Bài giảng Bai 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịchBµi 31.
Bµi 31.
VÊn ®Ò ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, du lÞch
VÊn ®Ò ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, du lÞch
0,5
22.6
76,9
3.8
12,9
83,3
Nm 1995 Nm 2005
Khu vc Nh nc Khu vc ngoi Nh nc
Khu vc cú vn u t nc ngoi
Hình 31.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
Hình 31.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)
dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)
Nhận xét
cơ cấu bán
lẻ hàng hóa
và doanh
thu dịch vụ
phân theo
thành phần
kinh tế của
nước ta
1. Thương mại
a. Nội thương
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch


Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
- Phát triển mạnh sau thời kì đổi mới
- Thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế (nhất là
khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ).
a. Nội thương
Cho biết những vùng có hoạt động
nội thương phát triển mạnh
- Hoạt động nội thương phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ, Đồng
bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
1. Thương mại


53,4
49,6
50,4
59,9
40,1
50,4
49,6
53,1
46,9
NhËp khÈu
XuÊt khÈu
0
20
40
60
80
100
%
46,6
1990
1992 1995 1999 2005
C¬ cÊu gi¸ trÞ xuÊt, nhËp khÈu cña n­íc ta giai ®o¹n 1990 –
2005(%)
C©u hái: NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu gi¸ trÞ xuÊt,
nhËp khÈu cña n­íc ta giai ®o¹n 1990 2005(%)–
Quan s¸t biÓu ®å sau


Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
b. Ngoại thương
1. Thương mại
Hoạt động ngoại thương có những chuyển biến rõ rệt:
- Về cơ cấu:
+ Trước đổi mới, nước ta là nước nhập siêu
+ Năm 1992, lần đầu tiên cán cân xuất, nhập khẩu tiến tới thế cân đối
+ Từ năm 1993 đến nay, nước ta tiếp tục nhập siêu nhưng bản chất
khác trước Đổi mới.
- Về giá trị:
+ Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh.
+ Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng .
- Hàng xuất: khoáng sản, công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp, nông
sản, thủy sản. Hàng tinh chế còn tương đối thấp và tăng chậm.
- Hàng nhập: chủ yếu là tư liệu sản xuất.
- Thị trường mở rộng, cơ chế quản lí đổi mới, Việt Nam là thành
viên chính thức của tổ chức WTO.
Cho biết cơ cấu hàng xuất và nhập
khẩu chủ yếu?


1990 1992 1994 1998 2005
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tỉ USD
1996 2000
2,8
2,4
2,5
2,6
4,1
5,8
7,3
11,1
11,5
9,4
14,5
15,6
36,8
32,4
Nh p khẩu
Xu t khẩu
Năm
Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990 2005 (tỉ USD)
Câu hỏi
Câu hỏi
: Nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nư
: Nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nư
ớc ta giai đoạn 1990 2005(%)
ớc ta giai đoạn 1990 2005(%)
Quan sát biểu đồ sau


Quan sát những hình ảnh sau:
2. Du lịch
Bài 31 Vấn đề phát triển thư
ơng mại, du lịch
a. Tài nguyên du lịch
- Tài nguyên du lịch là cảnh quan
thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách
mạng, các giá trị nhân văn, công trình
lao động sáng tạo của con người có thể
sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du
lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các
điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra
sự hấp dẫn du lịch
Qua những hình ảnh của một
số điểm du lịch , em hãy cho
biết t i nguyên du lịch là gì?


Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
Bản đồ du lich Việt Nam
Quan sát bản đồ du lịch Việt nam
và sơ đồ SGK.
Trình bày tài nguyên du lịch nước ta?
- Các loại tài nguyên du lịch:
+ Tự nhiên (địa hình, khí hậu, nước,
sinh vật)
+ Nhân văn (di tích lịch sử văn hóa,
lễ hội, làng nghề, phong tục tập
quán, giá trị văn hóa dân gian ).
ở H Giang có tài nguyên du lịch
nào không?

Generate time = 0.11368799209595 s. Memory usage = 1.93 MB