Gián án Đề thi và đáp án môn GDCD 9 thi HSG vòng 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG
KỲ TH THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG 2 CẤP HUYỆN VÀ CHỌN ĐỘI
TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 – 2011
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang )
Câu 1 ( 6.0 điểm ):
a)
- Không tán thành ý kiến của Hoa =>0.5 điểm.
- Giải thích:
+ Dân chủ không có nghĩa là muốn nói gì, làm gì cũng theo ý của mình một cách tùy
tiện => 0.5 điểm.
+ Nếu ai cũng nói một cách tùy thích theo ý mình thì không còn là cuộc họp nữa =>
5.0 điểm.
+ Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật và pháp luật => 0.5 điểm.
b)
+ Nêu khái niệm dân chủ => 0.5 điểm.
+ Nêu khái niệm kỷ luật => 0.5 điểm.
+ Trình bày mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật :
- Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình…
( nêu ví dụ chứng minh) => 0.5 điểm.
- Kỷ luật là điều kiện để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện… ( nêu ví dụ
chứng minh) => 0.5 điểm.
- Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của tập thể. =>0.5 điểm.
c) Phân biệt được:
+ Dân chủ là quyền thuộc về nhân dân, quyền làm chủ thuộc về nhân dân lao động …
( quyền là những gì nhân dân được làm, được hưởng) => 0.75 điểm.
+ Kỷ luật là những quy định, chuẩn mực mà con người có nghĩa vụ phải tuân theo. =>
0.75 điểm.
Câu 2 ( 3.5 điểm):
Hình thức: Bài viết tham luận => 0.5 điểm.
Yêu cầu cần đạt:
+ Nêu được khái niệm hòa bình, bảo vệ hòa bình => 0.5 điểm.
+ Giá trị của hòa bình => 0.5 điểm.
+ Nêu được những hậu quả của chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hạt nhân; liên hệ
với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai; liên hệ với chiến tranh Việt
Nam… => 0.5 điểm.
+ Sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh = >0.5 điểm.
+ Trách nhiệm của nhân loại, học sinh …=> 0.5 điểm.
Có thái độ phê phán, lên án các hành vi đi ngược lại hòa bình =>0.5 điểm.
Câu 3 ( 4.5 điểm):
a) Yêu cầu nêu được:
- Khái niệm ngôn luận => 0.5 điểm.
- Quyền tự do ngôn luận => 0.5 điểm.
- Các biểu hiện của quyền tự do ngôn luận:
+ Phát biểu ý kiến trong các cuộc họp… Lấy ví dụ => 0.5 điểm.
+ Viết bài gửi đăng các báo …. Lấy ví dụ => 0.5 điểm.
+ Kiến nghị với các đại biểu thông qua tiếp xúc cử tri… Lấy ví dụ => 0.5 điểm.
- Nêu được các biểu hiện của lạm dụng quyền tự do ngôn luận ( …) gây hậu quả
xấu => 0.5 điểm.
- Liên hệ thực tế => 0.5 điểm.
b) Học sinh nêu được 2 biểu hiện của tự do ngôn luận mà học sinh THCS thực hiện
được:
+ Phát biểu ý kiến => 0.5 điểm.
+ Viết thư, bài gửi đăng báo => 0.5 điểm.
Câu 4 ( 3.0 điểm):
- Lấy được một số ví dụ cụ thể => 0.5 điểm
( Ví dụ: Điều 65 Hiến pháp năm 1992: “ Trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội
chăm só, bảo vệ, giáo dục.”
Điều 27 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: “ Nhà nước có chính sách phát
triển sự nghiệp y tế, đa dạng các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.”….).
- Chỉ ra mối quan hệ giữa Hiến pháp và các điều luật:
+ Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước ( HS giải thích được vì sao đó là đạo
luật cơ bản….) => 1.0 điểm.
+ Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt
Nam ( giải thích được vì sao có giá trị pháp lý cao nhất) => 0.75 điểm.
+ Các văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp … ( giải thích vì sao
phải phù hợp) => 0.75 điểm.
Câu 5 ( 3.0 điểm):
- Khái niệm ự chủ => 0.5 điểm.
- Những biểu hiện của tính tự chủ , lấy ví dụ ….=> 1.0 điểm.
- Những biểu hiện thiếu tự chủ, lấy ví dụ …….. => 1.0 điểm
- Ý nghĩa của tự chủ => 0.5 điểm.
……………………………………. Hết ………………………………………

Generate time = 0.2382800579071 s. Memory usage = 1.93 MB