Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 - Tuần 27 - 30

Tuần 29
Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2007
Tự nhiên xã hội.
Thực hàmh: Đi thăm thiên nhiên.
I- Mục tiêu:
+ Sau bài học, học sinh biết:
- Vẽ hoặc nói, viết về những cây, cối và các con vật mà HS đợc QS khi đi thăm thiên
nhiên.
- Khái quát hoá những đặc điểm chung của thực vật và động vật đã học.
II- Đồ dùng dạy học:
Thầy:- Hình vẽ SGK trang 108,109.
Trò: - Giấy khổ A4, bút mầu.
III- Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
1-Tổ chức:
3-Bài mới:
Hoạt động 1
* Bớc 1: làm việc theo nhóm.
- Từng cá nhân báo cáo với nhóm những gì
bản thân đã QS đợc kèm theo bản vẽ phác
thảo hoặc ghi chép của cá nhân.
*Bớc 2: Làm việc cả lớp:
- Nhận xét, đánh giá.
Hoạt động 2
- Nêu những đặc điểm chung của thực vật?
Nêu những đặc điểm chung của động vật?
Nêu những đặc điểm chung của động vật và
thực vật?
*KL:Trong tự nhiên có rất nhiều loài thực
vật. chúng có hình dạng độ lớn khác nhau.
Chúng thờng có đặc điểm chung: có rễ,
thân, lá, hoa, quả.
Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật.
Chuúng có hình dạng, độ lớn... khác
nhau.Cơ thể chúng thờng gồm có 3 phần:
đầu, mình và cơ quan di chuyển.
- Thực vật và động vật đều là những cơ thể
sống, chúng đợc gọi chung là sinh vật.
4- Hoạt động nối tiếp:
*Củng cố:- Nhận xét giờ học.
*Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhà
- Hát.
*Làm việc theo nhóm:
- Cả nhóm cùng bàn bạc cách thể hiện và
vẽ chân dung hoàn thiện các sản phẩm cấ
nhân và đính vào tờ giấy khổ to.
- Treo sản phẩm chung của cả nhóm.
- Đai diện mỗi nhóm giới thiêu sản phẩm
của nhóm mình.
- Nhận xét.
*Thảo luận.
- HS thảo luận.
Trong tự nhiên có rất nhiều loài thực vật.
chúng có hình dạng độ lớn khác nhau.
Chúng thờng có đặc điểm chung: có rễ,
thân, lá, hoa, quả.
- Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật.
Chuúng có hình dạng, độ lớn... khác
nhau.Cơ thể chúng thờng gồm có 3 phần:
đầu, mình và cơ quan di chuyển.
- Thực vật và động vật đều là những cơ thể
sống, chúng đợc gọi chung là sinh vật.
- Vài HS nêu
- Nhận xét, nhắc lại
- VN ôn bài
TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp
1
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2007
Tự nhiên xã hội.
Mặt trời.
I- Mục tiêu:
+ Sau bài học, học sinh biết:
- Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt.
- Biết vai trò của mặt gtrời với sự sống của trái đất.
- Kể 1 số ví dụ việc con ngời sử dụng ánh sáng và nhiệt của mặt trời trong cuộc sống
hàng ngày.
II- Đồ dùng dạy học:
GV : Hình vẽ SGK trang 110,111.
HS : SGK
III- Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
1-Tổ chức:
2-Kiểm tra:
- Nêu những đặc điểm chung của động vật
và thực vật?
3-Bài mới: Hoạt động 1
a-Mục tiêu:Biết mặt trời vừa chiếu sáng,
vừa toả nhiệt.
Bớc 1: Làm việc theo nhóm
Giao việc: thảo luận theo câu hỏi sau:
- Vì sao ban ngày không cần đèn mà
chúng ta vẫn nhìn thấy mọi vật?
- Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn thấy thế
nào? tại sao?
- Nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa chiếu
sáng, vừa toả nhiệt.
* KL: Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa toả nhiệt.
Hoạt động 2
a-Mục tiêu:Biết vai trò của mặt trời với sự
sống trên trái đất.
b-Cách tiến hành:
Bớc 1: QS phong cảnh xung quanh trờng
học và thảo luận theo nhóm theo câu hỏi:
- Nêu VD về vai trò của mặt trời đối với
con ngời, động vật và thực vật?
- Nếu không có mặt trời thì điều gì sẽ xảy
ra trên trái đất?
Bớc 2: làm việc cả lớp.
*KL: Nhờ có mặt trời, cây cỏ xanh tơi,
ngời và động vật khoẻ mạnh.
Hoạt động 3
- Hát.
- Vài HS.
*Thảo luận nhóm.
- Ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn
nhìn thấy mọi vật vì có ánh sáng mặt trời.
- Khi đi ra ngoài trời nắng, em thấy chói mắt...
- HS kể.
* QS ngoài trời.
- Giúp con ngời nhìn thấy đợc mọi vật... Giúp
con ngời tồn tại và phát triển...Cây cỏ tơi
xanh...
- Con ngời, cây cối, động vật không tồn tại và
phát triển đợc.
- Đại diện báo cáo KQ.
TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp
2
a-Mục tiêu:Kể đợc 1 số VD con ngời sử
dụng ánh sáng và nhiệt của mặt trời trong
cuộc sống hàng ngày.
b-Cách tiến hành:
Bớc 1 QS hình trang 111 kể với bạn những
VD về con ngời đã sử dụng ánh sáng và
nhiệt của mặt trời?
Bớc 2:Liên hệ thực tế.
Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt
của mặt trời để làm gì?
4- Hoạt động nối tiếp:
*Củng cố:
- Thi kể về mặt trời.
- Nhận xét giờ học.
*Dặn dò:
Nhắc nhở h/s công việc về nhà
*Làm việc với SGK
- HS kể.
- Phơi quần áo.
- Phơi 1 số đồ dùng
- Làm nóng nớc.
- Thi kể những gì em biết về mặt trời
- VN ôn bài.
. Tuần 30
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2007
Tự nhiên xã hội.
Trái đất. Quả địa cầu.
I- Mục tiêu:
+ Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết hình dạng của trái đất trong không gian.
- Biết cấu tạo của quả địa cầu:Quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.
- Chỉ trên quả địa cầu cừc Bắc, cực Nam, xiách đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu.
II- Đồ dùng dạy học:
GV : Hình vẽ SGK trang 112,113.Quả địa cầu.2 Bộ bìa, mỗi bộ gồm 5 tấm ghi: cực
Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bắn cầu, xích đạo.
III- Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
1-Tổ chức:
2-Bài mới:
Hoạt động 2
a-Mục tiêu: Nhận biết đợc hình dạng của
trái đất trong không gian .
b- Cách tiến hành:
Bớc 1: Làm việc cá nhân
Giao việc: QS hình 1 SGK
- Em thấy trái đất có hình gì?
*Trái đất có hình cầu
Bớc 2: Làm việc cả lớp.
Giới thiệu quả địa cầu.
- Hát.
*Làm việc với SGK
- Hình tròn.
- Hình quả bóng.
- Hình cầu...
TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp
3
Quả địa cầu gồm những bộ phận nào?
* KL: trái đất rất lớn và có dạng hình cầu.
Hoạt động 2
a-Mục tiêu:Biết chỉ trên quả địa cầu: Cực
Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, nam
bán cầu và trục quả địa cầu.
b-Cách tiến hành:
Bớc 1:Chia nhóm .
- Hãy chỉ trên quả địa cầu: Cực Bắc, cực
Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, nam bán cầu
và trục quả địa cầu.
Bớc 2: làm việc cả lớp.
*KL: Quả địa cầu giúp ta hình dung đợc
hình dạng, độ nghiêng và bề mặt trái đất.
Hoạt động 3
a-Mục tiêu:Giúp HS nắm chắc vị trí của
cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu,
Nam bán cầu.
b-Cách tiến hành:
Bớc 1: tổ chức và hớng dẫn
- Treo hình 2( không có chú giải)
- Chia nhóm
- Phát cho nhóm 5 tấm bìa.
* HD HS cách chơi.
Bớc 2:chơi trò chơi.
4- Hoạt động nối tiếp:
*Củng cố:
Trái đất có hình dạng nh thế nào?
Quả địacầu giúp ta hiểu biết những gì?
*Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhà
*Làm việc với SGK
- Nhiều HS nêu
- Một số h/s lên chỉ vào quả địa cầu và nói rõ
Cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, nam
bán cầu và trục quả địa cầu.
*Trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm.
- HS gắn các chữ vào sơ đồ câm
- Đại diện các nhóm lên chỉ trên quả địa cầu
Cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, nam
bán cầu và trục quả địa cầu.
- Lắng nghe.
- 2 nhóm chơi trò chơi.
- Lớp theo dõi hai nhóm chơi.
- Vài h/s nêu
- Nhận xét , nhắc lại
- VN ôn bài
Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2007
Tự nhiên xã hội.
Sự chuyển động của trái đất.
I- Mục tiêu:
+ Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Biết sự chuyển động của trái đất quanh mình nó và quanh mặt trời.
- Quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của trái đất quay quanh nó.
II- Đồ dùng dạy học:
GV : Hình vẽ SGK trang 114,115.Quả địa cầu.
HS : SGK
III- Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.
TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp
4
1-Tổ chức:
2-Kiểm tra: Trái đất có hình dạng nh thế
nào?
3-Bài mới:
Hoạt động 1
a-Mục tiêu:Biết trái đất không ngừng quay
quanh nó . Biết quay quả địa cầu theo chiều
của trái đất quay quanh nó.
b- Cách tiến hành:
Bớc 1: QS hình 1 SGK trả lời câu hỏi:
- Trái đất quay quanh trục của nó theo hớng
cùng chiều hay ngợc chiều kim đồng hồ?
- Quay quả địa cầu theo hớng dẫn?
Bớc 2: Làm việc cả lớp.
*KL: Trái đất không ngừng yên mà luôn tự
quay quanh nó theo hớng ngợc chiều kim
đồng hồnếu nhìn từ cực Bắc xuống.
Hoạt động 2
a-Mục tiêu:Biết trái đất đồng thời tự quay
quanh mình nó vừa chuyển động quanh mặt
trời.Biết chỉ hớng chuyển động của trái đất
quanh nó và quanh mặt trời trong hình 3 ở
SGK trang 115.
b-Cách tiến hành:
Bớc 1: Trái đất tham gia đồng thời mấy
chuyển động? Đó là nhữngchuyển động
nào?
Bớc 2: làm việc cả lớp.
*KL: Trái đất đồng thời tham gia hai
chuyển động: chuyển động tự quay quanh
nó và chuyển động quay quanh mặt trời.
Hoạt động 3
a-Mục tiêu:Củng cố kiến thức toàn bài. Tạo
hứng thú học tập.
b-Cách tiến hành:
- Cho HS ra sân, chỉ vị trí từng nhóm.
- HD cách chơi
4- Hoạt động nối tiếp:
*Củng cố
- Trái đất tham gia đồng thời mấychuyển
động? Đó là những chuyển động nào?
*Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhà
- Hát.
- Vài HS nêu
- Nhận xét
*Thực hành theo nhóm.
- Chia nhóm
- Các nhóm quan sát H1 và trả lời từng câu
hỏi
- Thảo luận theo yêu cầu của GV.
- Trái đất không ngừng yên mà luôn tự
quay quanh nó theo hớng ngợc chiều kim
đồng hồnếu nhìn từ cực Bắc xuống.
- Thực hành quay quả địa cầu.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
*QS tranh theo cặp
- Chia cặp
- 2 nhóm chơi trò chơi.
- lớp theo dõi hai nhóm chơi.
- Trái đất đồng thời tham gia hai chuyển
động: chuyển động tự quay quanh nó và
chuyển động quay quanh mặt trời.
*Trò chơi trái đất quay
- Gọi vài HS lên biểu diễn trớc lớp.
- Lớp cổ vũ cho các bạn
- HS nêu
- Vài em nêu lại
- VN ôn bài
TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp
5

Generate time = 0.046534061431885 s. Memory usage = 1.94 MB