Bài giảng DIA CHI MAIL PGD & CAC TRUONG HUYEN CANG LONG

ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN
PHÒNG GD&ĐT CÀNG LONG
dangtantung@sgdtravinh.edu.vn,
ngovanquit@sgdtravinh.edu.vn,truongthanhnhan@sgdtravinh.edu.vn,vothithuyloan@sgdtravinh.
edu.vn,chauthithanhdieu@sgdtravinh.edu.vn,voanhdung@sgdtravinh.edu.vn,
phanvanphuoc@sgdtravinh.edu.vn,maihuuthat@sgdtravinh.edu.vn,nguyenvankhoa@sgdtravinh.
edu.vn,huynhphuocloc@sgdtravinh.edu.vn,luucaothang@sgdtravinh.edu.vn,
nguyenthihong@sgdtravinh.edu.vn,dangthile@sgdtravinh.edu.vn,nguyenhoangphong@sgdtravin
h.edu.vn,huynhvanhiep@sgdtravinh.edu.vn,lethanhha@sgdtravinh.edu.vn,nguyentruonggiang@s
gdtravinh.edu.vn,tranvanminh@sgdtravinh.edu.vn,mncanglong@gmail.com,dangthilepgd@gmai
l.com,
ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC TRƯỜNG THCS
c2thitrancanglong.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2mycam.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2binhp
hu.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2antruonga.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2antruongb.canglon
g@sgdtravinh.edu.vn,c2antruongc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2tanan.canglong@sgdtravinh.e
du.vn,c2phuongthanh.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2ducmy.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2dai
phuoca.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2daiphuocb.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2nhilongb.cang
long@sgdtravinh.edu.vn,c2huyenhoi.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c2nhilong.canglong@sgdtravi
nh.edu.vn,c1mycama.canglong@sgdtravinh.edu.vn,
ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
c1thitrancanglonga.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1thitrancanglongb.canglong@sgdtravinh.edu.v
n,c1thitrancanglongc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1mycamb.canglong@sgdtravinh.edu.vn
,c1mycama.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1antruonga.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1antruongb
.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1antruongc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1antruongd.canglong
@sgdtravinh.edu.vn,c1antruonge.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1tanbinha.canglong@sgdtravinh
.edu.vn,c1tanbinhb.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1tanbinhc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1tana
na.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1tananb.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1tananc.canglong@sgdt
ravinh.edu.vn,c1binhphua.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1binhphub.canglong@sgdtravinh.edu.v
n,c1binhphuc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1huyenhoia.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1huyenh
oib.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1huyenhoic.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1phuongthanha.can
glong@sgdtravinh.edu.vn,c1phuongthanhb.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1phuongthanhc.canglo
ng@sgdtravinh.edu.vn,c1nhilonga.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1nhilongb.canglong@sgdtravin
h.edu.vn,c1nhilongc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1dovannai.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1da
iphuoca.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1daiphuocb.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1daiphuocc.ca
nglong@sgdtravinh.edu.vn,c1ducmya.canglong@sgdtravinh.edu.vn,c1ducmyb.canglong@sgdtra
vinh.edu.vn,c1ducmyc.canglong@sgdtravinh.edu.vn, dangthilepgd@gmail.com ,
luucaothangpgd@gmail.com, tieuhoccanglong@gmail.com,
- 1 -
ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC TRƯỜNG MN
mgtuoingoc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mgtuoihong.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mgsonca.ca
nglong@sgdtravinh.edu.vn,mghoami.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mgtuoitho.canglong@sgdtrav
inh.edu.vn,mgtuoixuan.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mghoamai.canglong@sgdtravinh.edu.vn,m
ghuongduong.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mganhduong.canglong@sgdtravinh.edu.vn,
mgnhilong.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mghoasen.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mghoangoanh.
canglong@sgdtravinh.edu.vn,mgthienthanh.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mnsaomai.canglong@s
gdtravinh.edu.vn,mnbengoan.canglong@sgdtravinh.edu.vn,mgtthuynhanh.canglong@sgdtravinh.
edu.vn,mgttdaiphuoc.canglong@sgdtravinh.edu.vn,
SGD & ĐT
huynhminh2006tv@yahoo.com.vn
- 2 -

Generate time = 0.13484001159668 s. Memory usage = 1.93 MB