Tải bản đầy đủ

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiền giang







Vim bo chng giáo dc
 ngành: 

 2011

Abstract: 
     


 


Keywords: ; ; 

Content

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
 [4]
     

Theo 
trên 1,1 
. Tình
.
 
 

   "Khảo sát những yếu tố tác động đến việc
chọn trường của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.
2. Mục đích nghiên cứu:

- 


2
- 



- 

-  


- 

3. Giới hạn nghiên cứu


-
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:





tài.
4.2. Phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu hỏi:
-   
 

4.3. Phương pháp thống kê toán học:

.
4.4. Qui trình phân tích dữ liệu:
- 

- 
- 
- 

- 
.
- 
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
5.1. Câu hỏi nghiên cứu:

3
   

5.2. Giả thuyết nghiên cứu:
-          

- 

-       


- 
 
- 

- 

- 

- 

6. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
6.1. Khách thể nghiên cứu:
.
6.2. Đối tượng nghiên cứu :

sinh.
Tổng thể: 
Mẫu nghiên cứu: C
-  nhóm : C
Tho; ; 
-  THPT 4 
5

7. Phạm vi nghiên cứu:
7.1. Không gian nghiên cứu:
               
THPT 
7.2. Thời gian nghiên cứu:  2011.
8. Cấu trúc luận văn:
- 
- 1. C 

4
- 
- 
- t.
- .

5
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở lý luận:
1.1.1 Lựa chọn nghề nghiệp và những tính chất của nó:




1.1.1.1 .
1.1.1..
1.1.1..
1.1.1..
1.1.2. Những yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS THPT
1.1.2.1. Những đặc điểm cơ bản về tâm lý và nhân cách của HS THPT
- 
- 
- .
- 
- 
- .
1.1.2.2. Yếu tố gia đình.
1.1.2.3. Yếu tố giáo dục hướng nghiệp của nhà trường.
1.1.2.4. Yếu tố bạn bè.
1.1.2.5. Yếu tố các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức xã hội.
1.1.3. Các khái niệm công cụ: 
1.1.3.1. Lựa chọn.
1.1.3.2. Chọn trường.
1.1.3.3. Hướng nghiệp.
1.1.3.4. Tư vấn hướng nghiệp.
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan:




 
 

khác nhau.  

nh



6
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Giới thiệu:
Chng 2  

c

2.2. Cơ sở lý thuyết:

Theory), t
 



--
---







tác 
2.3. Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1  
2.4. Mô hình lý thuyết của đề tài:
Hình 2.3: Mô hình nghiên cứu













 







thi
vào




7



, m H8. Trong , các


 là 
tác 
trong mô hình.


CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO
3.1. Tổng quan địa bàn nghiên cứu:
 
2.484,2 km
2

1
.



này 


. 
.
3.2. Thiết kế bảng hỏi và xây dựng thang đo:


-  
ghiên

H,   .   

- 

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng hỏi và thang đo


1
Số liệu 2009, theo Tổng cục thống kê Việt Nam (www.gso.gov.vn)

8
STT
Khái niệm
Số biến quan
sát
Thang đo
Phần I: Tình hình chọn trƣơ
̀
ng ĐH, CĐ
1

1
 
2

1
 
3

1

Phần II: Các yếu tố tác đng đê
́
n viê
̣
c cho
̣
n trƣơ
̀
ng ĐH, CĐ
4

2

5
        

6

6

18

7

4

Phần III: Thông tin về đối tƣợng khảo sát
8
i
3
   

9

5
   

Phâ
̀
n IV: Đƣợc để trống để lấy các ý kiến khác
3.3. Phân tích và đánh giá thang đo:
3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)
  
Sau khi 
 
u
 là 
ích nhâ].
n 0,5, mô 
 n
, nhóm nhâ,021%


Bảng 3.5: Bảng phân tích nhân tố tƣơng ứng với các biến quan sát
STT
Biến quan sát
Hệ số nhân tố
F1: Những nỗ lực giao tiếp của trƣờng đại học
1
, , 
.818
2
 ông (TV, radio )
.684
3

.668
4

.602

9
STT
Biến quan sát
Hệ số nhân tố
F2: Các cá nhân có ảnh hƣởng
1
Anh, 
.807
2

.753
3
 bè
.600
4

.595
F3: Khả năng đáp ứng sự mong đợi sau khi ra trƣờng
1









.810
2











.786
3








, 








.659
F4: Đặc điểm của trƣờng đại học
1





.662
2













.638
3









.555
4









.516
F5: Cơ hi trúng tuyển
1









.851
2




"" 
.807
F6: Danh tiếng trƣờng đại học
1




, 


.831
2













.770
F7: Những hiểu biết về trƣờng đại học
1







.690
2





.555
3

.501
F8: Mức đ đa dạng và hấp dẫn ngành đào tạo
1















.829
2













.780
F9: Yếu tố tƣơng thích với đặc điểm cá nhân
1



















.807
2

















.723


10
3.3.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha:
Bảng 3.6: Kết quả phân tích Cronbach Alpha
Nhân tố
Tên nhân tố
Cronbach
alpha
F1

.740
F2

.717
F3


.693
F4

.638
F5

.705
F6

.726
F7

.462
F8

.620
F9

.402
:  thu 


 Cronbach
nbach alpha
quan sát có . Theo lý

. 
là 0,462 và 0,402 (< 0,6) .

11
CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT
4.1. Mô tả mẫu:


4.2. Thống kê mô tả: 
- 
- 
- 
4.3. Phân tích phƣơng sai (ANOVA):
  
 
.
4.3.1. So sánh sự khác biệt về kết quả đánh giá của các nhóm đối tượng khảo sát
khác nhau về yếu tố đặc điểm cá nhân:

 c
- Có s 

- 
 
- 

4.3.2. So sánh sự khác biệt về kết quả đánh giá của các nhóm đối tượng khảo sát
khác nhau về yếu tố đặc điểm gia đình:

 

4.4. Phân tích hồi quy và Kiểm định sự phù hợp của mô hình:


tôi 
(EFA).

 
2
= 0,2
2


 
 ; 





12Bảng 4.24: Kết quả hồi quy đa biến




t
Sig.
B

Beta

.672
.269

2.494
.013
F4
.214
.056
.182
3.827
.000
F8
.207
.045
.210
4.632
.000
F3
.210
.058
.171
3.642
.000
F1
.139
.047
.136
2.948
.003
F6
.120
.042
.134
2.837
.005


.24. K
 





4.5. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu:
Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết
Giả
thuyết
Phát biểu
Kết quả
kiểm định
H1
            


H2



H3

    


H4
 


= 0.672 + 0.214 * F4 + 0.207 * F8+ 0.210* F3 + 0.139 * F1
+ 0.120 * F6


13
Giả
thuyết
Phát biểu
Kết quả
kiểm định


H5



H6



H7




H8
         


4.6. Đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tƣ vấn hƣớng
nghiệp cho học sinh lớp 12 THPT:




14
KẾT LUẬN
1. Kết luận:
 


 
Cronbach Alpha







             






K

    



  
bình. 



kê.


 ,  

Công, 

thi.
2. Hạn chế của nghiên cứu và khuyến nghị:

15
ng
a mang ý
 


     
a 




References
Tiếng Việt:
,
Xã hội học
Tư vấn hướng nghiệp
    Phương pháp luận nghiên cứu khoa học     

10), Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn
2010-2012
Hoạt động hướng nghiệp
và giảng dạy kỹ thuật trong trường trung học phổ thông
6. Lê Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học.
“Đánh giá và Đo lường trong khoa học xã hội – Quy trình,
kỹ thuật thiết kế, thích nghi, chuẩn hoá công cụ đo”
“Một số nét về hiện trạng và kết quả đào tạo nguồn lực trình
độ Đại học – Cao đẳng tại khu vực TP. HCM”, .
9. T2009), “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường
đại học của học sinh trung học phổ thông” 
.
“Phương pháp nghiên cứu xã hội học”,
.
2010), “Đặc điểm chung về định hướng giá trị nghề nghiệp của học
sinh trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long”    
(tháng 01/2010)
              

Nghiên cứu một số yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động học tập và định
hướng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ĐHQG TP.HCM”,  
.
13. Khoa Tâm lý  “Giáo dục lao động và hướng nghiệp trong
vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông”, .

16
              

“Hướng dẫn thực hiện chương trình Hoạt động Giáo
dục hướng nghiệp lớp 12”, 
Tiếng Anh:
16. Borchert M (2002), Career choice factors of high school students, University of
Wisconsin-Stout, USA.
17. Bromley H. Kniveton (2004), Influences and motivations on which students base their
choice of career, Loughborough University, UK.
18. Chapman D. W (1981), A model of student college choice. The Journal of Higher
Education, 52(5), 490-505.
19. Hair J.F, Anderson R.E, Tatham R.L and William C. Black (1998), Multivariate Data
Analysis, Fifth Edition. Prentice-Hall Intenational, Inc.
20. Hossler D. and Gallagher K (1987), Studying college choice: A three-phase model
and implications for policy makers. College and University, Vol 2 207-21.
21. Kotler P., Fox K (1995), Strategic Marketing for Educational Institutions, (2nd ed.),
New Jersey, Prentice Hall, USA.
22. Marvin J. Burns (2006), Factors influencing the college choice of african-american
students admitted to the college of agriculture, food and natural resources. A Thesis
presented to the Faculty of the Graduate School. University of Missouri, USA.
23. Ruth E. Kallio (1995), Factors influencing the college choice decisions of graduate
students. Research in Higher Education, Vol. 36, No. 1.
24. Shannon G. Washburn, Bryan L. Garton and Paul R. Vaughn (2000), Factors
Influencing College Choice of Agriculture Students College-Wide Compared
with Students Majoring in Agricultural Education. University of Florida, USA.
25. Mei Tang, Wei Pan, Mark D. Newmeyer (2008), Factors influencing High School
student’s career aspriations, University of Cincinnati, USA.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×