Tải bản đầy đủ

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện tiền hải, tỉnh thái bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay









60 14 10
 TS. 


Abstract: 





Keywords:  



Content
1. Lý do chọn đề tài


hình thành nhân cách con 
























Kh







               





âng
cao.
2. Lịch sử nghiên cứu

                 
THPT- 





3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
    
              

 
- 
- 
- 
- 
- 
4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
                


- -

5. Mẫu khảo sát
-- - Hà

6. Vấn đề nghiên cứu


7. Giả thuyết khoa học


bài toán 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu

- 


- 
    

   trong

- 


9. Cấu trúc luận văn





Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1 Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học và những phƣơng pháp dạy học tích cực
-









tri


              




- 
- 
- 
- 
- 



1.2 Kỹ năng










Theo 





1.2.1.2 

- 
 
- 
    









- 

- 

- 





ích



Tr


-                 

- 




 





1.3 Thực tiễn dạy học “Phƣơng phap toạ độ trong không gian” trong chƣơng trình học
12 THPT




- 
- 








 

- 
- 





§1. HÖ to¹ ®é trong kh«ng gian 
§2. Ph-¬ng tr×nh mÆt ph¼ng 
§3. Ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng 


Các bài toán tính to


                 



 







- 
- 
- 
1.


- 
- 

t
-            





1.4 Kết luận chƣơng 1
Môn to

 






Chƣơng 2
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CƠ BẢN GIẢI TOÁN
BẰNG PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

2.1 Một số kiến thức cơ bản


0n 






).

,uv


mp(


,n u v



  


)

2 2 2
0A B C  






( ; ; )n A B C

.
4. Mp(

    
0
(x
0
;y
0
;z
0
     
( ; ; )n A B C

thì mp(

) có

trình là A(x-x
0
)+B(y-y
0
)+C(z-z
0
)=0.





                 
x
(a;0;0);
M
y
(0;b;0); M
z
(0;0;c). Hìn
là M
1
(a;b;0); M
2
(0;b;c); M
3
(a;0;c).


'
1
( ; ; )M a b c
;
'
2
( ; ; )M a b c
;
'
3
( ; ; )M a b c

2.1.2 Vectơ chỉ phƣơng của đƣờng thẳng
2.1.3 Các dạng phƣơng trình đƣờng thẳng


0
, y
0
, z
0

u
= (a; b; c).
2

0
, y
0
, z
0

u
= (a; b; c)
2.1.4 Khoảng cách trong không gian


1
, y
1
, z
1
) và B(x
2
, y
2
, z
2

2
21
2
21
2
21
)()()( zzyyxxAB 




0
, y
0
, z
0

1
, y
1
, z
1

u
=(a; b;

- 
MH.K d)d(M, 

-      


   
1
 
1
  
1
u


2

2

2
u
.
- 

- 
song 
- 
1
, d
2
thì có: d(d
1
, d
2
) = AB.
2.1.5 Góc trong không gian


1
, d
2

1
u
,
2
u




||.||
|.|
cos
21
21
uu
uu

1
n
,
2
n




||.||
|.|
cos
21
21
nn
nn

u

n

góc


2.2 Kỹ năng thiết lập hệ toạ độ

      -
hình 2.4.
- 
- 



Hình 2.4

Cách 1:
- 

- 

- 


Hình 2.6

- 
- 
2.2.2 
Bài toán 1: 



.
' ' ' '
A B C D
. 5
1) 
'
A
C. 


'
B


'
A
I.
2) 

B
A

C

. 

3 


'
B
, G, 



.
3) 
0

'
C




(Oxy). 


0
//IG.
: 6 

:
A(0; 0; 0), B(a; 0; 0), C(a; a; 0), D(0;
a; 0)
M
3
; ;0 , ; ;0
22
aa
a N a
   
   
   

AM

=
; ;0 ,
2
a
a MN




=
; ;0
22
aa






AM

,
MN

=
22
0
44
aa
MN AN   







(ABCD)

Hình 2.14
2.3 Kỹ năng lập phƣơng trình mặt phẳng

  
 
0
) cho

0


() ).


0



0


1
; d
2

1
và d
2
không song song)

Ad
)

1

2
cho

1
và d
2
không song song)
) 
1
và d
2
.

1
và d
2
.




()

).

()



()

)

()


0



0





)).

2.4 Kỹ năng lập phƣơng trình mặt cầu

 
     
2 2 2
2
x a y b z c R     
. (1)

 
2 2 2 2 2 2
2ax+2by+2cz+d=0 0x y z a b c d      

tâm I(-a; -b; -c), bán kính
2 2 2
R a b c d   
.


 
.

Tính:
 
,dI

     
,:d I R C     
;
     
,:d I R C   

     
, : ,d I R C  

 




 
: Ax+By+Cz+D=0P
.
 



















.
  
 v à bán kính
5: 















 , .  

2.5 Kỹ năng lập phƣơng trình đƣờng thẳng



0
; y
0
; z
0

u
= (a; b; c).

1
; y
1
; z
1
) và B(x
2
; y
2
; z
2
)
: L

.

 

nhau (P) và (Q).

d
1
, d
2

1
, d
2
éo nhau).





1
, d
2

 nhau)

1


2
.
-      
1
d     
    
1
d



- Do d qua M và vuông góc
2
d


Hình 2.31


2
d






.
 

.


.



song song 
  









1
d
,
2
d
.


1
d
,
2
d
.
      

1
d
,
2
d
.
- 
1
d


2
d

(P).
-     



Hình 2.43


trên

 17
1
d



.

chéo nhau
1
d
,
2
d
.

nhau
1
d
,
2
d
.
Bài toán 24

 

2.5.2 






1: 



, OA = OB = OC. 

, trên OB


: OM + ON = OC (1). 

, 







 (1),




(CMN) 







.
2: 



. , 












:
2.6 Kết luận chƣơng 2








Chƣơng 3
THƢ
̉
NGHIÊ
̣
M SƢ PHA
̣
M
3.1 Mục đích, tô
̉
chƣ
́
c thƣ
̉
nghiê
̣
m
3.1.1 







































12.
3.1.2 






 . 





 12
3
A
, 12
4
A





  

 

, 



 12
4
A
 12
3
A

. .
3.2 Nô
̣
i dung thƣ
̉
nghiê
̣
m






12 






3.3 Đa
́
nh giá thƣ
̉
nghiê
̣
m
3.3.1 




 , linh
, 



,  , 


















 . 




































 , 





 
không gian.
3.3.2 








 , 














 c, 


















, , .
3.4 Kê
́
t luâ
̣
n chƣơng 3










:




 
. 











 ,  , 
 , 








,  .  ,
.
KẾT LUẬN

   














Reference
1. Trâ
̀
n Thi
̣
Vân Anh. 

















 12. 








, 2008.
2. Đậu Thế Cấp, Trâ
̀
n Minh Giơ
́
i, Nguyê
̃
n Văn Quy
́
. 














12. 







, 2008.
3. Nguyễn Hữu Châu. . NXB

4. Vũ Cao Đàm.            
2009.
5. Trâ
̀
n Văn Ha
̣
o (



 ), Nguyê
̃
n Mô
̣
ng Hy (), Khu Quô
́
c Anh , Trâ
̀
n
Đức Huyên. 12. 



, 2008.
6. Ngô Long Hâ
̣
u, Mai Trƣơ
̀
ng Gia
́
o. 













12.






, 2008.
7. Đ Mạnh Hng , Phan Thi
̣
Luyê
́
n , Nguyê
̃
n Lan Phƣơng . 

, 






12. 



, 2008.
8. Nguyê
̃
n Tha
̀
nh Hƣng (trƣơ
̀
ng Đa
̣
i Ho
̣
c Tây Nguyên ). 



 
. , 1/2004.
9. Nguyê
̃
n Ba
́
Kim. 





 . 
viên, , 2002.
10. Nguyê
̃
n Ba
́
Kim (), Vũ Dƣơng Thu . 







 (d










). 



, 1992.
11. Phng Hng Kổn. 















 12. 



,
2008.
12. Bi Văn Nghị.  . NXB






, 2008.
13. Petrovsky AV. 
14. Polya G. 
15. Polya G. 
16. Phạm Đức Quang.  
. , 11/2003.
17. Nguyê
̃
n Tuâ
́
n Quê
́
, Bi Anh Tuấn , Tuâ
́
n Điê
̣
p. 

 , 








. 



, 2009.
18. Đa
̀
o Tam. 













 . 










, 2007.
19. Nguyê
̃
n Thê
́
Tha
̣
ch ( ), Nguyê
̃
n Ha
̉
i Châu , Phạm Đức Quang , Nguyê
̃
n Thi
̣

Quý Sửu, Hà Xuân Thành. 















12. NXB






, 2008.
20. Trâ
̀
n Vinh. 







12. 



, 2008.
21. Nguyê
̃
n Nhƣ Y
́
(), Nguyê
̃
n Văn Khang , Vũ Quang Hào, Phan Xuân Tha
̀
nh
(

). 







. 

, 1999.
22. 







2. 





2002.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×