Bài giảng TRACH NHIEM CỦA THANH NIEN TRONG SU NGHIEP CNH - HDH DAT NUOC T2Chọn câu
Kiểm tra bài
cũ :

Chọn câu trả lời đúng
1. Thực hiện CNH – HĐH Đất nước là ?
a. Chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh
hậu công nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế tri
thức nông nghiệp.
b. Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh
vực của cuộc sống xã hội và sản xuất .
c. Xoá dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa
miền núi và miền xuôi.
d. Cả 3 ý trên
2. Vì sao thanh niên được coi là lực lượng nòng cốt
trong sự nghiệp CNH – HĐH Đất nước ?

Tiết 20 :
TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN
TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC1. Khái niệm về CNH - HĐH : Công nghiệp
hóa, hiện đại hóa là quá trình
chuyển đổi căn bản, toàn diện các
hoạt động sản xuất - kinh doanh,
dòch vụ và quản lý kinh tế- xã hội từ
sử dụng lao động thủ công là chính
sang sử dụng một cách phổ biến sức
lao động cùng với công nghệ, phương
tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại
dựa trên sự phát triển của công
nghiệp và tiến bộ khoa học – công
nghệ nhằm tạo năng suất lao động –
xã hội cao.

Thảo luận nhóm
+Nhóm 1: Em có suy nghó gì về trách nhiệm của
thanh niên nước ta hiện nay ?
+Nhóm 2: Thanh niên phải làm gì để hoàn thành
trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp
hóa,hiện đại hóa đất nước ?
+Nhóm 3: Em có kế hoạch phấn đấu như thế nào
trong học tập,lao động và tu dưỡng đạo đức để trở
thành thanh niên tốt trong sự nghiệp công nghiệp
hóa,hiện đại hóa?
+Nhóm 4: Người học sinh trung học phải có suy
nghó và hành động như thế nào để đáp ứng nhu
cầu đất nước trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại
hóa ?

1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự
nghiệp CNH – HĐH đất nước là :
-Ra sức học tập văn hoá, KHKT, tu
dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị.
- Có lối sống lành mạnh, rèn luyên các kỹ
năng và phát triển năng lực.
- Có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
- Tích cực tham gia lao động sản xuất và
các hoạt động chính trị, XH.

2. Nhiệm vụ của thanh niên, học sinh
tronh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.
- Xác định lý tưởng đúng đắn.
- Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao
động để phấn đấu trở thành chủ nhân
của đất nước thời kỳ đổi mới.

Generate time = 0.073122978210449 s. Memory usage = 1.93 MB