Tài liệu ĐềTK kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG SỐ PHỨC 12

ĐỀ SỐ 1 THAM KHẢO KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ PHỨC ( BAN CƠ BẢN)
Bài 1: Tìm phần thực và phần ảo của số phức
3
4 3 (1 )z i i= − + −
Bài 2: Giải phương trình trên tập số phức
a)z
2
-2z+2=0 b) -2x
2
+5x-5=0
Bài 3: Cho số phức z thỏa mãn
2
(1 3 )
1
i
z
i

=

. Tìm môđun của số phức z
1
=
z iz+
Bài 4: Trên mặt phằng Oxy. Tìm tìm tập hợp các điểm của số phức z thoả
1 2i z z+ + = −
ĐỀ SỐ 2 THAM KHẢO KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ PHỨC ( BAN CƠ BẢN)
Bài 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (2 – 3i)z + (4+i)
z
= -(1+3i)
2
. Tìm phần thực và phần ảo của z.
Bài 2: Giải phương trình trên tập số phức
a)3z
2
+7z+8=0 b) -x
2
-2x-5=0
Bài 3: Tìm số phức z biết
5z =
và phần thực bằng 2 lần phần ảo
Bài 4: Trên mặt phằng Oxy. Tìm tìm tập hợp các điểm của số phức z thoả mãn
2 3z z+ =
ĐỀ SỐ 3 THAM KHẢO KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ PHỨC ( BAN CƠ BẢN)
Bài 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện
5 4 3z z i+ = +
. Tìm phần thực và phần ảo của z.
Bài 2: Giải phương trình trên tập số phức
a)3z
2
+7z+8=0 b) -x
2
-2x-5=0
Bài 3: Tìm số phức z biết số phức z có phần thực là nghiệm phương trình 9x
2
+6x+1=0 và
10
3
z =
Bài 4: Trên mặt phằng Oxy. Tìm tìm tập hợp các điểm của số phức z thoả mãn
(1 )z i i z− = +

ĐỀ SỐ 4 THAM KHẢO KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ PHỨC ( BAN CƠ BẢN)
Bài 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện
5 4 3z z i+ = +
. Tìm phần thực và phần ảo của z.
Bài 2: Giải phương trình trên tập số phức
a)-z
2
+2z-7=0 b) x
2
-5x+10=0
Bài 3: Gọi z
1
và z
2
là hai nghiệm phức của phương trình z
2
+2z+10=0Tính giá trị của biểu thức
2 2
1 2
A z z= +
Bài 4: Trên mặt phằng Oxy. Tìm tìm tập hợp các điểm của số phức z thoả mãn
z z z i+ = −

Generate time = 0.035530805587769 s. Memory usage = 1.93 MB