Bài soạn Hiện tượng quang - Phát quang?
?
Hãy trình bày:
Hãy trình bày:
1. Giả thuyết Plăng đưa ra năm 1900
1. Giả thuyết Plăng đưa ra năm 1900
2. Thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh
2. Thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh
đưa ra năm 1905
đưa ra năm 1905
NH¾C L¹I KIÕN THøC bµi cò
NH¾C L¹I KIÕN THøC bµi cò
Ban ngµy
Ban ®ªm
Ban ®ªm
Ban ngµy
Ban ®ªm
Ban ®ªm
Vật trang trí bằng đá ép
Sứa biển
Biển báo giao thông
Đom đóm phát sáng
Em hãy cho biết chúng có đặc điểm gì chung ?

Bµi 32:
Bµi 32:


I. Hiện tượng quang phát quang

1.
1.

Hiện tượng quang - phát quang


:
:
? Chất phát quang là gì ?
*Khái niệm:
*. Ví dụ:
+ Núm công tắc điện
+ Các vật bằng đá ép
+ Sơn quét trên các biển báo giao thông
Chất phát quang là

chất có khả năng phát quang( sáng)
*. Đặc điểm:
Tắt ánh sáng kích thích s phỏt quang còn kéo
dài thêm mt thi gian.
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
I. Hiện tượng
quang phát
quang
1.
1.
Khái niệm
Khái niệm
về sự phát
về sự phát
quang
quang
Hiện tượng quang - phát quang là
hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh
sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bư
ớc sóng khác.


Ví dụ 1:
Chiếu chùm bc x t ngoi vào
mt ng nghim ng dung dch
fluorexờin thỡ dung dch ny phỏt ra
mu lc
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
Ví dụ 2:
Chùm bức xạ tử ngoại chiếu
vào lớp bột phát quang ở thành
trong của đèn ống, thì thấy lớp
bột phát quang ánh sáng trắng.
* ánh sáng kích thích ?
* ánh sáng phát quang màu gì ?
* chất phát quang là gì ?

Chùm bức xạ tử ngoại là ánh sáng kích thích.

Chùm sáng màu lục là ánh sáng phát quang.

Dung dịch fluorexêin là chất phát quang.
VÝ dô 1:
¸nh s¸ng kÝch thÝch lµ bøc x¹ g× ?
¸nh s¸ng ph¸t quang mµu g×?
chÊt ph¸t quang lµ g×?
BµI 32:hiÖn t­îng quang-ph¸t quang
BµI 32:hiÖn t­îng quang-ph¸t quang
I. HiÖn t­îng
quang ph¸t –
quang
1.
1.
Kh¸i niÖm
Kh¸i niÖm
vÒ sù ph¸t
vÒ sù ph¸t
quang
quang
ChiÕu chïm bức xạ tử ngoại vµo một ống
nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì dung dịch
này phát ra màu lục
Chựm bc x t ngoi l ỏnh sỏng kớch thớch.
Chựm sỏng trng l ỏnh sỏng phỏt quang.
Lp bt phỏt quang l cht phỏt quang.
Ví dụ 2:
Chùm bức xạ tử ngoại chiếu vào lớp bột phát
quang ở thành trong của đèn ống, thì thấy lớp bột
phát quang ánh sáng trắng.
ánh sáng kích thích là bức xạ gì?
ánh sáng phát quang là bức xạ gì?
chất phát quang là gì?
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
BàI 32:hiện tượng quang-phát quang
I. Hiện tượng
quang phát
quang
1.
1.
Khái niệm
Khái niệm
về sự phát
về sự phát
quang
quang

Generate time = 0.34924793243408 s. Memory usage = 1.93 MB