Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia (trong trường hợp một đơn vị tài sản có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng) pdf

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
______________________________
Bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia (trong trường hợp một đơn vị tài sản có giá
khởi điểm dưới 1 tỷ đồng)

Trình tự thực hiện


 !"#$%&'
(&)*
+,-*&./#*&)*
0&)*$12%3&)*#$%&'
3&14&,5*67*,8&.9&"'!:
*&)*;
<-=& *!:*&)*
3!,>&)*4!?%,.@%,-
=& AB31$1B%.,$:C&"'(DEF& ;
G>&)*4&,5*H?%&=(@%I
,G&93*$1=& JFD;
*

KL!D=/)**&"'!:*&)*A
M*&'*,8&.4,5JN*'+,$:3&19
&"'!:*&)*A
G,. !"*&)*
0(&)*,$:3&1
0DGO& *&P*$12%3*&)*#$%&'
0QR&./#*&)*
S5,C&'&.QR*&)*A0TQR*&)*9
@&"'!:*&)*A0TUC"R$*3A'&.CTU
"R$A
<-=& *!:*&)*
G39>&)*$
VWN,(#$X
EX&)*YDX&),):T&)*%F@
WNX&)N#$;T:*$):&::$R*&Z:(
)B*,8&.UX&)YDT&=*
&)*;
0$T=J@T8DY:*$)[T%
:N\&)*$&N,JT:*$)&::$R*&Z
:)):B*,8&.9X&)CX&)&JDX&)YAT
:*$)&JDT&=*&)*;0$T=
T%@N\:*C[T&3*&)*QR
F>+T&J5T>>+DT&=
*&)*;

HS&)*,N>,T&3*&)*5T
&=*&)*C$1,5&)*
,5$,5JT$:*$"$1B*,8&.;

Cách thức thực hiện

0U\!8"($1QRJR+*&)*
&=2%3

Thành phần, số lượng hồ sơ

"&+,-&)*A
:!$])%RG&+,-,$4JR9"J^
%3Y=1*&)*4*L,5:/)[)%
%A


])%FT&UF$QR&+,-&)*4*L,5:
)%%A
SJ$*)%T!4:$$])%RLLC])%R
L&LLC])%R_LLC])%RG:!*LL
$1])%RG#$%&'9S5C`X9T&UF$Q
RA
M*G9QR*&)*3,$:3&1&ZA

- Thời hạn giải quyết:
a0$TUV?%,.@%,-,N=& 2%3*&)*
a0.!H%,.@%O& *&)*%N

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ 0QR
aS*L

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
S"J^%3%N&'I,
S"NFI,$10QRJR+*
&)*!:&=2%3

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: %N&'(
- Lệ phí : SJ

aK(&)*05!bcdV??cd000S%cd?dV??c90(
e3RCN&CC:D-!f\(&)*
agR3&19QRC*L&)*$T*&)*!:
%&'\.&,5*67*,8&.9&"'!:
*&)*`%N&'!?HdV??hd`0S%VddV??h980(
%N*&)*I0`]

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: SJ
 aO=& *!:*&)*F#$e!?i 05!
?HdV??6d000K%?id6dV??690*e!%&'9'&'!
?6dV??6dSK9S(93*&)*!:
a:*&)*!:D*&)* 
0P*&)*AZ!9&"'!:*&)*A\C9
D$UC,-ZFC%*C!D=C)D=C&'&.&.CTG,$A*,8
&.jN\.9@X&)*9*&)*!:AJ,-9
T&3*&)*!:CT:&UF9T
&)*;05!?HdV??6d000K%?id6dV??690*e!
%&'9'&'!?6dV??6dSK9S(93*&)*!:;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : <5
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
aK*DF!kdV??HA
a'&'!?6dV??6dSK3*&)*!:A
a'&'!bcdV??idSKe!&39K*DF
A
aSl'!hdV??cdS000909S(93*&)*!:A
a`%N&'!?HdV??hd`0S%VddV??h95
m
80(
`%N*&)*CJFD!6%&+S5*$


Mẫu số 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DGn0$nOU>
Tỉnh, thành phố , ngày tháng năm

HỢP Đ ỒNG MU A BÁ N TÀI SẢ N BÁ N ĐẤU GI Á
o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0T*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
OpCT&3*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
OpC&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
OpCTJ!:*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
OpCT&=!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0T*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'&.*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0!:*&)*4J:DF,C5:N,q#$CNJ;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
]*,8&.9!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
]**!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0TU$*3!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
K"R$*3!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'&.$*3!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0TU$!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'&.$!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0*F$Ur\9*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
O=& %&=DGi:J*';T*&)*CT&=
!:*&)*CTJ!:*&)*"J^%3&+,-
%3!8!:Cs":;

Đấu giá viên
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Người mua được tài sản
(Ký, ghi rõ họ, tên)

SRG9KX5R4N!:*&)*D)&!:
SRGO=& *!:*&)*&=,-,N$ ;;;;;;T%;;;;;;
*;;;;;;+;;;;;;;U;;;;;;A*,-,NO=& J+DL!&P%&9A,-
9*$O=& D&>A$:G9*Y=%&'9
'&'!?6dV??6dSK%hddV??69S(93*&)*!:;


Công chứng viên
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DGn0$nOU>

BIÊ N BẢ N BÁ N ĐẤ U GI Á TÀ I SẢ N

S+R$*%&'9'&'!?6dV??6dSK%hd?dV??69S(93
*&)*!:*+:eA
0FO=& 2%3*&)*!:!;;;;;;%;;;;;d;;;;d;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
O5%C$ ;;;;;;T;;;;;>%;;;;;;;;;;;*;;;;;;;;+;;;;;;;;;CU;;;;;;;;;C0L'\
*&)*!:lC;;;;;;;;;d$F*&)*!:;;;;;;QR*
&)*!:;
0!:*&)*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
]*,8&.9!:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
t0P
<*TR,NF*&)*!:4OpCR\C"5*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
V;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
T*&)*4OpCR\
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
V;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
T&)*4OpC&'lDDU
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
V;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
tIjN\.9*&)*
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
o;;;;;;;;;;DP:*CT:*$)Dud;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;C&'l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*&Z:D;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;& 4NB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
S*&)*,N>$D>;;;;;;TY%;S*Y),-;

Đại diện
người tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người ghi biên
bản
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người điều hành
cuộc bán đấu giá
(Ký, ghi rõ họ, tên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×