Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu

Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu
TK 911 TK 511,512 TK 111,112,131,136...
TK 531,532,3332,3333
Kết chuyển doanh thu thuần
ở cuối kỳ
Doanh thu bán hàng
Các khoản giảm trừ doanh thu
TK 3331
Thuế GTGT
đầu ra

Generate time = 0.11232781410217 s. Memory usage = 1.93 MB