Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27

Tuần 25
Thủ công.
Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 1).
A- Mục tiêu:
- Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.
- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.
- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.
B- Đồ dùng dạy học:
1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.
C- Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1- Tổ chức:
2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.
3- Bài mới:.
- GT bài - Ghi bảng.
Hoạt động 2:
- Cho HS quan sát mẫu.
- Nhận xét về hình dạng, mầu sắc,các
bộ phận của lọ hoa?
Hoạt động 2:
GV treo quy trình các bớc thao tác đan
nong mốt?
* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và
các nếp cách đều nhau.
* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các
nếp gấp làm lọ hoa.
* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:
- Hát.
*Quan sát mẫu.
- HS nêu.
Tờ giấu gấp lọ hoa hình chữ nhật.
Lọ hoa đợc làm bằng cách gấp các nếp
cách đều giốn nh gấp quạt ở lớp1.
Một phần tờ giấy gấp lên để làm đế.
*HD mẫu:
* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và
các nếp cách đều nhau.
- Cắt ngang tờ giấy hình chữ nhật: chiều
dài 24ô, rộng 16 ô.Gấp 1 cạnh chiều dài
3ô.
- Xoay dọc tờ giấy mặt kể ô trên,gấp
cách nếp cách nhau 100 nh gấp cái quạt.
* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các
nếp gấp làm lọ hoa.
- Tay trái cầm khoảng giữa các nếp gấp.
Tay phải cầm vào các nếp gấp làm đế lọ
hoa kéo tách ra khỏi phần mầu gấp làm
thân lọhoa.
- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách đợc
kéo ra ch đến khi thành chữ V
* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:
- Dùng bút chì kẻ đờng giữâ hình và đ-
ờng chuẩn vào tờ bìa dán lọ hoa.
- Bôi hồ đều vào các nếp gấpngoài
cuung của thân và đế lọ hoa.
- Bôi hồ vào nếp gấp ngoài cùng còn
laịvà xoay nếp gấp sao cho cân đói với
phần đã dán.

- Nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tờng.
4- Hoạt động nối tiếp:
* Củng cố:
- Nhắc lại thao tác làm lọ hoa gắn tờng.
*Dặn dò:
- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà
- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa
gắn tờng
- Chuẩn bị bài sau: Thực hành làm lọ
hoa gắn tờng.
Tuần 26
Thủ công.
Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 2).
A- Mục tiêu:
- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.
- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.
- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.
B- Đồ dùng dạy học:
1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.
C- Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1- Tổ chức:
2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.
3- Bài mới:.
- GT bài - Ghi bảng.
Hoạt động 2
- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa
gắn tờng.
Kết luận:
* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa
và các nếp cách đều nhau.
* Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các
nếp gấp làm lọ hoa.
* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:
Hoạt động 2: HS thực hành làm lọ hoa
gắn tờng:
- GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.
4- Hoạt động nối tiếp:
* Củng cố:
- Nhắc lại thao tác làm lọ hóa gắn tờng
*Dặn dò:
- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà
- Hát.
* Ôn lại quy trình kỹ thuật làm lọ
hoa gắn tờng.
- Nhiều HS nêu.
- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:
* HS thực hành làm lọ hoa gắn tờng:
- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa
gắn tờng
- Chuẩn bị bài sau:T hực hành tiếp làm
lọ hóa gắn tờng
Tuần 27
Thủ công.
Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 3).
A- Mục tiêu:
- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.
- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.
- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.
B- Đồ dùng dạy học:
1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác.
- Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.
2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.
C- Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1- Tổ chức:
2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.
3- Bài mới:.
- GT bài - Ghi bảng.
Hoạt động 2:
làm lọ hoa gắn tờng.
- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa
gắn tờng.
Kết luận:
* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa
và các nếp cách đều nhau.
* Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các
nếp gấp làm lọ hoa.
* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:
Hoạt động 2:
- GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.
Hoạt động 2: Trng bày sản phẩm:
- Nhận xét, đánh giá.
4- Hoạt động nối tiếp:
* Củng cố:
- Nhận xét giờ.
*Dặn dò:
- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà
- Hát.
*Ôn lại quy trình kỹ thuật
- Nhiều HS nêu.
- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:
- Trang trí cho sản phẩm của mình đẹp
hơn.
* HS thực hànhvà trang trí làm lọ
hoa gắn tờng:
- Trng bày sản phẩm.
- Nhận xét.
- Các em đi thăm quan các sản phẩm
đẹp của các bạn
- Chuẩn bị bài sau:Làm đồng hồ để bàn.

Generate time = 0.04948091506958 s. Memory usage = 1.93 MB