Bài soạn mi thuat 4 : trang tri hinh tron


Gi¸o viªn : Phan ThÞ Mü LÖ
Tr­êng tiÓu häc §µo Mü

12
3
9
6
-Nªu c¸ch trang trÝ trong hai h×nh sau ?
Trang trÝ c¬ b¶n Trang trÝ øng dông

Thứ tư ngày tháng 12 năm 2008
Mỹ thuật - lớp 4
Bài 21
vẽ trang trí
Trang trí hình tròn

- H×nh nµo ®Ñp, v× sao ?
1
2

- Ho¹ tiÕt vÏ g× ?
1
2
3
4
- Ho¹ tiÕt cã d¹ng h×nh g× ?

-
Ho¹ tiÕt chÝnh
phô: vÏ g× ?
-Ho¹ tiÕt chÝnh, phô:§­îc
vÏ ë vÞ trÝ nµo?
-So s¸nh mµu s¾c cña ho¹ tiÕt vµ nÒn?

- Ho¹ tiÕt chÝnh phô: vÏ g× ?
-Ho¹ tiÕt chÝnh, phô: §­îc vÏ ë vÞ trÝ nµo?
-So s¸nh mµu s¾c cña ho¹ tiÕt vµ nÒn?

Generate time = 0.12036299705505 s. Memory usage = 1.92 MB