Tải bản đầy đủ

Tài liệu Kỹ năng trình bày văn bản pdf

Kỹ thuật trình bày văn bản
Nguồn: kynangsong.xitrum.net

Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

- Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước 210 x 297 mm (khổ
A4), sai số cho phép là 2 mm.

+ Một mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 35 mm
Cách mép phải trang giấy: 15 mm

+ Hai mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 15 mm
Cách mép phải trang giấy: 35 mm

- Văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ hai phải đánh số trang bằng chữ số La Mã

cách mép trên trang giấy 10mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ (bát
chữ).

- Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số
La Mã.

- Khi dùng máy vi tính để chế bản văn bản thì nên vận dụng kiểu chữ và cỡ chữ theo
mẫu số 3.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×