1961-1962, Nxb Giáo dục
3. Bộ giáo dục và Đào tạo(2006,2007), Nhiệm vụ năm học 2006-2007, 2007 - 2008, Nxb Giáo
dục
4. Bộ giáo dục và Đào tạo(2000),Điều lệ nhà trườngphổ thông Nxb Giáo dục 5. Cai Rôp (1960)
Giáo dục học Bản dịch của khu học xá.
6. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. NXB Chính trị
quốc gia. Hà Nội, 1998.
7. Nguyến Hải Châu (2007) Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học phổ thông hoạt
động giáo dục ngoài gìơ lên lớp ở trường THPT – Nxb Giáo dục.
8. Nguyễn Quốc Chí- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996/2004) - Đại cương lý luận quản lý- Hà Nội.
9. Phạm Khắc Chương. Lý luận quản lý giáo dục đại cương.
10. Đặng Quốc Bảo(1997) - Một số kinh nghiệm về quản lý –Hà Nội
11. Đỗ Nguyên Hạnh (1996) – “Một vài hình thức giáo dục cho học sinh ngoài giờ lên lớp có
hiệu quả “- Tạp chí nghiên cứu giáo dục số2
12. Phạm Minh Hạc. Khoa học quản lý. Nxb Giáo dục, 1999.
13. Đặng Vũ Hoạt –Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học tập 1,2, Nxb Giáo dục
14. Đinh Xuân Huy (1999)–Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của
người hiệu trưởng trong trường DTNT ở tỉnh Lai Châu –Luận văn thạc sỹ KHGD-Trờng ĐHSP
Hà Nội.
15. J A Cô men xki - Ông tổ của nền sư phạm cận đại.
16. Phan Văn Khải Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010
17. Luật Giáo dục. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội 2005.
18. M.I Kôn đa kôp(1984) Cơ sở lý luận của quản lý khoa học giáo dục- Trường cán bộ quản lý
giáo dục Trung ương- Hà Nội.
19. Phạm Lăng ( 1984) –“Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường PTTH Chu Văn An Hà
Nội”- Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 12


20. Phan Trọng Luận, Trương Dĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thế Duật (1998), Phương pháp
dạy học văn, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.
21. Nguyễn Đức Quang(1999)- Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trư-
ờng phổ thông -Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 6
22. Nguyễn Đức Minh (Chủ biên ) Nguyễn Hải Khoát (1981) Cơ sở tâm lý học của công tác
quản lý trường học. Nxb giáo dục
23. Nguyễn Trọng Tấn(2005): Quản lý các trường học trong thế kỷ XXI. Nxb Đại học sư phạm
Hà Nội.
24. Nguyễn Văn Thiềm: “Mấy biện pháp giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp theo địa bàn dân
cư”
25. Tâm lý học, giáo dục học với những vấn đề giáo dục trong văn kiện Đại hội X của Đảng.
(Hội nghị BCH TƯ- Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam- kì IX khóa III- 23/06/2006)
26. Thái Duy Tuyên (1991), “Vấn đề lựa chọn phương pháp dạy học”, Tạp chí Nghiên cứu giáo
dục, số1.
27. Xa mu côp (1961) Giáo trình giáo dục học - ĐHSP Hà Nội
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×