TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU HQ/2002-NK
Bản lưu hải quan
1. Người nhập khẩu
1 2 1 5 1 8 5 2 2 2 2
Công ty Cổ phần thương mại Vinh Phú. 157 Trần Nguyên Hãn. Hải Phòng
Tel: (84) 0313 773456
2. Người xuất khẩu

SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY
245, Ykagoa, Tokyo, Japan.Tel:014.8675412
3. Người uỷ thác
0 2 0 0 0 0 2 2 8 9 5 5
11. Người xuất khẩu:
Nhật Bản
12. Cảng địa điểm
xếp hàng: OXAKA-
TOKYO- JAPAN
13. Cảng, địa điểm dỡ
hàng: HAIPHONG
Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô
157 Võ THị Sáu hải Phòng.Tel:0313551972
J P T K J H H P
4. Đại lý làm thủ tục
hải quan

14. Điều kiện giao
hàng:
FOB LA SPEZIA
15. Đồng tiền
thanh toán
U S D

Tỷ giá
tính thuế: 16.500
SỐ
TT
17. TÊN HÀNG
QUY CÁCH PHẨM CHẤT
18. MÃ SỐ
HÀNG HOÁ
19. XUẤT
XỨ
20. LƯỢNG 21. ĐƠN
VỊ TÍNH
22. ĐƠN GIÁ
NGUYÊN TỆ
23. TRỊ GIÁ
NGUYÊN TỆ
1
SAMSUNG TELEVISION
SIZE: 21INH
TYPE: PLANE MONITOR
TV/01234567
TM/ 1987354
JAPAN 1500 CHIẾC 200 USD 200 USD
2
3
Cộng: 30.000 USD
SỐ
TT
24. THUẾ NHẬP KHẨU 25. THUẾ GTGT ( HOẶC TTĐB) 26. THU KHÁC
Trị giá tính thuế
Thuế
suất(%
)
Tiền thuế
Trị giá tính
thuế
Thuế
suất (%)
Tiền thuế
Tỷ lệ
(%)
Số tiền
1
4.950.10
6
VNĐ 5% 247,5.10
6
VNĐ 5.197,5.10
6
VN
Đ
10% 519,75.10
6
VNĐ
2
3
Cộng:

28. Chứng từ kèm: Bản chính Bản sao
- Hợp đồng thương mại: 01
- Hoá đơn thương mại : 01 01
- Bản kê chi tiết : 01 .01
- Vận tải đơn : 01
- :
- :
- :
- :
29. Chúng tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những
nội dung khai báo trên tờ khai này.
Ngày 25 tháng 11 năm 2008
(Người khai ghi rõ họ tên, chức danh, kí tên, đóng dấu)

Generate time = 0.10775303840637 s. Memory usage = 1.93 MB