Bài soạn Tiet 50 Giai bai toan bang cach lap phuong trinh.ppt


§¹i sè líp 8
Giáo viên: Vũ Thị Lựu
Trường THCS Ngọc Thụy- Hà Nội

Câu hỏi kiểm tra:
Hãy nêu các dạng phương trình mà em đã đư
ợc học?
KIM TRA BI C

Giải phương trình sau?
2x + 4(36 - x) = 100

TIẾT 50
Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp
ph­¬ng tr×nh

Gọi x (km/h) là vận tốc của một ô tô. Em hãy
biểu diễn các nội dung sau dưới dạng biểu
thức của biến x, để biểu thị:
a) Quãng đường ôtô đi trong 5 giờ
là: 5x (km)
)(
100
h
x
Ví dụ 1- SGKBài toán:
b) Thời gian để ô tô đi được quãng đường
100(km)
là:
1 . BiÓu diÔn mét ®¹i l­îng bëi biÓu thøc chøa Èn

Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x (phút) để
chạy. Hãy viết biểu thức chứa x biểu thị:
a. Quãng đường Tiến chạy được trong x phút,
nếu chạy với vận tốc trung bình là 180 m/ph.

1 . BiÓu diÔn mét ®¹i l­îng bëi biÓu thøc chøa Èn
?1
Quãng đường Tiến chạy trong x phút
là: 180x( m)
b. Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo
km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được
quãng đường là 4500m.

Đổi: 4500m = 4,5 km; x phút =
Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h)
là:
)/(
27060.5,4
60
5,4
hkm
xx
x
==
h
x
60
b. Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo
km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được
quãng đường là 4500m.

Generate time = 0.10134100914001 s. Memory usage = 1.93 MB