Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Bi






i hc Giáo dc
 ngành: ; 60 14 05

 2011

Abstract: 


       
-



Keywords: ; Giáo viên; ; ; 



Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
 
 
         



 

 



2
“Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường Trung học Phổ
thông Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp”. 

2. Mục đích nghiên cứu

 - 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1 Khách thể nghiên cứu

3.2 Đối tượng nghiên cứu

-
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Hệ thống hoá các cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên
THPT theo hướng chuẩn hóa
4.2. Đánh giá thực trạng về quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên tại
trường THPT Hải An theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo
viên THPT đã được Bộ GD-ĐT ban hành
4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên tại trường
THPT Hải An thành phố Hải đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
phổ thông


5. Giả thuyết khoa học



6. Phạm vi nghiên cứu

-2011
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
u lý lun.
p nghiên cu thc tin.

8. Cấu trúc luận văn

3
  ph l, 

Chƣơng 1:  ý   giáo

Chƣơng 2: 
.
Chƣơng 3:  

 & 

CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC
CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
 ,







GD&.  
 : 


 










 , 








 ( ) 

 
) 



 






              -
, 
-  -27/1/2005 



 
          -      

  -               trình giáo



























 
    -  
 , 

        

4
"  ,.
liên quan 



1.2. Một số khái niệm cơ bản và quan niệm của đề tài
1.2.1. Giáo viên
* Giáo viên   


* 









.
1.2.2. Quản lý. Biện pháp quản lý
























 , 















 








( )  , 






.



1.2.3. Năng lực
C “Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính
của cá nhân con ngƣời, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt
động đạt đƣợc những kết quả cao”
1.2.4. Năng lực dạy học


1.2.5. Bồi dưỡng




1.2.6. Bồi dưỡng năng lực dạy học




5
1.3. Giáo dục trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay
1.3.1. Trường trung học phổ thông


 



              
THPT.



1.3.2. Những yêu cầu mới về dạy học đối với giáo viên trung học phổ thông








, 



















, , 
1.4. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
1.4.1. Quy định về chuẩn hoá

-
 : 


















, 

; 










4 
1.4.2. Các nội dung của Chuẩn nghề nghiệp

30/2009/TT-: 

















 .
Trong 5 













 
.
1.4.3. Các vấn đề chuẩn hoá của năng lực dạy học


     c; Xây


6

1.5. Quản lý bồi dƣỡng năng lực dạy học giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
1.5.1. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học





1.5.2. Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Trong














 g sau:

giáo viên THPT

1.5.2.3. 
1.5.2.4. 

 


c giáo viên


7
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC
CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG THPT HẢI AN SO VỚI YÊU CẦU
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và
giáo dục quận Hải An: 









:
2.1.1 .Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
2.1.2. Về kinh tế - văn hoá xã hội
2.1.3. Về giáo dục
2.2. Thực trạng trƣờng THPT Hải An và năng lực dạy học đội ngũ giáo viên nhà
trƣờng. 









 :
2.2.1. Thực trạng về trường THPT Hải An




* 



u, 68 giáo viên và 6 nhân viên hành chính . 













2.2.2. Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An so với yêu
cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên ( thông qua điều tra khảo sát mức độ đạt được các tiêu
chí liên quan đến năng lực dạy học )
Bảng 2.9 : Kết quả do Giáo viên tự đánh giá
Xếp loại
Số lƣợng
Phần trăm

8
xuất sắc  
15
22 %
khá  
44
64,7 %
trung bình  
9
13,3 %
chƣa đạt chuẩn-kém 
0
0 %

Bảng 2.10: Kết quả do Tổ chuyên môn và Hiệu trưởng đánh giá :
Xếp loại
Số lƣợng
Phần trăm
xuất sắc  
11
16,2 %
khá  
41
60,3 %
trung bình  
16
23,5 %
chƣa đạt chuẩn  kém 
0
0 %

 

 ng 

sch
i, 
ch.
 

:






9
             c,
 nh

2.2.2.3. 
c
:

        
 p, c, c sinh. Tuy nhiên


   ng chí           


p.
p, kích


ng.


Quản lý hồ sơ dạy học :
 ng
ng,   

ng
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh .
 

              
 
2.3. Thực trạng quản lý bồi dƣỡng năng lực dạy học giáo viên trƣờng THPT Hải An
theo chuẩn quy định của Bộ (qua điều tra khảo sát )
2.3.1. Thực trạng về lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học

10

n c tiêu
 rõ ràng,


2.3.2. Thực trạng về thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo
chuẩn nghề nghiệp quy định
           

nh



2.3.3 Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng năng lực dạy GV. Đánh giá kết quả bồi
dưỡng năng lực dạy học GV

c cho giáo viên

t
 
 
cng theo cách riêng, 
ng.
Về đánh giá kết quả bồi dƣỡng năng lực dạy học:

ng xong


ng theo dõi.
2.3.4. Thực trạng xây dựng đội ngũ cốt cán




11

môn t

2.3.5.

Thực trạng về các điều kiện cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên
Qua k: 


Về cơ chế chính sách :
 


2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý bồi dƣỡng năng lực dạy học giáo viên theo
chuẩn nghề nghiệp của Bộ tại trƣờng THPT Hải An
2.4.1. Những điểm mạnh
               





 , 







2.4.2. Điểm yếu


  



 
 

12


         

2.4.3. Nguyên nhân
 : 







 




















 .
: 









 
         

Tiểu kết chƣơng 2

 
 2 
tích , 
  
 . 



 












1  3.


CHƢƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO
VIÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN
NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.1. Dựa trên tính kế thừa và phát triển
3.1.2. Bám sát quan điểm chuẩn hóa
3.1.3. Dựa trên tính hiệu quả
3.2. Các biện pháp quản lý bồi dƣỡng năng lực dạy học của giáo viên trƣờng THPT
Hải An đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về bồi dưỡng theo chuẩn
nghề nghiệp


13








- ngành-, các yêu
. .



viên. &

.

* 









 :
 





      



         
  




 , 

























 .  , 










, 





14
3.2.2. Đổi mới công tác lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học GV theo chuẩn nghề
nghiệp


có 

 




















 , 






















 














 .












 

3.2.3.Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng năng lực dạy học GV theo
chuẩn


15
nghiêm túc,













 

,  




      



nhau





3.2.4. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán


























 .

 , , 
,  . 
















 







i gian


 


c.
3.2.5. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo
viên đạt kết quả

16





* 


 




3.2.6. Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng



 



 





3.2.7. Hoàn thiện các chế độ chính sách, có chế độ động viên khích lệ đối với hoạt động
bồi dưỡng năng lực dạy học
3.2.7.1


.


 khác.

17






GV
p trên (







cho GV.

 


3.3. Kết quả thăm dò về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

, các
 



.
Tiê
̉
u kê
́
t chƣơng 3
3  7 



. 
















 , c

















































.


18
19
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận


nay





n




  

 
giáo viên.
  

 

             

 


ra là:
Biện pháp 1: 
.
Biện pháp 2 : 
 .

20
Biện pháp 3 : 
.
Biện pháp 4 : .
Biện pháp 5 : 

Biện pháp 6 : 
Biện pháp 7: 
.



2. Khuyến nghị
2.1.Đối với Bộ giáo dục và đào tạo

 



   


2.2. Đối với UBND thành phố và Sở GD – ĐT Hải Phòng
 


viên theo c


giáo viên






21
2.3. Đối với nhà trường

 

        

 



 



References
1. Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng. CT/TW ngày 15/6/2004 

2. Đặng Quốc Bảo. 

3. Đặng Quốc Bảo. -
 
4. Đặng Quốc Bảo. 

5. Bộ Giáo dục và Đào Tạo. -GDTrH ngày 15/6/2010 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo. . Hà N, 2007.
7. Bộ giáo dục và Đào tạo( 2008). 

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
.
9.Bộ giáo dục và Đào tạo (2009), 

10. Bộ Giáo Dục & Đào tạo. 1-2020
Education Network.

22
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

12. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc.  

13. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Lý lu   . Bài gi l
cao h QLGD khoá 9 HGD-HQG Hà N.
14. Nguyễn Đức Chính. 
 2009.
15. Nguyễn Đức Chính (2008), . Bài gi l
cao h QLGD khoá 9 HGD-HQG Hà N.
16. Vũ Cao Đàm. 
17. Trần Khánh Đức. 

18. Trần Khánh Đức. 
 ki th qu lý 
19. Phạm Minh Hạc (1996), 
-  
20. Phạm Minh Hạc (1997),  

21. Phạm Minh Hạc (1999),           NXB

22. Đặng Xuân Hải. 

23. Đặng Xuân Hải. . Bài gi

24. Đặng Xuân Hải. 
nói riêng ki th qu lý , 2009 .
25. Đặng Xuân Hải - Đào Phú Quảng.  giáo d
t  ki th qu lý , 2008.
26. Nguyễn Trọng Hậu. 
-  
27. Nguyễn Trọng Hậu.  
 ki th qu lý , 2009.
28. Nguyễn Thị Phƣơng Hoa.  
à N.

23
29. Lê Ngọc Hùng. . 
30. Đặng Thành Hƣng 
.
31. Bùi Thị Ngọc Lan (2002),  Nxb

32. Nguyễn Lân(1989), 
33. Đặng Bá Lãm (6/2005), 
 .
34. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Tâm lý h 
, 2009.
35. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. . Bài
- 
36. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), 

37. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Đức Chính,       -

--
38. Luật giáo dục
39. Hồ Viết Lƣơng (2005), Chu- 

- 

40. Trần Thị Bạch Mai. 
.
41. Nguyễn Đình Minh Bài toán 
. T chí khuy h-H KHTL HP (tháng 11/2007).
42. Phòng GD – ĐT Hải An. 
43. Phòng GD – ĐT Hải An. -2011 và phng h
nhi v nm h 2011-2012.
44.Hà Nhật Thăng. . Bài gi l cao h QLGD khoá 9, 
h Giáo d - HQG Hà N, 2009.
45. Từ điển giáo dục học (.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×