Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài hát chiều mưa qua sông - Hà Phương (lời bài hát có nốt) docx

=======================&
b C
Chiều mưa qua sông.
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
Chiều
Chiều
ˆ_
«
«
«
«
năm
qua
ˆ

«
«
«
«
sông
xưa
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cho
qua
ˆ
_
_
lòng
đò
ˆ
_

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
yêu
sang
ˆ
«
«
«
«
tha
sông
˙
«
«
«
«
thiết
vắng

Nghiêng
Hà Phương
ˆ
«
«
«
«
lái
bóng
ˆ
«
«
«
«
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
đò
dừa
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
buồn
bờ
ˆ
tiễn
trắng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
khách
cỏ
ˆ
«
«
«
«
sang
lau
˙
«
«
«
«
sông
thưa
Giữa
Áo
ˆ
«
«
«
«
chiều

ˆ
«
«
«
«
ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
mưa
ba
đông
em
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
đưa
khua
ˆ «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ngàn
chèo
ˆ
nỗi
vượt
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
«
nhớ
sóng
Nhớ

ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
con
em
ll ll
=========================&
b
ˆ_
«
«
«
«
đò
hồng
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
thương
soi
ˆ
bóng
ai
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
đứng
nước
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
Cửu
chờ
˙
«
«
«
«
Long (Chiều
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
qua)
ˆ
«
«
«
«
w
mong.
ll ””{
1.
ll
2.
=========================&
b
˙
»
»
»
»
Gió cuốn
œ
»
»
»
»
mây

»
»
»
»
ˆ
«
«
«
«
trôi

thuyền

«
«
«
«
j
£
£
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
xuôi về
ˆ
«
«
«
«
ˆ
trăm
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ

˙
«
«
«
«
ngã Hoa
ˆ
«
«
«
«
.
lục

«
«
«
«
j
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
bình

ˆ
«
«
«
«
j
tím

_
«
«
«
«
cả
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
dòng
ˆ
«
«
«
«
sông

mênh
ˆ
«
«
«
«
j «
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
mang
ˆ
con
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
nước
ˆ
ˆ
lớn
ˆ
«
«
«
«
.
ròng

Qua
£
ˆ
_
«
«
«
«
sông
ˆ
_
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
đứng
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
đợi

ˆ
_
_
«
«
«
«
«
j
trời
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
_
_ ˆ
_
_
chiều
#ˆ_
«
«
«
«
đổ
˙
«
«
«
«
mưa Chiều
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
qua
ˆ
«
«
«
«
sông
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
không
ˆ
_
_
còn
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
_
_
ˆ
ai
ˆ
«
«
«
«
đưa
ll llll ll
=========================&
b
˙
«
«
«
«
rước Cô
ˆ
«
«
«
«
lái
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
đò
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ngày
ˆ
trước
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
bước
ˆ
«
«
«
«
sang
˙
«
«
«
«
ngang
ˆ
«
«
«
«
Nước
ˆ
«
«
«
«
Cửu
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
Long
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
mênh
ˆ
mông
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
cuồn
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
cuộn
ˆ
˙
«
«
«
«
sóng
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
Sóng
ˆ
ˆ
«
«
«
«
giữa
ll ll
=========================&
b
ˆ_
«
«
«
«
trời
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
hay
ˆ
sóng
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
giữa
ˆ
_
_
«
«
«
«
«
lòng
˙
«
«
«
«
tôi.
Ĩ
ll ””

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×