Tải bản đầy đủ

Hiệu quả của việc sử dụng VOA NEWS để dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên tiếng anh trường đại học hồng đức


              
           


 



!            "
#


!$%
  &             
!
        %  

  
!%

!
%!
'!(
# !#
!)

          
     %    
 *  ###
             +,$-
      
           

.

 +/ 001-          
 #        *  *
      # #   
'"#2"#3"
'  ')    #   
         
            4 5
6   !        
# #   4         
#  ##    
!7!
   # #   ## 
,##
#       
              
,
(89:
;
 *
84#9:<
#
      #    # #
%=$%=
7##
##



<*
%=##
 " !    4 5 6   



>



       %=      
###
#
#



%=#
##"!5
456



;#?(

+-%=#
!<$
##     


+    #  #   #  *
456

+>-%=##45
6

+@-      %=    #   
#


@

+&-       #  
456%=#




(

;##
!4569

.!456%=
##9

>%=#!<$#4569

 !"

!##
!5 456
%=#
#
 ### 
              

#

%=456

#$

 #


&

(
 " !      !    !
4567


,
             


%&'

(

'  A3=56/=A       


'5!%!$='?!A>(

/#
#,
   %=    #  
 
##B%=##
,    #       


/             
   4 5 6      
#         #  
 #    !   4 5 6  
         



C

/    "  



'/=A/$6,=A#
%=#3
D







(""


               
+30E&-

)

F/ *         
        F*  
 /    (   




*
+,''" ..(
""/0'/-.//
!")$""/"-123.44546
7+0ED-###
 #             


             
   ! +00D-     *  

E

;
     =    
            #  
         < 
<#
#

7''-

#
     #  " #(  #
#
 #      =   # #   
##
         "   
#

0"-''''

,#           
+700@B7GH00D-
4 +.111- #         #
   ,#*#   
I#(

- ,
- 2
- %
- ,



,8/9

0

% ,  0@.'
2<%= /0DC
%=
%=%=
     %=      
           
 %=
6 , 

!8/5
&#

!@@
"JCC+<K.11C-
#$;5/
%&11


' .D    >>     >1
      @   .1  
#
#&70@."

8

1

L111#
L.&%=M@@
L '          "
"
L%=#.11
 <?    +?;  ?-     
#
8('
L%=
L  #        7 7
%=M
L   %=A      !" 
@@%=
%=
L %=A    N     "

   @@  # %=     
 
:(/'(/,:+;
44%=0@ 
()


    !<$         
?2*



#8?!$:
!,$N!
8/!,$N!<$$7A/!:!,$H
+0-,.11&,7
       

# OA00E
?2.11.1&P
#'#+00D-(

         4 +00-   
8      #B       
     #   : H +00D(>-  
8:
!$7#

7
(QQ

;M +001-  QQ QQ
           #    ( 
#!
<

('
6

(

.

• ,

• #
#
            
+,000-
•            !  
@"
• #

• $#

• 7#            

• #

#
(&'
(
• 

• M
• 
• ,

>

• ;(
• 
A
             
          

!$
M   (
 %         
+-
;
! '+.11 (Q2
           Q  =

#;#

)"!/
,       !    
     #      
       #
              <"-
<**"
 4   ( 3        
!<$
2                 
,/)!'9.
              

@



      #       
 ,               
#
           #   

(*
           <$  

;=
<$
    
*
;;;;
         %    

#
            
?
          
 #    ; 

;

*

38/'"-'


&

   %=       
             
      %=      
             %=
    
  #  %=      
#"
#%=
     *   ;    
   #           



="'8/'"-'-

%=#
##"""#%=
##
#
# # %=           
##
          "  


$
     %=         
     !  #     
#

,%=#
  "       
#
#

C

       ,      %=
#9

<     #         
""%=
"",
%=#

+&%'!


;
#=
 !      *   !  
##
  #


='"-'-

  7 +00( ">-       * #
'+'"#-'+;"#
-'+'"#- (

(""2=>"-''6

#(#!
BB
  

"
(""2,>"-''6


D

6#       *       #  
#4
'
6+00C( 
<,
           *  
<
              


(""2=>"-''6

#!##
 #  ! #         ! 
#


*/"2'68/9
%=#
##%=
""#
  %=           %=   

<N
  N     <       
 #       '   
%=#
,
             
#7#
 #       %=      <
#
#

E


?/8/9

     %=    #       

#**
#

7
#
?2+.11 
(

- +*-
- N
- 
- 
- 
- (N
- +#"-
- 

?2
(
, ( ,             
#+#-"

,.('#

,>(',
          (  
#


0



!
<$5456,#
!*#



%=

-'!
#.&

/';''&"?'&@

4 %  
 4 5 6 !  00D      
          < 
        4 5 6 4 !
      '     
        5  <
$6(!
67#(
  !        !  
!
!

!1-'

*!#
 !            # 
!$?#.&
.&&,

.1

  ?            !  
!4


     
###
# !   # 
#!
!

 4 5 6         #  
##

?          4 5 6
#0E&R0EC
!

('

<""
!?
#      
?7<
4 5 6       6  
 ,
/A
!!4
56 '
R 6I     !       !  
###

         !    
!

.

          / $
           


)-''"-'-

456!


<       # <     
"###<
"
####

<        # <     
 " ### <
"###
#

 ### $*#. >$H
      #    <  
       #  # #   .  H
# G $ 3 7#         # 
4##
*##
             #
*

###
       #     # 
4 5 6           
                
   #        ###
  %=      
###


 &&

&"""

##"B
#

       %   ! # # 
""!

     " +C1S-  " +@1S-    
+.1SE1S-<7
!?!

"*
45?
"""
+E&S&S-
%=

               
               
%=#



('


.>

            !   


&'

A!$""
"?
   8?          
?###/5"3
"(
        : + 7 00E .>-
I!$!#
!$   #       *  
 # #         #   
##!456
!456%=#
#
%=!<$#456

(


("

<

#*#
%=##
+      0 # -     
            
%=
<


.@

"!
%=##

!
     #         
#

<

<   !  " !     <
$5456
,            


+-
  *    #    # 
       # #  *  
 %=    *      
##

T            
            
#

  +; 00E(.@-          
     
   
+700&-

TAA.TA>
TA    # 
%=*#
##(

.&

;##
!4569

.!456%=
##9

A>

TA.#
%=#
*%=##
(%=#!<$
#4569

 #      %=   #  
(
A(/B8//-0;"-'?'&@9C
       #  %=    
###*
    #    


>

!
   45 6
#
%=     # #    
%=&


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×