Giáo án môn Đạo đức lớp 3 - tuần 28

Kế hoạch bài dạy tuần 28
ĐẠO ĐỨC
TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (tt)
I – Mục tiêu:
- HS hiểu được: nước sạch rất cần thiết đối với cuộc sống của con người. Nước dùng trong
sinh hoạt (ăn, uống, ...) dùng trong lao động sản xuất.
- Thực hành tiết kiệm nước, vệ sinh nguồn nước.
- Quý trọng nguồn nước. Có ý thức sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
II – Chuẩn bò:
GV: Bảng báo cáo, bảng phụ có ghi tình huống hoạt động 2.
HS: Phiếu điều tra.
III – Các hoạt động:
1) Khởi động: (1’)
2) Bài cũ: (4’) Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)
- Gọi 2 HS hỏi:
. Vai trò của nước đối với đời sống con người?
. Làm gì để bảo vệ nguồn nước?
- Nhận xét.
3) Bài mới: (25’)
a) Giới thiệu bài
- GV ghi bảng.
b) Phát triển các hoạt động:
* Hoạt động 1: Trình bày kết quả điều
tra.
. Mục tiêu: HS trình bày được kết quả
đã thực hiện tại đòa phương.
. Phương pháp: điều tra, thảo luận.
- Yêu cầu HS chia nhóm.
- Mỗi nhóm được phát 4 tờ báo cáo có
nội dung:
Bảng 1: Những việc làm tiết kiệm
nước nơi em sống.
Bảng 2: Những việc làm gây lãng phí
nước.
Bảng 3: Những việc làm bảo vệ nguồn
nước.
Bảng 4: Những việc làm gây ô nhiễm
nguồn nước.

- GV nhận xét chung, chốt ý:
- HS nhắc lại.
- HS chia nhóm, nhận tờ báo cáo.
- Viết kết quả từ phiếu điều tra của cá
nhân vào bảng báo cáo.
- Các nhóm dán phiếu điều tra lên
bảng.
- Nộp phiếu điều tra cá nhân.
Tờ báo
cáo
 Chúng ta phải thực hiện tiết kiệm
nước và bảo vệ nguồn nước để bảo vệ và
duy trì sức khỏe cuộc sống của chúng ta.
* Hoạt động 2: Sắm vai xử lý tình
huống.
. Mục tiêu: HS biết rút ra bài học qua
việc xử lý tình huống.
. Phương pháp: Sắm vai, thảo luận.
- GV đưa 2 tình huống đã ghi ở bảng
phụ.

- Nhận xét – Kết luận.
 Nước sạch có thể bò cạn và hết.
Nước bẩn có thể ảnh hưởng đến sức
khỏe. Do đó chúng ta phải tiết kiệm và
bảo vệ nguồn nước. Phê phán hành vi
tiêu cực, ủng hộ và thực hiện tiết kiệm
bảo vệ nguồn nước.
4) Củng cố – Dặn dò: (5’)
- Xem lại bài.
- Chuẩn bò bài: “Chăm sóc vật nuôi,
cây trồng”.
- Nhận xét tiết học.
- HS thảo luận, tìm giải đáp cho tình
huống.
- Một vài nhóm lên sắm vai thể hiện
tình huống và cách giải quyết của
nhóm.
- Nhận xét.
Bảng
phụ

Generate time = 0.035973072052002 s. Memory usage = 1.93 MB