Tải bản đầy đủ

Tài liệu Tầm quan trọng của việc học tiếng anh pptx

Tầm quan trọng của việc học tiếng anh
When we study English, while not clearly seen in practice, in life and in society, then
perhaps we have not clearly see the importance of English how. Of us, there are a number
of English in their own interest is a particular passion for English and it has a huge
importance not only in life around her but also many man. Now, anywhere also in
English.
His mind some time ago so long ago when I and a friend ride on the street who
happened to see the signs for a broken English of a company, he asked me to signs
English it means nothing I looked up and did not know what it is, I find myself being
"home" before it extremely friend I just love that smile laugh and set answer that: no
Tao know what it is !
And once after I went on the road, there is an alien polite way to ask me He said all
English and do not understand what I just heard that laugh and smile waving removing
and then I regret and blame themselves: his English still bad! That is a major world
from which her Then I saw clearly the importance of English like?
Now you go on any road that go wrong in Saigon we also hear people use English, even a
child's ticket number, driving a bicycle or trishaw hug and then a salesman in the Ben
Thanh Market (as Mr. Bill, but in the article "The old mom Saigon speak English like
Americans) also speak English fluently way
Through those things helped themselves clearly see the importance of English and also
how to increase their impact on learning English

Dịch
Khi chúng ta học tiếng Anh, khi chưa thấy rõ trong thực tế, trong cuộc sống và trong xã
hội thì có lẽ chúng ta chưa thấy rõ được tầm quan trọng của tiếng Anh như thế nào. Trong
chúng ta, có một số học tiếng Anh theo sở thích Riêng mình thì có một niềm đam mê
riêng về tiếng Anh và nó có một tầm quan trọng rất lớn trong cuộc sống không chỉ xung
quanh mình mà còn của rất nhiều người. Bây giờ, bất cứ nơi đâu cũng có tiếng Anh.
Mình nhớ cách đây một khoảng thời gian rất lâu rồi khi tôi và một người bạn đi chơi
trên đường thì tình cờ người đó thấy một tấm bảng hiệu để tiếng Anh của một công ty,
anh ấy hỏi tôi bảng hiệu để tiếng Anh đó có nghĩa là gì Tôi nhìn lên và không biết nó là
gì, tôi thấy mình bị "quê" trước người bạn đó vô cùng Tôi chỉ biết cười cười và thiệt tình
trả lời rằng : Tao không biết nó là gì !
Rồi có một lần sau khi tôi đi trên đường, có một người nước ngoài lịch sự đến hỏi đường
tôi Ông ta nói toàn tiếng Anh tôi nghe và không hiểu gì chỉ biết cười cười rồi vẫy tay
chào và bỏ đi Sau đó tôi tiếc và tự trách mình : tiếng Anh mình còn quá tệ ! Đó là một
sự yếu thế của mình Rồi từ đó tôi thấy rõ được tiếng Anh quan trọng như thế nào ?
Giờ đây khi đi trên bất kỳ nẻo đường nào trên Sài Gòn ta cũng nghe người ta dùng tiếng
Anh, ngay cả một đứa trẻ bán vé số, một người chạy xe ôm hay đạp xích lô rồi đến một
người bán hàng trong chợ Bến Thành ( như Ông Bill mà trong bài viết "Ông già móm Sài
gòn nói tiếng Anh như người Mỹ ) cũng nói tiếng Anh một cách trôi chảy
Qua những điều đó đã giúp chính mình thấy rõ sự quan trọng của tiếng Anh như thế nào
và cũng tăng thêm tác động cho mình học tiếng Anh
Làm sao để học tốt tiếng anh
First, invite you to distinguish the difference between "effective" (effective) and
"efficient" (effective). Suppose, if you have to go from Hanoi to Ho Chi Minh City, you
will choose what media? You can walk, run, ride bicycles, motorcycles, cars, you can
take the train or plane. All vehicles that are effective, that is, you can last on the Ho Chi
Minh. But means that you will take less time and energy most? Inevitably you are
selected but the aircraft? The main one is called efficient. Similarly, language learning,
too, you should also find out how to study efficiently - is a science, not lose much time
and energy and still achieve effectiveness.
Learning English can be divided into two areas: the receiving language (input) and
produce language (output). Input includes reading and listening skills while the output of
speaking and writing. Obviously to get good quality output, first input must be good
quality. And when we next receive more languages we can also produce greater
language.
All those who learn English first attitude should study seriously and consider it as an
urgent job. Say so means you must learn to achieve efficiency but more importantly,
useful method of testing. please suggest a couple of the following methods:
INPUT
Reading
You should learn at least five new words every day. To make it easier to remember, you
can use small pieces of paper, one to write words, write in the meaning of the word. Hold
the piece of paper in a box and review them regularly by reading the words and give
definition.
Try the view, if you learn from a five day, in a year you learned from 1825. So that in a
few years, you can have from 5000 to 6000, rich enough vocabulary to understand the
meaning of words in the English style of writing.
Listening
To practice listening skills, you should listen to the radio in English. There is no way of
useful experience than English by listening to the radio by the richness of vocabulary.
Why not learn by listening watch TV? Reason lies in that television images are so hard to
make people learn to focus, the image was distributed to hear.
You should also remember that, when we hear again and again as a word somehow the
more likely you will use the word more. So the secret to listening skills as listening
repeatedly and often. You can listen even when driving, walking, cooking rice, eat,
change clothes. Language will remember to your brain when you do not or that! If
possible, please consider listening to radio is the last job you do before bedtime and first
thing before you start a new day nhé!
OUTPUT
Writing
Please get a book shop and write at least 500 words a day. You know that if you write
every day, you will reinforce everything you've learned. In addition, writing to force you
to think so accurate and grammatical structures. Highly concentrated process will help
you sort information according to the order already in the subconscious. Write about
anything you want to write, and you also do not forget to use new words and grammatical
structures varied nhé!
Speaking
The advice is useful for readers to read (Read aloud!). Read help you to practice speaking
English perfectly. Please remember that "literature review martial training." You can get
a model dialog and then read to do more. By reading, we not only speak grammatically
correct but also applies a lot new words. Remember that if you say wrong to repeated
errors. This is not only true for people learning a foreign language that even the natives
can see you. If error repeating constantly the path and it will be difficult for you to fix
them.
Try testing method to study four English skills within a month on the overlook! confident
that you will be surprised by his progress there. I wish you good school.
Dịch
• Chắc hẳn các bạn đều biết tầm quan trọng của việc học tiếng Anh? Vậy bạn đã
tìm ra phương pháp học tập hiệu nghiệm nhất để đạt được kết quả tốt nhất chưa?
Trong chuyện mục phương pháp học tập hôm nay, xin chia sẻ một số phương
pháp học tiếng Anh. Hi vọng bạn sẽ cảm thấy hiệu nghiệm khi áp dụng chúng
trong việc học ngoại ngữ cho mình.
Trước hết, mời các bạn phân biệt sự khác nhau giữa “effective” (hữu hiệu) và
“efficient” (hiệu nghiệm). Giả sử, nếu bạn phải đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ
Chí Minh, bạn sẽ chọn loại phương tiện nào? Bạn có thể đi bộ, chạy, đi xe đạp, xe
máy, ô tô, bạn cũng có thể đi tàu hỏa, hoặc máy bay. Tất cả các phương tiện đó
đều effective, tức là cuối cùng bạn cũng có thể vào được thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng với phương tiện nào bạn sẽ mất ít thời gian và năng lượng nhất? Chắc hẳn
các bạn đều chọn máy bay chứ? Chính cái đó được gọi là efficient. Tương tự, việc
học ngoại ngữ cũng vậy, bạn cũng nên tìm ra cách thức học tập efficiently – một
cách có khoa học, không mất nhiều thời gian và năng lực mà vẫn đạt
effectiveness.
Việc học tiếng Anh có thể chia làm hai lĩnh vực: tiếp nhận ngôn ngữ (input) và
sản sinh ngôn ngữ (output). Input bao gồm kĩ năng đọc và nghe trong khi đó
output gồm nói và viết. Rõ ràng là để có được output chất lượng tốt thì trước hết
chất lượng của input phải tốt. Và khi chúng ta tiếp nhận ngôn ngữ càng nhiều thì
chúng ta cũng có thể sản sinh ra ngôn ngữ càng lớn.
Tất cả những người học tiếng Anh trước hết nên có thái độ học tập nghiêm túc và
coi đó như là một việc làm cấp bách. Nói như vậy nghĩa là bạn phải học để đạt
hiệu quả nhưng quan trọng hơn là phương pháp học hữu nghiệm. xin gợi ý một
vài phương pháp sau đây:
INPUT
Reading
Bạn nên học ít nhất 5 từ mới mỗi ngày. Để thuận tiện cho việc ghi nhớ, bạn có thể
dùng những mẩu giấy nhỏ, một mặt để ghi từ vựng, mặt sau ghi nghĩa của từ. Giữ
những mẩu giấy đó trong một cái hộp và ôn tập chúng thường xuyên bằng cách
đọc từ và đưa ra định nghĩa.
Thử tượng xem, nếu bạn học 5 từ một ngày, trong 1 năm bạn học được 1.825 từ.
Như vậy là trong một vài năm, bạn có thể có 5000 đến 6000 từ, vốn từ vựng đủ
phong phú để hiểu hết nghĩa của từ trong văn phong viết của tiếng Anh.
Listening
Để luyện kĩ năng nghe, bạn nên nghe tiếng Anh qua đài. Không có cách nào học
hữu nghiệm hơn bằng việc nghe tiếng Anh qua đài bởi sự phong phú của từ vựng.
Tại sao lại không học nghe qua việc xem ti vi? Lí do nằm ở chỗ ti vi luôn có hình
ảnh, vì vậy sẽ làm cho người học khó tập trung, bị hình ảnh phân tán khi nghe.
Bạn cũng nên nhớ rằng, khi chúng ta càng nghe lặp đi lặp lại một từ nào đó thì
càng có nhiều khả năng bạn sẽ sử dụng từ đó hơn. Vì vậy, bí quyết cho kĩ năng
nghe là nghe nhiều lần và thường xuyên. Bạn có thể nghe ngay cả khi lái xe, đi
dạo, nấu cơm, ăn uống, thay quần áo. Ngôn ngữ sẽ tự ghi nhớ vào bộ não của bạn
lúc nào bạn cũng không hay đó! Nếu có thể, hãy coi việc nghe radio là việc làm
cuối cùng bạn làm trước khi đi ngủ và điều đầu tiên trước khi đi bắt đầu ngày mới
bạn nhé!
OUTPUT
Writing
Hãy sắm lấy một quyển sổ và viết ít nhất 500 từ một ngày. Bạn có biết rằng, nếu
bạn viết hàng ngày, bạn sẽ củng cố được mọi thứ bạn đã học. Thêm vào đó, việc
viết ra bắt buộc bạn phải suy nghĩ sao cho chính xác, đúng cấu trúc ngữ pháp. Quá
trình tập trung cao độ này sẽ giúp bạn sắp xếp thông tin theo trật tự đã có trong
tiềm thức. Bạn hãy viết về bất cứ cái gì bạn muốn viết, và bạn cũng đừng quên sử
dụng những từ mới và cấu trúc ngữ pháp đa dạng nhé!
Speaking
Một lời khuyên bổ ích cho việc đọc là hãy đọc to (Read aloud!). Đọc to giúp bạn
luyện nói tiếng Anh một cách hoàn hảo. Hãy nên nhớ là “văn ôn võ luyện.” Bạn
có thể lấy mẫu một đoạn hội thoại nào đó rồi đọc to lên. Bằng việc đọc to, chúng
ta không chỉ nói đúng ngữ pháp mà còn áp dụng được rất nhiều từ mới. Hãy nhớ
rằng nếu bạn cứ nói sai thì lỗi sẽ lặp đi lặp lại. Điều này không chỉ đúng với người
học ngoại ngữ mà ngay cả người bản địa cũng vậy. Nếu lỗi sai lặp lại liên tục nó
sẽ thành lối mòn và rất khó để bạn sửa chữa chúng.
Bạn hãy thử kiểm nghiệm phương pháp học tập 4 kĩ năng tiếng Anh trên trong
vòng 1 tháng xem nhé! tin chắc rằng bạn sẽ ngạc nhiên bởi sự tiến bộ của mình
đó. Chúc các bạn học tốt.
Lưu ý khi chọn tên
Name of each person can talk to a lot of things, so named for the birth is also a problem caused
many parents fret.
So how to choose a name or just with love Left has reasonable? Most families want what is best
for their children, so finding a name to add to your kid's life is becoming so harness the belief of
many parents.
However, to avoid making the situation named their children grow up to difficult or do not like
mentioning his name every communication, parents should note some of the following:

1. Attention to the culture of the country
Each country has an ethnic culture separately. You do not want your child intentionally stand by
the unusual name, contrary to the culture of their country. Your interests at a time, but will cause
the most difficult for your child later on, especially when major general, is cultural awareness.
2. Review the family tree
Family there is a family tree, meaning that many rank from high to low, so to avoid "the
destruction" of all, you better review the family tree. This you can consult the chief family, the
clan chief or published in their aging.
3. Considering the meaning of the name
When choosing a name for the child, you should consider carefully the meaning of the name.
Parents often prefer to set expectations by sending their children to Gắm name. Many people
grew up when proud parents to choose a name or really, really meaningful. But the Left is no less
elated put their names to the "exclusive" only to satisfy the selfishness of individuals or naming
the child too hard or not so happy about something.
4. Considering the pronunciation of the name
Do not put your children names with pronunciation, or writing unusual. A name or is not
impressive from the "edit" sound spelling. Children will be confused when a friend discovered his
name is pronounced different from the law.
5. Named sex
Many parents too expected, too desire to have sons should birth daughter often named his son, or
vice versa, like the girl that always lay his son, to transfer the name to her daughter that the son of
the new students.
This will cause problems for the children to school and when to communicate. Not only that,
people with the name "another world" often have encountered difficulties, problems in daily life,
such as gender confusion in the paper.
Dịch
Tên mỗi người có thể nói lên rất nhiều điều, chính vì vậy đặt tên cho con khi chào đời cũng là
một vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ băn khoăn.
Vậy làm thế nào để chọn một cái tên vừa hay lại vừa hợp tình hợp lý? Hầu hết các gia đình đều
muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình, vì vậy việc tìm kiếm một tên để gắn với con suốt
cuộc đời cũng trở thành nỗi niềm trăn trở của không ít bậc phụ huynh.
Tuy nhiên, để tránh những tình trạng đặt tên khiến con cái lớn lên phải khó xử hoặc không thích
nhắc đến tên mình mỗi khi giao tiếp, bố mẹ cần lưu ý một số điều sau:

1. Để ý đến văn hoá đất nước
Mỗi quốc gia dân tộc đều có một nền văn hoá riêng. Bạn đừng cố ý muốn cho con mình nổi bật
bằng cách đặt tên con thật khác thường, trái với văn hoá của nước mình. Sở thích của bạn trong
một lúc nhất thời nhưng sẽ gây ra khó xử cho con bạn sau này, nhất là khi chúng trưởng thường,
có nhận thức về văn hoá.
2. Xem lại gia phả
Gia đình nào cũng có một cây gia đình, nghĩa là có nhiều cấp bậc từ cao xuống thấp, chính vì vậy,
để tránh “phạm huý” tốt hơn hết bạn hãy xem lại gia phả. Điều này bạn có thể tham khảo ý kiến
của trưởng họ, trưởng gia tộc hoặc các bô lão trong họ.
3. Xem xét nghĩa của cái tên
Khi chọn một cái tên cho con, bạn nên xem xét kỹ ý nghĩa của cái tên đó. Cha mẹ thường thích
đặt kỳ vọng vào con cái bằng cách gửi gắm vào cái tên. Nhiều người lớn lên tự hào khi được cha
mẹ chọn cho một cái tên thật hay, thật ý nghĩa. Nhưng cũng không ít người lại bồng bột đặt cho
con mình những cái tên “độc” chỉ nhằm thoả mãn sự ích kỷ của cá nhân hoặc đặt tên con do quá
phẫn nỗ hay không hài lòng về điều gì đó.
4. Xem xét cách phát âm của tên
Đừng đặt cho con những cái tên có cách phát âm hoặc các viết khác thường. Một cái tên hay
không phải được tạo ấn tượng từ việc “chỉnh sửa” âm vần. Trẻ sẽ bối rối khi bị bạn bè phát hiện
ra cái tên mình có cách phát âm khác hẳn với quy luật.
5. Đặt tên theo giới tính
Nhiều cha mẹ vì quá kỳ vọng, quá mong muốn có con trai nên khi sinh con gái lại thường đặt
theo tên con trai hoặc ngược lại, thích con gái mà đẻ con trai thì chuyển luôn cái tên con gái đó
cho đứa con trai mới sinh.
Điều này sẽ gây rắc rối cho trẻ khi đến trường và khi giao tiếp. Không những vậy, những người
mang cái tên “khác giới” cũng thường phải gặp không ít khó khăn, rắc rối trong đời sống hàng
ngày, ví dụ như sự nhầm lẫn giới tính trong giấy tờ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×