Bài soạn bao cao cong tac doi thang 2

Đội TNTP Hồ Chí Minh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Liên Đội trờng Th Tân Lập Độc lập Tự Do Hạnh phúcs
số: 01/ BC
Tân Lập, ngày 10 tháng 09 năm 2010
báo cáo
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 09 năm 2010
Chơng trình hoạt động trọng tâm tháng 10 năm 2010
Thực hiện kế hoạch hội đồng Đội huyện Lạc Sơn, Liên Đội trờng Tiểu Học
Tân Lập báo cáo về hoạt động Đội của liên Đội trong tháng 09 nh sau:
1. Kết quả đạt đợc:
+ Nề nếp chuyên cần:
Chuyên cần: Đi học đều, đúng giờ không có em nào bỏ học , bỏ tiết.
+ Vệ sinh trờng lớp, lao động:
- Các lớp vệ sinh sạch sẽ, lớp trực tuần vệ sinh sân trờng sạch sẽ, tu sa bồn
hoa, chăm sóc cây xanh thờng xuyên,
- Lao động dãy cỏ, khơi thông cống rãnh, vệ sinh xung quanh sân trờng.
+ Nề nếp học tập :
Các lớp đã ổn định và đi vào nề nếp học tập nh giờ truy bài 15 phút đầu giờ và
trong các tiết học.
+ Công tác Đội:
ổn định nề nếp, đề ra các nội quy, quy định nh trong giờ truy bài và giờ học
phải giữ trật tự nghe thầy cô giáo giảng bài, xung phong phát biểu xây dựng bài thi
đua học tốt phấn đấu đạt nhiều hoa điểm tốt phấn đấu trong lớp có nhiều đôi bạn
cùng tiến, đôi bạn điểm 10 và các hoạt động nh múa hát tập thể, TDNĐ, bầu ra
Đội cờ đỏ, phụ trách sao để duy trì các hoạt động mà liên Đội đã đề ra.
Tổ chức thực hiện tốt lễ hội khai giảng năm học 2010-2011: Các chi đội đã
có nhiêu tiêt mục văn nghệ đặc sắc, tổ chức các trò chơi dân gian tạo không khí
phấn khởi, ấn tợng trong ngày khai giảng.
2. Chơng trình hoạt động trọng tâm tháng 10 năm 2010
Phát động thi đua học tốt, dành nhiều điểm tốt và các phong trào hoạt
động của Đội.
Duyệt BGH Tổng phụ trách


Bùi Thị Thơng
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Liên Đội trờng TH Tân Lập
Số: 02/BC-LĐ Tân Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2010
Báo cáo công tác đội
Tháng 10 năm 2010
Thực hiện kế hoạch Hội đồng Đội huyện Lạc Sơn, Liên Đội trờng Tiểu học
Tân Lập báo cáo về hoạt động Đội của liên Đội trong tháng 10 nh sau:
Kết quả đạt đợc:
1. Nề nếp chuyên cần, vệ sinh:
- Thực hiện đầy đủ nề nếp chuyên cần.
- Vệ sinh trờng lớp sạch sẽ.
2. Công tác tổ chức.
- Tổ chức đại hội Liên Đội. Số lợng Đội viên tham dự 47 em.
- Tổ chức họp BCH liên đội bầu chức danh và phân công nhiệm vụ: 1 liên đội
trởng, 2 liên đội phó và 1 th ký.
- Tổ chức sao đỏ trực tuần và họp tổng kết thi đua vào chiều thứ sáu hàng
tuần; Đánh giá thi đua và công bố kết quả vào tiết chào cờ.
- Tổ chức cho học sinh thực hiện ký kết giao ớc thi đua xây dựng Trờng học
thân thiện- Học sinh tích cực thông qua đại hội liên đội.
3. Các hoạt động phong trào.
- Tập huấn cho BCH Liên Đội.
- Phát động chủ đề: Chăm ngoan học giỏi qua hình thức thành lập đôi bạn
cùng tiến, đôi bạn điểm 10, bạn giúp bạn, vợt khó học tập.
- Kiểm tra nề nếp học tập của học sinh. Kết quả đạt đợc 327 điểm tốt, có đôi
bạn cùng tiến đội bạn điểm mời.
- Phát động thi đua Bông hoa điểm tốt, thi văn nghệ chào mừng ngày
20/11. Từ 15/10 đến 20/11.
- Duy trì các phong trào thể dục nhịp điệu, múa hát tập thể.
- Tổ chức xây dựng quỹ Đội, quỹ khen thờng, quỹ kế hoạch nhỏ.
Duyệt BGH TPT
Bùi Thị Thơng
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Liên Đội trờng TH Tân Lập
Số: 03/BC-LĐ Tân Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2010
Báo cáo công tác đôi
Tháng 11 năm 2010
Thực hiện kế hoạch Hội đồng Đội huyện Lạc Sơn, Liên Đội trờng Tiểu học
Tân Lập báo cáo về hoạt động Đội của liên Đội trong tháng 11 nh sau:
Kết quả đạt đợc:
1. Nề nếp chuyên cần, vệ sinh:
- Thực hiện đầy đủ nề nếp chuyên cần.
- Vệ sinh trờng lớp sạch sẽ, chăm sóc bồn hoa, cây xanh thờng xuyên.
2. Các hoạt động phong trào.
- Tập huấn cho BCH Liên Đội, Đội cờ đỏ, tổ sinh hoạt sao.
- Phát động chủ đề: Kính yêu thầy cô với các hình thức thi đua đôi bạn
cùng tiến, đôi bạn điểm 10, bạn giúp bạn, vợt khó học tập,
- Kiểm tra nề nếp học tập của học sinh. Kết quả đạt đợc 378 điểm tốt, có đôi
bạn cùng tiến đội bạn điểm mời.
- Kiểm tra và cấp chuyên hiệu chăm học hạng ba là 50 em, chuyên hiệu nghi
thức đội là 40 em.
- Tổ chức thi văn nghệ, báo tờng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
kết quả là: Văn nghệ Báo tờng
1 giải nhất 1 giải nhất
2 giải nhì 2 giải nhì
2 giải 3 2 giải 3
3 giải khuyến khích 4 giải khuyến khích
- Kết nạp Đội viên mới: 25 em
- Phong trào xây dựng quỹ liên đội đã đóng góp quỹ đội và trích quỹ mua sắm
đợc 10 bộ áo váy trang phục cho đội văn nghệ.
- Duy trì các phong trào thể dục nhịp điệu, múa hát tập thể.
- Tiếp tục xây dựng quỹ Đội, quỹ khen thởng, quỹ kế hoạch nhỏ.
- Phát động thi đua Bông hoa điểm tốt, chào mừng ngày Quốc phòng toàn
dân 22/12. Từ 20/11 đến 20/12.
TPT
Duyệt BGH
Bùi Thị Thơng
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Liên Đội trờng TH Tân Lập
Số: 04/BC-LĐ Tân Lập, ngày 10 tháng 12 năm 2010
Báo cáo công tác đôi
Tháng 12 năm 2010
Thực hiện kế hoạch Hội đồng Đội huyện Lạc Sơn, Liên Đội trờng Tiểu học
Tân Lập báo cáo về hoạt động Đội của liên Đội trong tháng 12 nh sau:
Kết quả đạt đợc:
1. Nề nếp chuyên cần, vệ sinh:
- Thực hiện đầy đủ nề nếp chuyên cần.
- Vệ sinh trờng lớp sạch sẽ, chăm sóc bồn hoa, cây xanh thờng xuyên.
2. Các hoạt động phong trào.
- Tập huấn tháng cho BCH Liên Đội, Đội cờ đỏ, tổ sinh hoạt sao.
- Phát động thi đua chào mừng ngày Quốc phong toàn dân 22/12 với các hình
thức thi đua đôi bạn cùng tiến, đôi bạn điểm 10, bạn giúp bạn, vợt khó học tập,
- Kiểm tra nề nếp học tập của học sinh. Kết quả đạt đợc 278 điểm tốt, có đôi
bạn cùng tiến đội bạn điểm mời.
- Kiểm tra và cấp chuyên hiệu chăm học hạng ba là 52 em, chuyên hiệu nghi
thức đội là 45 em.
- Phong trào xây dựng quỹ, liên đội đã đóng góp quỹ đội và trích quỹ mua
sắm đợc toàn bộ bông múa cho toàn trờng trang bị cho múa hát tập thể, thể dục
nhịp điệu.
- Duy trì các phong trào thể dục nhịp điệu, múa hát tập thể.
- Tiếp tục xây dựng quỹ Đội, quỹ khen thởng, quỹ kế hoạch nhỏ.
TPT
Duyệt BGH
Bùi Thị Thơng
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Liên Đội trờng TH Tân Lập
Số: 08/BC-LĐ Tân Lập, ngày 10 tháng 2 năm 2011
Báo cáo công tác đôi
Tháng 2 năm 2011
Thực hiện kế hoạch Hội đồng Đội huyện Lạc Sơn, Liên Đội trờng Tiểu học
Tân Lập báo cáo về hoạt động Đội của liên Đội trong tháng 2 nh sau:
* Kết quả đạt đợc:
1. Nề nếp chuyên cần, vệ sinh:
Thực hiện đầy đủ các nề nếp chuyên cần: Đi học đều, đúng giờ không có em
nào tự ý bỏ học , bỏ tiết.
+ Vệ sinh trờng lớp, lao động:
- Các lớp vệ sinh sạch sẽ, lớp trực tuần vệ sinh sân trờng sạch sẽ, chăm sóc
bồn hoa, cây xanh thờng xuyên,
- Lao động dãy cỏ, vệ sinh xung quanh sân trờng.
2. Các hoạt động phong trào.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thi đua lập thành tích với chủ đề Ngàn
hoa việc tốt, mừng Đảng quang vinh. Thi đua chào mừng ngày thành lập
ĐCSVN 3/2 các lớp đã thi đua học tốt kết quả đạt đợc trong đợt thi đua này là
417 bông hoa điểm tốt, 23 giờ học tốt, có đôi bạn cùng tiến đôi bạn điểm mời.
Thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 5 em. đi ôn thi cấp tỉnh 4 em
Duy trì tốt các phong trào hoạt động Đội, thực hiện tốt chơng trình rèn luyện
Đội viên. học ôn 7 yêu cầu của ngời Đội viên vào thứ sáu hàng tuần
Trong đợt thi đua này Liên đội đã kiểm tra và cấp 41 chuyên hiệu nghi thức
Đội và chuyên hiệu chăm học.
Tập huấn cho ban chỉ huy liên Đội, phụ trách sao theo chủ điểm tháng.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch nhỏ bằng cách thu gom giấy vụn .
2. Chơng trình hoạt động trọng tâm tháng 3 năm 2010
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3
và 26/3 với chủ đề Tiến bớc lên Đoàn.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm Kế hoạch nhỏ.
Duyệt BGH Tổng phụ trách

Bùi Thị Thơng

Generate time = 0.067210912704468 s. Memory usage = 1.93 MB