Tài liệu ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1b) ppt

Mẫu 1b- ĐXT/2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,ngày……tháng…….năm 2010
ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN
Ngạch:………………..
Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Cục trưởng cục Hải quan .............................................….
- Tên tôi là:
- Sinh ngày:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay: - ĐT liên lạc:
- Dân tộc:
- Trình độ đào tạo:
- Chuyên ngành đào tạo: Cơ sở đào tạo:
- Ngoại ngữ: Tin học:
Thuộc đối tượng ưu tiên(ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, viên chức
ngạch..................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để
tham gia dự tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự xét tuyển tại Hội đồng thi
tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên
ngành..........................................vào đơn vị……………………………….……..
Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:
1- Bản khai lý lịch;
2- Bản sao Giấy khai sinh;
3- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, gồm:....................................
5- Bản điểm kết quả học tập toàn khoá;
6- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ
4x6cm;
7- Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
8- Giấy cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị dự tuyển;
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ
dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng
quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều
kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm truớc pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng
chỉ và giấy tờ khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị
cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
Kính đơn
(ghi rõ họ tên và ký)
bieu-mau
Mẫu 2-LLTD/2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------*-------
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Tự thuật
Họ và tên:…………………………………………. Nam, nữ:……………
Sinh ngày……tháng…….năm……………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Chứng minh thư nhân dân số:…………………….. Nơi cấp:……………..
Ngày………..tháng………..năm 19……………………………………….
Khi cần báo tin cho ai ? ở đâu ?:…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Số hiệu:…………………………
Ký hiệu:………………………….
(1)
bieu-mau
Ảnh mầu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)
I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Họ và tên khai sinh:…………………………………………………………
Tên thường gọi:……………………………………………………………..
Sinh ngày……….tháng………….năm 19……….Nơi sinh:………………
Quê quán:……………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………
Dân tộc:………………………………… Tôn giáo:………………………..
Thành phần gia đình xuất thân:……………………………………………..
Văn hoá phổ thông:…………………………..Ngoại ngữ:…………………
Chuyên môn kỹ thuật:……………………………………………………….
Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………………..
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………ngày chính thức:……….
Nơi kết nạp:………………………………………………………………….
Tình hình sức khoẻ:………………….Cao 1m…………Cân nặng:……kg
Sở trường công tác:………………………………………………………….
Ngạch công chức,viên chức:………………………………………………...
Ngày nhập ngũ:………….. Ngày xuất ngữ:………………Quân hàm:……
II- QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ tháng năm đến
thán
g
năm
Làm công tác gì ở đâu Giữ chữ vụ gì
III- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Khen thưởng:………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Kỷ luật:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(2)
bieu-mau
IV- QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử qua từng thời kỳ làm
gì, ở đâu?(nếu bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền hoặc bị
xử lý theo pháp luật phải khai cụ thể lý do, mức độ.....); hiện đang làm gì? nơi cư trú
(ghi rõ chức danh, tên và địa chỉ cơ quan đơn vị ở trong hoặc ngoài nước); hoàn cảnh
kinh tế và thái độ chính trị của từng người.
A/ BÊN NỘI:(ÔNG, BÀ, CÔ, CHÚ, BÁC RUỘT)
.……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
(3)
bieu-mau
.……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
B- BÊN NGOẠI :(ÔNG, BÀ, CẬU, DÌ, BÁC RUỘT)
.……………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
(4)
bieu-mau

Generate time = 0.11674189567566 s. Memory usage = 1.94 MB