Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài tập số 1: Mô hình hồi qui đơn biến - Lớp 06QK3 doc

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN
Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2007
Ngày nộp: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2007
Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá nhà phụ thuộc như thế nào vào Số
phòng ngủ. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 14 ngôi nhà và được kết quả như sau:
STT
Giá
nhà Số phòng ngủ
1 199.9 3
2 228 3
3 235 3
4 285 4
5 239 3
6 293 4
7 285 4
8 365 4
9 295 4

10 290 4
11 385 4
12 505 3
13 425 4
14 415 4
a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Giá nhà và biến Số phòng ngủ .
TRỊ THỐNG KÊ TỔNG HỢP GIÁ NHÀ SỐ PHÒNG NGỦ
Số lần quan sát (n)
Trung bình
Trung vị
Yếu vị
Giá trị lớn nhất
Giá trị nhỏ nhất
Khoảng
Phương sai
Độ lệch chuẩn
Hệ số biến thiên
Hệ số tương quan
b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.
c) Dựa vào công thức lý thuyết, hãy lập bảng xác định các tham số
1
ˆ
β
,
2
ˆ
β
d) Dựa vào các hàm trong Excel hãy các định các tham số
1
ˆ
β
,
2
ˆ
β
e) Tính lại bằng Data Analysis trong Excel
f) Giải thích ý nghĩa của các tham số
1
ˆ
β
,
2
ˆ
β
trong phương trình hồi qui
g) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng Số phòng ngủ có ảnh hưởng đến Giá nhà.
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×