Tài liệu Tập đọc - Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ

Tiết 2+3: Tập đọc - Kể chuyện
Nhà bác học và bà cụ.
I. Mục Đích, yêu cầu:
1. Tập đọc:
- Rốn c ỳng cỏc t: ấ - i - xn, ốn in, lúe lờn, mit mi, múm mộm,
- Bc u bit c phõn bit li ngi dn chuyn vi li cỏc nhõn vt
- Hiu ngha cỏc t khú (SGK), ni dung ý ngha ca cõu chuyn: Ca ngi nh bỏc
hc v i ấ - i - xn giu sỏng kin luụn mong mun ờm khoa hc phc v cho con
ngi (tr li c cỏc cõu hi 1,2,3,4)
2. K chuyn: Bc u bit cựng cỏc bn dng li tng on cõu chuyn theo
li phõn vai
- Giáo dục HS tỡm tũi hc hi trong hc tp.
II. Đồ dùng dạy học: - Tranh nh minh ha cõu chuyn sỏch giỏo khoa.
- Bng ph vit on 3 hng dn HS luyn c.
III. Các hoạt động dạy học:
Tập đọc
A. Kim tra bi c:
- Gi 3 hc sinh lờn bng c thuc
lũng bi Bn tay cụ giỏo v TLCH.
- GV nhn xột ghi im.
B.Bi mi:
1) Gii thiu bi :
2) Luyn c:
a. c din cm ton bi.
- GV đọc mẫu toàn bài.
b. Hng dn luyn c kt hp gii
ngha t.
* Luyện đọc từng câu:
- Yờu cu hc sinh c tng cõu, giỏo
viờn theo dừi un nn khi hc sinh phỏt
õm sai.
- Hng dn HS luyn c cỏc t khó
phát âm.
* Luyện đọc đoạn tr ớc lớp :
- Yờu cu HS c tng on trc lp.
- Hng dn hc sinh gii ngha t khú:
nh bỏc hc, ci múm mộm.
- 3 hc sinh lờn bng c bi.
- C lp theo dừi bn c, nhn xột.
- Lp lng nghe giỏo viờn c mu.
- Ni tip nhau c tng cõu.
- Luyn c cỏc t khú phỏt õm.
- c ni tip 4 on trc lp.
- Gii ngha t mi (SGK).

* Luyện đọc đoạn trong nhóm:
- Yờu cu HS c tng on trong
nhúm.
- Yờu cu c lp c ng thanh.
3) Hng dn tỡm hiu bi:
- Yờu cu c lp c thm on 1 v
chỳ thớch di nh ấ - i - xn, TLCH:
+ Hóy núi nhng iu em bit v ấ - i -
xn?
+ Cõu chuyn gia ấ i xn v b
c xy ra t lỳc no ?
- Yờu cu mt hc sinh c thnh ting
on 2 v on 3 , c lp c thm theo
và suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
+ B c mong mun iu gỡ ?
+ Vỡ sao b c li c c mt cỏi xe
khụng cn nga kộo?
+ T mong mun ca b c ó gi cho
ấ - i - xn mt ý ngh gỡ ?
- Yờu cu hc sinh c thm on 4 và
trả lời câu hỏi.
+ Nh õu m mong c ca b c
c thc hin ?
* Liờn h:
+ Theo em khoa hc ó mang li li ớch
gỡ cho con ngi ?
4) Luyn c li :
- GV đọc mu on 3.
- Treo bng ph v hng dn hc sinh
- Hc sinh c tng on trong nhúm.
- Lp c ng thanh c bi.
- C lp c thm on 1 v phn chỳ
thớch v ấ - i - xn tr li:
+ ấ - i - xn l nh bỏc hc ni ting
ngi M. ễng sinh nm 1847 v mt nm
1931...
+ Cõu chuyn xy ra ngay vo lỳc ụng va
ch ra búng ốn in mi ngi khp ni
ựn ựn kộo v xem v b c l mt trong
cỏc s ngi ú.
- Mt hc sinh c on 2 v 3, c lp c
thm và trả lời câu hỏi.
+ B mong ụng ấ - i - xn lm c mt
loi xe m khụng cn nga kộo m li rt
ờm.
+ Vỡ xe nga rt xúc. i xe y c s b m.
+ Mong c b c gi cho ụng ch to
chic xe chy bng dũng in.
- C lp c thm on 4 và trả lời câu hỏi:
+ Nh úc sỏng to kỡ diu ca ấ - i - xn,
s quan tõm n con ngi v lao ộng
mit mi ca ụng thc hin bng c
li ha.
+ Khoa hc ó ci to th gii, ci thin
cuc sng con ngi, lm cho con ngi
sng tt hn, sung sng hn.
- Lp lng nghe giỏo viờn c mu.
- HS tập đọc đúng đoạn 3.
c ỳng on vn.
- Mi 2HS lờn thi c on 3.
- HDHS tập luyện đọc phân vai.
- Mi ba HS c phõn vai ton bi.
- Giỏo viờn v lp theo dừi, bỡnh chn
ngi c hay nht .
Kể chuyện
1. Giỏo viờn nờu nhim v:
- Gi mt hc sinh c cỏc cõu hi gi
ý.
2. Hng dn dng li cõu chuyn:
- Nhc hc sinh núi li nhõn vt do
mỡnh nhp vai .Kt hp lm mt s
ng tỏc iu b .
- Yờu cu lp ra cỏc nhúm v phõn vai .
- Yờu cu tng tp 3 em lờn phõn vai
k li
- Giỏo viờn cựng lp bỡnh chn nhúm
k hay nht .
IV) Củng cố dặn dò :
- Cõu chuyn giỳp em hiu iu gỡ ?
- HDHS v nh hc bi và xem trc
bi Cỏi cu.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Hai em thi c li on 3 ca bi.
- HS tập luyện đọc phân vai.
- 3 em c phõn vai ton bi.
- Lp nhn xột bỡnh chn bn c hay
nht.
- Lng nghe.
- c cỏc cõu hi gi ý cõu chuyn .
- HS lắng nghe.
- Ln lt cỏc nhúm thnh lp v phõn
cụng thnh viờn úng vai tng nhõn vt
trong chuyn
- Cỏc nhúm lờn úng vai k li cõu chuyn
trc lp.
- Lp theo dừi bỡnh xột bn k hay nht.
- ấ - i - xn l nh bỏc hc v i. Mong
mun mang li iu tt cho con ngi ó
thỳc y ụng lao ng cn cự v sỏng to.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
********************&&&********************

Generate time = 0.07218599319458 s. Memory usage = 1.93 MB