Tài liệu Phân tích tình hình doanh thu bán hàng doc

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH
THU BÁN HÀNG
I. Mục đích và nguồn tài liệu phân tích
II. Phân tích doanh thu trong nước
III. Phân tích doanh thu xuất khẩu
1
I. Muc ich va nguụn tai liờu phõn tich
1.Khai niờm

Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh
tế doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ thu đợc
trong kỳ kế toán góp phần làm t ng vốn chủ
sở hu.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là
tổng giá trị của việc bán hàng và cung cấp
dịch vụ mà doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ
thu đợc trong kỳ kế toán.
2
2. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu
* Đối với xã hội:
-
Góp phần thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng
-
Thúc đẩy sản xuất phát triển
-
Đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường.
-
Mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng miền
3
2. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu
*Đối với doanh nghiệp
-
Là điều kiện để DN thực hiện chức năng kinh doanh
-
Là điều kiện để DN thu hồi vốn nhanh, bù đắp chi phí
phát sinh trong quá trình kinh doanh.
-
Là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, tạo
công ăn việc làm và nâng cao đời sống người lao động
-
Là điều kiện để DN thực hiện nghĩa vụ với ngân sách
nhà nước.
4
3. Mục đích phân tích
-
Nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn
diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu
doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Qua đó
thấy được mức độ hoàn thành của chỉ tiêu kế
hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp.
-
Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan
ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu
-
Đề ra biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh bán
hàng, tăng doanh thu.
5
4. Nguồn thông tin sử dụng
-
Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh
nghiệp trong kỳ
-
Các số liệu kế toán doanh thu bán hàng bao gồm cả kế
toán tổng hợp và kế toán chi tiết các hợp đồng bán hàng
và các đơn đặt hàng
-
Các thông tin kinh tế thị trường, sự biến động vê giá cả
các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh
-
Chế độ chính sách về thương mại, chính sách tài chính
– tín dụng và các chính sách khác có liên quan đến hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp
6
II. Phân tích doanh thu trong nước
1. Phân tích tình thình thực hiện doanh thu qua
nhiều kỳ
2. Phân tích doanh thu theo tổng mức và kết cấu
3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh
thu trong nước.
7
1. Phân tích tình hình thực hiện doanh
thu qua nhiều kỳ
Mục đích phân tích
- Nhằm đánh giá tình hình thực hiện doanh
thu qua nhiều kỳ qua đó thấy được xu
hướng biến động và quy luật phát triển của
chỉ tiêu doanh thu.
- Làm căn cứ xây dựng kế hoạch doanh thu
cho các kỳ tới
8
Phương pháp phân tích
-
Tốc độ phát triển định gốc
-
Tốc độ phát triển liên hoàn
100x
Yo
Yi
T
oi
=
100
)1(
x
Y
Y
T
i
i
i

=
9
Ví dụ bài tập số
Các chỉ tiêu Năm N Năm
N+1
Năm
N+2
Năm
N+3
Năm
N+4
1.Doanh thu chung thitrường
2.Doanh thu của DN
3.Tốc độ phát triển ĐG
4. Tốc độ phát triển LH
5. Khả năng chiếm lĩnh TT
Chỉ số giá bình quân so
sánhLH
51008
5100.8
100
-
10
1,0
77625
6210
121,75
121,75
8
1,15
95800
7185
140,86
115,70
7,5
1,17
115143
8060
158,01
112,18
7
1,05
145667
8740
171,34
108,44
6
1,02
10
www.themegallery.co
m
Cycle Diagram
Theo các
nhóm mặt
hàng
Theo
phơng
thức bán
Theo đơn
vị trực
thuộc
Theo
nghiệp vụ
kinh
doanh
Theo hỡnh
thc thanh
toán
Kết cấu DThu
You can briefly add outline of this slide page in this text box.
Phân tích doanh thu bán hàng & CCDV
theo tổng mức và kết cấu

Nghiệp vụ kinh doanh: bán hàng hóa, sản phẩm,
cung cấp dịch vụ

Nhóm, mặt hàng: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3

Phương thức bán: bán buôn, bán lẻ, bán đại lý

Phương thức thanh toán: trả ngay, trả chậm

Đơn vị trực thuộc: đơn vị A, đơn vị B, Đơn vị C

Theo tháng, quý : quý 1, quý 2, quý 3, quý 4
12
Phương pháp phân tích
Các chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ báo
cáo
So sánh
KBC/KG
ST TT ST TT ST TL TT
Tổng doanh thu
Trong đó:
-
-
13
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
doanh thu bán hàng & CCDV

Nhân tố định lượng

Nhân tố định tính
14
Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng
bán và giá bán đến doanh thu M = Q.P
Ảnh hưởng của Q đến M:
Ảnh hưởng của P đến M

100
0
1
111
000
M
M
TL
MMM
PQM
PQM
o

↑↓=
−=∆
=
=
100
)(
)(
0
0001
M
QM
TL
QMPQPQST

=
∆=−=
100
)(
)(
0
0111
M
PM
TL
PMPQPQST

=
∆=−=
15
Biểu phân tích ảnh hưởng của Q,P đến doanh
thu
Chỉ tiêu M0 M1(P0) M1
chung M T giảm M doQ T giảm M do P
ST TL ST TL ST TL
Nhóm A
Nhóm B
Tổng
↑↓
16
Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động
(T), NSLĐBQ (W)
TH1: Nếu đk cho biết M, T thì ta có M=T.W; (W= M/T)
Ảnh hưởng của T đến M
Ảnh hưởng của W đến M
Tổng ảnh hưởng
100
)(
)(
0
001
M
TM
TL
TMWTWTST
o

=
∆=−=
100
)(
)(
0
0111
M
WM
TL
WMWTWTST

=
∆=−=
100
)()(
)()(
0
M
WMTM
TL
WMTMST
∆+∆
=∑
∆+∆=∑
17
Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động
(T), NSLĐBQ (W)
TH2: Nếu đk cho biết: tổng doanh thu (M), tổng lao động (T),
ngày làm việc BQ (S); M = T.S.W; W= M/T.S
Ảnh hưởng của T đến M:
Ảnh hưởng của S đến M:
Ảnh hưởng của W đến M:
Tổng ảnh hưởng:
100
)(
)(
0
000001
M
TM
TL
TMWSTWSTST

=
∆=−=
100
)(
)(
0
001011
M
SM
TL
SMWSTWSTST

=
∆=−=
100
)(
)(
0
011111
M
WM
TL
WMWSTWSTST

=
∆=−=
100
)()()(
)()()(
0
M
WMSMTM
TL
WMSMTMST
∆+∆+∆
=∑
∆+∆+∆=∑
18
Chú ý:
Nếu trong trường hợp doanh thu có sự biến động của giá thì
NSLĐ bình quân kỳ phân tích phải tính theo giá kỳ gốc theo
công thức
hoặc
Khi đó ảnh hưởng của W đến M được xác định bằng công thức
;
)(
)(
1
01
01
T
PM
PW
=

11
01
01
)(
)(
ST
PM
PW
=

)()(
0110111
WMWSTPWSTST
∆=−=
)()(
01011
WMWTPWTST
∆=−=
19
Chú ý:
Ảnh hưởng của Q, P: nhóm 1
Ảnh hưởng của T, W: nhóm 2
Tổng ảnh hưởng của nhóm 2 luôn luôn bằng ảnh hưởng của
Q đến biến động doanh thu.Tức là:
)()()( QMWMTM ∆=∆+∆
)()()()( QMWMSMTM
∆=∆+∆+∆
20
Phân tích các nhân tố định tính ảnh
hưởng đến doanh thu

Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
-
Tình hình phát triển kinh tế và thu nhập của
dân cư
-
Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng
-
Sự thay đổi về tình hình sản xuất
-
Sự thay đổi về các chính sách quản lý kinh
tế của Nhà nước…
21
Phân tích các nhân tố định tính ảnh
hưởng đến doanh thu

Nhân tố bên trong doanh nghiệp
-
Cơ cấu mặt hàng kinh doanh
-
Địa điểm kinh doanh
-
Uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp
-
Chất lượng hàng hóa
-
Trình độ bán hàng của nhân viên
22
Phân tích tình hình quản lý và sử dụng
lao động
Các chỉ tiêu
Năm
trước
Năm
nay
So sánh
NN/NT
ST TL
1.Tổng doanh thu
2. Tổng lao động
3. Số ngày làm việc bình quân
4. Năng suất lao động BQ/ người
M1(P0)
23
Phân tích tình hình quản lý và sử dụng
lao động
Các chỉ tiêu
Năm
trước
Năm
nay
So sánh
NN/NT
ST TL
1.Tổng doanh thu
2. Tổng lao động
- Lao động trực tiếp
Trong đó
- Nhân viên bán hàng
4. Năng suất lao động BQ/ người
5. Năng suất lao động NVBH
6. Tỷ lệ phân bổ NVBH/LĐTT
7. Tỷ lệ phân bổ LĐTT/Tổng LĐ
24
www.themegallery.co
m

Generate time = 0.22975707054138 s. Memory usage = 1.94 MB