Tải bản đầy đủ

Tài liệu Commercial Letter of Credit docx

Reading 40/50 (Page 32 – 33)
COMMERCIAL LETTERS OF
CREDIT
THƯ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI
The sight or time draft transactions usually
involve commercial or documentary letter of
credit. The letter of credit (L/C) typically is
issued by the importer’s bank, that is, the
issuing bank. The issuing bank’s L/C signifies
that the bank agrees to pay the importer’s
obligation to an exporter resulting from a sales
agreement, contingent on receiving
documentation proving that shipment was
made. In return for the L/C, the importer
warrants that he or she will pay the bank
(sales amount and any fees).
The L/C is crucial to exporters if a foreign
customer is not well known or if the customer’s
credit Is suspect for any reason.
The issuing bank sends the L/C covering
the amount of the sale to the exporter’s bank

(called the paying bank) in the exporter’s
country. The paying bank, in return, sends the
L/C to the exporter. When shipment is made,
the exporter presents its sight or time draft
along with proof-of-shipment documents to
its (paying) bank. The exporter’s bank then
pays the seller, debits the a/c of the importer’s
bank, and sends the shipping documents and
Giao dịch hối phiếu trả ngay hoặc kỳ hạn thường bao
gồm thư tín dụng thương mại hoặc thư tín dụng kèm
chứng từ. Thư tín dụng (L/C) điển hình được phát hành
bởi ngân hàng nhà nhập khẩu, đó cũng là, ngân hàng
phát hành. Ngân hàng phát hành L/C ký xác nhận rằng
ngân hàng đồng ý thanh toán cho nghĩa vụ của nhà nhập
khẩu cho nhà xuất khẩu, theo như trong hợp đồng bán
hàng đã ký, tuỳ theo các chứng từ ngân hàng nhận
được chứng minh rằng lô hàng đã được chuyên chở
xong hay chưa. Để đổi lấy L/C, nhà nhập khẩu phải bảo
đảm rằng anh hoặc chị ta sẽ thanh toán cho ngân hàng
(số tiền bán hàng và một chút phí dịch vụ)
Thư tín dụng rất quan trọng với các nhà xuất khẩu nếu
như một khách hàng nước ngoài không có tiếng tăm
hoặc mức độ tin tưởng của khách hàng bị nghi nghờ với
bất cứ lý do gì.
Ngân hàng phát hành gửi đi L/C bao gồm số tiền bán
hàng cho ngân hàng nhà xuất khẩu (còn được gọi là
ngân hành thanh toán) ở nước của nhà xuất khẩu. Ngân
hàng thanh toán, đổi lại, gửi L/C tới nhà xuất khẩu. Khi
việc giao hàng thực hiện xong, nhà xuất khẩu xuất trình
tờ hối phiếu trả ngay hoặc kỳ hạn cùng với bộ chứng từ
chứng nhận nguồn gốc lô hàng tới cho ngân hàng
(thanh toán) của anh ta. Ngân hàng nhà xuất khẩu theo
đó sẽ thanh toán cho nhà xuất khẩu, ghi nợ vào tài khoản
ngân hàng nhà nhập khẩu, gửi đi bộ chứng từ giao hàng
the draft on to the importer’s bank. Upon
receipt of the document and draft, the
importer’s bank debits the importer’s a/c (in
the case of a sight draft; alternatively, with a
time draft, the importer’s a/c is debited at
maturity) and conveys the documents,
representing title to the goods, to the importer.
L/Cs may be confirmed or unconfirmed and
revocable or irrevocable. Confirmed
irrevocable L/Cs bear the guarantee of
payment by both the issuing and confirming
(paying) banks. An unconfirmed irrevocable
L/C bears the guarantee of the issuing bank
only, and a revocable L/C carries only the
importer’s promise to pay and does not
carry either bank’s guarantee.
và tờ hối phiếu tới cho ngân hàng nhà nhập khẩu. Ở trên
giấy biên nhận của bộ chứng từ và tờ hối phiếu, ngân
hàng nhà nhập khẩu ghi nợ tài khoản nhà nhập khẩu
(trong trường hợp là hối phiếu trả ngay, trường hợp khác,
tài khoản của nhà nhập khẩu được ghi nợ vào ngày đáo
hạn hối phiếu) và mang bộ chứng từ này xuất trình để
nhận hàng hoá, cho nhà nhập khẩu
Các L/C có thể được xác nhận hoặc chưa xác nhận, có
thể huỷ ngang hoặc không thể huỷ ngang. Những L/C
không thể huỷ ngang đã được xác nhận đem lại sự
đảm bảo thanh toán cho cả ngân hàng phát hành L/C và
ngân hàng xác nhận (kiêm ngân hàng thành toán) L/C.
Một bức thư tín dụng không thể huỷ ngang chưa
được xác nhận chỉ là sự đảm bảo từ ngân hàng phát
hành, và một bức thư tín dụng có thể huỷ ngang chỉ là
cam kết thanh toán của nhà nhập khẩu và không bao
gồm sự bảo đảm của ngân hàng nào khác.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×