Tải bản đầy đủ

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm PLC doc

Báo cáo thí nghiệm PLC Sinh viên: Nguyễn Minh Phương – ĐTĐ47-ĐH2

-
1. Yêu cầu bài toán
Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực cho công nghệ máy bào
giường 3 vận tốc.
Nguyên lý hoạt động:
- Khi ấn Start:
+ Máy bào chuyển động theo chiều thuận từ A với vận tốc V
1
.
+ Khi gặp C, tăng tốc đến vận tốc V
2
.
+ Khi gặp B, dừng 2s để đảo chiều quay, rồi chuyển động với vận tốc
V
3
theo chiều ngược trở về A.
+ Tới A, dừng 2s đảo chiều quay rồi tiếp tục thực hiện các chu trình
tương tự.
- Khi ấn Stop:

+ Máy bào thực hiện nốt chu trình hiện tại, về A thì dừng.
2. Lựa chọn cấu hình
3. Mạch điều khiển
- 1 -
A C B
V
1
V
2
V
3
Báo cáo thí nghiệm PLC Sinh viên: Nguyễn Minh Phương – ĐTĐ47-ĐH2

-
4. Mạch động lực
5. Lập trình cho PLC
- 2 -
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
Start
Stop
A
B
C
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
R0
R1
R2
R3
R4
R0
R1
R2
R3
R5
Th
V1
V2
V3
Ng
Báo cáo thí nghiệm PLC Sinh viên: Nguyễn Minh Phương – ĐTĐ47-ĐH2

-
- 3 -
Báo cáo thí nghiệm PLC Sinh viên: Nguyễn Minh Phương – ĐTĐ47-ĐH2

-
6. Mô phỏng
- 4 -
Báo cáo thí nghiệm PLC Sinh viên: Nguyễn Minh Phương – ĐTĐ47-ĐH2

-
7. Đánh giá khả năng ứng dụng
Điều khiển động cơ trục chính máy bào giường, đảm bảo thực hiện đúng
công nghệ. Vận tốc động cơ được thay đổi bằng cách thay đổi giá trị điện trở phụ
mắc nối tiếp với phần ứng động cơ, bằng các công tắc tơ.
Thời gian cho phép thực hiện dừng vào đảo chiều động cơ là 2s.
- 5 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×