Tải bản đầy đủ

Tài liệu giáo án Thể dục 55-70

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 28 THỂ DỤC – BÀI : 55
ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CƠ
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
2. Khởi động :
- Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên
* Trò chơi : "Bòt mắt bắt dê"
(Hình 67)
1-2'
1-2'
3'
Vòng tròn
Xem SGK/ 135
Thi
• Phần cơ bản

1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới : Ôn bài TD phát triển chung với hoa
- Lớp triển khai đội hình đồng diễn: Tập bài TD
phát triển chung.
- Thực hiện liên hoàn 8 động tác
- Cho tổ tập riêng- GV đến nhắc nhở
- Cho một tổ thực hiện tốt lên biểu diễn để cả lớp
xem và nhận xét.
3. Trò chơi
"Hoàng Anh – Hoàng Yến"
(Có thể thay trò chơi HS ưa thích)
10-12'
2-4'
7-8'
4 hàng dọc
(Theo nhạc hoặc trống)
2-3 lần, mỗi động tác 3x8
nhòp
Đội hình hàng ngang
1tổ/ 4 tổ
Hàng ngang
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đi lại hít thở sâu (Dang tay: hít
vào, buông tay thở ra)
2. Nhận xét – Dặn dò
- Hệ thống bài – nhận xét
- Dặn dò: Ôn bài TD phát triển chung
1-2'
2'
Vòng tròn quanh sân trường
4 hàng dọc
Nhảy dây
Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
I. MỤC TIÊU :
- Ôn bài TD phát triển chung với hoa- HS thuộc
bài - thực hiện tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi "Hoàng Anh- Hoàng Yến" HS


tham gia chơi tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- Còi
Sân để chơi trò chơi
(Mỗi HS một bông hoa để đeo ở
tay)
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 28
THỂ DỤC – BÀI : 56
ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – TRÒ CHƠI “NẢY Ô TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU :
Ôn bài TD Phát triển chung với hoa HS thuộc bài
và thực hiện được các động tác tương đối chính
xác
Chơi trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức"
HS tham gia chơi tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- Kẻ sân cho trò chơi
- Bông hoa
- Còi
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
2. Khởi động : Đứng mtheo vòng tròn khởi
động các khớp.
* Trò chơi : "Kết bạn"
Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên
1-2'
1-2'
2'
4 hàng dọc
vòng tròn
100 - 200m
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
TD phát triển chung
2. Bài mới :Ôn bài TD phát triển chung với
hoa.
Cả lớp tập bài TD: liên hoàn
Cán sự điều khiển. GV giúp đỡ, sửa sai cho HS
+ Tập luyện theo tổ (khu vực đã qui đònh) Tổ
trưởng điều khiển.
+ Mỗi tổ thực hiện 4 - 5động tác
3. Trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức"
(Hình 68)
10 - 12'
8 - 10'
4 - 8 Hs
4 hàng ngang
Đội hình đồng diễn
2 lần 8 nhòp
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đi lại thả lỏng hít thở sâu
Hệ thống bài
2. Nhận xét – Dặn dò
- Biểu dương tổ, cá nhân
- Ôn bài TD phát ktriển
1 - 2'
2
1'
(Vòng tròn)
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 29
THỂ DỤC – BÀI 57
ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU :
- Ôn bài TD chung phát triển với hoa. HS thuộc
bài và thực hiện được các động tác tương đối
chính xác
- Trò chơi: "
Nhảy đúng – nhảy nhanh
"
HS tham gia chơi tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- Còi
- Kẻ sân cho trò chơi
- Bông hoa cầm tay
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp : GV phổ biến yêu cầu nội dung
tiết học: Mục tiêu
2. Khởi động : Đứng vòng tròn khởi động
các khớp
3. Trò chơi : "
Tìm quả ăn được
"
chạy chậm trên đòa hình tự nhiên
1 - 2'
1 - 2'
2'
4 hàng dọc
vòng tròn
100 - 200m
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
Bài TD phát triển chung
2. Bài mới :
- Ôn bài TD phát triển
Cả lớp đứng theo đội hình 3 vòng tròn
đồng tâm, mỗi em cách nhau 2m. Tập bài TD
chung liên hoàn.
Bước đầu HS biết xếp hình thành bông hoa
sống động
Có thể tập TD theo nhạc, trống…
3. Trò chơi
"
Nhảy đúng nhảy nhanh
"
10 - 12'
2-3 lần
8 - 10'
4 - 8 HS 4 động tác/HS
tập bài TD
3 vòng tròn đồng tâm
2 x 8 nhòp
Bước đầu tập xếp hình bông
hoa
Xem sách TD1 (hình 69)
SGV/139
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đi lại thả lỏng hít thở sâu
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
- Biểu dương tổ, nhóm tập tốt
- Về nhà Ôn bài TD phát triển chung
1-2'
2'
2'
Vòng tròn quanh sân
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm;..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 29
THỂ DỤC – BÀI 58
ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”
I. MỤC TIÊU :
- Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ).
HS thuộc bài và thực hiện được các động tác
tương đối chính xác
- Học Trò chơi: "
Ai kéo khỏe
"
HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân
- Còi
- Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
Chạy chậm trên sân trường
2. Khởi động : Đứng vòng tròn khởi động các
khớp
3. Trò chơi : Chơi trò "
Vòng tròn
"
1 - 2'
1 - 2'
2'
4 hàng dọc
100 - 200m
Xem sách TD/2
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
TD phát triển chung
2. Bài mới :
- Ôn bài TD phát triển chung với hoa
GV sắp xếp HS theo đội hình 3 vòng tròn đồng
tâm, ở giữa có 3 em đứng quay lưng vào nhau.
HS đứng cách nhau 2m. Thực hiện bài TD liên
hoàn từ 2-3 lần:
Cần tập trên nền nhạc
3. Trò chơi: Làm quen trò chơi
"
Ai kéo khỏe
"
2'
7 - 8'
10 - 12'
4 - 8 em
đó là nhụy hoa
2x8 nhòp
SGV/140 hình 70
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa thả
lỏng hít thở sâu.
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
- Đánh giá tiết học
- Về nhà Ôn bài TD phát triển chung
1 - 2'
2'
Vòng tròn quanh sân
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 30
THỂ DỤC – BÀI : 59
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG
I. MỤC TIÊU :
- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với
hoa.
Yêu cầu HS thuộc bài thực hiện tương đối chính
xác từng động tác.
- Học tung bắt bóng cá nhân.
- Chơi trò chơi "
Ai kéo khỏe
"
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân
- 2 – 3 em 1 quả bóng
- Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm,
bông hoa
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học
Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên
2. Khởi động :Đứng thành vòng tròn khởi
động các khớp
3. Trò chơi : " Kết bạn"
1 - 2'
1 - 2'
2'
4 hàng dọc
100-200m
vòng tròn
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
Bài TD phát triển chung
2. Bài mới :
- Ôn bài TD phát triển chung với hoa.
- Cả lớp cùng thực hiện liên hoan bài TD
phát triển chung.
Lần 1 : GV chỉ huy
Lần 2 : Do cán sự lớp chỉ huy
GV quan sát nhắc nhở.
3. Trò chơi: học tung và bắt bóng bằng 2 tay
Chơi trò chơi "Ai kéo khỏe"
5 - 7'
2 lần
8 - 10'
6 - 8'
4 - 8 HS
4 hàng ngang
4 x 8 nhòp
SGV/142
Mỗi tổ cử 3 bạn thi tìm người
vô đòch
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đi thả lỏng hít thở sâu.
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
- Nhận xét : Biểu dương cá nhân, tổ
- Về nhà Ôn bài TD phát triển chung
1-2'
2'
1'
Hình tròn
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................
.................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 30
THỂ DỤC – BÀI : 60
ÔN TẬP BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ
I. MỤC TIÊU : kiểm tra
-Ôn tập bài TD phát triển chung với hoa hoặc cờ.
HS thuộc bài và thực hiện tương đối chính xác.
- Tung bóng một tay, bắt bóng bằng hai tay – HS
biết cách thực hiện động tác tương đối đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- còi
- 2 –3 em/1 quả bóng
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học
2. Khởi động : Tập bài TD phát triển chung
3. Trò chơi : Chơi trò chơi HS ưa thích.
Đi đều theo nhòp, vừa đi vừa hát.
1 - 2'
2'
2'
2'
1 lần liên hoan 2 x 8 nhòp
4 hàng dọc
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :
- Kiểm tra bài TD phát triển chung 8 động
tác với hoa.
Nội dung : HS thực hiện lần lượt 8 động tác
của bài TD đã học mỗi đợt KT 5 – 7 em
GV có thể cho HS bắt thăm mỗi phiếu có
tên 5 –6 động tác
Cách đánh giá.
(xem SGV/144)
3. Trò chơi: "
Ai kéo khỏe
"
SGV/144
16 - 18'
2 - 3'
4 hàng dọc
Mỗi HS chỉ kiểm tra 1 lần
HS thực hiện
Theo yêu cầu của GV
Hoặc bắt thăm
4 hàng ngang
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Đứng tại chỗ, vỗ tay hát
2. Nhận xét – Dặn dò
- Nhận xét và công bố kết quả kiểm tra
- Về nhà tập bài TD đã học
1 - 2'
2 - 3'
4 hàng ngang
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 31
THỂ DỤC – Bài : 61
ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”

I. MỤC TIÊU :
- Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân
HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi "
Ai kéo khỏe
" HS biết cách chơi
và chơi tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- còi
- 2 –3 em /1 quả bóng
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học
Đi đều theo nhòp vừa đi vừa hát
2. Khởi động : Tập bài TD phát triển chung
1 lần liên hoàn
3. Trò chơi :
Chạy chậm 1 vòng sân tập
1-2'
2'
1 lần
4 hàng dọc
4 hàng ngang
2 x 8 nhòp
100 – 200m
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :
- Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân
- GV tập hợp : Ôn cách cầm bóng tư thế đứng
chuẩn bò tung bóng bắt bóng. HS đứng tại chỗ
tập trung và bắt bóng một số lần sau đó mới
di chuyển để đón bắt bóng
Sai
Đúng GV xem SGV/145, 146
Để sửa sai cho HS
3. Trò chơi: "
Ai kéo khỏe
"
12 - 14'
6 - 8'
4 hàng ngang
GV làm mẫu
Các Tổ cử 3 – 5 em thi đua
" Ai kéo khỏe" tìm người vô
đòch
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : Chạy chậm thả lỏng xung quanh
sân
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
Tuyên dương : cá nhân, tổ
Về nhà : Ôn động tác tung và bắt bóng cá
nhân.
1-2'
2'
2'
vòng tròn
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 Thứ ngày tháng năm 200
TUẦN 31
THỂ DỤC – BÀI : 62
TRÒ CHƠI AI KÉO KHOẺ


I. MỤC TIÊU :
- Ôn động tác tung và bắt bóng. HS biết cách
thực hiện động tác tương đối đúng.
- Chơi trò chơi "
Ai kéo khỏe
" HS biết cách chơi
và chơi tương đối chủ động
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường
- còi
- 2 –3 em /1 quả bóng
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung

Biện Pháp Giảng Dạy ĐLVĐ Phương Pháp Tổ Chức
• Phần mở đầu :
1. Nhận lớp :GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Đi đều theo nhòp vừa đi vừa hát
2. Khởi động : Tập bài TD phát triển chung
1 lần liên hoàn
3. Trò chơi :
Chạy chậm 1 vòng sân tập
1-2'
2'
1 lần
4 hàng dọc
4 hàng ngang
2 x 8 nhòp
100 – 200m
• Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :
- Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân
- GV tập hợp : Ôn cách cầm bóng tư thế đứng
chuẩn bò tung bóng bắt bóng. HS đứng tại chỗ tập
trung và bắt bóng một số lần sau đó mới di
chuyển để đón bắt bóng
Sai
Đúng GV xem SGV/145, 146
Để sửa sai cho HS
3. Trò chơi: "Ai kéo khỏe"
12 - 14'
6 - 8'
4 hàng ngang
GV làm mẫu
Các Tổ cử 3 – 5 em thi đua
" Ai kéo khỏe" tìm người vô
đòch
• Phần kết thúc
1. Hồi tónh : chạy chậm thả lỏng xung quanh sân
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
Tuyên dương : cá nhân, tổ
Về nhà : Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân.
1-2'
2'
2'
vòng tròn
4 hàng dọc
Rút kinh nghiệm:..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

IÁO VIÊN: LÊ THỊ SEN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×