Tải bản đầy đủ

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt

Chương 6: phương pháp đo
3.1.4.3. Phương pháp đo
Với mỗi cấu hình đo đã trình bày trong phần 3.1.4.2, có hai
phương pháp đo có thể thực hiện: đo giám sát hoặc đo mô phỏng.
Trong phương pháp đo giám sát, hệ thống cần đo được kết nối
với một hệ thống đang hoạt động. Máy đo thực hiện nhiệm vụ bắt
giữ các bản tin được trao đổi giữa hai hệ thống để phục vụ cho việc
phân tích hoạt động của hệ thống cần đo. Cấu hình kết nối của
phương pháp đo giám sát được minh họa trong h
ình 3.6.
Trong phương pháp đo mô phỏng máy đo có khả năng hoạt
động như một hệ thống độc lập. Hệ thống cần đo được thiết lập kết
nối trực tiếp với máy đo. Trong phương pháp này, máy đo có thể
mô phỏng toàn bộ các tình huống có thể xảy ra, đồng thời bắt giữ
các bản tin trao đổi với hệ thống cần đo để phục vụ cho phân tích.
Cấu hình kết nối của phương pháp đo giám sát được minh họa
trong hình 3.7.
Hai phương pháp này đều có thể sử dụng và cho kết quả hợp
lệ. Việc lựa chọn phương pháp đo là tùy vào khả năng của máy đo,
khả năng thiết lập tình trạng trước khi đo và tính chất tiện lợi cho
người thực hiện phép đo.

3.1.5. Vấn đề xây dựng các bài đo
Xuất phát từ thực tế không có sẵn các bài đo cho giao thức báo
hiệu BICC từ các tổ chức cũng như các hàng viễn thông trên thế
giới, chúng tôi xây dựng các bài đo dựa theo các sở cứ sau:
- Các tiêu chuẩn của ITU-T về BICC như BICC CS1
(Q.1901), BICC CS2 (Q.1902.1 ~ Q.1902.6)
-
Theo các bài đo kiểm ISUP của ITU-T trong Q.784
- Tài li
ệu giám định cấp cơ sở của đề tài xây dựng tiêu chuẩn
BICC tại Việt nam
Mục tiêu của đề tài này là xây dựng các bài đo dịch vụ cơ bản
giao thức báo hiệu BICC. Các vấn đề xây dựng bài đo cho các dịch
vụ bổ sung sẽ được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
Trong tài liệu này chúng tôi giới thiệu một số bài đo cần thực
hiện.
Các bài đo tuân thủ cho giao thức BICC phần dịch vụ cơ bản
được phân l
àm 6 nhóm theo các chức năng điều khiển cuộc gọi mà
BICC th
ực hiện.
1. Quản lý đường báo hiệu
2. Thiết lập cuộc gọi
3. Giải phóng cuộc gọi
4. Cuộc gọi không thành công
5. Các trường hợp bất thường
6. Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt
3.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu
Các bài đo quản lý đường báo hiệu kiểm tra chức năng quản lý
mã nhận dạng cuộc gọi. Có 4 bài đo chính thực hiện trong nhóm
này bao gồm:
1. CIC chưa được cấp phát
2. Reser CIC
3. Khóa CIC
4. Nh
ận thông tin báo hiệu không hợp lý
3.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi
Các bài đo này nhằm mục đích kiểm tra khả năng thiết lập
cuộc gọi theo BICC. Có 3 loại bài đo sau:
1. Thủ tục thiết lập ban đầu. Bài đo này nhằm kiểm tra các thủ
tục sau cảu CSF:
- Lựa chọn hướng ra
- Báo hiệu vào
- Báo hi
ệu ra
- Thiết lập, xử lý, và chuyển tiếp bản tin IAM
- Các nút dịch vụ hoạt động theo hai chế độ en bloc và
overlab
2. Các bài đo thủ tục thiết lập kênh mang bao gồm 7 phép đo
nhằm kiểm tra khả năng điều khiển thiết lập kênh mang theo các
phương pháp khác nhau.
- Thiết lập kênh mang theo hướng đi, có xác nhận
- Thiết lập kênh mang theo hướng đi, không có xác nhận
- Thiết lập kênh mang theo hướng về
- Thiết lập kênh mang cho cuộc gọi sử dụng cơ chế đường
ngầm điều khiển kênh mang, thiết lập nhanh theo hướng đi
- Thiết lập kênh mang cho cuộc gọi sử dụng cơ chế đường
ngầm điều khiển kênh mang, thiết lập nhanh theo hướng
về
- Thiết lập kênh mang cho cuộc gọi sử dụng cơ chế đường
ngầm điều khiển kênh mang, thiết lập chậm theo hướng đi
- Thiết lập kênh mang cho cuộc gọi sử dụng cơ chế đường
ngầm điều khiển kênh mang, thiết lập chậm theo hướng về
3. Kiểm tra khả năng thực hiện việc thương lượng mã hóa của
các nút dịch vụ. Bài đo được thực hiện ở các nút dịch vụ sau: nút
dịch vụ khởi tạo thương lượng, nút dịch vụ chuyển tiếp và nút dịch
vụ kết cuối. Các bài đo bao gồm:
- Kiểm tra chức năng của nút dịch vụ với vai trò của điểm
khởi tạo thương lượng mã hóa.
-
6 bài đo ứng với 6 phương pháp điều khiển thiết lập kênh
mang khác nhau
- Ki
ểm tra chức năng của nút dịch vụ với vai trò của điểm
kết cuối thương lượng mã hóa.
- 6 bà
i đo ứng với 6 phương pháp điều khiển thiết lập kênh
mang khác nhau
- Kiểm tra chức năng của nút dịch vụ với vai trò của điểm
chuyển tiếp thương lượng mã hóa.
-
6 bài đo ứng với 6 phương pháp điều khiển thiết lập kênh
mang khác nhau
-
1 bài đo tại điểm chuyển tiếp hoặc điểm kết cuối ứng với
trường hợp không đáp ứng được codec yc (ref. 8.3.6.1),
cuộc gọi được giải phóng với chỉ thị nguyên hân tương
ứng.
- 1 nhóm bài đo tại điểm khởi tạo khi nhận được BAT
Compatibility Report information element in a BICC_Data
indication primitive t
ừ nút SN phía sau. bản tin này báo
r
ằng tham số thương lượng mã hóa bị loại bỏ và cuộc gọi
được tiếp tục m
à không cần các tham số này. Trong
trường hợp này, CSF tại điểm khởi tạo cần hủy bỏ thủ tục
thương lượng m
ã hóa và tiếp tục xử lý cuộc gọi không có
chức năng này (ref. 8.3.6.2). Nhóm bài đo này gồm 6 bài
ứng với 6 phương pháp điều khiển thiết lập kênh mang
khác nhau.
3.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi
Các bài đo này nhằm mục đích kiểm tra khả năng giải phóng,
tạm ngừng, thiết lập lại và quản lý vấn đề xung đột các bản tin
trong các quá trình này.
3.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công
Kiểm tra khả năng giải phóng và nguyên nhân của cuộc gọi
không thành công.
3.1.5.5 Các trường hợp bất thường
Kiểm tra đáp ứng của nút dịch vụ trong các tình huống bất
thường của tiến tr
ình điều khiển cuộc gọi sử dụng BICC. Một phần
lớn các bài đo kiểm tra độ chính xác của các bộ đếm thời gian
(timer) .
3.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt
Kiểm tra khả năng tự động chiếm lại, khả năng xử lý trong
trường hợp cả hai phía c
ùng chiếm, khả năng thực hiện kết nối
fallback,…
3.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC và ISUP
Bên cạnh các bài đo kiểm tra các dịch vụ BICC cơ bản, chúng
tôi trình bày các bài đo kiểm tra khả năng phối hợp hoạt động
BICC và ISUP. Các bài đo này được thực hiện l
àm hai phần: phối
hợp BICC  ISUP và ISUP  BICC. Trong mỗi nhóm là các bài
đo cho cuộc gọi thành công, không thành công, chuyển tiếp các
bản tin và nguyên nhân giải phóng,…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×