HÀNH VI TỔ CHỨC

ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÀNH VI TỔ CHỨC
Mục tiêu của môn học:
Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên phải nắm được những vấn đề sau:
Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc và các biến độc
lập.
Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng, tính
cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và động viên đã ảnh hưởng như thế
nào đến các hành vi trong tổ chức.
Giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm như mô hình hành vi
nhóm, truyền thông, lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết quả công việc và sự hài
lòng của nhóm.
Nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi
mà nhà quản trị quan tâm.
Yêu cầu của môn học
Số đơn vị học trình: 3
Các kiến thức cơ bản cần học trước: Quản trị học.
Hình thức giảng dạy của môn học: giảng lH ý thuyết kết hợp với thảo luận tình huống
theo từng nội dung.
Tài liệu tham khảo chính :
Hướng dẫn học tập môn Hành vi tổ chức, Tạ Thị Hồng Hạnh. Tài liệu lưu hành nội
bộ của Đại Học Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo :
Hành vi tổ chức, Nguyễn Hữu Lam, NXB Giáo dục 1999.
Nội dung môn học
Môn học được kết cấu thành 9 chương với nội dung từng chương như sau:
Chương I: NHẬP MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC
Mối liên hệ giữa hành vi tổ chức với công việc của nhà quản lM ý
Khái niệm về hành vi tổ chức
Phân tích mô hình hành vi tổ chức
Những thách thức và cơ hội đối với môn hành vi tổ chức
Những đóng góp của các môn học khác cho lĩnh vực nghiên cứu hành vi tổ chức
Mục tiêu:
Định nghĩa hành vi tổ chức
Tìm hiểu mô hình nghiên cứu hệ thống của môn học
Liệt kê những thách thức và cơ hội đối với nhà quản lý khi áp dụng các khái niệm
hành vi tổ chức.
Xác định những đóng góp từ các lĩnh vực nghiên cứu hành vi đến môn học
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp
Phần I: CẤP ĐỘ CÁ NHÂN
Chương II CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN
Đặc tính tiểu sử
Khả năng
Tính cách
Học tập
Mục tiêu
Tìm hiểu những đặc tính tiểu sử quan trọng để dự báo hành vi
Xác định hai dạng khả năng tương ứng với những công việc trong xã hội
Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách và mối liên hệ giữa tính cách với
công việc.
Tóm tắt ba lý thuyết học tập để hiểu rõ hơn về những thay đổi hành vi của cá nhân.
Phân biệt những hình thức củng cố và ứng dụng của các hình thức này đến việc
định hình hành vi trong tổ chức.
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm.

Chương III NHẬN THỨC, GIÁ TRỊ, THÁI ĐỘ VÀ HÀI LÒNG
TRONG CÔNG VIỆC
Nhận thức
Nhận thức và quá trình nhận thức
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhận thức
LLý thuyết quy kết
Những hạn chế trong phán xét người khác
Mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định cá nhân
Giá trị
Định nghĩa về giá trị và tầm quan trọng của giá trị
Nguồn gốc của hệ thống giá trị
Các dạng giá trị
Những giá trị của các nền văn hóa khác nhau
Thái độ
Khái niệm
Các loại thái độ
Lý thuyết bất hòa nhận thức
Hài lòng trong công việc
Đo lường sự hài lòng trong công việc
Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng trong công việc
Ảnh hưởng của hài lòng đến hành vi tổ chức
Mục tiêu
Trình bày nhận thức, quá trình nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức
Giới thiệu về lý thuyết quy kết và ảnh hưởng của lý thuyết này đến nhận thức
Xác định những sai lệch trong nhận thức
Trình bày mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định
Giải thích hệ thống giá trị của mỗi cá nhân
Mô tả ba thái độ chủ yếu liên quan đến công việc
Trình bày mối liên hệ giữa thái độ và hành vi
Giải thích nhưng nhân tố góp phần vào sự hài lòng trong công việc
Tìm hiểu mối liên hệ giữa sự hài lòng trong công việc và hành vi
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp
Chương IV ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Khái niệm về động viên
Các lý thuyết động viên
LLý thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow
LLý thuyết X, Y
LLý thuyết hai nhân tố
Lý thuyết ERG
LLý thuyết McCelland
LLý thuyết thiết lập mục tiêu
Lý thuyết kỳ vọng
LLý thuyết công bằng
Ứng dụng của các lý thuyết động viên vào công tác quản lý ý
Mục tiêu:
Giới thiệu về động viên và quá trình động viên
Mô tả các lý thuyết động viên đầu tiên và đương thời về nhu cầu
Trình bày lý thuyết kỳ vọng và ứng dụng vào các hình thức khen thưởng của tổ chức.
Giải thích lý thuyết mục tiêu và trình bày những đặc điểm của mục tiêu khi thiết lập.
Nêu lên ứng dụng của lý thuyết công bằng trong thực tế
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
Phần II CẤP ĐỘ NHÓM
Chương V CƠ SỞ HÀNH VI NHÓMC
Định nghĩa về nhóm và lý do hình thành nhóm
Các giai đọan hình thành nhóm
Mô hình hành vi làm việc nhóm
Ra quyết định trong một nhóm
Mục tiêu
Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức
Tìm hiểu mô hình phát triển của nhóm
Xác định những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi nhóm
Trình bày những điểm mạnh yếu của việc ra quyết định theo nhóm
Tìm hiểu hiệu quả của các kỹ thuật ra quyết định
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
Chương VI TRUYỀN THÔNG TRONG NHÓM VÀ TRONG TỔ CHỨC
Truyền thông là gì?
Lựa chọn kênh truyền thông
Các yếu tố cản trở quá trình truyền thông
Các biện pháp nâng cao hiệu quả của quá trình truyền thông
Mục tiêu
Định nghĩa và giới thiệu quy trình về truyền thông
Giới thiệu về các dạng truyền thông trong tổ chức.
Tìm hiểu về tin đồn: những ảnh hưởng và cách kiểm soát tin đồn
Lựa chọn hình thức truyền thông cho phù hợp với thông tin muốn truyền đi
Các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả của truyền thông
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm
Chương VII NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO, QUYỀN LỰC VÀ MÂU THUẪN
Lãnh đạo
Định nghĩa lãnh đạo
Các học thuyết lãnh đạo
Quyền lực
Định nghĩa quyền lực và mô hình quyền lực trong tổ chức
Những sách lược khi sử dụng quyền lực
Mâu thuẫn trong nhóm và trong tổ chức
Định nghĩa về mâu thuẫn và các quan điểm về mâu thuẫn
Tiến trình diễn ra mâu thuẫn
Mục tiêu
Tìm hiểu bản chất của lãnh đạo
Tóm tắt những kết luận về lý thuyết lãnh đạo hành vi
Trình bày các mô hình lãnh đạo theo tình huống và nêu ứng dụng của các lý này vào quá
trình lãnh đạo nhóm.
Nêu lên những dạng quyền lực cơ bản
Giải thích mô hình quyền lực trong tổ chức
Liệt kê các sách lược quyền lực
Định nghĩa và nhìn nhận về mâu thuẫn trong tổ chức
Mô tả tiến trình diễn ra mâu thuẫn và các hình thức giải quyết mâu thuẫn
Số tiết dự kiến: 5 tiết
Phương pháp dạy và học: giảng lP ý thuyết trên lớp
Phần III CẤP ĐỘ TỔ CHỨC
Chương VIII CƠ CẤU TỔ CHỨC
Xác định cơ cấu tổ chức

Generate time = 0.0573890209198 s. Memory usage = 1.93 MB