Bài soạn Đề kiểm tra toán 7 thống kê

Bùi Tuấn Đạt ĐHKTQD
Đề kiểm tra toán 7
Chương: Thống kê
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1 (5đ): Cho bảng dữ liệu sau:
STT Tên học sinh Điểm STT Tên học sinh Điểm
1 Nam 9 11 Đức 10
2 Bình 7 12 Dũng 10
3 An 8 13 Linh 9
4 Anh 9 14 Quân 8
5 Huy 10 15 Quỳnh 5
6 Tuấn 6 16 Diệp 7
7 Trang 10 17 Điệp 9
8 Phương 8 18 Uyên 8
9 Duy 7 19 Khánh 9
10 Duyên 9 20 Vân 9
a) Cho biết đâu là dấu hiệu, đâu là đơn vị điều tra 0.5đ
b) Lập bảng tần số dạng ngang 1đ
c) Tìm mốt và tính giá trị trung bình 1.5đ
d) Vẽ biểu đồ dạng hình chữ nhật 2đ
Bài 2 (5đ): Kết quả của cuộc điều tra về số con trong gia đình của huyện A
trong bảng sau
Số con trong gia đình
1 1 2 1 2
3 2 2 3 3
3 1 2 5 2
2 2 1 4 1
a) Cho biết dấu hiệu của bảng trên 0.5đ
b) Lập bảng tần số dạng ngang 1đ
c) Tìm mốt và tính giá trị trung bình 1.5đ
d) Vẽ biểu đồ dạng đoạn thẳng 2đ
Ngày kiểm tra 22/1/2011
Bùi Tuấn Đạt

Generate time = 0.15714907646179 s. Memory usage = 1.92 MB