CHUYÊN đề OXI lưu HUỲNH

CHUN ĐỀ OXI - LƯU HUỲNH
Câu 1/. Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VI (VIA) có cấu hình e ngoài cùng là
A. ns
2
B. ns
2
np
3
C. ns
2
np
4
D. ns
2
np
5
Câu 2/. Khuynh hướng chính của oxi là
A. nhường 2e, có tính khử mạnh B. nhận thêm 2e, có tính khử mạnh
C. nhường 2e, có tính oxi hóa mạnh D. nhận thêm 2e, có tính oxi hóa mạnh
Câu 3/. Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế O
2
bằng cách
A. cho ozon tác dụng với dung dòch KI. B. nhiệt phân muối Hg(NO
3
)
2
.
C. nhiệt phân KMnO
4
hoặc KClO
3
. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 4/. Chọn phát biểu sai
A. O
2
và O
3
là hai dạng thù hình của oxi. B. Tính oxi hóa của O
3
mạnh hơn O
2
.
C. O
2
và O
3
đều có thể oxi hóa Ag thành Ag
2
O. D. Thù hình là các dạng đơn chất của cùng 1 nguyên tố.
Câu 5/. Chọn câu đúng
A. Điện phân dung dòch NaOH hoặc H
2
SO
4
thu được O
2
.
B. O
2
có thể oxi hóa hầu hết kim loại kể cả Ag, Au, Pt.
C. Cho O
2
qua dung dòch KI, tạo sản phẩm làm xanh hồ tinh bột.
D. Trong không khí, O
2
chiếm khoảng 80% thể tích.
Câu 6/. Chọn nhóm đơn chất có dạng thù hình
A. C, S, P, Cl
2
. B. C, S, O
2
, P. C. S, O
2
, N
2
, Si D. P, I
2
, O
2
, S.
Câu 7/. Trong hợp chất, lưu huỳnh có các số oxi hóa thông dụng sau:
A. 0, +4, +6 B. 0, -2, +6 C. -1, -2, +4 D. -2, +4, +6
Câu 8/. Ở trạng thái cơ bản, lưu huỳnh có số e độc thân là:
A. 0 B. 2 C. 4 D. 6
Câu 9/. Điều nhận xét nào sau đây không đúng về lưu huỳnh:
A. có 2 dạng thù hình B. vừa có tính oxi hóa và khử
C. điều kiện thường: thể rắn D. dễ tan trong nước.
Câu 10/. Chọn dãy hóa chất được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần.
A. H
2
O, H
2
S, H
2
Se B. H
2
Se, H
2
S, H
2
O C. H
2
S, H
2
Se, H
2
O D. H
2
Se, H
2
O, H
2
S
Câu 11/. Chọn phát biểu đúng.
A. H
2
S chỉ có tính khử. B. S chỉ có tính oxi hóa.
C. SO
2
vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. SO
3
vừa có tính oxi hóa, vừa có tính
khử.
Câu 12/. S thể hiện tính khử khi tác dụng với
A. HNO
3
đặc B. KClO
3
C. Fe hoặc H
2
D. HNO
3
đặc hoặc KClO
3
Câu 13/. SO
2
thể hiện tính khử khi phản ứng với
A. CaO, Mg B. Br
2
, O
2
C. H
2
S, KMnO
4
D. H
2
O, NaOH
Câu 14/. Cho sơ đồ phản ứng: FeS
2
→ X → SO
2
. Chất X là
A. H
2
S B. Fe
2
(SO
4
)
3
C. SO
3
D. Na
2
SO
3
Câu 15/. Cho sơ đồ FeS
2
→ A → H
2
SO
4
. Chất A là
A. H
2
S B. SO
2
C. SO
3
D. SO
2
hoặc H
2
S
Câu 16/. SO
2
và SO
3
đều thuộc loại oxit
A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính
Câu 17/. Cho 0,2 mol khí SO
2
tác dụng với dung dòch chứa 0,3 mol NaOH thu được:
A. 0,2 mol Na
2
SO
3
B. 0,2 mol NaHSO
3

C. 0,15 mol Na
2
SO
3
D. Na
2
SO
3
và NaHSO
3
đều 0,1 mol
Câu 18/. Cho SO
3
dư qua dung dòch Ba(OH)
2
thu được muối
A. BaSO
3
B. BaSO
4
C. Ba(HSO
4
)
2
D. Ba(HSO
3
)
2
Câu 19/. Chọn phát biểu đúng về NaHSO
3

A. là hợp chất lưỡng tính. B. chỉ tác dụng với axit
C. chỉ tác dụng với dung dòch bazơ D. dung dòch NaHSO
3
có môi trường bazơ
Câu 20/. Cặp chất nào sau đây không cháy trong oxi ?
A. H
2
S, Cl
2
B. CO
2
, SO
3
C. H
2
S, SO
2
D. CH
4
, C
6
H
6
Câu 21/. Có thể dùng dung dòch nào sau đây để phân biệt SO
2
và CO
2
?
A. Ca(OH)
2
B. Ba(OH)
2
C. Br
2
D. NaOH
Câu 22/. Không phân biệt được bằng dung dòch Br
2
(hoặc KMnO
4
) cặp chất khí
A. C
2
H
4
, SO
2
B. C
2
H
2
và CO
2
C. CH
4
và SO
2
D. H
2
S và CO
2
Câu 23/. Kim loại bò thụ động trong H
2
SO
4
đặc, nguội là
A. Al, Cu B. Zn, Cu, Cr C. Fe, Ag D. Fe, Al, Cr
Câu 24/. Phương pháp tiếp xúc điều chế H
2
SO
4
, trải qua mấy giai đoạn ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 25/. Cho các chất sau: (1) H
2
S (2) Cl
2
(3) SO
2
(4) O
2
. Không xảy ra phản ứng trực tiếp giữa
A. 2 và 3 B. 1 và 2 C. 1 và 3 D. 2 và 4
Câu 26/. Oleum là sản phẩm tạo thành khi cho
A. H
2
SO
4
đặc hấp thụ SO
3
B. H
2
SO
4
loãng hấp thụ SO
3

C. H
2
SO
4
đặc hấp thụ SO
2
D. H
2
SO
4
loãng hấp thụ SO
2
Câu 27/. Cho 0,2 mol Cu tan hết trong dung dòch H
2
SO
4
đặc, nóng. Thể tích khí thu được (đktc) là
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
Câu 28/. Cho 0,15 mol hỗn hợp Cu và Zn tác dụng với H
2
SO
4
đặc, nóng thu được 1,344 lít SO
2
(đktc). Số mol
H
2
SO
4
đã tham gia phản ứng là A. 0,3 mol B. 0,12 mol C . 0,15 mol D. 0,06
mol
Câu 29/. Cho 3,2g bột S tan hết trong dung dòch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được V lít khí (đktc trò của V là
A. 4,48 B. 6,72 C. 2,24 D. 3,36
Câu 30/. Trong các chất sau, chọn hợp chất chứa hàm lượng S cao nhất
A. CuS B. FeS C. FeS
2
D. CuFeS
2
Câu 31/. Oxi hóa 4,48 lít SO
2
(đktc) thu được 4,8g SO
3
. Hiệu suất của phản ứng là
A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%
Câu 32/. Nung hỗn hợp gồm 0,2 mol SO
2
và 0,2 mol O
2
(có xúc tác). Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng đủ với 0,1
mol Br
2
. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO
2

A. 40% B. 25% C. 50% D.60%
Câu 33/. Nung hỗn hợp gồm 0,2 mol O
2
và 0,4 mol SO
2
(trong bình kín có xúc tác). Hiệu suất phản ứng là 60%. Tỉ
số áp suất của bình trước và sau phản ứng (cùng T, V) là
A. 1,25 B. 0,8 C. 1,50 D. 1,75
Câu 34/. Trong công nghiệp, điều chế SO
2
bằng cách
A. cho Na
2
SO
3
tác dụng với dung dòch H
2
SO
4
B. nhiệt phân các muối sunfit kim loại.
C. đốt cháy H
2
S hoặc oxi hóa S bằng H
2
SO
4
đặc, nóng D. đốt cháy S hoặc quặng sunfua kim loại
Câu 35/. Cho phản ứng: Fe + H
2
SO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O. Hệ số của H
2
SO
4
và SO
2
trong phản ứng trên (theo
thứ tự) là A. 1, 1 B. 3, 3 C. 6, 3 D. 4, 1
Câu 36/. SO
2
thể hiện tính axit trong phản ứng với dung dòch
A. Ba(OH)
2
B. KMnO
4
C. Br
2
D. H
2
S
Câu 37/. Chọn phát biểu sai
A. Axit H
2
SO
4
có tính axit mạnh hơn H
2
SO
3
.
B. Có thể dùng H
2
SO
4
đặc để làm khô các oxit axit thể khí.
C. Để pha loãng, ta thêm nước vào dung dòch H
2
SO
4
đặc.
D. Có thể nhận biết H
2
SO
4
và muối sunfat bằng dung dòch BaCl
2
.
Câu 38/. Cho các dd sau (1) NaOH, (2) BaCl
2
, (3) nước clo, (4) Na
2
SO
4
. dd H
2
S có thể tác dụng được với
A. 1, 2 và 4 B. 1 và 3 C. 2 và 3 D. 1, 2 và 3
Câu 39/. Cho 104g dung dòch BaCl
2
10% tác dụng với dung dòch H
2
SO
4
dư. Lượng kết tủa thu được là
A. 11,25g B. 11,65g C. 116,5g D. 1165g
Câu 40/. Ngoài cách nhận biết H
2
S bằng mùi, có thể dùng dung dòch
A. CuCl
2
B. Pb(NO
3
)
2
C. BaCl
2
D. CuCl
2
hoặc Pb(NO
3
)
2
Câu 41/. Lấy 16,9g oleum công thức H
2
SO
4
.3SO
3
trung hòa vừa đủ bởi Vml dd NaOH 2M. Giá trò V là
A. 200 B. 400 C. 150 D. 300
Câu 42/. Có thể tạo thành H
2
S khi cho
A. CuS vào dung dòch HCl. B. FeS tác dụng với H
2
SO
4
loãng.
C. Khí H
2
tác dụng với SO
2
. D. FeS tác dụng với H
2
SO
4
đặc, nóng.
Câu 43/. Trong các phản ứng sau, chọn phản ứng trong đó H
2
S có tính axit
A. 2FeCl
3
+ H
2
S → 2FeCl
2
+ S + 2HCl B. H
2
S + 4Cl
2
+ 4H
2
O → H
2
SO
4
+ 8HCl
C. 2H
2
S + 2K → 2KHS + H
2
D. 2H
2
S + O
2
→ 2S + 2H
2
O
Câu 44/. Có thể dùng 1 hóa chất nào sau đây để phân biệt các dd không màu: Na
2
SO
4
, NaCl, H
2
SO
4
, HCl
A. Na
2
CO
3
B. quỳ tím C. NaOH D. BaCO
3
Câu 45/. Vật bằng Ag để trong không khí ô nhiểm H
2
S bò xám đen do phản ứng:
4Ag + 2H
2
S + O
2
→ 2Ag
2
S + 2H
2
O. Vai trò của H
2
S là
A. chất khử B. chất oxi hóa C. chất tự oxi hóa khử D. axit
Câu 46/. Chọn câu sai.
A. Trong phân tử H
2
SO
4
, S có cộng hóa trò 6, số oxi hóa +6.
B. H
2
SO
4
đặc hút nước mạnh, khi nóng có tính oxi hóa mạnh.
C. Dung dòch H
2
S để trong không khí có thể bò oxi hóa.
D. Các muối sunfua kim loại có thể hòa tan trong dung dòch HCl.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007
Câu 47: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)
2
bằng một lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
20% thu được ddmuối trung hồ có
nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg.
Câu 48: SO2 ln thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
Câu 49: Hòa tan hồn tồn 3,22 gam hh X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 lỗng, thu được 1,344
lít hiđro (ở đktc) và dd chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Câu 50: Trường hợp khơng xảy ra phản ứng hóa học là
A. 3O2 + 2H2S
o
t
→
2H2O + 2SO2. B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.
C. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2. D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.
Câu 51: X là kim loại thuộc PNC nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với
lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung
dịch H2SO4 lỗng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
A. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg.
Câu 52: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện khơng có khơng khí), thu được
hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần khơng tan
G. Để đốt cháy hồn tồn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,80. B. 3,36. C. 3,08. D. 4,48.
Câu 53: Hồ tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu
được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cơ cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là
A. 38,93 gam. B. 103,85 gam. C. 25,95 gam. D. 77,86 gam.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009
Câu 54: Để phân biệt CO
2
và SO
2

chỉ cần dùng thuốc thử là
A. nước brom. B. CaO. C. dung dịch Ba(OH)
2
. D. dung dịch NaOH.
Câu 55: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy
màu. Khí X là A. NH
3
. B. CO
2
. C. SO
2
. D. O
3
.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007, Khối A
Câu 56: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc
thử là A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu.
Câu 57: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dd H2SO4 loãng (dư), thu được dd X. dd X phản ứng vừa đủ với V ml dd KMnO4
0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) A. 80. B. 40. C. 20. D. 60.
Câu 58: Cho m gam hh Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hh axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở
đktc) và dd Y (coi thể tích dd không đổi). dd Y có pH là A. 1. B. 6. C. 7. D. 2.
Câu 59: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản
ứng, hh muối sunfat khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn =
65) A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008, khối A
Câu 60: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách
A. điện phân nước. B. nhiệt phân Cu(NO3)2.
C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 61: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch
Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009, khối A
Câu 62: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít
khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.
Câu 63: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?
A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
Câu 64: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng
0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 95,00%. B. 25,31%. C. 74,69%. D. 64,68%.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007, Khối B
Câu 65: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS
2
tạo ra sản phẩm CuO, Fe
2
O
3
và SO
2
thì một phân tử CuFeS
2
sẽ
A. nhận 13 electron. B. nhận 12 electron. C. nhường 13 electron. D. nhường 12 electron.
Câu 66: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H
2
SO
4
đặc, nóng (giả thiết SO
2
là sản phẩm khử duy nhất). Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56)
A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.
C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4.
Câu 67: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là
A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO
3
.
Câu 68: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeS. B. FeS
2
. C. FeO D. FeCO
3
.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008, khối B
Câu 69: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp
suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở
mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A. a = 0,5b. B. a = b. C. a = 4b. D. a = 2b.
Câu 70: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi
gom lại là A. vôi sống. B. cát. C. muối ăn. D. lưu huỳnh.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009, khối B
Câu 71: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến
khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là
A. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.
C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. D. Fe2O3.
Câu 72: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất
tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. KClO3. B. KMnO4. C. KNO3. D. AgNO3.
Câu 73: Có các thí nghiệm sau:
(I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO
2
vào nước brom.
(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 74: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dd H2SO4 đặc, nóng thu được dd X và 3,248 lít khí SO2 (sản
phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dd X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là
A. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4.
Câu 75: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?
A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. B. Chữa sâu răng.
C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. D. Sát trùng nước sinh hoạt.
Câu 76: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO
4
. Sau một thời gian, thu được dung
dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H
2
SO
4
(loãng, dư). sau khi các phản ứng kết thúc thì khối
lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng
của Fe trong X là: A. 58,52% B. 51,85% C. 48,15% D. 41,48% B-11
Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, sau phản
ứng thu được 1,12 lít H
2
(đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
A. 5,83 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 7,23 gam. A-12
Câu 78: Từ quặng pirit sắt, muối ăn, không khí, nước, hãy viết phương trình điều chế: Fe
2
(SO
4
)
3
, Na
2
SO
4
, nước Javen,
Na
2
SO
3
, Fe(OH)
3
, Natri, Natriclorat, NaHSO
4
, NaHSO
3
.
Câu 79: Viết 5 phương trình phản ứng mà sản phẩm tạo thành có khí sinh ra là SO
2
Câu 80: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R ( hóa trị n ). Cho 19,2g hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư thì thu được 8,96
lít H
2
. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng dư thu được 12,32 lít khí SO
2
(
các khí đo ở đktc ). Xác định kim loại R và tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 81: Cho hỗn hợp gồm FeS
2
, FeCO
3
tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng dư thu được dung dịch A và hỗn
hợp khí B gồm SO
2
và CO
2
. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch A. Hấp thụ hỗn hợp khí B bằng dung dịch Ba(OH)
2

dư. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 82: Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào
bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư, thấy tạo thành 7,0 gam kết tủa. Nếu lấy toàn bộ lượng kim loại sinh ra hòa tan hết
vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H
2
(đktc).
1. Xác định công thức của oxit kim loại
2. Cho 4,06 gam oxit trên tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng dư thu được dung dịch X và có khí
SO
2
bay ra. Hãy xác định nồng độ mol/lít của muối trong dung dịch X( Coi thể tích dung dịch không đổi trong quá
trình phản ứng ).
Câu 83: Cho 6g một kim loại R hóa trị không đổi tác dụng với O
2
tạo ra 10g oxit. Kim loại R là:
A. Zn B. Fe C. Mg D. Ca
Câu 84: Trong phản ứng: Fe + H
2
SO
4(đ)
→
0
t

Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O + SO
2
. Số nguyên tử Fe bị oxi hóa và số phân tử
H
2
SO
4
bị khử là: A. 1 và 1 B. 2 và 3 C. 2 và 6 D. 3 và 2
Câu 85: Trong phản ứng oxi hóa khử: H
2
S + KMnO
4
+ H
2
SO
4
 S + MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O
Hệ số của các chất tham gia phản ứng là: A. 3,2,5 B. 5,2,3 C. 2,2,5 D. 5,2,4
Câu 86: Từ 1mol H
2
SO
4
hãy viết phương trình phản ứng trực tiếp thành:
A. 0,5mol SO
2
B. 1 mol SO
2
C. 1,5 mol SO
2
D. 2 mol SO
2
Câu 87: Oxi phản ứng với nhóm chất nào sau đây?
A. CH
4
, Cl
2
, Mg, C B. Fe, Ag, F
2
, C
2
H
5
OH C. CH
4
, CO
2
, SO
2
, Br
2
, Cu D. Cu, S, C
2
H
5
OH, H
2
S
Câu 88: Nung 11,2 gam Fe va 26 gam Zn với một lượng S dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Sản phẩm của
phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO
4
10% ( d
= 1,2 gam/ml ). Thể tích tối thiểu của dung dịch CuSO
4
trên cần để hấp thụ hết khí sinh ra.
A. 800 ml B. 600 ml C. 700 ml D. 500 ml
Câu 89: Một hỗn hợp gồm oxi và ozon ở đktc có tỉ khối đối với H
2
là 20. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn
hợp là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 75%
Câu 90: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
10%, thu được 2,24 lít
khí H
2
( đktc ). Khối lượng dug dịch thu được là:
A. 101,48 gam B. 97,80 gam C. 88,20 gam D. 101,68 gam
Câu 91: Cho 416 gam dung dịch BaCl
2
12% tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 27,36g muối sunfat của kim loại X.
Sau khi lọc kết tủa thu được 800ml dung dịch 0,2M của muối clorua kim loại X. CTPT của muối sunfat kim loại X là:
A. CuSO
4
B. Al
2
(SO
4
)
3
C. Fe
2
(SO
4
)
3
D. Cr
2
(SO
4
)
3
Câu 92: Cho hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Sau một thời gian ozon bị phân hủy hết ta được chất khí duy nhất có thể
tích tăng thêm 5%. Thành phần % về V của ozon trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
Câu 93: Nung 13,85g muối KClO
x
đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được giảm 46,21% so với khối
lượng ban đầu. Xác định CTPT của muối nếu cho toàn bộ lượng khí thu được trong phản ứng trên tác dụng với 32g Cu
( phản ứng hoàn toàn ). Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?
A. KClO
3
; 36,8g B. KClO
4
; 40 g C. KClO
4
; 38,4g D. KClO
3
; 38,5g
Câu 94: Nung 28g Fe trong một bình kín chứa oxi lấy dư thu được chất rắn nặng 39,2g hai oxit Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
. Tính
% khối lượng Fe biến thành Fe
2
O
3
và % Fe biến thành Fe
3
O
4
.
A.30% và 70% B. 40% và 60% C. 50% và 50% D. 60% và 40%
Câu 95: Trong tự nhiên có nhiều nguồn chất sau khi bị thối rữa tạo ra khí H
2
S. Tuy nhiên trong không khí hàm lượng
H
2
S rất ít vì.
A. H
2
S bị phân hủy ở nhiệt độ thường tạo ra S và H
2
B. H
2
S bị CO
2
trong không khí oxi hóa thành chất khác
C. H
2
S bị oxi trong không khí oxi hóa chậm thành chất khác D. H
2
S tan được trong nước
Câu 96: Cho hỗn hợp gồn Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24lít hỗn hợp khí ở đktc. Hỗn hợp khí
này có tỉ khối so với H
2
là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu là:
A. 40 và 60 B. 50 và 50 C. 35 và 65 D. 45 và 55
Câu 97: Cho H
2
S hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dd MOH 1,25M ( M là kim loại kiềm ) thu được hai muối có tổng khối
lượng 12,3g. Kim loại kiềm M là: A. Li B. Na C. K D. Rb
Câu 98: 200ml dd X chứa Pb(NO
3
)
2
. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Tác dụng với H
2
SO
4
dư cho kết tủa A.
Phần 2: Tác dụng với HCl dư cho kết tủa B. Biết hiệu 2 khối lượng m
A
- m
B
= 3g. Nồng độ mol/l của dd Pb(NO
3
)
2
trong
X là: A. 0,6M B. 1,8M C. 1,6M D. 1,2M
Câu 99: Cho m(g) hh Na
2
CO
3
và Na
2
SO
3
tác dụng hết với dd H
2
SO
4
2M dư thu được 2,24 lít hh khí (ở đktc ) có tỷ khối
so với H
2
bằng 27. Giá trị của m là: A. 1,16g B. 11,6g C. 6,11g D. 61,1g.
Câu 100: Hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, Mg, Fe. Lấy 6,7g hh X tác dụng hết với dd H
2
SO
4
thu được 5,6 lit H
2
ở đktc
và dd A. Cô cạn dd A thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là:
A. 6,2g B. 7,2g C. 30,7g D. 31,7g
Câu 101: Dẫn V lít SO
2
ở đktc đi qua dung dịch Br
2
dư thu được dd A. Cho A tác dụng với dd BaCl
2
dư thu được 2,33g
kết tủa. Giá trị của V là: A. 0,448 B. 2,24 C. 0,224 D. 1,12
Câu 102: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit (đkc) SO
2
bằng 200ml dd NaOH 1,5M thu được dd A. Dung dịch A chứa:
A. Na
2
SO
3
, H
2
O B. NaHSO
3
, H
2
O C. Na
2
SO
3
, H
2
O, NaHSO
3
D. Na
2
SO
3
, H
2
O, NaOH
Câu 103: Hấp thụ 3,36 lít (đkc) SO
2
bằng 200ml dd Ca(OH)
2
0,5M thu được dd A. Khối lượng dd A sau phản ứng thay
đổi thế nào? A. Tăng 9,6g B. Giảm 9,6g C. Tăng 6g D. Tăng 3,6g
Câu 104: Đốt hoàn toàn m gam một hợp chất tạo bởi Fe với S bằng khí O
2
dư thu được 8 gam một oxit của sắt và khí
SO
2
. Hấp thu hoàn toàn khí SO
2
bằng 150ml dung dịch Ba(OH)
2
1M thu được 21,7g kết tủa. Hãy lựa chọn công thức
đúng của hợp chất đó. A. FeS B. FeS
2
C. cả FeS và FeS
2
D. Đáp án khác
Câu 105: Dẫn V ( lít) khí SO
2
(đktc) vào 200ml dd NaOH 2M thu được dd có chứa 29,3 gam muối. Hãy cho biết giá trị
đúng của V ? A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 6,72 lít D. 3,36 lít
Câu 106: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
vào dd H
2
SO
4
đặc, nóng, dư thu được 60gam Fe
2
(SO
4
)
3

và 2,24 lít khí SO
2
(đktc). Xác định số mol H
2
SO
4
đã phản ứng:
A. 0,6 mol B. 0,55 mol C. 0,5 mol D. 0,45 mol
Câu 107: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tan hồn tồn trong ddH
2
SO
4
lỗng thu được V
1
(lít) khí H
2
(đktc).
Trong một thí nghiệm khác, cho m gam hh X gồm Fe, Mg, Al tan hồn tồn trong dd dd H
2
SO
4
đặc, nóng, dư thu
được V
2
(lít) khí SO
2
(đktc). So sánh V
1
va V
2
.
A. V
1
>

V
2
B. V
1
< V
2
C. V
1
= V
2
D. V
1
= 2 V
2
Câu 108: Trộn 200gam dd BaCl
2
2,08% với 40g dd H
2
SO
4
4,9% thu được x gam kết tủa và dung dịch D có nồng độ y
%. Các cặp x, y có giá trị là:
A. 4,66g và 0,62% B. 2,33g và 0,608% C. 4,66g và 0,608% D. 2,33g và 0,62%
Câu 109: Cho 4,18 gam oleum X vào nước thu được dd Y. Trung hòa 1/10 dd Y bằng dd NaOH 0,1M thì cần 100ml.
Vậy cơng thức của oleum X là:
A.H
2
SO
4
, 2SO
3
B.H
2
SO
4
, 3SO
3
C.H
2
SO
4
, 4SO
3
D. .H
2
SO
4
, 5SO
3
Câu 110: Người ta sản xuất axit sunfuric là FeS
2
theo sơ đồ sau: FeS
2
 SO
2
 SO
3
 H
2
SO
4
. Tính khối lượng FeS
2

cần lấy để có thể điều chế được 2 mol dung dịch H
2
SO
4
. Biết hiệu suất của q trình phản ứng đạt 80%.
A. 120 gam B. 96 gam C. 150 gam D. 135 gam
Câu 111: Trong một bình kín dung tích 16 lít chứa hỗn hợp CO, CO
2
và O
2
dư. Thể tích O
2
nhiều gấp đơi thể tích CO.
Bật tia lửa điện để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp, thể tích khí trong bình giảm 2 lít ( các thể tích khí trong bình được đo ở
cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ). Thành phần % theo thể tích CO, CO
2
và O
2
trong hỗn hợp ban đầu là giá trị nào
sau đây:
A. 25%, 50% và 25% B. 15%, 30% và 50% C. 20%, 40% và 40% D. 25%, 25% và 50%
Câu 112: Cho 24,4g hh Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dd BaCl
2
. Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách
kết tủa, cơ cạn dd thu được m(g) muối clorua Vậy m có giá trị là:
A. 2,66g B. 22,6g C. 26,6g D. 6,26g
Câu 113: Hỗn hợp khí gồm O
2
, Cl
2
, CO
2
, SO
2
. Để thu được O
2
tinh khiết người ta xử lý bằng cách cho hh khí trên tác
dụng với 1 hóa chất thích hợp, hóa chất đó là?
A. Nước Brom B. Dd NaOH C. Dd HCl D. Nước clo
Câu 114: Hỗn hợp khí nào tồn tại trong mọi điều kiện trong số các hh sau:
A. H
2
, Cl
2
B.O
2
, H
2
C. H
2
, N
2
D. O
2
, Cl
2
Câu 115: Đốt cháy hồn tồn 1,2g một muối sunfua của kim loại. Dẫn tồn bộ khi thu được sau pư đi qua dd Br
2
dư,
sau đó thêm tiếp dd BaCl
2
dư được 4,66g kết tủa. % về khối lượng của lưu huỳnh trong muối sunfua là:
A. Kết quả khác B. 53,33% C. 36,33% D. 46,67%
Câu 116: Thuốc thử duy nhất có thể nhận biết axit HCl, dd NaOH, dd H
2
SO
4
là:
A. Zn B. NaHCO
3
C. dd Ba(HCO
3
)
2
D. Quỳ tím
Câu 117: Hấp thụ hồn tồn 1,12 lít khí SO
2
ở đktc vào 150ml dd NaOH 1M. Cơ cạn dd ở áp suất và nhiệt độ thấp thì
thu được.
A. Hỗn hợp 2 muối NaHSO
3
B. Hỗn hợp chất NaOH, Na
2
SO
3
C. Hỗn hợp NaHSO
3
, Na
2
SO
3
& NaOH dư D. Các phương án trên đều sai
Câu 118: Hỗn hợp X gồm FeCO
3
và FeS
2
với tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2. Cho hỗn hợp X vào dung dịch H
2
SO
4
đặc,
dư và đun nóng. Sau khi pư kết thúc thu được khí Y. Tỉ khối của Y so với khơng kí là:
A. 2,1 B. 1,9 C. 2,3 D. 1,7
Câu 119:

Cho 20,4 g hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dòch HCl dư thu đựơc 10,08 lit H
2
(đkc). Mặt
khác cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 6,16 lit Cl
2
(đkc).Tính khối lượng mõi kim loại.
Câu 120. Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dd sau: K
2
SO
4
, CuSO
4
, K
2
SO
3
, CuCl
2
, K
2
S ,
NaCl.Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau đây để phân biệt các dd trên?
A.Dựa vào màu sắc, dd BaCl
2
, dd H
2
SO
4
, dd Ba(OH)
2
B.Dựa vào màu sắc, dd Ba(OH)
2
, dd H
2
SO
4
loãng , dd AgNO
3
.
C.Dựa vào màu sắc, dd BaCl
2
, dd H
2
SO
4
loãng , dd Ba(OH)
2
.
D.A và C đúng.
Câu 121. Có 4 dd BaCl
2
, NaOH, ø KHSO
4
và dd hh (NH
4
)
2
SO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
bò mất nhãn. Nếu chỉ dùng thêm một hoá
chất để làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây?
A. Phênolphtalêin B. dd AgNO
3
C. Quỳ tím D. Không xác đònh được.
Câu 122. Có 5 bình mất nhãn mỗi bình chứa một trong các dd sau: NaCl , H
2
SO
4
, FeCl
3
, MgCl
2
, NaOH.Nếu chỉ
dùng thêm một hoá chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để nhận biết các chất trên? A. Dung
dòch AgNO
3
B. dd CuSO
4

C. Phênolphtalêin D. B và C đúng.
Câu 123. A , B , C là các đơn chất của các nguyên tố thuộc các chu kỳ nhỏ, có các quy trình sau:
(1) A + C

D

(2) A + B

E

.
(3) A + F

D

+ H
2
O. (4) D + F

A

+ H
2
O.
(5) D + KMnO
4
+ H
2
O

G + H + F (6) E + KMnO
4
+ F

A

+ G + H + H
2
O.
Các chất được ký hiệu bằng các chữ cái A , C , D , B , E , F , G , H có thể là:
Câu 124. Để phân biệt các dd hoá chất riêng biệt : NaOH , HCl , H
2
SO
4
người ta có thể dùng một trong các hoá
chất nào sau đây?
A. Na
2
CO
3
, B. Quỳ tím C. Đá phấn D. Phênolphtalêin.
Câu 125. Có 3 bình , mỗi bình chứa một trong các dd sau: HCl, H
2
SO
4
, H
2
SO
3
. Nếu chỉ dùng thêm một hoá chất
làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để phân biệt các dd trên?
A. Ba(OH)
2
. B. NaOH C. BaCl
2
D. A và C đúng.
Câu 126. Có 3 ống nghiệm chứa các khí: SO
2
, O
2
và CO
2
. Dùng phương pháp thực nghiệm nào sau đây để nhận
biết các chất trên:
A. Cho từng khí lội qua dd Ca(OH)
2
dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
B. Cho từng khí lội qua dd H
2
S, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
C. Cho hoa hồng vào các khí, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
D. B và C đúng.
Câu 127. Có 5 khí chứa riêng biệt trong 5 lọ là: Cl
2
, O
2
, HCl, O
3
, SO
2
. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để
phân biệt các khí trên?
A. Nhận biết màu của các khí, dd AgNO
3
, dd HNO
3
đặc , dùng đầu que đóm còn tàn đỏ, dd KI.
B. Dùng dd H
2
S, dd AgNO
3
, dd KI.
C. Dùng dd AgNO
3
, dd KI , dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
D. Tất cả đều sai.
Câu 128. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO
2
vào 250 ml dd NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau PƯ là:
A. 15,6 gam và 5,3 gam B. 18 gam và 6,3 gam.
C. 15.6 gam và 6,3 gam D. Kết quả khác.
Câu 129. Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các chất sau : NaCl , KNO
3
, Pb(NO
3
)
2
, CuSO
4
. Hãy chọn trình
tự tiến hành nào sau đây để phân biệt các dd trên?
A. Dùng dd Na
2
S , dd AgNO
3
. B. Dùng dd NaOH, dd Na
2
S.
C. Dùng khí H
2
S, dd AgNO
3
. D. A và C đúng.
Câu 130. Đốt cháy hoàn toàn 125,6 gam hỗn hợp FeS
2
và ZnS thu được 102,4 gam SO
2
. Khối lượng của 2 chất
trên lần lượt là: A. 77,6 gam và 48 gam. B. 76,6 gam và 47 gam.
C. 78,6 gam và 47 gam. D. Kết quả khác.
Câu 131.Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít khí H
2
S (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,25M thu được dung dịch X. Cho
dung dịch CuCl
2
dư vào dung dịch X, tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.
A. 12,25 gam B. 9,6 gam C. 14,4 gam D. đáp án khác.
Caâu 132. Nhiệt phân hoàn toàn m gam một hỗn hợp X (KCl, KClO
3
, CaCl
2
, CaOCl
2
, Ca(ClO)
2
) thu được chất rắn Y và
2,24 lít O
2
(đktc). Cho rắn Y + dung dịch Na
2
CO
3
dư thu được 20g kết tủa. Cho rắn Y + dung dịch AgNO
3
dư thu được
71,75g kết tủa. Giá trị m là:
A. 38,52g B. 32,85g C. 32,58g D. 35,82g
Caâu 133.
Cho hỗn hợp FeS và FeCO
3
tác dụng với dd H
2
SO
4
đậm đặcvà đun nóng người ta thu được một hỗn hợp
khí A. Hỗn hợp A gồm
A. H
2
S và CO
2
B. H
2
S và SO
2
C. SO
2
và CO
2
D. CO và CO
2

Generate time = 0.32382607460022 s. Memory usage = 1.98 MB