sang kien kinh nghiem giao duc dao duc cho hoc sinh

Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN SƠN TỊNH
TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ HAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đề tài:
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, giáo dục đạo đức là một bộ phận của
quá trình giáo dục toàn diện.
Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ
cùng với nhà trường giáo dục con người mới xã hội chủ nghóa, giáo dục: đức,
trí, thể, mỹ cho học sinh.
Tính ưu việt của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thể hiện
trong các hoạt động Đội lôi cuốn đông đảo đội viên thiếu niên góp phần xây
dựng đất nước ngày một giàu mạnh.
Trong những năm gần đây hoạt động Đội có những hình thức phong phú,
đa dạng phù hợp với lứa tuổi góp phần giáo dục đội viên lòng nhân ái tinh
thần cộng đồng như: Áo lụa tặng bà, tìm đòa chỉ đỏ, công tác Trần Quốc
Toản, quỹ vì bạn nghèo, năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn,
phong trào giúp bạn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, phong trào
giúp bạn vượt khó, phong trào thiếu nhi bảo vệ đường sắt quê em, nói lời hay
làm việc tốt
Những hoạt động nêu trên của đội có ý nghóa nhân văn hết sức cao cả
khẳng đònh sự quan tâm của Đảng, Đoàn, Đội trong việc thực hiện lời dạy
của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng
người". Bồi dưỡng thế hệ Cách Mạng cho đời sau là một việc làm hết sức
quan trọng và rất cần thiết đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.
Chính vì những lý do trên mà tôi đã chọn đề tài: “Giáo dục đạo đức cho
học sinh là hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh".
II/NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 1
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Giúp cho học sinh hiểu và nhận thức được hành vi ứng xử của mình
phù hợp với lợi ích của xã hội .
- Biến kiến thức đạo đức thành niềm tin đạo đức của cá nhân để đảm
bảo các hành vi của cá nhân được thực hiện có đạo đức.
- Tổ chức các hoạt động đội (học tập, hoạt động ,vui chơi ) cho học
sinh theo đúng các chuẩn mực đạo đức (như qui đònh , qui tắt, điều lệ )
III/PHƯƠNG PHÁP:
Trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh, cần sử dụng một cách
tổng hợp các phương pháp: Rèn luyện, tạo tình huống giáo dục, nêu gương,
thi đua, khen thưởng, trách phạt
IV/ĐỐI TÏNG- NHIỆM VỤ- PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Đối tượng: Đội viên và nhi đồng của liên đội Trường TH Tònh Sơn
- Nhiệm vụ: Vạch kế hoạch, tham mưu ban giám hiệu nhà trường, chính
quyền đòa phương và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường,
thông qua các cuộc họp phụ huynh, họp hội đồng sư phạm, họp ban chỉ huy
liên-chi đội, để tìm ra những biện pháp thích hợp để giáo dục đạo đức cho
học sinh.
- Phạm vi: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động của
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 2
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
PHẦN II:
NỘI DUNG ĐỀ TÀI CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
I/CƠ SỞ LUẬN:
Nghò quyết Trung ương Đảng lần thứ IV đã ghi rõ: "Phải thưc sự đổi mới các
hình thức phng pháp tổ chức và tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên cho
phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới với những đặc điểm và lứa tuổi".
"Môi trường của tổ chức Đội là nhà trường trong đó Đội chòu tác động của
qui tắt chung và hoạt động giáo dục của nhà trường đồng thời đến phiên nó
Đội mang lại một chất lượng mới về công tác giáo dục học sinh cho nhà
trường có tác động tích cực đến các hoạt động giáo dục khác ".
( Lao động người phụ trách )
Hiền, dữ đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên.
(Bác Hồ)
Do đó để hoàn thành mục tiêu đào tạo của nhà trường cần phải có một tổ
chức Đội vững mạnh trong đó việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua
hoạt động Đội là một việc làm không kém phần quan trọng.
II/CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1/Số lượng học sinh của trường:
- Tổng số học sinh: 513 Nữ: 293
- Tổng số lớp: 22 Trong đó: 10 chi đội và 12 lớp nhi đồng
- Tổng số đội viên: 245
- Tổng số nhi đồng: 268
- Tổng số sao: 32
2/Cơ cấu ban chỉ huy liên đội :
- Ban chỉ huy liên đội: 15
- Ban chỉ huy chi đội: 40
- Chi đội mẫu: 44
- Đội ngũ phụ trách sao: 32
- Đội sao đỏ: 14
- Ban phát thanh măng non: 10
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 3
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
-Ban chữ thập đỏ: 10
- Ban học tập: 12
1.Thuận lợi:
- Trường tiểu học Tònh Sơn có hội đồng sư phạm đoàn kết, thống nhất
cao. Nhiều thầy cô giáo đạt giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp.
- Ban giám hiệu nhiệt tình chăm lo cho công tác Đội.
- Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi Đoàn quan tâm và tham gia xây dựng
Đội.
- Giáo viên chủ nhiệm là anh chò phụ trách nhiệt tình năng nổ giáo dục
đạo đức học sinh cùng với tổng phụ trách Đội
- Học sinh của trường đa số là học sinh ở vùng nông thôn thật thà, chất
phát ham thích công tác Đội.
- Chính quyền đòa phương, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh học
sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà
2.Khó khăn:
- Phòng học còn thiếu thốn, trang thiết bò còn nghèo nàn, chưa đầy đủ
sân chơi, bãi tập cho học sinh.
- Cha mẹ học sinh còn khó khăn phải đi làm ăn xa để mưu sinh, con cái
gởi ông bà, có khi ở nhà một mình Nên vấn đề giáo dục con em có phần
phó thác cho nhà trường.
- Một số học sinh đi học một buổi còn một buổi phải giúp gia đình nên ít
có thời gian tham gia công tác Đội.
- Hiện nay công nghệ thông tin phát triển các dòch vụ Internet mà nhất
là các trò chơi bạo lực như đột kích, gata, võ lâm… thu hút rất nhiều học sinh
tham gia đã gây ảnh hưởng không tốt đến việc học cũng như nhân cách, đạo
đức của học sinh có nhiều học sinh mê game bỏ học và có những biểu hiện
đạo đức sa sút
- Đòa bàn dân cư quá rộng, nhiều điểm lẻ, học sinh ở xa trường, đòa
phương thường xảy ra lũ lụt vào mùa mưa bão nên học sinh không đi học
được
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 4
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
III/KẾT QUẢ THỰC TRẠNG:
Qua tình hình trên cùng với đặc điểm của nhà trường đã tạo nên một tính
cách riêng của nhà trường, thể hiện tính đa dạng, phức tạp trong công tác
giáo dục đạo đức cho học sinh.
Cùng với sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế thò trường đã mang lại
nhiều ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến nhân cách học sinh, tác động
trực tiếp đến việc giáo dục đạo đức.
*Tính tích cực:
Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là tính tất yếu đòi hỏi các lực lượng
trong và ngoài nhà trường phải phối hợp nhuần nhuyễn đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới, tạo ra con người tháo vát, năng động, sáng tạo phục vụ
cho nhu cầu của mình, trong điều kiện sinh hoạt lành mạnh, khắc phục tính ỷ
lại, cố chấp mà phải hoà nhập với cộng đồng.
*Tính tiêu cực :
Trong diều kiện phức tạp của cơ chế thò trường làm cho con người hiểu
sai lệch nhiều vấn đề như: Đề cao đồng tiền,đề cao lợi ích cá nhân, không
tương thân tương ái, không giúp đỡ lẫn nhau, sống chết mặc bây đạo đức
xuống cấp nghiêm trọng biểu hiện: Tinh thần giảm sút, không trung thực,
không ý thức tập thể, không chấp hành nội qui, nói tục, chửi thề
- Qua thực tế thăm dò, kiểm tra trao đổi ý kiến ở một số trường trong
huyện, cho thấy sự giảm sút đạo đức của học sinh là một điều đáng quan
tâm.
*Thực tế ở trường qua điều tra sơ bộ:
- Trong 513 học sinh của trường được hỏi về quan hệ thầy trò, bạn bè: có
492 em có thái độ tôn trọng lễ phép, hòa nhã với bạn bè chiếm tỉ lệ 96%
- Khi một bạn mắc khuyết điểm hay vi phạm nội qui:
+Có 127 học sinh chiếm tỉ lệ 24,8% không hài lòng
+Có 359 học sinh chiếm tỉ lệ 70,1% phải giúp bạn sữa chữa.
+Có 26 học sinh chiếm tỉ lệ 5,1% không có ý kiến gì cho là bình
thường.
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 5
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Thái độ với các bạn nghèo hơn mình:
+Có 492 học sinh chiếm tỉ lệ 96% là động viên muốn giúp bạn
+Có 21 học sinh chiếm tỉ lệ 4% không có ý kiến gì
- Thái độ đối với bản thân:
+ Có 477 học sinh chiếm tỉ lệ 93% là nghiêm khắc muốn sữa chữa.
+Có 36 học sinh chiếm tỉ lệ 7%:cho là chuyện bình thường.
-Thái độ đối với nội qui nhà trường:
+ Có 473 học sinh chiếm tỉ lệ 92,3% cho là phải chấp nhận nội qui nhà
trường
+ Có 27 học sinh chiếm tỉ lệ 5,3% không có ý kiến gì.
+ Có 13 học sinh chiếm tỉ lệ 2,4% cho là quá nặng
Qua kết quả điều tra chứng tỏ rằng bản thân của các em là tốt, nếu biết
quan tâm đầy đủ trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh chắc chắn đạt
kết quả tốt.
IV/BIỆN PHÁP SƯ PHẠM:
Ngay từ đầu năm học, kế hoạch phương hướng nhiệm vụ chương trình
công tác Đội đã được đại hội cấp chi đội, cấp liên đội bàn bạc thảo luận
thống nhất, đề ra chỉ tiêu, biện pháp thực hiện
Chương trình công tác đội hàng tháng được thông qua cuộc họp liên tòch
của nhà trường, nhằm tạo điều kiện tốt cho tổng phụ trách tham mưu đề xuất
các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh chính vì vậy những hoạt động
giáo dục truyền thống, lòng nhân ái, vai trò tự quản được triển khai đồng bộ,
các đoàn thể nhất là giáo viên chủ nhiệm chính là các anh chò phụ trách.
Thường xuyên cùng kiểm tra nề nếp, giáo dục học sinh cá biệt và cùng
tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua theo từng chủ đề, theo từng tuần,
từng tháng,từng học kì, từng hoạt động cụ thể:
1.Tăng cường giáo dục truyền thống:
Truyền thống là bản sắc tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội, tự
hào tin vào tương lai của đất nước. Cần được giáo dục sâu sắc trong lứa tuổi
thiếu nhi.
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 6
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
Trong công tác giáo dục không thể thiếu được nội dung giáo dục truyền
thống:
-Truyền thống đấu tranh của dân tộc, của Đảng.
-Truyền thống vinh quang của Đoàn, Đội.
-Truyền thống của quê hương (tỉnh, huyện, xã)
-Truyền thống của nhà trường, của liên đội.
Những nội dung trên được thể hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động
cụ thể như:
+ Phút sinh hoạt truyền thống
+ Đêm lửa trại truyền thống đốt lửa thiêng.
+ Chăm sóc, bảo quản và viếng nghóa trang liệt só.
+ Thăm mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Đội.
+ Làm báo tường, báo ảnh mang nội dung giáo dục truyền thống.
+ Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề.
+ Công tác Trần Quốc Toản.
+ Sinh hoạt theo chủ điểm truyền thống
2.Tăng cường giáo dục lòng nhân ái, nếp sống văn minh gia đìnhvăn
hóa, thôn xóm văn hóa, phong cách thanh lòch, hành vi ứng xử có văn hóa
thông qua các phong trào hoạt động Đội:
- Phong trào: "Nói lời hay làm việc tốt"
- Phong trào : "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"
- Hội thi nét đẹp đội viên.
- Phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt.
- Quyên góp sách vở tặng bạn vùng sâu vùng xa.
- Tặng quà học sinh nghèo.
- Tặng quà học sinh nghèo vượt khó .
- Thực hiện phong trào: "Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó
khăn".
- Phong trào : "Áo lụa tặng bà".
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 7
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Phong trào : "Tìm đòa chỉ đỏ"
- Phong trào: "Đền ơn đáp nghóa, tặng quà gia đình thương binh, liệt só
nhân ngày thành lập QĐND Việt Nan 22/12, ngày thương binh liệt só 27/7"
- Phong trào an toàn giao thông, học luật giao thông,các loại biển báo
giao thông, thực hiện công trình hàng một.
- Phong trào tuổi trẻ học đường quyết tâm phòng chống các tệ nạn xã
hội, phòng chống ma túy HIV/AIDS.
- Vẽ tranh cổ động phòng chống Matúy HIV/AIDS.
- Hội thi vẽ tranh môi trường.
- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phong trào rèn chữ giữ vở, hội thi viết chữ đẹp, đúng chính tả, vở sạch
chữ đẹp, vòng hoa điểm 10.
- Thi tìm hiểu:"Bảo Việt"
- Phong trào hội nghò xây dựng phong cách học tập, trao đổi kinh nghiệm
học tập.
- Liên hoan gặp mặt học sinh khá giỏi.
- Hội thi đố vui học tập
- Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng theo từng chủ điểm phù hợp với chủ đề
của tháng cụ thể như:
+ Tháng 9: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: An toàn giao thông.
+ Tháng 10: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Chăm học
+ Tháng 11: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Trò giỏi
+ Tháng 12: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Yêu sao yêu đội.
+ Tháng 01: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Bác Hồ kính yêu.
+ Tháng 02: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Vệ sinh sạch sẽ.
+ háng 03: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Tay xinh tay khéo.
+ Tháng 04: Sinh hoạt sao theo chủ điểm: Con ngoan
3.Phát huy vai trò tự quản của Đội:
a.Khái niệm:
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 8
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tự quản là một trong những nguyên tắc hoạt động của Đội thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh. Nguyên tắc này được nêu trong điều lệ Đội và chi
phối mọi hoạt động của Đội.
Sự tự quản của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là biểu hiện tính
đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng đònh tổ chức Đội là tổ chức của
các em, do người lớn lập ra để quản lí, chỉ đạo hoạt động của các em. Mọi
hoạt động của Đội đều do các em biểu quyết, tổ chức thực hiện theo nguyên
tắc tự nguyện, tự quản, thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Đây là đặc
trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là giáo dục và tự giáo dục.
b.Thể hiện cụ thể trong một liên đội:
- Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thể và đội
viên bàn bạc, quyết đònh.
- Khi thảo luận, mọi thành viên có quyền phát biểu ý kiến của mình.
- Khi thực hiện các hoạt động Đội, vai trò chủ động sáng tạo của mỗi đội
viên và tập thể Đội được đề cao. Các em chủ động sáng tạo đề ra các hình
thức và tìm biện pháp tổ chức hoạt động.
c.Vai trò tự quản của Đội:
- Tự quản trong các buổi sinh hoạt.
- Tự quản trong đại hội Đội.
- Tự quản trong các buổi sinh hoạt sao nhi đồng.
- Tự quản trong các đợt tập huấn ban chuyên môn
V/NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC:
Việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động của Đội thiếu
niên tiền phong Hồ Chí Minh ở liên đội trường tiểu học Tònh Sơn đã được
quan tâm từ nhiều năm nay.
Vì vậy chất lượng giáo dục đạo đức không những được duy trì giữ vững
mà ngày càng được nâng cao hơn.
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 9
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
KẾT QUẢ XẾP LOẠI TỔNG HP:
Năm học Số lượng học
sinh
Hạnh kiểm
Đạt Chưa đạt
Số
lượng
Tỉ lệ
( %)
Số
lượng
Tỉ lệ
( %)
2005 - 2006 732 732 100% 0 0
2006 - 2007 678 678 100% 0 0
2007 - 2008 634 634 100% 0 0
2008 - 2009 527 527 100% 0 0
2009 - 2010 513 513 100% 0 0
Theo dõi các năm thì tỉ lệ hạnh kiểm tăng dần, học sinh ngoan hơn, ham thích
công tác Đội nhiều hơn.
Qua kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại của hội đồng đội tỉnh Quảng Ngãi
xếp loại thi đua của liên đội trường tiểu học Tònh Sơn như sau:
NĂM HỌC KẾT QUẢ XẾP LOẠI
2005 - 2006 Liên đội xuất sắc cấp tỉnh
2006 - 2007 Liên đội xuất sắc cấp tỉnh
2007 - 2008 Liên đội xuất sắc cấp tỉnh
2008 - 2009 Liên đội xuất sắc cấp tỉnh
2009 - 2010 Liên đội xuất sắc cấp tỉnh
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 10
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
PHẦN III: KẾT LUẬN
I/TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI:
Bằng những nguyên tắc, phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh,
thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã khẳng đònh
vai trò của mình trong.
công tác giáo dục nói chung và đặc biệt công tác giáo dục đạo đức nói
riêng cho học sinh, đội viên, nhi đồng ở trường tiểu học Tònh Sơn.
Thực tiễn chỉ đạo và những kết quả bước đầu chứng tỏ rằng ở nhà trường
việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh là con đường tốt nhất, hoàn hảo nhất. Giáo dục các em
trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Là một người phụ trách công tác Đội phải luôn luôn nhạy cảm, sáng tạo
trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, kết hợp khéo léo từng
hoạt động khác nhau để thu hút các em tham gia hoạt động Đội. Qua hoạt
động Đội chúng ta giáo dục đạo đức cho các em. Đề tài này tôi đã áp dụng
trong trường tiểu học Tònh Sơn qua đánh giá kiểm nghiệm thực tế, thấy kết
quả khả quan đáp ứng được yêu cầu của các bậc phụ huynh và học sinh trong
toàn trường.
II/BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1-Tăng cường giáo dục truyền thống cho đội viên, nhi đồng bằng những
hoạt động đa dạng phong phú thể hiện tính lành mạnh gây hứng thú và mang
màu sắc vui chơi phù hợp với lứa tuổi các em.
2- Giáo dục lòng nhân ái và nếp sống văn minh bằng những hành vi ứng
xử có văn hóa, qua hoạt động Đội mới góp phần xây dựng và phát triển nhân
cách con người mới xã hội chủ nghóa .
3- Tôn trọng và phát huy vai trò tự quản của các em điều đó thể hiện
được tính giáo dục của Đội, tiến tới các em có thói quen rèn luyện, tự giáo
dục, tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện chính mình.
4- Tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm cùng bàn biện pháp giáo dục
đạo đức học sinh là học sinh cá biệt đi đến thống nhất cao, trách nhiệm cao.
5- Công tác chỉ đạo và phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà
trường là điều kiện tiên quyết tạo nên sự đoàn kết nhất trí thống nhất trong
hành động mang lại kết quả khả quan.
Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 11
Giáo dục đạo đức cho học sinh là hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh
* TÀI KIỆU THAM KHẢO:
1. Phương pháp công tác tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ CHí Minh
của nhà xuất bản giáo dục do Nguyễn Minh Quang chủ biên
2. Tạp chí Người phụ trách do trung ương Đoàn phát hành hàng tháng.
3. Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
4. Báo Đội và báo nhi đồng hàng kì (2 số/1tuần)
Trên đây là đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức cho học
sinh là hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đề tài đã được
thực hiện tại liên đội Trường Tiểu học Tònh Sơn và được các cấp công nhận
là sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức cho
học sinh thông qua hoạt động Đội.
Tònh Châu, ngày 17 tháng 03 năm 2011
Người thực hiện
Phạm Thò Kim Loan

Người thực hiện: Phạm Thị Kim Loan 12

Generate time = 0.073435068130493 s. Memory usage = 1.95 MB