Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP(PHIẾU NCR) doc

BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HP
(PHIẾU NCR)
Ngày: Số:
1- Chi tiết công việc:
- Hợp đồng/đơn đặt hàng số:
- Phiếu giao việc số:
- Sản phẩm:
2 – Tài liệu tham khảo:
3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp:
Người lập:
4 – Hình thức xử lý:
Làm lại Nhân nhượng Trả lại nhà cung cấp
Sửa chữa Hạ cấp Loại bỏ, phế liệu
Hình thức khác:
Người có thẩm quyền: Ngày:
Ngừơi thực hiện: Ngày hoàn thành:
Hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có): Car số:
5 – Giám sát:
Thoả mãn Không thoả mãn NCR mới số:
Ghi chú:
Người giám sát: Ngày:
Trang: 1

Generate time = 0.11775493621826 s. Memory usage = 1.93 MB