Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

n ISO 15489
 n t t
 lch s hin nay


Nguyn Th 


i hc Khoa h
Lu : 60 32 24
ng dn: TS. Nguyn Th 
o v: 2011


Abstract. i nhng v n t 
 u); qun t ; cc
u cchun ISO 15489
n t t lch s  Vit Nam hin nay: kh
n t t Quc
 c s
cn thit phn t i dung

n trong nghip v   i vu
n t xunu
n t.

Keywords.  hc; n Iso; n t; Quu

Content

̀
I NO
́
I ĐÂ
̀
U
1. Lí do chọn đề tài
 ng ca khoa h   ca
 i nh ti mi mi s
 i tip nhn nhng yu t mi, vi nh
cu mi, nhim v m n ca k c hit
 thc t ng d  chc, mt loi
u mn t.
u truyn thng -  cm
c trc tip, trong bt c i vn t c ghi
t b    khai
 da phn m u
n t c sn sinh vi khng lv nghip v 
 qui v n t i vi
nhi pha.
u v n quc t n t s n
u qu hong c ch ca lo
 mi -  n t. Vi vi tn
t ttr  th   Quc gia I, II, III, IV
   tr c t, nhc
 c
minh chng trong thc tin.
n v n tng thi
 n t  n t Quc
gia Vi nghip bo tn di sc, di s
i trong thi mi.
u ki  gic
ti n t v thc thun li
n t, trong vic trip v
 i vi lo ng kin thc b c v cho
c c
 la chn v Nghiên cứu áp dụng
tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay
 u luc s  hc.
2. Mục tiêu của đề tài
Vc hi  m ti m
Mm c  v  n t, qu
n t n quc t ISO 15489
c thc trng qun t t lch s
hin nay.
 khc ti xut mt s gi
dn quc t n t t lch s, t 
u qu  i i mi.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
u v n t c tii nhi, c v 
luc tin.
Th nh c ht phi k c tin
 p nhng kin thn v p v 
tr n t trong
qun C- dn t ng dn ca
 Quc gia Mi tin t Qu- 
dch); cui mi qua Ti
t b quc gia xut bn ti dung ca
cu y c c ng d
ngh  t ni dung nh trong
cu
Th u khoa hm gia hi ngh, hi
thn t ca C c.
- i Hi ngh khoa hc ca C  yu Hi
ngh khoa h n t- yu hi ngh SARBICA
v  o qun t
-  c cng c
qu n t  c cp y t
n cp t p B cm Thanh v 
bn t c hi c ca Cc
 u ng dng tin hc trong vii, qu
liu t c s  i dung c  yu mi
tc gii quy v mt k thut tin hng theo ch  cc
b u ng d
do ThS Nguyn Tr nhi i thiu b n ISO 900 vi
 ng c
cc.
Th u v n t c nhc rt nhiu s 
c th hi Vi
vit c Cam Anh Tu- mt s
kinh nghim thc ti Vit Nam, s 6, 2009; C- c
M n t Vit Nam, s 8, 2008;
i v lp h n t Vit Nam, s
  v o v  d lic bo qun
n t Vit Nam, s 
Th n tt nghip c hn tr 
c bo qun tu ca m
m Thu Huy i dung ng dng tin h 
d lia mn Thu Huyng d
ngh ti B Khoa hc - n
Th  ng d 
n - mt gi n h tha B Khoa h
ngh n  ng b n ISO
 du ta ThS Nguyn Th Chinh

 p cp trc tip
ti v n t.
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 luc su v chung
nht v n t  u, thc tr
cu v thc tip, qun t t s nghi
 Qu ng.
u, l t lch s t
tr m kh thc t
quan nht v thc trng qu
 xut mt s git thc nhm 
hiu qu qun t th  n t.
5. Nguồn tƣ liệu tham khảo
c hi 
sau:
- c h trang b kin thn chung v v 
c ti
tr n t, qun t 
- n cc v n giy t  t 1945
n t t Giao dn t
b n Vin quc t n ISO 15489;
nh chhim v, quyn hn cc ch kh
          u quan trng cung c   
nh ch nh ca quc
t ng, t ch -   
c nhng kin ngh n
n t
- u khoa hn tt nghip, Luc s;
Lun s v  - o t n C
   hn tr 
- Mt s -  Vit Nam,
T ch
- Bn gc, b      c      t  a
n B lch s
- ng tho, tip c -
n t ca Vit s qu gi
Singapore, Anh, M
Nhng ngung kin thc h 
luc ti thic lu
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
 thc hi t hp s dng nh
truyn thi:
ng hp;
P liu hc;
Pu;
P thng;
Phng vn trc tip;
P;
t
hp s dt qu n
 lun ca ch - ng H 
7. Bố cục của đề tài
n kt lun, phn nn

Chƣơng 1: Tổng quan về tài liệu điện tử và tiêu chuẩn quốc tế ISO 15489
  i nhng v u
n t  u); qun t ; c
tu cn ISO 15489.
Chƣơng 2: Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu điện tử
tại các lƣu trữ lịch sử ở Việt Nam hiện nay.
 nm vt  n ti kh
n t t VPTW
 c s cn thit ph
n t n trong nghip v  
qu i vn t.
Chƣơng 3: Đề xuất các giải pháp áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài
liệu điện tử
T thc t khc ti xut nhng gii
t thc nhn t.
Nhm, v  
khi nhng thit mong nhc s 
 ng nhn thc v n t tr  n
 , s c nhng giu qu nhm thu thp, bo
v  du qu  n t 
 p phi nhic
s  nhinh t  ca C 
 Quc gia, C ng, H Vit
i hc Khoa h hc
n tr c bi ng dn, ch bo ta TS. Nguy
  
 s  

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
ISO 15489:2001
1.1. Khái niệm Tài liệu điện tử
1.1.1. Khái niệm tài liệu (Document)
n Vin quc t ISO
15489, c ghi li hoc vt th c x 
v". Document = Recorded information or object which can be treated as a unit'')
1.1.2. Khái niệm tài liệu điện tử ( Electronic Document)
Thut ng n tt hi u hc
s dng nhiu i nhc th
i ta ch s dng mt ng c bng
t mang t t ng ,
bi 
Nhu v n t  sm  mt s 
tri gin ti s bng v n t c
giu Viu. Do vy, tro 
  m v n t
lin t Tài liệu điện tử là khái niệm để chỉ tất cả các tài liệu số
(digital document), bao gồm cả các tài liệu được tạo ra ngay từ đầu đã là tài liệu số (born-
digital) và các tài liệu số hoá (digitalised).
1.1.3. Khái niệm tài liệu lƣu trữ điện tử
 n t m d 
   c nhau cu. Cho ti thm hin ti  khi Lut
 u l
“Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu điện tử có giá trị ở các mức độ khác nhau về
chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác được lưu trữ trong môi trường điện
tử thuộc sở hữu của nhà nước hoặc tư nhân.” – Vũ Thị Phụng - Nguyn Th Chinh, “Một vài
quan niệm về tài liệu điện tử
Mc bo qu u phc l u
n t n phc l n t. Qua kht s ng
dn quc t v Qu n ISO 15489-nh my
 u chung v th) ca h  n
t
c
y
 dng
n
1.1.4. Đặc điểm tài liệu điện tử
n t t loc bic bit cn t c th
hin  m sau:
m v u di
Th m kt ni nn mang tin.
m th  liu cn t.
  n
t:
 Tn ti m sc t
u;
   thng s
 i ho s nhn d
ti;
  c nhn dc;
 a ch i to ra;
 Ph mt v, mt s vic, mng c th hot s m
chung.
1.2. Quản lý tài liệu điện tử
1.2.1. Quan niệm về quản lý tài liệu điện tử
 u vi
li n tu vi
dng k hong, trin khai thc hi 
n ch ng mt h thng tin h qun t
u thut ng 
s dp ca thut ng qu cp ti vic t ch n t
trong mt h thn t c th. Viu v thut ng 
cho nhng lp luc thng nh 
u.
1.2.2. Nội dung của quản lý tài liệu điện tử
Mt trong nhng m  ng ca vi  u v  qu  
lin t c mt t h m b tin cy
, kh  p c    u l   a nh     
nh  t giu giy, phc vc ht chng c
chun ISO 15489 lic phm vi qu thiu
cng:
c quu ca t chc;
nh chn hn quu trong t chc;
 tng dn ch o;
m bng loch v n qu du (nh
mo v la t chc);
e) Thit kn tr  th quu;
p qu thng qu
1.2.3. Tổ chức lƣu trữ ở Việt Nam hiện nay

- 
- 
- 

- 
  thc v   
 th bo qu c t chc thng nht trong
c c.
1.2.4. Các văn bản pháp lý hiện hành liên quan tới tài liệu điện tử
Trong thi gian qua, nhit quan tr

n Lut:
- Lu  
- Lut giao dn t s 51/2005/QH11 do Quc H
giao dn t trong ho ng c   , kinh
nh.
- Lut K c hnh v chng t n t.
- c bi i ca Lu s c Quc hc Cng
i ch  hp th 
  
 n t 
 bng di Lu
n quy pht, C 
t s ng dn nghip v n t 
i vi h thng t chc cng:
H thn ch o, hng dn nghip v i gian qua
 th s
-01-1971 c n; Quynh s 22-
23-9-1987 c mt s m v n
ca Ban Chnh s 403 c ch 
 ng cp tnh s 667 c
v ch   ng sn H 
c
1.2.5. Thực trạng quản lý tài liệu lƣu trữ điện tử tại các Lƣu trữ lịch sử ở Việt
Nam hiện nay
1.2.5.1. Thực trạng tại Cục Lưu trữ VPTW Đảng
 ng hin o qu,
tng s u hip/h
 cng  o qun kho 
 yiu git s u phim, t s  d
liu.
Trong nha th k XX, C ng bt
u trin khai ng d c quc v u
.
 c  ng Cng sn Vit
Nam, C  mt cho vi
d lic lc h . Cng dn trin khai
ti   
kic lc h  ca tng cp n
 lii dung cc cp
nht bi hon dc lc h 
 qu liu v   bo qun c
tr c chng kt qu ng t n lc ln ca C 
ng trong vic tip c n t, song mt s m
nhim v quan trng vc thc hin do nhi
1.2.5.2. Thực trạng tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
Hin nay  c t Qu
 s nghip trc thuc C c vi ch
nhim v, quyn hnh c th
 h t c trang b  thng firewall; 


dng t  Reo1000 kt ni trc tip v   d liu; 


  liu vng ln; m Quc gia
t m d lit mt application server cho
ng d Qu u
  nhng CSDL nhc s  Quc
 phc v nhu cu khai th dng tc. Th t
tin c  c qu tc, sao
ch c s 
 t phn nh  in ti l 
p nhn t t  
    lch s vc thit l
lin t   i quyt ch ng m c
 lch s. Nhn t vn tn ti song song vu gic
 chc ch  t th n t a
h.
1.3. Tổng quan về tiêu chuẩn quốc tế ISO 15489:2001
1.3.1. Giới thiệu về tổ chức ISO
t tt ca T chc Quc t v 
          c ho   
23/2/1947, nhm mn v sn xu
   s  Geneva (Thu    t t chc Quc t    
  n Quc gia cc. Tu theo tc, m
 mt s c, t ch
c c. Ti Vit Nam, t chn
ng cn-ng-Chng, thuc B Khoa h
1.3.2. Khái niệm và cấu trúc tiêu chuẩn ISO 15489
n quc t ISO 15489:2001  c 
s s dn Qu qu c thit k
 ng nhu cu chung ca vi h c s d 
ch ca nhiu quc  gip nh
 tc nhm bo cho tt c  o qung thi,
ng chng trong h  c s dng hiu qu, h
 tc c th.
n:
* ISO 15489-u chung
Phn 1 cnh bc cao cho vi h 
a vic qut h  ng c
nh th vn dng thc t  ra tm quan trng ca vim trong
 h u.
* ISO 15489-ng dn
Phng d thc hin ngh  phc
t. Chng hp mh chi tit, c th n
qu n h thng
 cphng dn c th
vih h n x 
cc s d  qum c thu th
) h  thng; thit l
to.
1.3.3. Sự cần thiết của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lƣu
trữ điện tử
Th nhn t 
quan, tt yu.
Th in t ng
chun ngay t  n t vn cha nhic v m.
Th ba, n t 
 hii hi nhp quc tp vi xu th u.
1.3.4. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lƣu trữ điện
tử tại các Lƣu trữ lịch sử
 
 vt cht
 nguc

CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ TÀI LIỆU
LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƢU TRỮ LỊCH SỬ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY
2.1. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào xây dựng quy trình nghiệp vụ lƣu trữ
điện tử
2.1.1. Thiết kế hệ thống hồ sơ tài liệu điện tử
Theo ISO 15489, vic thit kng h thng h n t phc thc hin
theo chip, vi dung:
- Thit k h thng h 
- ng h thng h 
- p vi h thc tip x  
ph  thu
- Chuyi h  thng, dng thc ki
i h thng h n t ng.
- Thit lng s p git qu c.
- nh thi h h nh v nhng h r
p vng ch nh.








:

ng
i vi h 
 thng hi
nh chin  u v h u
c F: Thit k h thng h 
ng h thng h 
ng h thng h 
u kin hi hi lch
s cnh lc to lp, qu d
n t m mi v  i
m  i mn qu  Vit Nam theo xu
ng thit ln t  n t trong thi gian ti.
2.1.2. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào các nghiệp vụ lƣu trữ đối với tài liệu
lƣu trữ điện tử
Theo ISO 15489- theo m 
phi hiu rng trong nhiu h thng h c bi thng h n t
 ding thi ho  . Tt c 
 lic kt ni vi h  chi tit). S 
d liu v h   thung h thng h
c li, h thng h  thuu v m ca
 chp v 
- Thu nhn
- 
- i
- i bo mp cn
-  h 
- Bo qun
- S d
2.2. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào xây dựng quy trình quản lý tài liệu lƣu
trữ điện tử tại các Lƣu trữ lịch sử
2.2.1. Báo cáo các quá trình quản lý tài liệu điện tử
c hin t th  c
hin h thng h n t lch s phc nhu ph
u v m ch thung thi i v
i hy h 
2.2.2. Kiểm tra giám sát quá trình quản lý tài liệu điện tử
2.2.2.1.Yêu cầu chung
 ki  thng h 
- m bo s  t lp ca t chc;
- m bo r  c chp nhng chng khi cn thit;
- Nhu qu hong c chc.
2.2.2.2. Đánh giá sự tuân thủ
Mt h thng h c thit k hu t sau:
- S am hiu bn cht ca h  
- Tha thun v s o mt cho h 
- ; s thc hi

2.2.2.3. Giá trị bằng chứng của tài liệu
 qu i nhn thc tim n v m
ng hp h ng cht. Nn
hoc ca h  nghi ng t c ng chng ca h
u trong h  v c th s b gic th m
2.2.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện
Vit qu thc hi chc phi thit l
t u qu cho kt qu ho ng theo k ho   m, kh ng, cht
 n ca h thng qu 
thc hin.
c tin hong ca h thng ph 
nh k  nh hoc ch 

 th h  ng dng
k thut. Hiu r  t  u t  h
t       thc hin. Bt c t ch  m b c s
tn bng giu t  u qu qun
t  n t 

CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489
VÀO QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ
3.1. Đề xuất các bƣớc tổ chức thực hiện
3.1.1. Xác định phạm vi áp dụng
ng d  chc ho
u khuyng nhm
b c to lp, thu th th
- ng cho vic qu mọi dạng thức hoặc trên mọi
vật mang tintổ chức nhà nước hoc o lp hoc tip nh
thc hin hong cm l

- ng dn v m c chi vi h 
 tc, h thng vn h 
- ng dn v qu m tu kin h tr t
p v
- ng dn vic thc hin h thng h 
3.1.2. Xây dựng chính sách và xác định trách nhiệm
3.1.2.1.Chính sách quản lý hồ sơ
 c i
m bo vi mi cp trong t chc.
- t b v  tha k hocng vi chc
c t  
- B  c
tin: v  thn hoc bo mp
l
3.1.2.2. Trách nhiệm quản lý hồ sơ tài liệu
Mng nht ca vim, quyn hi quan h qua
l thit l qu m thu c
quan trong ni b .
 cnh quyn hm ca m
n vic qu n h
- o cp cao phi chu mm cao nht d m bo m
qu u qu.
-  ng TCVN-
7420-1 (ISO-15489-1).
i vn ti nh c th 
- i ph  m bo r
a h to l h t b phn hc c
hp v tc thit lp.
- M chm v n h 
- Tt c u cn to lp, thu nh h c
ng nhng vi

, th t
c thit lp.
3.1.3. Xây dựng kế hoạch
-  lch s u qu nhng
ni dung kh thi trong ISO 15489 v qun tng th
nhim truyt ch  o tn b
v trc thuc).
- p Ban ch o v c hin
ISO 15489 trong vic qun t.
- Chn.
- c trng qun t   lch s  c ta hi
mc cn thit trong k hoch.
- La chn nn thi lch s ng
n t. Bi l, phm vi c tp trung
ng dn qun t ng cho qu

- D kin thi gian thc him ca Ban ch o ISO.
3.1.4. Triển khai thực hiện
c lp k hoch, Ban ch o ISO c bi
ng dn thc hing dn bao gm:
mng, s tay chn
ng dc, c
c ph bin t ph
tr lch s t c ngun n
li lch s.
3.1.5. Kiểm tra, đánh giá
Ki thii vi vin. Hot
n phc di ho nhu chnh
kp thi nh  khc phc kp thi.
3.1.6. Đào tạo
* u chung
 n t i
 phn thc v c hong ca h thn t,
n t cn phng thi kin th
  n thc v   
 s   m 
  cho hoc ch
 nh h
 thng dn v
 t cao ca ISO 15489.
* o
o v qu 
- Kt hp trong h th
- p cho nhm c th hoc
ng h i h thng;
- o ti ch c tii
nhi ph ng nghin thc;
- i ging hoc tho lun v nhng v i qui lin
t;
-  ng d c thc ti
 h n t;
- ng vi s tr c truyng hot mang tin

- u h tr  th
- o c chc, t chng nhu cu
c th ca t chc.
* o
3.2. Hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý tài liệu điện tử
3.2.1. Xây dựng hệ thống thuật ngữ và từ vựng
ISO 15489-c mt s thut ng ph bic s d
ng dn thc hing qu n nay, h thng thut ng 
v

  ng t   b sung kp thi, nhi
, nhiu thut ng mn t, d li ling
thi nhiu thut ng  p vi thi k hii.
Ving h thng thut ng  vng mng nh s
  u kin hiu mt
ng nh



t ng, t vn thng
nht vic thc hip v .

3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về việc áp dụng ISO vào ngành
lƣu trữ nói chung và ISO 15489 vào công tác quản lý tài liệu điện tử nói riêng
 ng mc hot  d
u, mng d triu chi tit, c th
nn kt hp vc tin hong c thu lc
kt qu kh quan. Vii chi   u v kh ng
cn trong thc tip
nht.
3.3. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý tài liệu điện tử
   v
ng dt, thu lc c
Quc gia 2001 vu l t ca
  n t 
Song song vi vi thn quy phm
t qun t, vin cn
t ng vi vi mi quc gia.
3.4. Thống nhất chủ trƣơng của lãnh đạo các cấp trong vấn đề quản lý tài liệu
điện tử
Mt ln na cn nhn mnh rng vin ISO hay TCVN
u d s ng thun, t nguyn cp d 
th  n t t lch s p
 cn ph c s thng nht v ch o B Ni
vo C o C 
ng c 



  ch  ng thi
m ch c, nhc nh 

n b
n khai thc hi  lch s -  trc tin, cn
chm v chun b   thc ting k hon khai
n.
3.5. Tuyên truyền, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489
in thi  lch s chun b cho vic thc hin
ch n v ng ISO 15489 trong qun
n t phn, ph bic h 
tro lch s n b trin
mc ph bic
n n n t  lch s. Phm vi
n, ph bin kin thc v ng
n li.
3.6. Đầu tƣ cơ sở vật chất phù hợp
Hin t lch s  th   
p nhiu h tht b .
i v u gi vt chi vic
 n t, - mt loc bi lch s cn ph
hot b p.
3.7. Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác quản lý tài
liệu điện tử
 n t u
cn nm v  u trc ti

u
i vi nguc vn t 
phc trang b kin thc tin hc v t  thc hi
 thn tu v kh i ng  am hin
thc v c ngh nghi
tinh th c coi nh.
3.8. Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá quá trình áp dụng ISO
  t trong nh u ca m
chung ki t c pha ri
ro, nhu qu tri c ki
th c thc hi thc hin kim
 n t t
qu).

3.9. Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nƣớc ngoài
c hi kinh nghiu kt qu thc hin ISO trong
 n t t c bi phi tiu m
luh ng dng c th, s ki
n l  u ki
dng ti Vit Nam, to ti c trin khai ng dng c th.
Vic hc hi t nhng kinh nghic bn s khi
 n t  Viu, tit kic nhi
ng thc nhc kinh nghic nhng
tri p vu kiu tr 

KẾT LUẬN
u v n quc t n t s n
u qu hong c ch ca lo
 mi -  n tn v n t,
ng th n t  n t
 Quc gia Vi nghip bo tn di
sc, di si trong thi mi.
 tng kt nhng n ph
sau:
Th nht, lunh v m
lin t n t dnh cn quc t
ISO 15489.
Th u k n ISO 15489, qua s khm
mt s  gii, qua s c thc trng qun t ti
 lch s  Vit Nam hin nay, luu ki thi ca
ving th xut nhng n c ca b n
n t ti Vi th ghip v
 n t  n t t lch s.
Th  nh xut nhng gim
m bo nhng n c tic ti  Vit Nam
hin chu loc bi u.
ng rng, vi nhng lp luc th hi ng kin
ngh r n
t s m bt kp nh n chung ca khu v gii
v 

References

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. B Qu (1995): Cải tiến công tác quản lý tài liệu điện tử, Canberra
(bn dch).
2. B Qu (2007): Tiêu chuẩn DoD 5015.2 về thiết kế chuẩn cho phần mềm
ứng dụng quản lý hồ sơ điện tử.
3. Nguyn Th Chinh (2007): Sự cần thiết của việc áp dụng ISO 9000 vào công tác khai
thác, sử dụng tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, T
Vit Nam, s 5.
4. Nguyn Th Chinh (2008): Nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác
khai thác, sử dụng tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.
5. Nguyn Th Chinh (2011): “Một vài quan niệm về tài liệu điện tử
 Vit Nam, s 1.
6. Ch th s 58-a B  Ban Ch
ng v y mnh ng dng khoa h c v s nghi
nghi.
7. n, Nguy
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữi h
Ni.
8. C c (1992): T  Vit Nam, H-1992.
9. Ctr c (1998): Kỷ yếu hội nghị khoa học “Lưu trữ tài liệu điện tử”,
i.
10. C c (2004): Kỷ yếu hội nghị SARBICA về xác định giá trị và bảo
quản tài liệu điện tử, i (bn dch).
11. C c (2010): Báo cáo tổng kết số 13/BC-VTLTVN ngày
11/01/2011 v/v Tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011
ca C c.
12. Nguyn Hng Duy (2007): Luật giao dịch điện tử - Những vấn đề đặt ra đối với công
tác văn thư, lưu trữ, T Vit Nam, s 4.
13. Nguyn CKhái niệm, vai trò và tầm quan trọng của siêu dữ liệu
trong quản lý tài liệu điện tử, T Vit Nam, s 9.
14. C- c Mnh (2008): Bàn về khái niệm tài liệu điện tử, T 
 Vit Nam, s 8.
15.  Thu Hin (2011): Những nghiên cứu về tài liệu điện tử tại Việt Namn
tt nghi hn tr 
16. Hi ngh SARBICA (2004): Xác định giá trị và bảo quản tài liệu điện tửi
(bn dch).
17. Một vài ý kiến về việc xây dựng danh mục hồ sơ, hồ sơ và tập lưu công
văn điện tử, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, s 10.
18.  (2008): Trao đổi về lập hồ sơ điện tử, T
Vit Nam, s 6.
19. ISO 15489:2001  i, 2005.
20. Nguyt (2007) : Việc áp dụng pháp luật và tiêu chuẩn ngành văn thư, lưu
trữ khi xác lập tiêu chuẩn ISO, T Vit Nam, s 4.
21. u Long -  (2007): Dự án số hóa tài liệu lưu trữ phục vụ công
tác khai thác của lưu trữ quốc gia Mỹ (giai đoạn 2007 - 2016), T
tr Vit Nam, s 12.
22. Luật Công nghệ thông tin s 67/2006/QH11 do Quc H.
23. Luật giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 do Quc H.
24. Luật kế toán s 03/2003/QH11 do Quc H.
25. Luật lệ Lưu trữ các nước và các tổ chức quốc tế 1981-1994u
Khoa h, C 
26. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 
27. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam s 68/2006/QH11 
29/06/2006.
28.  NguyTiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư – lưu trữ, t
ging.
29. Nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý, xử lý tài liệu điện tử
trong công tác văn thư ở các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy từ Trung ương đến cấp
tỉnh,  khoa hc cng, C 
Ni.
30.   (2006): Lưu trữ điện tử - một môn học trong các trường đại học, cao
đẳng, chuyên ngành văn hóa - văn thư, lưu trữ, T Vit Nam, s
2.
31.   (2007): Bàn về phương pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và các chiến lược bảo
quản tài liệu điện tử, T Vit Nam, s 5.
32.   (2009): Siêu dữ liệu và vai trò của nó trong lưu trữ điện tử, T
 Vit Nam, s 8.
33. - u Long (2008): Các nguyên tắc triển lãm tài liệu lưu trữ,
T Vit Nam, s 5.
34. - u Long (2008): Tính xác thực của tài liệu điện tử, T
 Vit Nam, s 3.
35. Ngh nh s - v 
36. Ngh nh s -h v vinh thi
t s u c Quc gia 2001.
37. Ngh nh s - c  nh chi tit thi
t Giao dn t v ch  ch v chng thc ch .
38. Ngh nh s --02-2007 c v giao dn t
trong ho
39. Ngh nh s --3-2007 c  v giao dn t
trong ho
40. Ngh nh s - v ng dng 
truy.
41. Những quy định về chữ ký số, điện tử và chứng thư điện tử - vấn đề đặt ra đối với
công tác văn thư, lưu trữ, T Vit Nam, s 7, 2010.
42.  Quc gia,  Qui, 2001.
43.  (2008): Một số khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về thiết lập cơ
sở pháp lý để quản lý tài liệu điện tử, T Vit Nam, s 10.
44.  (2008): Những lợi thế và hạn chế cơ bản khi sử dụng tài liệu điện tử
trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, T Vit Nam,
s 7.
45. Quan niệm mới về mô hình quản lý tài liệu - tiền đề đổi mới công tác
văn thư - lưu trữ, T Vit Nam, s 11.
46.  (2009): Bàn về những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng văn
bản pháp luật để quản lý tài liệu điện tử ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới, Tp
 Vit Nam, s 1.
47.  (2009): Những vấn đề cơ bản trong số hóa tài liệu lưu trữ, T
 Vit Nam, s 10.
48.  (2009): Quản lý tài liệu hộp thư điện tử, Tạp chí Văn thư Lưu trữ
Việt Nam, s 2.
49. n (2005): Lý luận và phương pháp công tác văn thưi hc
Quc gia i.
50. Quynh 19-
 v ch nhim v   chc ca C     
ng.
51. Quynh s - vit chi
tri.
52. Quynh s -a Th 
nh chm v, quyn hu t chc ca C
tr c trc thuc B Ni v.
53. Số hóa tài liệu - con đường hội nhập của lưu trữ trong nền kinh tế tri thức, T
 Vit Nam, s 9, 2009.
54. TCVN 7240-1:2004 và 7420-2:2004 v u  qu i,
2005.
55. m Thanh (2008): Quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước hiện nay,
 p B, Hc vi - c gia H 
Ni.
56. Trn Th Thu Thy (2007): Công tác lưu trữ điện tử ở một số cơ quan quản lý nhà
nước trung ương hiện nay – thực trạng và giải phápn tt nghii hc
 hn tr 
57. c  Cc VT&LTNN (2010): Báo cáo tổng kết công tác năm 2010
và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.
58. TTLTQG I (2010): Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ
công tác năm 2011.
59. TTLTQG II (2010) : Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ
công tác năm 2011.
60. TTLTQG III (2010): Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm
vụ công tác năm 2011.
61. TTLTQG IV (2010): Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm
vụ công tác năm 2011.
62. Cam Anh Tun (2009): Áp dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác văn thư - một số kinh nghiệm
thực tiễn, T Vit Nam, s 6.
63. Viu Khoa hn h Tài liệu
điện tử trong quản lý,  Nguyn Cch).
64.  (2008): Tầm quan trọng của hệ thống tiêu chuẩn quản lý tài liệu điện
tử, T Vit Nam, s 12.
65. Nguy Đại từ điển Tiếng Việt, - 
i.
II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
66. An Xiaomi, Jiao Hongyan (2004): Assessing records management in China against
ISO 15489 and the implications, Records Management Journal.
67. David Ryan (2005): The future of managing electronic records, Records
Management Journal, No.31/2005.
68. Filip Boudrez (2007): Digital signatures and electronic records, Arch Sci.
69. Hannabuss, Stuart (2003): Managing records: A handbook of Principles and
Practice, Journal of Documentation.
70. ICA (2005): Cm nang qun t   4-2005
(ting Anh).
71. MoReq1 (file pdf), 2002.
72. MoReq2 (file pdf), 2008.
73. Standards Australia (2001), AS-ISO 15489, Part 1.
74. Susan Healy (2010): ISO 15489 Records management: its development and
significance, Records Management Journal, No.1.
III. WEBSITES
75. http://my.opera.com/tieuboingoan/blog/
76. http://vanthuluutru.com/
77. http://vi.wikipedia.org/
78. http://www.archives.gov.vn/
79. http://www.aut.ac.nz/library/
80. http://www.ica.org/
81. http://www.interpares.orgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×