Tài liệu Chuyên đề Andehit doc

Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
CHUYÊN ĐỀ ANĐÊHIT
Dạng 1:Bài tập lý thuyết
Loại I:Bài tập tự luận
Bài 1: Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau
a.C
2
H
5
COONa C
2
H
6
C
2
H
4
C
2
H
5
OH CH
3
CHO CH
3
COONa
b.Al
4
C
3
CH
4
A B HCHO CO
2
c.Đề thi khối A 2006
CH
4
X
1
X
2
HCHO
X
3
X
4
X
5
X
6
C
6
H
5
OH
d.Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau

+Cl2 (tỉ lệ 1:1) +NaOH dư +CuO t0 +AgNO3/NH3
Toluen X Y Z T

ánh sáng Nhiệt độ ,áp suất cao
Loại II :Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử C
5
H
10
O ?
a. 3 b. 4 c.5 d.6
Bài 2: Khi đốt chát hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở bằng oxi thì tỉ lệ sản phẩm cháy thu được là:
a.
22
:
COOH
nn
=1 b.
22
:
COOH
nn
>1 c.
22
:
COOH
nn
=1/2 d.
22
:
COOH
nn
<1
Bài 3:Công thức nào sau đây là công thức của anđêhit no đơn chức
a. C
n
H
2n
O b. RCHO c. C
n
H
2n+1
CHO d. cả 3 đáp án
Bài 4:Anđêhit thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây
a. H
2
b. NaOH c. Ag
2
O d. HCl
Bài 5:anđêhit axetic được tạo thành trực tiếp từ
a. etilen b. axetilen c. rượu etylic d.b,c đều đúng
Bài 6:Hợp chất cacbonyl C
4
H
8
O có bao nhiêu đồng phân
a. 1 b2 c.3 d.4
Bài 7: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH
3
CHO , C
2
H
5
OH , H
2
O là
a. H
2
O , C
2
H
5
OH , CH
3
CHO b. H
2
O , CH
3
CHO , C
2
H
5
OH
c. CH
3
CHO , H
2
O , C
2
H
5
OH d. CH
3
CHO , C
2
H
5
OH , H
2
O
Bài 8: Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)
2
, đun nóng nhẹ sẽ thấy kết tủa
đỏ gạch. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng hiện tượng xảy ra?
a.
b.
c.
d.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
Bài 9: Chọn nhóm từ thích hợp để điền vào chỗ ( ) sau Dung dịch chứa khoảng 40% trong nước
được gọi là fomon hay fomalin
a. thể tích anđehit axetic b. khối lượng anđehit axetic
c. khối lượng anđehit fomic d. thể tích anđehit fomic
Bài 10: Để điều chế anđehit từ ancol bằng 1 phản ứng, người ta dung
a. ancol bậc 1 b. ancol bậc 2 c. ancol bậc 3 d. đáp án khác
Bài 11: Cho sơ đồ phản ứng:
X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là:
a. CH
2
O
2
. b. CH
3
CHO. c. CH
3
OH. d. HCHO.
Bài 12: Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO
3
/ NH
3
(dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y
tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B, X là
a. HCHO b. HCOOH c. HCOONH
4
d
.
Cả A, B, C đều đúng
CHUYÊN ĐỀ ANĐÊHIT
Dạng 2:Bài tập đốt cháy
Loại I:Bài tập tự luận
Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 0,377 gam một hợp chất hữu cơ thu được 0,351 gam H
2
O và 0,4368 lít CO
2
đktc
a.Hãy cho biết công thức đơn giản nhất của hợp chất này .Tìm công thức phân tử của hợp chất biết tỉ khối
hơi của nó với không khí là 2 (C
3
H
6
O)
b.Viết các công thức cấu tạo của anđêhit và xêtôn của hợp chất vừa tìm được
Bài 2:Đốt cháy hoàn toàn 2,32 gam một anđêhit Y.toàn bộ sản phẩm cháy cho vào bình đựng Ba(OH)
2

dư thấy khối lượng bình tăng 6,72 gam đồng thời tỉ lệ số mol CO
2
và H
2
O là 1:5 .Biết tỉ khối hơi của Y so
vơi H
2
nhỏ hơn 30 .Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của Y .CH
2
=CH-CHO
Bài 3:Đốt cháy hoàn toàn 0,35 gam một anđehit mạch hở,đơn chức A thu được 0,448 lít CO
2
đktc và 0,27
gam H
2
O
a.Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A :CH
3
-CH=CH-CHO
b.A có đồng phân hình học hãy gọi tên các đồng phân đó
Bài 4:A là một anđêhit đơn chức là dẫn suất của anken .Để đốt cháy hoàn toàn 1,75gam A cần dung vừa
hết 2,8 lít O
2
(đktc).Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A CH
3
-CH=CH-CHO
Bài 5:Đốt cháy hoàn toàn một anđehit no mạch thẳng A thu được 17,6 gam CO
2
và 5,4 gam H
2
O .Xác
định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A :HOC-CH
2
-CH
2
-CHO
Bài 6:Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp X gồm anđêhit acrylic và một anđêhit no đơn chức A cần vừa
đủ 2,296 lít O
2
đktc .Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy có 8,5 gam kết
tủa.Xác đinh công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A :CH
3
-CHO
Bài 7:Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp X gồm etanol và một anđêhit no đơn chức A thì thu được 8,96
lít CO
2
và 9 gam H
2
O .Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A: CH
3
-CHO
Bài 8:X là một hỗn hợp gồm hai anđêhit no mạch hở có cùng số C trong nguyên tử .Đốt cháy hoàn toàn
13 gam X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình I đựng 90 gam H
2
SO
4
88% rồi qua bình II đựng
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
dung dịch Ca(OH)
2
dư .Thấy nông độ H
2
SO
4
giảm còn 80% còn bình II xuất hiện 60 gam kết tủa .Xác
công thức phân tử và công thức cấu tạo 2 anđêhit (C
2
H
5
CHO và HOC-CH
2
-CHO)
Bài 9* :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức A và B được trộn theo tỉ lệ theo tỉ lệ
mol là 3:1 .Sau phản ứng thu được 56 lít CO
2
đktc và vừa đủ số mol O
2
đúng bằng 3,25 lần số mol hỗn
hợp
a.Xác định công thức phân tử của A và B (C
2
H
5
CHO và HCHO hoặc CH
3
CHO và C
3
H
7
CHO và CH
3
CHO
hoặc H-CHO và C
6
H
13
CHO )
b.Tính khối lượng hỗn hợp X và khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy
Bài 10:Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam chất hữu cơ A rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng
Ba(OH)
2
dư thấy khối lượng bình tăng 3,36 gam .Biết rằng n
CO2
:1,5n
H2O
.Xác định công thức phân tử và
công thức cấu tạo của A biết tỉ khối hơi của A với H
2
nhỏ hơn 30 CH
2
=CH-CHO
Bài 11:Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam hợp chất hữu cơ cần lượng vừa đủ 16,8 lít O
2
đo ở đktc .Hỗn hợp CO
2
Và hơi nước có tỉ lệ số mol là 3:2.Xác định công thức cấu tạo của A biết tỉ khối của A với H
2
là 36
ĐS: HOC-CH
2
-CHO
Loại II: Bài tập trắc nghiệm
Bài 1:Một anđêhít no đơn chức A có 28,57% oxi về khối lượng.Tên của A là
A.Etanal B.Metanal C.Propanal D.Đáp án khác
Bài 2:Một anđehit hai chức A có 55,2% oxi về khối lượng .Công thức phân tử của A là
A.C
2
H
2
O
2
B.C
3
H
6
O
2
C.C
4
H
6
O
2
D.C
3
H
4
O
2
Bài 3:Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam một anđehit no mạch thẳng A thu được 4,032 lít CO
2
đktc và 2,7 gam
H
2
O công thức cấu tạo của A là
A.CH
3
CHO B.CH
3
-CH=CHO C.HOC-(CH
2
)
2
CHO D.HOC-(CH
2
)
4
CHO
Bài 4:Đốt cháy hoàn toàn 0,36 gam một anđehit, Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình I đựng
P
2
O
5
và bình II đựng KOH.Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình I tăng 0,36 gam và bình II đựng
0,88gam.Mặt khác khi hóa hơi cùng một lượng anđêhit và C
5
H
12
thì cả hai đều có thể tích bằng nhau .Xác
định công thức phân tử của anđehit.
A.C
2
H
2
O B.C
3
H
6
O C.C
4
H
8
O D.Đáp án khác
Bài 5 :Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam một anđehit no đa chức mạch thẳng thu được 0,6 mol CO
2
và 0,5 mol
H
2
O.Xác định công thức cấu tạo của anđêhit đó
A.HOC-CHO B. HOC-CH
2
-CHO C.HOC-(CH
2
)
2
CHO D.HOC-(CH
2
)
4
CHO
Bài 6:Đốt cháy hoàn toàn 5,28 gam một anđehit no đơn chức A thì cần vừa đủ 6,72 lít O
2
đktc Xác định
công thức phân tử của anddehiit đó
A.C
2
H
2
O B.C
3
H
6
O C.C
4
H
8
O D.C
2
H
4
O
Bài 7:Chia m gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức làm 2 phần bằng nhau
-Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO
2
đktc
-Phần 2:Oxi hóa hoàn toàn bằng CuO thì thu được 2 anđehit.Đốt cháy hoàn toàn hai anđehit náy thì thu
được bao nhiêu gam H
2
O
A.0,36 gam B.0,54 gam C.0,9 gam D.1,8 gam
Bài 8: Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO
2
= số mol H
2
O thì đó là
dãy đồng đẳng:
A. Anđehit đơn chức no B. Anđehit vòng no
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
C. Anđehit hai chức no D. Cả A, B, C đều đúng
Bài 9: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là:
A. CH
3
CHO B. CH
2
=CH-CHO C. HCHO D. C
2
H
5
CHO
CHUYÊN ĐỀ ANĐÊHIT
Dạng 3:Bài tập anđêhit tác dụng với H
2
Loại I:Bài tập tự luận
Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 0,175 gam một chất hữu cơ A thì thu được 0,224 lít CO
2
đktc và 0,135 gam
H
2
O.Tỉ khối hơi của A so với H
2
là 35.Mặt khác cho 0,35 gam X tác dụng hoàn toàn với H
2
thì thu được
0,296 gam ancol isobutylic
a.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của A :C
4
H
6
O
b.Tính hiệu suất của phản ứng tạo thành ancol 80%
Bài 2: Cho 1,8 gam một anđêhit A tác dụng hoàn toàn với H
2
thì thu được ancol B.Đốt cháy hoàn toàn B
thì thu được 3,3 gam CO
2
và 1,8 gam nước.
Xác định công thức phân tử viết công thức cấu tạo và gọi tên A :HOC-CH
2
CHO
Bài 3:X là 1 anđehit mạch hở 1 mol X phản ứng được với 3 mol H
2
sinh ra sản phẩm Y .Cho Y tác dụng
hoàn toàn với Na thu được thể tích H
2
bằng thể tích X .
a.Tìm công thức tổng quát của X C
n
H
2n-4
O
2
b.Biết đốt cháy hoàn toàn X thu được thể tích CO
2
gấp 2 lần thể tích nước xác định công thức phân tử
công thức cấu tạo của X :C
4
H
4
O
2
Bài 4: Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo của A biết rằng
-Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A thu được 6,72 lít CO
2
đktc (C
3
H
4
O)
-Hiđo hóa 0,05 mol A cần 1,12 lít H
2
(đo ở 0
0
C và 2 atm),Sản phẩm thu được là 1 rượu no đơn chức
Bài 5:A là một anđehit mạch hở.Để khử hoàn toàn 0,05 mol A phải dùng 0,15 mol H
2
.Mặt khác 0,1 mol
A làm mất mầu vừa đủ 0,1 mol Br
2

Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A biết khi hóa hơi hoàn toàn 4,2 gam A thu được
1,64 lít hơi đo ở 127
0
C và 1 atm :C
4
H
4
O
2
Bài 6:Chia m gam một anđenhit mạch hở X làm 3 phần bằng nhau
-Phần 1:Khử hoàn toàn để tạo thành Y cần V lít H
2
.Cho Y tác dụng với Na dư thì thu được V/4 lít H
2
-Phần 2: Cho Phản ứng với Br
2
thì có 16 gam Br
2
phản ứng
-Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 13,6 gam CO
2
và 3,6 gam H
2
O
a.Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X (C
3
H
4
O và CH
2
=CH-CHO)
b.Hòa tan 3 gam Y vào H
2
O được dung dịch Z.Cho toàn bộ Z phản ứng với Na thu được 1,68 lít H
2

đktc.Tính nông độ % của Y trong dung dịch Z (62,5%)
Bài 7 :Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp làm 2 phần bằng nhau
-Phần 1:Tác dụng với H
2
dư thu được hỗn hợp 2 rượu no đơn chức.Lấy toàn bộ lượng rượu này cho tác
dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít khí đktc
-Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,7 gam nước
Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của 2 anđêhit (HCHO và CH
3
CHO)
Bài 8: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp làm 2 phần bằng nhau
-Phần 1: Đen đốt cháy hoàn toàn thu được 5,4 gam H
2
O
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
-Phần 2 :Đem hidro hóa hoàn toàn rồi đem đốt cháy thì thu được 7,65 gam H
2
O
a. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của 2 anđêhit (CH
3
CHO và C
2
H
5
CHO)
b.Tính phần trăm khối lượng mỗi anđêhit (CH
3
CHO 0,075 mol và C
2
H
5
CHO 0,05mol)
Loại II: Bài tập trắc nghiệm
Bài 1:Thể tích H
2
(ở 0
0
C và 2 atm ) cần dung để tác dụng với anđêhit acrylic là
A.4,48 lít B.2,24 lít C.0,448 lít D.0,336 lít
Bài 2:Cho 7 gam chất A có công thức phân tử là C
4
H
6
O tác dụng hoàn toàn với H
2
có xúc tác thu được
ancol isobutylic
a.Tên của A là
A.2-meetyl propanal B.But -2-en-1-al
C.butanal C. But-2-en-1-ol
b.Hiệu suất của phản ứng là
A.40% B.80% C.60% D.90%
Bài 3: Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp làm 2 phần bằng nhau
-Phần 1: Đen đốt cháy hoàn toàn thu được 5,4 gam H
2
O
- Phần 2 :Đem hidro hóa hoàn toàn rồi đem đốt cháy thì thể tích CO
2
đktc thu được là bao nhiêu
A.0,112 lít B.0,224 lít C.0,336 lít D.0,672 lít
Bài 4:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no đơn chức được 0,4 mol CO
2
.Khi hidro hóa hoàn toàn
anđehit này cần 0,2 mol H
2
thu được hỗn hợp 2 rượu no đơn chức .Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu này thì số
mol nước thu được là
A.0,4 mol B.0,6 mol C.0,8 mol D.1 mol
Bài 5: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng hoàn toàn với H
2
thấy cần 6,72 lít ở đktc và thu được sản phẩm
Y.Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với Na thì thu được 2,24 lít H
2
đktc.Mặt khác khi hóa hơi 8,4 gam X
thu được thể tích là 2,24 lít đktc.Xác định công thức cấu tạo của X và Y
A.CH
3
CHO và C
2
H
5
OH B.CH
2
=CH-CHO và C
3
H
7
OH
C.HOC-(CH
2
)
2
-CHO và HO-CH
2
-(CH
2
)
2
-CH
2
-OH D.Kết quả khác
Bài 6:Cho một hợp chất hữu cơ X có chứa C,H,O.Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì tạo thành 6,72 lít
CO
2
đktc.Mặt khác để hidro hóa 0,05 mol X cần dùng đúng 1,12 lít H
2
ở 0
0
C và 2 atm .Sau phản ứng thu
được rượu no đơn chức Z .Công thức cấu tạo của X,Z là
A.CH
3
CHO và C
2
H
5
OH B.C
2
H
5
CHO và C
3
H
7
CHO
C.C
3
H
5
OH và C
3
H
7
OH D.C
2
H
3
CHO và C
3
H
7
OH
Bài 7: Trộn hỗn hợp gồm 3,92 lít hơi anđehit axetic ở điều kiện tiêu chuẩn với H
2
dư qua ống Ni nung
nóng.Hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng được ngưng tụ hơi nước rồi cho tác dụng hoàn toàn với Na
dư thu được 1,84 lít khí (27
0
C và 1 atm).Hiệu suất của phản ứng là
A.85,71% B.82,44% C.84,22% D.75,04%
Bài 8:Khử hoàn toàn một anđehit đơn chức mạch hở A bằng H
2
thì cần V lít H
2
.Sản phẩm thu được sau
phản ứng cho tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được V/4 lít khí H
2
.Các thể tích khí đều đo cùng điều
kiện.A là
A.CH
3
CHO B.HCHO
C.Anđêhit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi trong phân tử
D.Anđêhit không no đơn chức chứa 1 liên kết ba trong phân tử
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
Bài 9: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 anđehit mạch hở cần 5,6 lít H
2
đktc.Sản phẩm thu được cho tác
dụng hết với Na thu được 1,68 lít H
2
đktc.Hai anđêhit đó là
A.Hai anđehit no dơn chức
B.Hai Anđêhit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi trong phân tử
C.Một anđehit no đơn chức và một anđehit không no đơn chức
D.Hai anđehit có cùng số nguyên tử cácbon
Bài 10:Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no X và Y.Cho 0,3 mol hỗn hợp A tác dụng với 1 gam H
2
.Đốt cháy
hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A thì thu được 22 gam CO
2
.Xác định công thức của X và Y
A.HCHO và HOC-CHO B.HCHO và CH
3
CHO
C.HCHO và CH
2
=CH-CHO D.CH
3
CHO và C
2
H
5
CHO
Bài 11:Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ,
áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã
phản ứng. Chất X là anđehit
A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. B. no, hai chức.
C. no, đơn chức. D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
CHUYÊN ĐỀ ANĐÊHIT
Dạng 4:Bài tập tráng bạc
Loại I:Bài tập tự luận
Bài 1:Cho 4,35 gam một anđehit A mạch hở tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
trong NH
3

.Lượng bạc tạo thành sau phản ứng được hoàn tan hoàn toàn trong HNO
3
thì thu được 3,792 lít khí NO
2
(ở
27
0
C và 740 mm Hg).Xác định công thức phân tử của A và gọi tên A biết M
A
<116
Bài 2:Cho 0,15 mol một anđehit A tác dụng hoàn toàn với 3,36 lít H
2
đktc thì thu được một chất hữu cơ B
Mặt khác 8,7 gam A tác dụng với AgNO
3
trong NH
3
dư thu được 32,4 gam Ag .
Xác định công thức cấu tạo của A và B (C
2
H
5
CHO và CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH )
Bài 3:Cho 0,1 mol anđehit A tác dụng với H
2
thấy cần 4,48 lít H
2
đktc và sản phẩm B .Cho toàn bộ sản
phẩm B tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H
2
ở đktc
Mặt khác lấy 16,8 gam A tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư thu được 64,8 gam kim loại .
Xác định công thức phân tử của A và B (CH
2
=CH-CHO và CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH)
Bài 4:ĐH Quốc gia –TP.HCM -1998
Cho 1 hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C,H,O và mộ loại nhóm chức .Xác định công thức cấu tạo của
X .Biết 5,8 gam X tác dụng với AgNO
3
trong NH
3
dư thu được 43,2 gam Ag .Mặt khác 0,1 mol X sau khi
hidro hóa hoàn toàn cho tác dụng với Na thì thu được 0,1 mol H
2
. ĐS: OHC-CHO
Bài 5: A là một hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức.Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu
cơ A thì thu được 8,96 lít CO
2
đktc và 7,2 gam H
2
O .Biết hợp chất A có phản ứng tráng gương
a.Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A có phản ứng tráng gương .ĐS C
4
H
8
O
b.Biết A dùng để điều chế ancol isobutylic, xác định công thức cấu tạo đúng của A :CH
3
-CH(CH
3
)CHO
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
Bài 6*:Cho 4,2 gam một anđêhit mạch hở A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư thu
được hỗn hợp muối B.Nếu cho lượng Ag tạo thành tác dụng với HNO
3
thì thu được 3,792 lít NO
2
(ở 27
0
C
và 740 mmHg).Biết tỉ khối hơi của A so với nitơ nhỏ hơn 4
Mặt khác khi cho 4,2 gam A tác dụng với H
2
dư thì thu được chất C (hiệu suất phản ứng là 100% ).Hòa
tan C vào H
2
O thu được dung dịch D, lấy 1/10 dung dịch D cho tác dụng hết với Na thì thu được 12,04 lít
khí H
2
đktc
a.Tìm công thức phân tử của A,B,C.ĐS :A CH
2
=CH-CHO;B:C
2
H
3
COONH
4
và NH
4
NO
3
;C là C
3
H
7
OH
b.Tính khối lượng hỗn hợp muối B (0,075 mol C
2
H
3
COONH
4
và 0,015 NH
4
NO
3
)
c.Tính nồng độ % của C trong dung dịch D (2,29%)
Bài 7:Đại học Xây Dựng -2001
Hợp chất hữu cơ Y chỉ chứa C,H,O và chỉ có một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng
bạc.Khi cho 0,01 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư thu được 4,32 gam Ag
.Xác định công thức phân tử của Y viết công thức cấu tạo đúng của Y biết Y có cấu tạo mạch thẳng và có
37,21 % oxi về khối lượng (ĐS :OHC-CH
2
-CH
2
-CHO)
Bài 8: Cho 0,01 mol một hợp chất hữu cơ A trong phân tử chỉ chưa một loại nhóm chức (có tỉ khối hơi so
với etilen là 2,5) phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch AgNO
3
0,3M trong NH
3
dư kết tủa sau phản
ứng phải dùng 50ml dung dịch NaCl 0,2M thì tác dụng với AgNO
3
còn dư
Mặt khác, nếu lấy 3,5 gam phản ứng vừa đủ với 1,12 lít H
2
(ở 0
0
C và 2 atm ) có bột Ni làm xúc tác cho
một sản phẩm duy nhất
a.Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A C
3
H
5
CHO
b.Oxi hóa 3,5 gam A bằng O
2
có Mn
2+
làm xúc tác .Tính khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được (4,3gam)
Bài 9:Chia m gam anđehit mạch hở làm 3 phần bằng nhau
-Phần 1:Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư thu được 21,6 gam Ag
-Phần 2: Cho Phản ứng với Br
2
thì có 16 gam Br
2
phản ứng
-Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 13,6 gam CO
2
và 3,6 gam H
2
O
a.Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X (C
3
H
4
O và CH
2
=CH-CHO)
b.Cho toàn bộ lượng CO
2
ở trên hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ca(OH)
2
1M.Tính khối lượng kết
tủa thu được
Bài 10:Cho 6,16 gam một anđehit là đồn đẳng của anđehit fomic tác dụng hoàn toàn với Cu(OH)
2
trong
dung dịch NaOH thu được 20,16 gam kết tủa đỏ gạch
a.Viêt phương trình phản ứng sẩy ra
b.Tìm công thức phân tử của A .ĐS CH
3
CHO
Loại 2:Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Cho 0,87 gam một anđehit no đơn chức phản ứng hoàn toàn với Ag2O trong dung dịch NH3 thu
được 3,24 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là
A. C2H5CHO. B. CH3CHO. C. HCHO. D. C3H7CHO.
Bài 2*: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch
NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. CH3CHO. B. OHC-CHO. C. CH2=CH-CHO. D. HCHO.
Bài 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28.
Công thức cấu tạo của anđehit là:
A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
Bài 4: Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 53,33% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều
thu được số mol nước bằng số mol X; biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag2O trong dung dịch
amoniac. X là:
A. CH3CHO B. C2H5CHO C. H-CHO D. OHC-CH=CH-CHO
Bài 5: Rượu đơn chức A có % khối lượng oxi là 32. Chất A được điều chế từ anđehit X. Vậy X là:
A.CH3CHO B. HCHO C. CH2 = CH – CHO D. Chất khác
Bài 6: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO
3
/NH
3

thì khối lượng Ag thu được là
a. 108 gam b. 10,8 gam c. 216 gam d. 64,8 gam
Bài 7: Cho 1,97 gam fomon tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag.
Nồng độ % của anđehit fomic là giá trị nào dưới đây (coi nồng độ của axit fomic trong fononlà không
đáng kể)
a. . 38,071% b. 76,142% c. 61,929% d. 23,858%
Bài 8: Một hỗn hợp X gồm 2 anđehit A, B đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch
AgNO
3
/NH
3
dư tạo ra 86,4 gam kết tủa. BiếtM
A
<M
B
. A ứng với công thức phân tử nào dưới đây?
a. CH
3
CHO b. HCHO c. C
2
H
5
CHO d. C
2
H
3
CHO
Bài 9: (đề thi đại học khối A 2007) Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O)
trong dung dịch NH3,đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng
vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108)
A. HCHO. B. CH3CH(OH)CHO. C. OHC-CHO. D. CH3CHO.
Bài 10: (đề thi đại học khối A 2007) Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng
dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit
HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của
X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH2 = CHCHO. D. CH3CH2CHO
Bài 11: (đề thi đại học khối B 2007) Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3
gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
A. HCHO. B. C2H3CHO. C .C2H5CHO. D. CH3CHO.
Bài 12: Đề thi khối A 2008 :Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư
Ag2O (hoặc AgNO3)trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag
bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
A. C3H7CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO.
Giáo viên: Nguyễn Văn Khải
Nguồn: Hocmai.vn
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1

Generate time = 0.17592096328735 s. Memory usage = 1.96 MB