Tài liệu Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật


ÔN T P H C K IIẬ Ọ Ỳ
Bài 23: Quá trình tổng hợp và
phân giải ở vi sinh vật
SINH H C 10Ọ

I. Quá trình tổng hợp
1. Đặc điểm chung

Tốc độ tổng hợp nhanh

Hầu hết có khả năng tự tổng hợp axit amin

Sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng
hợp

2. Các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật
Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit
ADN mARN Protein
(axit amin)
n
+ axit amin (axit amin)
n+1
a.Tổng hợp prôtêin:

b. Tổng hợp polisaccarit
Chất khởi đầu là ADP – glucôzơ (ađênôzin điphôtphat-
glucôzơ)
(Glucôzơ)
n
+ ADP - glucôzơ (glucôzơ)
n+1
c. Tổng hợp lipit:
Sự kết hợp glixerol và các axit béo bằng liên kết este
Glixerol + axit béo lipit
LK este

d. Tổng hợp các nuclenic:
Bazơ nitơ
H
3
PO
4
Đường 5 cacbon
Nuclêôtit Axit nuclenic
LK photphodieste
LK H
2

3. Ứng dụng
Tạo ra các axit amin quý: A.glutamic, lizin…
Vi khuẩn Corynebacterium glutamicum

Sản xuất protêin đơn bào giàu dinh dưỡng
Vi khuẩn làm hình xoắn

Generate time = 0.25976300239563 s. Memory usage = 1.93 MB