Bài giảng Tiết 39. cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước...


  

Giáo viên thực hiện: Đặng Thị Long

I. Chiến đấu chống chiến lược “chiến
tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam (1965
– 1968).
? Vì sao Mĩ tiến hành chiến lược
chiến tranh cục bộ?
? Âm mưu và hành động của Mĩ
trong chiến lược chiến tranh cục
bộ?
-Âm m uư
+Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân
mới của Mó.
+Lực lượng quân Mó, quân một số nước đồng
minh của Mó và quân đội Sài Gòn.

-Hành động:
Bài tập: Chỉ ra những đặc điểm
giống
Và khác nhau giữa chiến lược
Chiến tranh cục bộ so với chiến
Lược chiến tranh đặc biệt?
Tiết 39. Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU
Tiết 39. Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU
CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC, NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA
CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC, NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA
CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)
CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)
+ Ồ ạt đưa qn Mĩ và qn đồng minh vào
nước ta ( lúc cao nhất đến gần 1,5 triệu tên)
+Mở cuộc hành qn tìm diệt vào căn cứ
qn giải phóng của ta ở Vạn Tường
+ Mở liên tiếp hai cuộc phản cơng chiến lược
vào 2 mùa khơ 1965-1966 và 1966-1967.
=>Mục tiêu: Cố giành thế chủ
động trên chiến trường, tiêu diệt
qn chủ lực của ta ở miền Nam
để tấn cơng phá hoại miền Bắc

* Giống nhau: - Hai chiến lược đều là chiến tranh thực dân kiểu mới.
Đều chống lại lực lượng cách mạng và nhân dân ta.
* Khác nhau:
Nội dung so sánh
Nội dung so sánh
Chiến tranh đặc biệt
Chiến tranh đặc biệt
Chiến tranh cục bộ
Chiến tranh cục bộ


Lực lượng tham
Lực lượng tham
gia
gia
Tiến hành bằng quân
đội Sài Gòn có cố vấn
Mĩ chỉ huy


quân đội Mĩ và các
quân đội Mĩ và các
nước đồng minh của
nước đồng minh của
Mĩ, quân đội Sài Gòn
Mĩ, quân đội Sài Gòn


Âm mưu
Âm mưu


Dùng người Việt
Dùng người Việt
đánh người Việt”
đánh người Việt”
Mĩ trực tiếp tham chiến
Mĩ trực tiếp tham chiến
nhằm nhanh chóng kết
nhằm nhanh chóng kết
thúc chiến tranh
thúc chiến tranh


Mức độ
Mức độ
Ác liệt
Ác liệt
Ác liệt hơn, tàn khốc
Ác liệt hơn, tàn khốc
hơn
hơn


Phạm vi
Phạm vi
Miền Nam
Miền Nam
Cả hai miền Nam-Bắc
Cả hai miền Nam-Bắc

I/ ChiÕn ®Êu chèng chiÕn l­îc chiÕn tranh “
côc bé cña MÜ (1965 - 1968” )
Tiết 39. Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN
Tiết 39. Bài 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN
ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC, NHÂN DÂN MIỀN
ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC, NHÂN DÂN MIỀN
BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)
BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)
1. ChiÕn l­îc “chiÕn tranh côc bé” cña MÜ ë
MiÒn Nam.
2. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn l­îc “chiÕn tranh
côc bé” cña MÜ.
a. ChiÕn th ng V¹n T­êng.ắ

B¶n ®å ViÖt Nam
B¶n ®å ViÖt Nam
B¶n ®å TØnh Qu¶ng Ng·i
B¶n ®å TØnh Qu¶ng Ng·i

I/ Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ
của mĩ ( 1965- 1968 )
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 - 1973)
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 - 1973)
1. Chiến lược chiến tranh cục bộ của
Mĩ ở Miền Nam
2. Chiến đấu chống chiến lược chiến
tranh cục bộ của Mĩ
a. Chiến dịch Vạn Tường
Lược đồ trận Vạn Tường
- Mờ sáng ngày 18/8/1965, Mĩ huy động
9000 quân, 105 xe tăng và xe bọc thép; 100
máy bay lên thẳng và 70 máy bay phản lực
chiến đấu, 6 tàu chiến, mở cuộc hành quân
vào thôn Vạn Tường
I/ Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh
cục bộ của mĩ ( 1965- 1968 )
Bản đồ Tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ Tỉnh Quảng Ngãi

I/ Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh
cục bộ của mĩ ( 1965- 1968 )
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 - 1973)
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 - 1973)
1. Chiến lược chiến tranh cục bộ của
Mĩ ở Miền Nam
2. Chiến đấu chống chiến lược chiến
tranh cục bộ của Mĩ
a. Chiến dịch Vạn Tường
- Sau 1 ngày chiến đấu ta loại khỏi vòng
chiến đấu 900 tên địch bắn cháy 22 xe
tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay.
í
í
nghĩa:
nghĩa:
+ Mở đầu cao trào Tìm Mĩ mà
đánh, tìm nguỵ mà diệt trên khắp miền
Nam.
+ Chứng tỏ rằng: quân và dân
miền Nam hoàn toàn có khả năng
đánh thắng chiến trnh cục bộ của Mĩ về
mặt quân sự

Mét sè h×nh ¶nh ThÞ trÊn V¹n T­êng (HuyÖn B×nh S¬n TØnh –
Mét sè h×nh ¶nh ThÞ trÊn V¹n T­êng (HuyÖn B×nh S¬n TØnh –
Qu¶ng Ng·i)
Qu¶ng Ng·i)

I/ Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh
cục bộ của mĩ (1965- 1968)
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
Tit 39. Bi 22. NHN DN HAI MIN TRC TIP CHIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
U CHNG QUC M XM LC, NHN DN MIN
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 1973)
BC VA CHIN U VA SN XUT (1965 1973)
1. Chiến lược chiến tranh cục bộ của
Mĩ ở Miền Nam.
2. Chiến đấu chống chiến lược chiến
tranh cục bộ của Mĩ.
a. Chiến th ng Vạn Tường.
b. Chiến thắng hai mùa
khô.
+ Lực lượng: lớn hơn mùa khô trước: 98
vạn quân trong đó Mĩ và chư hầu 44 vạn,
thực hiện 3 cuộc hành quân lớn để tìm
diệt quân giải phóng và bình định Miền
nam.
* Mùa khô 1965 - 1966
+ Lực lượng: gồm 72 vạn quân trong
đó có 22 vạn quân Mĩ với 5 cuộc hành
quân lớn vào 2 hướng chính Đông Nam
Bộ và liờn khu 5.
* Mùa khô 1966 - 1967
Lớn nhất là cuộc hành quân Gian-xơn-xi-
ti đánh vào khu căn cứ Dương Minh Châu
nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan
đầu não của ta.

Generate time = 0.085946083068848 s. Memory usage = 1.93 MB