Tải bản đầy đủ

Tài liệu 11B/GDĐT Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp doc

328
C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc

328
Biểu số: 11B/GDĐT
Ban hành theo Quyết định
số QĐ-TTg ngày
của Thủ tớng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo:
ngày 31 tháng 3 năm sau
HọC SINH TốT NGHIệP TRUNG CấP CHUYÊN NGHIệP
Năm học 200 - 200
(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)

Đơn vị báo cáo:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê
n v tớnh: Ngi
Chia theo cp qun lý Chia theo loi hỡnhMó s Tng s
Trung ng a phng Cụng lp Ngoi cụng lp
A B 1 2 3 4 5
Tng s
01

Trong tng s

- N 02
- Dõn tc ớt ngi 03
- H di hn 04
- H chuyờn tu 05
- H ti chc 06
Chia theo ngnh o to

(Ghi theo Danh mc giỏo dc o to cp 2)

Ngy thỏng nm
Ngi lp biu

Th trng n v
(Ký, h tờn)

(Ký, úng du, h tờn)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×