Gián án Rung chuông vàng Lop 4

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ tham dù giao l­u Rung chu«ng vµng líp 4 n¨m häc 2010 - 2011.“ ”
-----------------
-----------------


-------------------
-------------------


tr­êng tiÓu häc hËu thµnh
tr­êng tiÓu häc hËu thµnh
Rung chu«ng vµng líp 4
n¨m häc 2010 - 2011

Thí sinh dự thi ngồi đúng chỗ quy định, tuân theo
hướng dẫn của Ban tổ chức và BGK hội thi .

Nghiêm túc, tập trung suy nghĩ nhanh và cẩn thận
trong quá trình trả lời câu hỏi.

Phải đoàn kết, thân thiện, tuyệt đối trật tự trong
quá trình thi. Không coi bài của bạn.

Khi viết xong câu trả lời thì úp ngay bảng xuống,
khi có tín hiệu hết giờ thì giơ bảng lên. Phải giơ bảng bằng
hai tay, không được bỏ bảng xuống khi chưa được BGK
cho phép.

Từ câu hỏi thứ 20 nếu thí sinh trả lời sai sẽ bị loại
khỏi cuộc chơi.

- Câu hỏi đúng/sai: Ghi lên bảng chữ
Đ (Đúng) hoặc chữ S (Sai).
- Câu hỏi nhiều lựa chọn: Ghi lên
bảng tên chữ cái đứng trước phương án
đúng ( a, b, hoặc c).
- Đối với câu hỏi trả lời ngắn: Ghi
lên bảng nội dung của câu trả lời cho
câu hỏi.
6
5
3
4
7
2
1
8
14
13
11 12
15
109
16 1817
19 20 21 22 23 24
25
Đức tính nào cần có ở mỗi học sinh?
a. Tự giác, tự chủ.
b. Cần cù, chăm chỉ.
c. Sáng tạo, ham học hỏi
d.Tất cả các ý trên.
Cõu 1
Đáp án:
Đáp án:
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
d. Tất cả các ý trên.
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Từ nào dưới đây không cùng loại với các
từ còn lại ?
a. Nhân ái
b. Nhân hậu
c. Nhân loại
d. Nhân đức
Cõu 2
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
c. Nhân loại
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Từ 3 chữ số 2; 8; 5 lập được số lớn
nhất có ba chữ số khác nhau và chia
hết cho 2 là:
a. 825
b. 258
c. 882
d. 852
Câu 3
§¸p ¸n
§¸p ¸n
Ñaùp aùn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
d. 852
Giao l­u hsg toµn diÖn líp 4 n¨m häc 2010-2011
What is the capital of England ?
a.Washington DC b. Singapore
c. London d. Bangkok
Câu 4
§¸p ¸n
§¸p ¸n
Ñaùp aùn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
c. London
Giao l­u hsg toµn diÖn líp 4 n¨m häc 2010-2011
Cõu 5
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
c. 115
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Khi bị ốm đau, tai nạn nặng cần cấp cứu khẩn thì
gọi đến số điện thoại nào trong các số điện thoại
sau ?
a. 113
b. 114
c. 115
d. 116
Thủ đô của nước Việt Nam là:
a. Sài Gòn
b. Đà nẵng
c. Huế
d. Hà Nội
Cõu 6
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
d. Hà Nội
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Từ nào sau đây là từ láy?
a. Tốt tươi
b. Rả rích
c. Học hỏi
Cõu 7
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
b. rả rích
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Trong không khí, loại khí nào cần
cho cuộc sống của con người ?
a.Ni tơ
b. Các bô níc
c. Ô xi
Cõu 8
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
c. Ô xi
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011
Qua ngã tư có đèn báo giao thông gặp
đèn nào thì được qua đường?
a. Đèn đỏ
b. Đèn xanh
c. Đèn vàng
Cõu 9
Đáp án
Đáp án
ẹaựp aựn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
b. Đèn xanh
4
Giao lưu hsg toàn diện lớp 4 năm học 2010-2011

Generate time = 0.10806393623352 s. Memory usage = 1.93 MB