Tài liệu BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN docx


CHUYÊN NGÀNH PHAY
BÀI 14
PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

PHAY BÁNH RĂNG XOẮN
I. Phương pháp phay rãnh xoắn
a) Các dạng rãnh xoắn
b) Nguyên tắc phay rãnh xoắn
c) Tính toán truyền động
d) Lắp bánh răng thay thế
e) Xoay bàn máy
f) Sai hỏng và cách khắc phục
II. Phay bánh răng xoắn

Phay bánh răng xoắn

Thông số bánh răng xoắn

Bài tập thực hiện

Các tính toán cần thiết

Trình tự thực hiện

Đề phòng tai nạn

CÁC DẠNG RÃNH XOẮN

NGUYÊN TẮC PHAY RÃNH XOẮN
Bánh răng
thay thế
Vít me bàn máy
Chi tiết

TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG
α
= Góc rãnh xoắn
ß = Góc xoay bàn máy
S = Bước xoắn
i = Tỉ số truyền của đầu phân độ
P
v
= Bước vít me bàn máy
Z
1
= Số răng bánh răng chủ động (Z
1
, Z
3
)
Z
2
= Số răng bánh răng bị động (Z
2
, Z
4
)
S
i.P
Z
Z
ß90
S
d.
ßtan
tan.d.S
v
2
1
0
=
−=α
π
=
απ=
Chi tiết
Vít me bàn máy
Bánh răng
thay thế

Thí dụ 1:
Một dao phay trụ xoắn có ß = 25
0

Z = 9 răng, d = 80 mm
Cho i = 40, P
v
= 6 mm
Tìm bước xoắn S, bộ bánh răng thay thế và n
tq

GiảI:
27
12
4
9
4
4
9
40
T
i
N
72
32
9
4
540
240
540
40.6
S
i.P
Z
Z
mm540mm53965tan.mm80.tan.d.S
652590ß90
tq
v
2
1
0
0000
====
=====
≈=π=απ=
=−=−=α

Thí dụ 2:
Một chi tiết có d = 40 mm được phay 6 rãnh xoắn
có bước xoắn S = 40 mm
Cho: i = 40; P
v
= 6 mm
Tìm góc xoay bàn ß, bộ bánh răng thay thế và N
tq
GiảI:
24
16
6
3
2
6
6
40
T
i
N
28.32
56.96
1
2.3
40
40.6
S
i.P
Z
Z
20,7240,179090ß
40,17;318471,0
40.
40
d.
S
tan
tq
v
2
1
0000
0
====
====
=−=α−=
=α=
π
=
π


LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Lắp một cặp bánh răng
Tay quay
bàn máy
Z
1
= Bánh răng
chủ động
Z
w
= Bánh răng
trung gian
Z
1
= Bánh răng
bị động
Trục phụ đầu
phân độ
Vít me
bànmáy

LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Lắp 2 cặp bánh răng
Z
2
Z
3
Z
1
Z
4

LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Trục phụ đầu phân độ
Trục vít me bàn máy
Trạc bánh răng
Từ thí dụ 2:
Z
1
và Z
3
= bánh răng chủ động
Z
2
và Z
4
= bánh răng bị động
Z
1
= 96 răng lắp ở trục vít me bàn
máy
Z
2
= 32 răng lắp trên trạc bánh răng
ăn khớp vớI Z
1
Z
3
= 56 răng lắp chung trục vớI Z
2

Z
4
= 28 răng lắp ở trục phụ đầu
phân độ được kéo bởI Z
3
qua 2
bánh răng trung gian Z
w
có số
răng bất kỳ
1 hay 2 bánh răng trung gian để đổI
chiều quay của chi tiết

Bộ bánh răng thay thế
MỗI đầu phân độ vạn năng có một
bộ bánh răng thay thế gồm các
bánh răng có số răng như sau:
24 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48
56 – 64 – 72 – 80 – 84 – 86 – 96 -
100

XOAY BÀN MÁY
Trên máy phay ngang vạn năng
Xoắn trái
Xoắn phải
Hướng xoắn được quy ước: đặt đứng chi tiết lên, rãnh xoắn
đi lên phía trái là xoắn trái và ngược lại
Khi phay trên máy phay ngang sử dụng dao phay đĩa phảI xoay
bàn máy đúng góc xoắn ß để rãnh cắt có đúng biên dạng dao.
Chiều xoay phảI phù hợp vớI hướng xoắn

Trên máy phay đứng
Phay rãnh xoắn trên máy phay đứng và sử dụng dao
phay ngón không cần phảI xoay bàn máy

Trong trường hợp góc xoắn ß lớn hơn 45
o

Sử dụng đầu phay đặc biệt

Phay trục vít vớI đầu phay đặc biệt trên máy phay HURON (Pháp)

SAI HỎNG VÀ CÁCH ĐỀ PHỊNG
Dạng sai hỏng
Nguyên nhân và cách đề phòng
1.   Hướng xoắn không
đúng
-Lắp bánh răng sai (một hoặc hai bánh răng
trung gian). Nên phay trước một lớp mỏng để
kiểm tra hướng xoắn.
2.   Bước xoắn sai -Tính toán sai hoặc lắp sai vò trí các bánh
răng. Nên phay trước một lớp mỏng để kiểm
tra góc xoắn
3.   Dạng của rãnh sai -Chọn dao sai hoặc xoay bàn máy không
đúng góc độ. Kiểm tra kỹ trước khi phay
4.   Bề mặt rãnh không
nhẫn
-Dao cùn hoặc chọn chế độ cắt sai (v thấp
quá, S cao quá), hoặc do rung động nhiều.
Mài bén dao kòp thời, xem lại bảng chế độ
cất, kiểm tra hệ thống máy và đồ gá. Cố
đònh bàn máy phương Z và phương Y.

Generate time = 0.092881917953491 s. Memory usage = 1.93 MB