Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎNGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Năm 2013
2
HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích:
- Bồi dưỡng ý thức đạo đức quan điểm đúng đắn về lao động đối với nghề Quản trị
doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng phong cách kinh doanh, tác phong làm việc của người
làm công tác quản trị thích ứng với cơ chế thị trường, với xu thế hội nhập khu vực và quốc

tế hiện nay của Việt Nam.
- Tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi
và làm quen với chuyên môn được đào tạo .
- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan
đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động kinh
doanh, nghiên cứu và trình bày kết quả bằng báo cáo thực tập.
1.2. Yêu cầu:
a. Đối với học sinh
- Học viên phải phát huy ý thức chủ động đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, thu
thập được đầy đủ tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung và yêu cầu của đề cương thực tập.
- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp đối với CB-CNV trong đơn vị thực tập, chấp hành
tốt nội quy của đơn vị và bảo quản an toàn tuyệt đối tài liệu của đơn vị.
- Nhận xét đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn
và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan,
doanh nghiệp, từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp liên quan.
- Sinh viên chấp hành các quy định của đơn vị thực tập, quy định của nhà trường và
giáo viên hướng dẫn. Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với
giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập,
nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.
b. Giảng viên hướng dẫn:
- Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình
thực tập.
- Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý
thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để
giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá
trình thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập.
3
- Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên
cứu khoa học.
- Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và
quá trình thực tập của sinh viên
1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp các sinh viên phải thực hiện đúng các quy định
thực tập trong mục 1.2
Sinh viên có thể thực tập tại các bộ phận của doanh nghiệp như: kinh doanh, sản
xuất, kế hoạch, marketing…
2. Tổ chức thực hiện
Chương trình thực tập của học viên được tiến hành theo các bước sau:
Công tác chuẩn bị:


- Sau khi kế hoạch thực tập đã được Hiệu trưởng phê duyệt, khoa sẽ phổ biến cho
sinh viên để sinh viên liên hệ đơn vị thực tập.
- Thông báo Danh sách các nhóm thực tập và Giáo viên hướng dẫn (GVHD).
- Sinh viên phải theo dõi thông báo của Khoa về phân nhóm và GVHD, gặp giáo viên
đúng thời hạn.
Thực tập tại đơn vị:
Bước 1.
- Học viên lựa chọn đề tài, tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của
doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, đặc điểm quy trình sản xuất, cơ
cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban nơi thực tập.
- Trong thời gian này các sinh viên phải hình thành đề cương chi tiết khoảng 02- 04
trang viết trên 01 mặt giấy, hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên và gửi cho giáo viên
hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương sẻ trả lại cho sinh viên trong tuần. (nếu có bất kỳ thay
đổi nào phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn)
Bước 2.
Đây là bước quan trọng nhất trong đợt thực tập. Tùy theo điều kiện giúp đỡ của nơi
thực tập, sinh viên thu thập những tài liệu cần thiết cho đề tài mà mình đã chọn để viết báo
cáo thực tập, hoàn thành trong trước thời gian 10 ngày để giáo viên chỉnh sửa và góp ý
(Phần này sẽ trình bày chi tiết ở phần 3)
Bước 3.
Sinh viên tiến hành nộp báo cáo thực tập. Mỗi sinh viên phải có một báo cáo thực tập
riêng, báo cáo thực tập phải có nhận xét, đóng dấu của nơi thực tập và nhận xét ký tên của
giáo viên hướng dẫn. Sau đó sinh viên nộp quyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của
khoa.
Lưu ý: những học viên thực tập cùng một đơn vị thì không được viết cùng một đề tài.
4
3. Nội dung viết báo cáo thực tập
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nội dung bao gồm :
- Hệ thống hoá một cách cơ bản lý luận khoa học liên quan đến chủ đề cần khỏa
sát tại cơ sở thực tế.
- Lưu ý trong phần này không sao chép nguyên văn trong tài liệu mà phải đọc lấy ý
rồi để viết theo văn của mình. Đồng thời phải tuân thủ các quy định về trích dẫn về
tham chiếu và sử dụng tài liệu tham khảo.
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
TÀI MÀ SV CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP
THỰC TẬP
2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP (NƠI THỰC TẬP)
Nội dung bao gồm:
- Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
- Chức năng và lĩnh vực hoạt động
- Cơ cấu tổ chức
- Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (Thị
trường khách nói chung của doanh nghiệp)
- Tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị (Tình hình kinh doanh) trong 3 -5 năm
vừa qua nói chung
- Chiến lược phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai
- Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài).
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ
SINH VIÊN CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP
THỰC TẬP
Nội dung bao gồm:
- Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo chủ đề nghiên cứu tại đơn vị.
- Nhận xét, đánh giá: so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn của đề tài có liên quan đến cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, trình bày các ưu, nhược điểm và nguyên nhân tồn tại
các nhược điểm này.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ
Nội dung bao gồm :
- Các định hướng phát triển của Tổ chức, cơ sở
- Dự báo (nếu có)
5
- Các giải pháp đề xuất liên quan đến vấn đề nghiên cứu
- Các kiến nghị đến tổ chức, cơ sở.
CÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý:
I. Lĩnh vực ngân hàng
1. Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng (Tên đơn vị thực tập).
2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng
3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng
4. Phân tích chất lượng sản phẩm tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng
5. Phân tích tình hình quản lý và cung cấp thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng
6. Phân tích tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng
7. Hoạt động bao thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng
8. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC
9. Phân tích tình hình cho vay ngắn tại chi nhánh NHTM ABC
10.Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC
11.Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC
12.Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC
13.Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC
14.Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC
15.Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC
16.Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC
17.Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC
18.Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC
19.Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC
20.Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.
II. Lĩnh vực tài chính
1. Phân tích tình hình tài chính tại công ty……………….(Tên đơn vị thực tập).
2. Phân tích tình hình thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế………
3. Phân tích tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế
4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm X tại (Tên đơn vị thực tập)
5. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tại (Tên đơn vị thực tập)
6. Phân tích tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm tại (Tên đơn vị thực tập)
7. Phân tích các yếu tố sản xuất của công ty (Tên đơn vị thực tập)
8. Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty……………….
9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC
6
10.Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC
11.Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC
12.Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam
13. Thị trường trái phiếu : Thực trạng và giải pháp
14.Phân tích và định giá cổ phiếu ABC
15. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán
16.Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công
ty chứng khoán ABC
17.Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư
18.Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán VN
19.Thị trường chứng khoán Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
20. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam
21.Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm
yết.
III. Lĩnh vực ngoại thương
1. Phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu tại công ty X
2. Phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu tại công ty X
3. Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty X
4. Thực trạng và giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng A tại công ty
X
5. Quy trình tổ chức thực hiện hiện xuất khẩu mặt hàng A và giải pháp nâng cao hiệu
quả quy trình này tại công ty X
6. Quy trình tổ chức thực hiện hiện nhập khẩu mặt hàng A và giải pháp nâng cao hiệu
quả quy trình này tại công ty X
7. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu bằng đường biển tại công ty X
8. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu bằng đường hàng không tại công ty X
9. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh vận tải bằng container đường biển và kiến nghị
nhằm phát triển loại hình kinh doanh này tại hãng tàu X
10.Tìm hiểu hoạt động thuê tàu chuyến và kiến nghị nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ
này tại hãng tàu X
11.Tìm hiểu về hoạt động logistics và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động Logistics tại công ty X
12.Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động logistics và giải pháp nâng cao
hiệu quả kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty X
13.Chiến lược mở rộng xuất khẩu sang thị trường A của công ty X
14.Phân tích SWOT nhằm đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả cho công ty X
7
15.Quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan X và một
số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quy trình này.
16.Nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
tại công ty X
17.Phân tích hoạt động marketing quốc tế và hiệu quả của nó trong việc mở rộng thị
trường xuất khẩu của công ty X
18.Phân tích các chi phí cho hoạt động marketing xuất khẩu mặt hàng A và kiến nghị
nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu tại công ty X.
19.Tìm hiểu phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ và một số kiến nghị nhằm
hạn chế rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán này tại ngân hàng X
20.Phân tích các rủi ro thường gặp trong thanh toán quốc tế và giải pháp phòng ngừa rủi
ro tại ngân hàng X
4. Kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp
4.1. Kết cấu báo cáo thực tập:
Báo cáo tốt nghiệp được trình bày tối thiểu 40 trang (chương 1, 2, 3), yêu cầu đánh
máy vi tính 1 mặt, khổ giấy A4.
Kết cấu Báo cáo tốt nghiệp được trình bày theo 3 chương
4.2. Bố cục báo cáo tốt nghiệp
- Trang bìa (theo mẫu)
- Trang phụ bìa (theo mẫu)
- Trang “Lời cảm ơn”
- Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập” có dấu tròn (theo mẫu)
- Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn” (theo mẫu)
- Trang “Mục lục”
- Trang “Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt ” (nếu có)
- Trang “Danh sách các bảng sử dụng ” (nếu có)
- Trang “Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ” (nếu có)
- Mở đầu
- Chương 1

- Chương 2.

- Chương 3.
- Kết luận
8
- TÀI LIỆU THAM KHẢO
- PHỤ LỤC (Các bảng vẽ, )
4.3. Hình thức trình bày báo cáo thực tập :
a. Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận »
được giới hạn trong khoảng 40 trang (không kể phần phụ lục)
b. Quy định định dạng trang
- Khổ trang: A4
- Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm.
- Font chữ: Vni-Times hoặc Time New Roman, cỡ chữ 13.
- Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5
- Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.
c. Đánh số trang
- Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)
- Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở
cuối trang.
d. Đánh số các đề mục
Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:
CHƯƠNG 1……………
1.1……
1.1.1……….
1.1.2 ………
1.2. ……
CHƯƠNG 2………
2.1…………
2.1.1……
2.1.2 …
……
e. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ
tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số
chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.
9
f. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo
- Trình bày tài liệu tham khảo
+ Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản
Ví dụ: Nguyễn Văn C (2001). Kế toán tài chính. Nhà xuất bản tạp chí Giáo dục.
+ Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất
bản
+ Tham khảo điện tử:
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng.
+ Các văn bản hành chính nhà nước
VD: Quốc hội …, Luật kế toán số……………….,.
- Sắp xếp tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang
“Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau:
+ Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức. Nga,
Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm,
không dịch.
+ Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau: Các văn bản hành chính nhà nước;
Sách tiếng Việt; Sách tiếng nước ngoài; Báo, tạp chí; Các trang web; Các tài liệu gốc của cơ
quan thực tập.
+ Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn
Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Thực hiện việc quản lý thuế”, Tạp chí kế
toán, số 5.
5. Đánh giá kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
- Nội dung gắn với tên đề tài: 70 %
+ Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng.
+ Kết cấu hợp lý.
+ Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của tổ chức cơ sở, DN.
+ Nhận xét, đánh giá và kết luận có tính thuyết phục.
- Trình bày : 15 %
+ Hình thức trình bày theo hướng dẫn.
+ Không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng mạch lạc.
10
- Ý thức : 15 %
Số lượng quyển nộp: 1 quyển có xác nhận của cơ quan thực tập (có ký tên và đóng
dấu).
Việc chấm điểm báo cáo tốt nghiệp sẽ được tính theo tiến độ thực hiện đề tài và việc
liên lạc với giáo viên hướng dẫn (nộp đề cương, nộp các chương theo quy định của giáo
viên hướng dẫn).
Điểm cuối cùng của báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ là điểm của giáo viên hướng dẫn.
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
TRƯỞNG KHOA
11
12
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
< TÊN ĐỀ TÀI >
NGHỀ : < Tên nghề đào tạo>
Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện :
Mã sinh viên: …………. Lớp:
TP. Hồ Chí Minh, <năm>
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên :
Mã sinh viên :
Khoá học :
13
1. Thời gian thực tập :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Bộ phận thực tập :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Nhận xét chung :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Cán bộ hướng dẫn của cơ quan đến thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày tháng năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :14


Ngày tháng năm
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
15

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×