KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC
Mục tiêu của môn học:
• Đây là môn học trang bị kiến thức giúp cho học viên có được nhận thức về môi
trường học tập đang thay đổi và cách thức hoạch định tốt tương lai của mình trong
suốt thời gian học ở bậc Đại học và sau Đại học. Bên cạnh đó, môn học cũng trang
bị tốt các kỹ năng học tập như: lắng nghe, ghi chép, đọc tài liệu, trình bày và viết
báo cáo cũng như chuẩn bị tốt tâm lý tham gia các kỳ thi chính thức ở bậc Đại học.
Cụ thể là:
- Nhận biết sự thay đổi-thích nghi hoàn cảnh và hoạc định tốt tương lai.
- Nắm rõ các kỹ năng học tập: lắng nghe, ghi chép, đọc tài liệu, thi cử, trình
bày và viết báo cáo-tiểu luận.
Yêu cầu của môn học
• Số đơn vị học trình: 2
• Các kiến thức cơ bản cần học trước: không cần thiết.
• Hình thức giảng dạy của môn học: giảng l ý thuyết kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ
theo từng nội dung.
• Giáo trình, tài liệu
• Tài liệu tham khảo chính: Walter Pauk, 2001, How to study in College,
Houghton Mifflin, tái bản lần 10.
• Tài liệu tham khảo: Robert M.S., 2002, Cornerstone: Building on Your Best,
Prentice Hall, tái bản lần 4.
Nội dung môn học
Môn học được kết cấu thành 2 phần với 9 chương, nội dung từng chương như sau:
Phần 1: NHẬN BIẾT THAY ĐỔI VÀ HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI
Chương I: Nhận biết thay đổi và chuẩn bị thích nghi
Nhận thức sự thay đổi với sự cởi mở tiếp nhận vấn đề
Các cách tiếp cận sự thay đổi
1. Khám phá các nguồn lực phục vụ học tập ở bậc Đại học
2. Nâng cao kỹ năng trao đổi học tập với thầy cô, bạn bè ở bậc Đại học
3. Tham gia đội nhóm, câu lạc bộ học tập để xây dựng một hệ thống trao dồi, phục
vụ học tập
4. Tìm kiếm thông tin bên ngoài giúp nâng cao khả năng học tập
Mục tiêu:
• Trả lời các câu hỏi quan trọng dành cho sinh viên khi bước vào học bậc đại
học:
• Tại sao việc học đại học đối với bạn là quan trọng?
• Sự trợ giúp nào có ý nghĩa quan trọng để giúp bạn học bậc đại học?
• Bạn có nhận thức điều gì sẽ thay đổi khi bạn bước vào ngưỡng cửa đại học?
• Bạn có chuẩn bị để thích nghi hoàn cảnh mới ở bậc đại học không?
• Quan điểm của bạc ẩn chứa sau sự thay đổi này là gì?
• Giới thiệu mô hình thực hiện sự thay đổi?
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp
Chương II Hoạch định tương lai
Ra quyết định tương lai
Thông tin thị trường
Kinh nghiệm
Hoạch định
Mục tiêu
• Giới thiệu phương pháp hoạch định và các mối quan hệ hỗ trợ cho việc hoạch
định có ý nghĩa như thế nào đối với sinh viên.
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết
Phương pháp dạy và học: giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm.

Chương III Quản lý thời gian và các nguồn lực
Thời gian
Tiền bạc
Thứ tự ưu tiên trong quản lý thời gian
Mục tiêu
• Hiểu được cách quản lý thời gian và tiền bạc để đầu tư cho học tập ở bậc đại học.
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp
Phần II: KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Chương IV Kỹ năng lắng nghe
Lắng nghe bài giảng
Phương pháp học lắng nghe
Những cản trở trong lúc lắng nghe
Một số kỹ năng trong lúc lắng nghe
Mục tiêu:
• Có khả năng phân biệt giữa nghe và lắng nghe
• Tìm hiểu về lắng nghe tích cực
• Giải thích lợi ích của lắng nghe tích cực
• Nắm bắt những từ hay câu quan trọng để ghi chép hiệu qủa
• Tìm hiểu những cản trở trong lúc lắng nghe
• Học cách lắng nghe bằng hình ảnh
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
Chương V Kỹ năng ghi chép bài
Ghi chép trong học tập
Phương pháp ghi chép hiệu quả- hệ thống L-STAR
Các kỹ thuật ghi chép sử dụng cho L-STAR
Một số gợi ý khi ghi chép
Mục tiêu
• Nhận biết những từ hay những câu quan trọng để ghi chép có hiệu quả
• Tìm hiểu lý do giúp ghi chép có hiệu quả
• Biết sử dụng hệ thống L-STAR
• Phát triển và sử dụng hệ thống ghi chép nhanh
• Sử dụng các kỹ thuật ghi chép như ghi theo dành ý chính, hệ thống sơ đồ, hệ
thống Cornell
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
Chương VI Kỹ năng đọc tài liệu
Tầm quan trọng của cách đọc đúng
Phương pháp đọc- SQ3R
Quá trình thực hiện cách đọc
Cải tiến kỹ năng đọc
Mục tiêu
• Tìm hiểu tại sao phải đọc để giải quyết tình trạng quá tải
• Hiểu được phương pháp đọc và đánh giá quá trình đọc có phương pháp theo
hướng dẫn
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm
Chương VII Kỹ năng thi
Kiểm soát việc lo lắng trong thi cử
Một số việc kiểm soát khi thi cử
Các chiến lược dành cho các dạng thi cử
Mục tiêu
• Tìm hiểu tâm trạng lo lắng khi thi cử
• Hiểu được các kiểm soát bản thân khi tham gia các kỳ thi
• Hiểu được các chiến lược đối phó từng dạng thi
Số tiết dự kiến: 4 tiết lý thuyết
Phương pháp dạy và học: giảng l ý thuyết trên lớp
Chương VIII Kỹ năng trình bày
Nguyên nhân gây ra tâm lý hồi hộp khi thuyết trình
Cách tăng tự tin khi thuyết trình
Quy trình phác thảo nội dung một bài thuyết trình
Phương pháp luyện tập để thuyết trình một cách hiệu quả
Mục tiêu
• Tìm hiểu tâm lý khi trình bày trước mọi người
• Hiểu được cách thức tăng sự tự tin khi trình bày
• Hiểu đựơc phương pháp luyện tập để trình bày
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
Chương IX Kỹ năng viết báo cáo và tiểu luận
Sự cần thiết của kỹ năng viết báo cáo
Các nguồn lực chuẩn bị để viết báo cáo
Nguyên tắc trình bày bố cục viết báo cáo
Cách thức kiểm soát thời gian và nội dung khi viết báo cáo một đề tài
Mục tiêu
• Tập cách nghiên cứu đề tài yêu cầu một cách có hệ thống
• Tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong khi viết báo cáo hay tiểu luận
• Học cách viết có hiệu quả dưới áp lực thời gian
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng l ý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm

Generate time = 0.57623600959778 s. Memory usage = 1.93 MB