Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tại trường bồi dưỡng cán bộ tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay







i hc Giáo dc
 ngành: ; 60 14 05

 2009

Abstract: 
 
          -   



Keywords: ; ; Ngành tài chính; 

Content



 

.


 

 
 





  









, 

,










 2006 -
2



 





:
 
 nay (
2006-2008)


tài chính  

6-2008






6. 


.

- 
tài chính.
- 

- 





chính  
 tài chính
 6-2008.
 


: N LÝ CÔNG 


3
1.1. 

riên
BDCB tài chính

 


nhà


1.2. 
 
  là
   




 

  N, P, Th, Tr, QL, 

Lập kế
hoạch
Tổ chức
Kiểm tra
Lãnh đạo
Thông
tin

4


Th: Giáo viên - thày
Tr: Ng trò








41, tr.284].



:
K

côn


 


-
 




1.4.1



Q
L
T
r
P

M

ĐK
MNT
h
5





+ Có quá trình cô

 



1.5. , 





CC





2.1. 





, 



, 

T


2.1.1. 





, 



, 






N







 2006 -2010 , 












:
+ 



,
+  



 (





, CVC, CV )
+ 





, 
+ 







.


 -BTC  14/3/2007 


 

 



, 



, 







.


 

 C, V





 2010 





ng
 .
2.2. 





2006-2008
 BDCB tài chính


  , 








 , 

; 






,  



6
b) 







:
c) 










+ 

- 
+ 
+  
+ 
+ 
+ : 










d) , 



 BDCB tài chính
e) 







, 















:
+ 





















 , 

;
+ 





ng, 





 .












, 



 .
+ 




























.
2.2.3. 
a) :


b) 











:

b.2. 





c) , 

:
, 

, 



, 



 



   
Ngành.
-2008

    2008), 



 Q

 40/2006/-


15/02/20006 
2006-2010,  31/12/2008, 













 206 




30 , 



16.851 

,




b) 











7
b1) 

:


, n















 40/-












 ,  tiêu, 

 , 














 , 














 ,  , 

, 



 




C





, Ban, .


, 















 , 

, 




















 




,  , 









 , 


 (07 







 , 

 04 






 , 





   ; 
 ; 













 ). 
 , 
















, 

,  , ,  . 
















 , 






.


ba, 















 (






) 





 (

 ) - 

 , 










).


, 






















2008 ; 
























 , 






















































.


, 















, 








, 











(












, 



 ).




, 



 100%  , 








.




, 





,  


, 





 . 
: 



 , 







 





 




 , 






















 .
b2) 

















 
:
, 











 (


, 

, chuyên viên), 














, 





, 












, 





















.


, 









 ,  ,
2008  , 










 . 









8








, 










 (









 , 













 , ). Nhìn
chung, 















 , 








, 







 .


 , 
























 




 , 







 , 



 


















 , 







 , 






m gia;


, 
























 .


, 























 ,




, 










2.3. -2008
2.3.1. 


























.
2.3.2. 




















 :
- 








.
- 

























 , 










 .
- 




































.
- , 





 , 


















.
-  , , 










 .
M  
 ):
- 
2009;


            





9

2.3.3. 
2.3.3.1. 





:

b) 











:
c) 










d) 











 :
2.3.4. 














 . 








, 
























 , 



 .
2.3.5.  ; 

































. 
, , 
























, 











 .
a) 













:
b)  :
- 






































 :
+ 












, 
+ 














+ 








+ 




c) , 

:


















, 

 
sau:
 






 
 




















 
 
 
2.3.6. 







10
2.3.7. 


-2008
2.3.7.1. 

:
2.3.7.2. 



:



TÀI CHÍNH
 


      n lý công tác      
chính yêu ng 












CBCC CB tài chính giai
- và 2020


- 






 , ,  , 


, 

 ,  ,  .




















 :

T
t.
TC, V


















 

.
Q                


11

M 2010 
  -TTg ; Qu-TTg ngày 04








- 
 

nh.
- 
.
 
g



-HH và 


Hai là, 

Ba là,  


 

Sáu là, 


 
 
 
     

chính.

12
Hai là, 

.
Ba là

 
, xây

.
 


Sáu là, 

 





3.3.1.1. 
3.3.1.2. Nguyê



3.3.2. g  
CBCC
:
K              

-  

- 

-  
- 
- 

-      



13
          



trong công 


.

Tr c 
g 



        



3.3.3.      
 
D:
V

+               2015












 .


+ P
 





Hai là, 

.
 
.

y.


14
- 


- 
.
- 




ng.

 

+ C

: 








ng, 







 ,
3.3.4. công tác 


  Tuy nhiên,

3.3.4.1. 
3.3.4.
a) cách 

b) 

3.3.5. pháp 4: X






i.














 

Ba là, 

















 
, 



.
nh.
3.3.6. 5 : , 
3.2.5hình 
3.2.5.2. hình 
3.2.5.3. 

15
3.2.5.4. hình -learning)
3.2.5.5. 
3.3.7
- :
+ 


+ 

-


     


 
 


 
3.3. 
  

                





ng tác BD CBCC ngành Tài chính mà tác  có 
 

, có th  này n pháp khác





ng yêu
 


16
pháp có 


(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) .


1) 

 

2) 
- 


3) 
- 
- ng 
BD.














TRONG GIA









17


- 2009






















- 2009

L
- 



18



 



-
-  

References
1. 





, Nxb CTQG, , 2001
2. 

















. Nxb CTQG, , 2006
3.   T           -
UBTVQH
4. ,  -

5. , -
-2005
6. , -

-2005)
7. 

 ,   -    

-2010
8. , -

9.  -
- 2010
10. , 


19
11. , -


12. 

TT, 
-2010
13. , -
 

14.   ,    -         

15. Tài chính, -
CC, VC ngành Tài chính
16. Tài chính
.
17. UNESCO 1994, Higher Education Staff Development: Directions for the 21st Century
18. C.-



, Nxb CTQG, 1995
19.      (1998),          

20. . 994.
21. 






22.   - -   -   -
 - 













, Nxb
CTQG, HN, 2007.
23.   ,             
t 
24.  
 
25. , 







&CN, Nxb CTQGHN, 1998.
26. , 
27.  , 













 -
2001.
28.   
. 

20
29. 

 , 













 :










, 





, 
















.
30. M.I. , 















 , 












, , 1984.
31.  , 
chính  
32. , Các 

33. , - -


34.  , 

-53-
35. 



, N















, 









36. , 
i
 
37. , , HN, 1995.
38. , 







. , 2004
39. , 
n nay  
40.  , 













 :
























 , 













41. 



(), 







, 



2003.
42. 



 , 











 :
















 , 



















43. 



, , 
















Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x