Gián án Học vần: oat-oătGV: Phan Thị Thu

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009
Học vần:
Kiểm tra bài cũ:
oanh, oach, doanh trại, kế hoạch, mới toanhthu hoạch, khoanh tay, loạch xoạchChúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế
hoạch nhỏ.

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009
Học vần:
oat
hoạt
hoạt hình
oăt
choắt
loắt choắt
oat oăt

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009
Học vần:
oat
hoạt
hoạt hình
oăt
choắt
loắt choắt
oat oăt
oat
oăt
o
at
ăt

Generate time = 0.078505992889404 s. Memory usage = 1.92 MB