Tải bản đầy đủ

Một số gợi ý xây dựng chương trình dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên anh năm thứ 2, hệ cử nhân cao đẳng trường CĐSP nghệ an, dựa trên kết quả điều tra nhu cầu giao tiếp của sinh viên

APPENDIX I: Questionnaires
Bảng khảo sát 1
* Đối tợng: Sinh viên cử nhân tiếng Anh ngoài s phạm vừa kết thúc năm thứ nhất tại trờng
Cao Đẳng s phạm Nghệ An.
* Mục đích: Chúng tôi lập bảng khảo sát này nhằm phục vụ cho đề tài Một số gợi ý xây
dựng chơng trình dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên Anh năm thứ 2, hệ cử nhân
CĐ ngoài s phạm ở trờng CĐSP Nghệ An, dựa trên kết quả điều tra nhu cầu giao tiếp
của sinh viên.
Rất mong các em trả lời các câu hỏi sau đây một cách trung thực nhất. Vì những ý kiến
đánh giá, nhận xét của các em sẻ rất quan trọng đối với đề tài của chúng tôi trong việc xây
dựng chơng trình môn nói cho các em với nôi dung , phơng pháp giảng dạy, và hình thức
kiểm tra phù hợp.
Các em vui lòng vòng vào các ô mà các em lựa chọn .
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các em!
Các em đả học tiếng Anh trong bao lâu ( tính cho đến nay)? năm
1. Vì sao các em chọn học ngành tiếng Anh?
a. vì đó là sở thích của em
b. vì dễ xin việc hơn
c. cả a và b
d. lý do khác
2. Mục đích học nói tiếng Anh của em là gì?

a. Để giúp cho công việc tơng lai của em.
b. Để hoàn thành chơng trình khóa học.
c. Để giao tiếp hàng ngày
d. Để đi du học
e. Để đi lao động ở nớc ngoài
f. Không rõ mục đích
3. Em muốn làm công việc gì sau khi tốt nghiệp?
a. Giáo viên
b. Thông dịch viên
c. Hớng dẫn viên du lịch
d. Th ký
e. Nhân viên văn phòng ở một công ty liên doanh nào đó
f. Nhân viên lễ tân
g. Nhân viên bán hàng cho ngời nớc ngoài
h. Ngành nghề khác ( hãy viết cụ thể) .
4. Theo em, kỹ năng nói nh thế nào đối với công việc tơng lai em muốn làm?
I
A, Rất cần thiết b, cần thiết c, tơng đối cần thiết d, không cần thiết
5. Em tự đánh giá nh thế nào về khả năng nói tiếng Anh của em hịên nay ?
a, Rất yếu b. Yếu c. Trung bình d. Khá e. Giỏi
6. Em có hài lòng với các giờ học nói trên lớp không?
a. Rất không hài lòng b. Không hài lòng lắm e. Hài lòng d. Rất hài lòng
7. Em đánh giá nh thế nào về nội dung các chủ điểm đang học trên lớp
a. rất thú vị và phù hợp với công viêc tơng lai của em
b. rất thú vị nhng không phù hợp với viêc tơng lai của em
c. tơng đối phù hợp
d. quá khó
8. Em cú ý kin gỡ v cỏc hot ng giỏo viờn t chc trờn lp trong gi hc núi?
a. rt hay v phự hp vi trỡnh ca em
b. rt hay nhng khú
c. quỏ khú i vi trỡnh ca em
d. bun t
9. Trong gi hc núi em tham gia cỏc hot ng thc hnh núi ting Anh giỏo viờn yờu
cu nh thế nào?
a. rt tớch cc
b. khụng tớch cc lm
c. em rt ngi
d. em ch núi khi giỏo viờn gi em
e. em chng bit núi gỡ
Lý do:

10. Những khó khăn em thờng gặp phải trong giờ học nói
a. không tự tin nên thờng mắc lỗi
b. hay phát âm sai và đọc không đúng ngữ diệu
c. thiếu từ, thiếu cấu trúc để diễn đạt ý
d. không có mẫu hội thoai tơng tự để luyện tập theo
e. khả năng nghe kém nên không hiểu đợc nhiều
f. thiếu kiến thức trong lĩnh vực đang thảo luận
g. Những khó khăn khác (nếu có)
11. Hãy nêu ba điều làm em hài lòng với các giờ học nói trên lớp
1.
2.
3.
12. Hãy nêu ba điều làm em cha hài lòng với các giờ học nói trên lớp
II
1
2
3
13. Nếu đợc góp ý, em có ý kiến gì để giúp các giờ học nói tiếng Anh trên lớp giúp em nói
đợc tiếng Anh tốt hơn?


14. Hãy chọn chủ điểm cho chơng trình môn nói mà em mong muốn học trong kỳ 3, 4
tới (mỗi kỳ chọn 12 chủ điểm) bằng cách chọn a cho kỳ 3 và b cho kỳ 4

Choose
a or b
Topics Language functions
1.Holidays and festivals Name some holidays and festivals in Vietnam,
talking about one holiday or festival you like
2.Parent-children
relationship
Generation gap
3.Small talk,
conversational openings
Making small talk, making introductions
4. Telephoning Asking to speak to some one, offering to take a
message, writing massages down, leaving a
message, calling for information
5. Advice Asking and giving advice
6. Stress Talking about the reasons of stress and some ways
to keep away from it
7. Fashion Traditional clothes
Students following modern fashion: good or bad?
8. Illness and remedies Taking about symptoms, giving advice, talking
about prescriptions, asking about non-prescription
drugs
9. Internet

How to get access to the internet?
Negative influences
Benefits to your learning
10. Experiences Narrating past events, talking about personal
experience
11. Health care

In the world
In Vietnam
III
Health insurance
12. Music Kinds of music, the importance of music to our life,
interview a famous singer.
13. Tourism How to attract more tourists to come
Contributions to economy
Positive & negative effects to society
14. Natural scenery Talking about a beautiful natural scenery that you
have ever seen
15. Education Education system in some countries
Education system in Vietnam
Going to university: the best choice?
16. Environment

Environmental pollution
Solutions
Everyday environmentally-friendly activities
17. Job interview - Interview : Greeting, introducing oneself, talking
about likes and dislikes, interest and ambition in
future jobs
-The art to win in the interview to get a new job
18. A desirable job The job you like
You would be well suited to the job. (what qualities
in you)
The job or the money: an interesting but badly-paid
job or a well-paid but boring one
19. Advertisement Advertisement language, hints to do advertisements
20. Hotels, reservations,
services
Asking about types of hotels, asking for details,
making a reservation, checking in, making requests,
calling hotel services
21. Students and part-
times jobs
most suitable jobs for students, benefits, drawbacks
22. Self-study Importance
How to self-study effectively
23. Foreign language
learning
Good environment, most difficult skill
How to improve vocabulary learning
24. Country life People and lifestyle
IV
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
25. City life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
26. Population Overpopulation: causes & effects
Solutions
27. Unemployment Causes & effects
Real situation in Vietnam
Solutions
28. Money How people view money: important to live a good
life? most important?
Root of all evil?
Money buys happiness?
29. Traditions and
customs
In some countries
In Vietnam
30. Love Should or shouldnt love when being a student?
True love
Bảng khảo sát 2
* Đối tợng: Một số giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy môn nói tai khoa Ngoại Ngữ trờng
Cao Đẳng s phạm Nghệ An.
* Mục đích: Chúng tôi lập bảng khảo sát này nhằm phục vụ cho đề tài Một số gợi ý xây
dựng chơng trình dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên Anh năm thứ 2, hệ cử nhân
CĐ ngoài s phạm ở trờng CĐSP Nghệ An, dựa trên kết quả điều tra nhu cầu giao tiếp
của sinh viên.
Xin hãy đa ra ý kiến của các bạn về những chủ điềm phù hợp cho nội dung chơng trình
môn nói học kỳ 3,4 cho sinh viên tiếng Anh năm thứ 2 hệ cử nhân cao đẳng ngoài s phạm.
( Chon 12 chủ điểm cho mỗi kỳ)
Xin vui lòng chọn a cho những chủ điểm học ở kỳ 3 và b cho kỳ 4
Choo
se
Topics Language functions
V
a or b
1. Holidays and festivals Name some holidays and festivals in Vietnam,
talking about one holiday or festival you like
2. Parent-children
relationship
Generation gap
3.Small talk, conversational
openings
Making small talk, making introductions
4. Telephoning Asking to speak to some one, offering to take a
message, writing massages down, leaving a message,
calling for information
5. Advice Asking and giving advice
6. Stress Talking about the reasons of stress and some ways to
keep away from it
7. Fashion Traditional clothes
Students following modern fashion: good or bad?
8. Illness and remedies Taking about symptoms, giving advice, talking about
prescriptions, asking about non-prescription drugs
9. Internet

How to get access to the internet?
Negative influences
Benefits to your learning
10. Experiences Narrating past events, talking about personal
experience
11. Health care

In the world
In Vietnam
Health insurance
12. Music Kinds of music, the importance of music to our life,
interview a famous singer.
13. Tourism How to attract more tourists to come
Contributions to economy
Positive & negative effects to society
14. Natural scenery Talking about a beautiful natural scenery that you
have ever seen
15. Education Education system in some countries
Education system in Vietnam
Going to university: the best choice?
16. Environment Environmental pollution
VI
Solutions
Everyday environmentally-friendly activities
17. Job interview - Interview : Greeting, introducing oneself, talking
about likes and dislikes, interest and ambition in
future jobs
-The art to win in the interview to get a new job
18. A desirable job The job you like
You would be well suited to the job. (what qualities
in you)
The job or the money: an interesting but badly-paid
job or a well-paid but boring one
19. Advertisement Advertisement language, hints to do advertisements
20. Hotels, reservations,
services
Asking about types of hotels, asking for details,
making a reservation, checking in, making requests,
calling hotel services
21. Students and part-times
jobs
most suitable jobs for students, benefits, drawbacks
22. Self-study Importance
How to self-study effectively
23. Foreign language learning Good environment, most difficult skill
How to improve vocabulary learning
24. Country life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
25. City life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
26. Population Overpopulation: causes & effects
Solutions
27. Unemployment Causes & effects
Real situation in Vietnam
Solutions
VII
28. Money How people view money: important to live a good
life? most important?
Root of all evil?
Money buys happiness?
29. Traditions and customs In some countries
In Vietnam
30. Love Should or shouldn’t love when being a student?
True love
APPENDIX II: Results on questionnaires
Questions 14: Please choose the topics that you want to learn in the 3
rd
and 4
th
semester
(there are 12 topics for each semester)
Table 4 : Students’ choice about the content of speaking syllabus in the 3
rd
and 4
th
semester.
3
rd
4
th
Topics Language functions
VIII
term term
88 12 1. Holidays and festivals Name some holidays and festivals in Vietnam,
talking about one holiday or festival you like
88 10 2. Parent-children
relationship
Generation gap
32 46 3. Small talk,
conversational openings
Making small talk, making introductions
90 8 4. Telephoning Asking to speak to some one, offering to take a
message, writing massages down, leaving a
message, calling for information
40 34 5. Advice Asking and giving advice
64 18 6. Stress Talking about the reasons of stress and some
ways to keep away from it
72 12 7. Fashion Traditional clothes
Students following modern fashion: good or
bad?
12 52 8. Illness and remedies Taking about symptoms, giving advice, talking
about prescriptions, asking about non-
prescription drugs
18 88 9. Internet

How to get access to the internet?
Negative influences
Benefits to your learning
20 52 10. Experiences Narrating past events, talking about personal
experience
90 6 11. Health care

In the world
In Vietnam
Health insurance
80 12 12. Music Kinds of music, the importance of music to our
life, interview a famous singer.
30 64 13. Tourism How to attract more tourists to come
Contributions to economy
Positive & negative effects to society
30 44 14. Natural scenery Talking about a beautiful natural scenery that
you have ever seen
4 92 15. Education Education system in some countries
Education system in Vietnam
IX
Going to university: the best choice?
10 72 16. Environment

Environmental pollution
Solutions
Everyday environmentally-friendly activities
20 88 17. Job interview - Interview : Greeting, introducing oneself,
talking about likes and dislikes, interest and
ambition in future jobs
-The art to win in the interview to get a new job
10 84 18. A desirable job The job you like
You would be well suited to the job. (what
qualities in you)
The job or the money: an interesting but badly-
paid job or a well-paid but boring one
4 66 19. Advertisement Advertisement language, hints to do
advertisements
6 40 20. Hotels, reservations,
services
Asking about types of hotels, asking for details,
making a reservation, checking in, making
requests, calling hotel services
82 10 21. Students and part-
times jobs
most suitable jobs for students, benefits,
drawbacks
78 4 22. Self-study Importance
How to self-study effectively
98 6 23. Foreign language
learning
Good environment, most difficult skill
How to improve speaking skill
42 52 24. Country life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
84 10 25. City life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
4 70 26. Population Overpopulation: causes & effects
Solutions
X
12 66 27. Unemployment Causes & effects
Real situation in Vietnam
Solutions
66 22 28. Money How people view money: important to live a
good life? most important?
Root of all evil?
Money buys happiness?
6 78 29. Traditions and
customs
In some countries
In Vietnam
86 10 30. Love Should or shouldn’t love when being a student?
True love
Questionnaire 2 for experienced teachers in teaching speaking
Requirement: Please choose the topics that you think are suitable with 2
nd
year English
bachelor students in the 3
rd
and 4
th
semester (there are 12 topics for each semester)
Table 5 : Teachers’ choice about the content of speaking syllabus in the 3
rd
and 4
th
semester.
3
rd
term
4
th
term
Topics Language functions
5 0 1. Holidays and festivals Name some holidays and festivals in Vietnam,
talking about one holiday or festival you like
4 1 2.Parent-children
relationship
Generation gap
4 1 3. Small talk, conversational
openings
Making small talk, making introductions
4 1 4. Telephoning Asking to speak to some one, offering to take a
message, writing massages down, leaving a
message, calling for information
1 1 5. Advice Asking and giving advice
1 4 6. Stress Talking about the reasons of stress and some
ways to keep away from it
1 4 7. Fashion Traditional clothes
Students following modern fashion: good or
XI
bad?
0 2 8. Illness and remedies Taking about symptoms, giving advice, talking
about prescriptions, asking about non-
prescription drugs
0 5 9. Internet

How to get access to the internet?
Negative influences
Benefits to your learning
0 1 10. Experiences Narrating past events, talking about personal
experience
3 2 11. Health care

In the world
In Vietnam
Health insurance
4 0 12. Music Kinds of music, the importance of music to our
life, interview a famous singer.
4 1 13. Tourism How to attract more tourists to come
Contributions to economy
Positive & negative effects to society
0 5 14. Natural scenery Talking about a beautiful natural scenery that
you have ever seen
5 15. Education Education system in some countries
Education system in Vietnam
Going to university: the best choice?
1 4 16. Environment

Environmental pollution
Solutions
Everyday environmentally-friendly activities
3 2 17. Job interview - Interview : Greeting, introducing oneself,
talking about likes and dislikes, interest and
ambition in future jobs
-The art to win in the interview to get a new job
1 4 18. A desirable job The job you like
You would be well suited to the job. (what
qualities in you)
The job or the money: an interesting but badly-
XII
paid job or a well-paid but boring one
1 4 19. Advertisement Advertisement language, hints to do
advertisements
3 1 20. Hotels, reservations,
services
Asking about types of hotels, asking for details,
making a reservation, checking in, making
requests, calling hotel services
5 0 21. Students and part-times
jobs
most suitable jobs for students, benefits,
drawbacks
4 1 22. Self-study Importance
How to self-study effectively
5 0 23. Foreign language
learning
Good environment, most difficult skill
How to improve speaking skill
5 0 24. Country life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
5 0 25. City life People and lifestyle
Advantages & disadvantages (environment,
opportunities for education/ health care/
entertainment/ job, etc.)
1 4 26. Population Overpopulation: causes & effects
Solutions
0 5 27. Unemployment Causes & effects
Real situation in Vietnam
Solutions
5 28. Money How people view money: important to live a
good life? most important?
Root of all evil?
Money buys happiness.
1 29. Traditions and customs In some countries
In Vietnam
4 1 30. Love Should or shouldn’t love when being a student?
True love
XIII

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×