Tài liệu Tim hai so khi biet tong va ti so cua hai so do


TÌM HAI SỐ
KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Thiết kế: Võ Thanh Tuyền
TXGC- Tiền Giang


Trong hộp có 2 bút chì đen và 4 bút
chì màu.
Vậy tỉ số của số bút chì đen và số
bút chì màu là :
Câu 1:
A.
2
4
6
2
C.
6
4
D.
4
2
B.

Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ
hai là :
Câu 2:
11
5
C.
11
6
D.
5
6
B.
A.
6
5

Có 3 quả qt và 5 quả cam.
Vậy tỉ số của số quả cam và số quả
qt là :
Câu 3:
A.
5
3
3
5
C.
8
5
D.
8
3
B.

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là .
Tìm hai số đó.
Bài giải
Bài giải
5
3
Nếu số bé được biểu thò bằng
Nếu số bé được biểu thò bằng
3
3
phần bằng nhau, số
phần bằng nhau, số
lớn được biểu thò bằng
lớn được biểu thò bằng
5
5
phần như thế thì
phần như thế thì
ta có sơ đồ
ta có sơ đồ
sau
sau
:
:
*
*
Số bé
Số bé
:
:
*
*
Số lớn
Số lớn
:
:
?
?
?
?
96
96
*
*
Bài toán 1:
Bài toán 1:


Generate time = 0.31620812416077 s. Memory usage = 1.93 MB